Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Vår tillit er til Gud!

Vår tillit er til Gud!
Stoler du på Gud ... på alvor? Sannheten er at mange mennesker kan si ja, men viser det ikke i handling. Og det som verre er, fordi de ikke stoler på Ham, stjeler de faktisk fra Ham! “Hold opp!” sier du, “Ingen ville stjele eller underslå penger fra Gud.” Men Guds alvorlige budskap til sitt folk er, “dere raner fra meg” (Mal 3,8). Reell dokumentasjon viser at milliarder av mennesker stjeler fra Gud, og så oppsiktsvekkende som det enn kan se ut, bruker de tjuvgodset til å subsidiere sine egne lettsindige kjøpevaner! Allikevel er mange ikke klar over sitt tyveri, og i dette studieheftet vil vi vise deg hvordan du kan unngå den samme feilen, og hvordan du kan lykkes finansielt gjennom virkelig tro på Gud.
En tiendepart av en persons inntekt tilhører Gud.
En tiendepart av en persons inntekt tilhører Gud.

1. I henhold til Bibelen, hvilken del av din inntekt tilhører Herren?

“All tienden i landet, enten det er av jordens grøde eller trærnes frukt, tilhører Herren.” 3 Mos 27,30.

Svar:   Tienden tilhører Gud.

Ordet “tiende” betyr bokstavelig “tiendedel”.
Ordet “tiende” betyr bokstavelig “tiendedel”.

2. Hva er “tienden”?

“Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører.” “For tienden fra Israels barn, ... har Jeg gitt til levittene som arv.” 4 Mos 18,21.24.

Svar:   Tienden er en tiendepart av en persons inntekt. Ordet “tiende” betyr bokstavelig “en tiendepart”. Tienden tilhører Gud. Den er Hans. Jeg har ingen rett til å beholde den. Når jeg gir tiende, gir jeg ingen gave; Jeg bare returnerer til Gud det som allerede er Hans. Uten at jeg returnerer en tiendepart av min inntekt til Gud, betaler jeg ikke tiende.

Tienden skal bringes til Guds forrådshus eller kirke.
Tienden skal bringes til Guds forrådshus eller kirke.

3. Hvor ber Herren sitt folk om å bringe tienden?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset.” Mal 3,10.

Svar:   Han ber oss om å bringe tienden inn i forrådshuset sitt.


4. Hva er det Herren refererer til når Han snakker om forrådshuset sitt?

“Så kom hele Juda med tienden av kornet, mosten og oljen til lagerhuset.” Neh 13,12.

Svar:   I Mal 3,10 refererer Gud til forrådshus som “Mitt hus”, som betyr Hans tempel eller kirke. Neh 13,12 peker videre på at tienden skal bli ført inn i forrådskammerne, som er Guds forrådshus. Andre tekster som refererer til forrådshus som skattkammer eller kammer, inkluderer 1 Krøn 9,26; 2 Krøn 31,11.12 og Neh 10,37.38. I Det Gamle testamentets tid førte Guds folk 10 % av hele sin tilvekst — inkludert avling og dyr — til forrådshuset.


5. Noen har trodd at tienden var en del av Moses’ system med ritualer og seremonier som endte på korset. Hvordan hjelper Bibelen oss til å forstå at det ikke er slik?

“Og han (Abraham) gav ham tiende av alt.” 1 Mos 14,20. Og i 1 Mos 28,22, sier Jakob: “Og av alt det Du gir meg, skal jeg sannelig gi Deg tiende.”

Svar:   Disse versene åpenbarer at både Abraham og Jakob, som levde lenge før Moses, betalte tiende av sin inntekt. Vi kan derfor konkludere med at Guds plan med tienden kom før Moseloven.

Jesus forklarte fariseerene at selv om de betalte tiende, så måtte de ikke ignorere det som var viktigere, rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet.
Jesus forklarte fariseerene at selv om de betalte tiende, så måtte de ikke ignorere det som var viktigere, rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet.

6. Men avskaffet ikke Jesus tienden?

“Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere betaler tiende av peppermynte, anis og karve, men har forsømt det som veier tyngre i loven: retten, miskunnheten og troen. Det er helt nødvendig at dette gjøres, uten at det andre forsømmes.” Matt 23,23.

Svar:   Nei! Det er motsatt, Han godkjente den. Jesus irettesatte jødene for det som var viktigere i loven — “rettferdighet, barmhjertighet og tro” — selv om de var omhyggelige tiendebetalere. Han fortalte dem da rett ut at de skulle fortsette med å betale tiende, men skulle også være rettferdige og barmhjertige og trofaste.

I Det Gamle Testamentets dager ble tienden brukt til å betale prestene.
I Det Gamle Testamentets dager ble tienden brukt til å betale prestene.

7. Hva ble tienden brukt til i gammeltestamentlig tid?

“Se, som arv har Jeg gitt Levis barn all tienden i Israel, til gjengjeld for det arbeidet de utfører, arbeidet i Åpenbaringsteltet.” 4 Mos 18,21.

Svar:   Tienden i gammeltestamentlig tid ble brukt til inntekt for prestene. Levis stamme (prestene) fikk ikke noen del av landet til dyrking og matproduksjon, mens de andre 11 stammene fikk det. Levittene jobbet full tid med tempeltjenesten for Guds folk. Så Guds plan var at tienden skulle underholde prestene og deres familier.

I dag skal tienden brukes til å betale lønningene til Guds ministre.
I dag skal tienden brukes til å betale lønningene til Guds ministre.

8. Endret Gud planen for bruken av tienden i Det Nye Testamentets tid?

“Vet dere ikke at de som gjør tjeneste med de hellige ting, spiser av det som hører templet til, og de som tjener ved alteret, har sin del fra alteret? Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.” 1 Kor 9,13.14.

Svar:   Nei! Han videreførte den. Hans plan er at tienden skal brukes til støtte for de som arbeider med evangeliet på heltid. Hvis alle betalte tiende, og tienden ble brukt kun til støtte for evangeliets arbeidere, ville det være mer enn nok penger til hurtig å nå hele verden med Guds endetidsbudskap.

Gud lovte at trofaste tiendebetalere ville få så store velsignelser at de ikke ville ha rom nok for dem.
Gud lovte at trofaste tiendebetalere ville få så store velsignelser at de ikke ville ha rom nok for dem.

9. Hvilke oppsiktsvekkende forslag kommer Gud med til de som føler seg usikre på tienden?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den.” Mal 3,10.

Svar:   Han sier: “prøv meg” og se om jeg ikke vil øse “velsignelser over dere” i rikelig mål. Dette er eneste gangen i Bibelen at Gud fremlegger et slikt forslag. Han sier, “Prøv det. Det vil fungere. Jeg lover det.” Hundretusener av tiendebetalere verden over vil gladelig bevitne sannheten i Guds tiendeløfte. De har alle lært sannheten i ordene: “Du kan ikke overgå Guds gaver.”


10. Hvem får egentlig pengene våre når vi betaler tiende?

“Her er det dødelige mennesker som tar imot tiende, men der tar han imot tiende, ham det blir vitnet om at han (Jesus) lever.” Hebr 7,8.

Svar:   Jesus, vår himmelske Yppersteprest mottar tienden.

Når jeg beholder Guds
tiende for meg selv, gjentar
jeg Adam og Evas synd.
Når jeg beholder Guds tiende for meg selv, gjentar jeg Adam og Evas synd.

11. Hvilken test feilet Adam og Eva i, som vi alle må passere hvis vi skal arve Hans himmelske rike?

Svar:   De tok ting som Gud sa ikke var deres. Gud gav dem frukten på alle trærne i hagen, foruten en — treet til kunnskap om godt og ondt (1 Mos 2,16.17). Frukten på det treet var ikke deres. De skulle la den være. Eva sa de skulle ikke engang røre den (1 Mos 3,3). Men de stolte ikke på Gud. De spiste av frukten og falt — og den lange, forferdelige, perverse syndfulle tiden begynte. Gud gir menneskene sine rikdommer, visdom, og alle de andre av himmelens gaver og velsignelser. Alt er vårt — unntatt en tiendedel av vår inntekt, som er Hans (3 Mos 27,30). Men som med Adam og Eva, tar Han det ikke med makt. Han etterlater det innenfor vår rekkevidde, men advarer: ”Ikke rør det. Det er hellig. Det er mitt.” Når vi med fullt vitende tar Guds tiende og øremerker den til eget bruk, gjentar vi Adam og Evas synd, og det åpenbarer en tragisk mangel på tillit til vår Frelser. Gud trenger ikke våre penger, men Han fortjener vår lojalitet og tillit.

Gjør Gud til din partner.
Når jeg returnerer Guds tiende, gjør jeg Ham til en partner i alt jeg foretar meg. For en fantastisk, velsignet rettighet: Gud og Jeg — partnere! Med Ham som min partner, har jeg alt å vinne og ingenting å tape. Det er et skremmende farlig vågestykke å ta Guds egne penger, som Han har øremerket for frelsen av sjeler, og bruke dem i vårt personlige budsjett.

Guds folk gir med glede gaver som et utrykk for deres kjærlighet til Ham.
Guds folk gir med glede gaver som et utrykk for deres kjærlighet til Ham.

12. I tillegg til tienden, som tilhører Gud, hva annet ber Gud Sitt folk om?

“Bær fram offer, og kom inn i Hans forgårder!” Sal 96,8.

Svar:   Herren ber oss gi gaver til Hans arbeid som uttrykk for vår kjærlighet til Ham, i takknemlighet for Hans velsignelser.

Bibelen spesifiserer ikke beløpet som skal gis i gaver.
Bibelen spesifiserer ikke beløpet som skal gis i gaver.

13. Hvor mye skal jeg gi til Gud som offergaver?

“Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.” 2 Kor 9,7.

Svar:   Bibelen oppgir ikke en spesifikk sum for gaver. Hver person velger (etter som Gud påvirker) hvor mye han skal gi, og gi det så med glede.


14. Hvilke andre bibelske prinsipper deler Gud med oss angående gaver?

Svar:   A. Min første prioritet skulle være å gi meg selv til Herren (2 Kor 8,5).
B. Jeg skulle gi Gud mitt aller beste (Ordsp 3,9).
C. Gud velsigner en gavmild giver (Ordsp 11,24.25).
D. Det er mer velsignelse i å gi enn å motta (Apg 20,35).
E. Når jeg er gjerrig, bruker jeg ikke mine gudgitte velsignelser (Luk 12,16-21).
F. Gud returnerer mer enn jeg gir (Luk 6,38).
G. Jeg burde gi proporsjonalt med hvor mye Gud har begunstiget og velsignet meg (1 Kor 16,2).
H. Jeg burde gi som jeg er i stand til (5 Mos 16,17).

Vi returnerer tienden til Gud, til Ham som den allerede tilhører. Vi gir gaver. Gaver er frivillig og skulle gis med glede.

Verden og alt i den tilhører Gud.
Verden og alt i den tilhører Gud.

15. Hva eier Herren?

Svar:   A. Alt sølvet og gullet i verden (Hag 2,8).

B. Jorden og hele dens befolkning (Sal 24,1).

C. Herren eier verden og alt som er i den (Sal 50,10-12). Men Han tillater menneskene å bruke Hans store rikdommer. Han gir dem også visdom og kraft til fremgang og økt velstand (5 Mos 8,18). Som gjengjeld for all denne utrustningen, ber Gud oss om å gi tilbake 10 % som vår bekreftelse på Hans store investering i våre forretningsanliggender — pluss gaver som uttrykk for vår kjærlighet og takknemlighet.

Gud betrakter folk som ikke betaler tiende og gir gaver som røvere.
Gud betrakter folk som ikke betaler tiende og gir gaver som røvere.

16. Hvordan henvender Herren seg til folk som ikke returnerer tienden Hans og gir gaver?

“Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg! Men dere sier: Hva har vi ranet fra Deg? Tienden og offergaven.” Mal 3,8

Svar:   Han omtaler dem som røvere. Kan du forestille deg mennesker som stjeler fra Gud?

De som raner Gud ved å holde tilbake tiende og gaver, blir nektet adgang til himmelen.
De som raner Gud ved å holde tilbake tiende og gaver, blir nektet adgang til himmelen.

17. Hva sier Gud vil skje med de som bevisst fortsetter å robbe Ham for tiende og gaver?

“Dere er sannelig forbannet. For dere har ranet fra Meg, ja, det har hele dette folket gjort!” Mal 3,9. “Eller tyver eller grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike.” 1 Kor 6,10.

Svar:   Guds forbannelse vil hvile over dem. De vil ikke arve himmelens rike.

Å være opptatt av å samle seg penger, fører til grådighet og stolthet.
Å være opptatt av å samle seg penger, fører til grådighet og stolthet.

18. Gud advarer oss mot grådighet. Hvorfor er det så ekstremt farlig?

“For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være.” Luk 12,34.

Svar:   Fordi hjertet vårt følger våre investeringer. Hvis fokuset mitt er på å samle mer og mer penger, blir hjertet mitt begjærlig, griskt og stolt. Men hvis fokuset mitt er å dele og hjelpe andre og prise Guds arbeid, blir hjertet mitt omsorgsfullt, kjærlig, gavmildt og ydmykt. Grådighet er en av de 20 forferdelige syndene som i de siste dager vil stenge mennesker ute fra himmelen (2 Tim 3,1-7).

Å stjele fra Jesus gjør Ham sorgfull.
Å stjele fra Jesus gjør Ham sorgfull.

19. Hvordan føler Jesus det når vi robber Ham for Hans hellige tiende og kjærlighetsgaver?

“Derfor ble Jeg vred på den slekten, og Jeg sa: De farer alltid vill i hjertet, og de har ikke kjent Mine veier.” Hebr 3,10.

Svar:   Han føler det sannsynligvis som foreldre som blir frastjålet penger av sine barn. Pengene i seg selv er ikke det helt store. Det er barnets mangel på redelighet, kjærlighet og tillit, som er dypt skuffende.

Kjærlighet fikk Guds folk i Makedonia til å gi generøst til de sultrammede kristne i Jerusalem.
Kjærlighet fikk Guds folk i Makedonia til å gi generøst til de sultrammede kristne i Jerusalem.

20. Hvilken spennende sak legger Paulus vekt på i forvaltningen til de troende i Makedonia?

Svar:   Paulus hadde skrevet til menighetene i Makedonia og bedt dem legge til side et beløp til Guds folk i Jerusalem, som led mye på grunn av en utstrakt hungersnød. Han fortalte dem at han ville hente disse gavene når han besøkte dem neste gang. Den fascinerende responsen fra menighetene i Makedonia, beskrevet i 2 Kor Kap. 8, er høyst oppmuntrende:

A. Vers 5 — Som et første trinn dedikerte de sine liv til Jesus Kristus på nytt.
B. Versene 2, 3 — Enda de var “hårdt prøvet” selv, gav de “over evne”.
C. Vers 4 — De nødet Paulus til å komme og hente gavene deres.
D. Vers 9 — Gavene deres fulgte Jesu oppofrende eksempel.

Merk: Hvis vi virkelig elsker Jesus, vil oppofrende gaver til Hans arbeid aldri være en byrde, men heller et herlig privilegium, som vi vil gjøre med stor glede og tilfredshet.

Når en person betaler tiende, strekker Gud de
gjenværende ni-tiendedelene slik at det alltid blir nok.
Når en person betaler tiende, strekker Gud de gjenværende ni-tiendedelene slik at det alltid blir nok.

21. Hva har Gud lovet til dem som trofast betaler tiende og gir gaver?

“Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier hærskarenes Herre. Alle folkeslagene skal prise dere salige, for dere skal være det herlige landet, sier hærskarenes Herre.” Mal 3,10-12.

Svar:   Gud lover å begunstige sine trofaste finansielle forvaltere, og de vil bli til velsignelse for dem som er rundt dem. Vurder følgende måter som Gud velsigner på:

A. Gud lover at dine ni tiendedeler vil rekke lenger med Hans velsignelse enn din totale inntekt foruten den. Tviler du på dette, så spør enhver trofast tiendebetaler.

B. Velsignelser er ikke alltid av finansiell art. De kan inkludere helse, et fredfullt sinn, bønnesvar, beskyttelse, en nær knyttet og kjærlig familie, økt fysisk styrke, forutsetning for å gjøre kloke beslutninger, en takknemlig ånd, et nærmere forhold til Jesus, suksess i sjelevinning, en gammel bil som fungerer lenger, etc.

C. Han blir partneren din i alle ting. Ingen foruten Gud kunne noen gang legge en slik plan så fullstendig perfekt.


22. Er du villig å begynne å betale tiende av inntekten din og gi gaver for å demonstrere din kjærlighet og takknemlighet?

Ditt svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Jeg betaler ikke tiende fordi jeg ikke liker måten min menighet bruker Guds penger.


Tiende er en Guds befaling. Tienden er hellige penger som tilhører Herren (3 Mos 27,30). Når du betaler tiende, gjør du det til Ham. Gud er stor nok til å ta vare på pengene du gir til Hans kirke. Ditt ansvar er å betale tienden. Overlat til Gud å ordne opp med de som misbruker Hans midler.

2. Jeg er frustrert fordi mine økonomiske vanskeligheter har gjort det umulig for meg å gi mer enn en liten sum utover tienden. Med evangeliets store behov føler jeg derfor skyld.


Størrelsen på gavens beløp er ikke viktig bare du gjør så godt du kan. Jesus sa at den fattige enken i Mark 12,41-44, som gav en slikk og ingen ting (to skjerver), gav mer “enn alle de som la i kisten” fordi de andre gav “av sin overflod, men hun la … alt det hun eide”. Herren vurderer våre gaver ut fra størrelsen av offeret vi gjør og ved holdningen eller av hvilken ånd vi gir. Jesus vurderer din gave veldig høyt. Gi den med glede og du skal vite at Jesus er fornøyd. Les 2 Kor 8,12 til oppmuntring.

3. Involverer ikke forvaltning mer enn fornuftig håndtering av pengene mine?


Jo, forvaltning involverer fornuftig håndtering av alle talentene og velsignelsene jeg får fra Gud, som gir meg alt (Apg 17,24.25). Faktisk involverer det hele mitt liv! Trofast forvaltning av mine gaver fra Gud inkluderer også tid brukt på:

A. Arbeidet som Gud har pålagt meg (Mark 13,34).
B. Aktivt vitne om Kristus (Apg 1,8).
C. Studie av Skriften (2 Tim 2,15).
D. Bønn (1 Tess 5,17).
E. Hjelpe de trengende (Matt 25,31- 46).
F. Daglig overgi mitt liv til Jesus (Rom 12,1.2; 1 Kor 15,31).

4. Synes du ikke at noen forkynnere er for godt betalt?


Jo, uten tvil. De tilsynelatende arrogante snobbete rikdommene til noen av dagens geistlige reduserer påvirkningen til alle prester. Det fører vanære over Jesu navn. Det gjør slik at hundretusener snur seg bort i avsky for kirken og dens prester. Slike ledere vil møte en skremmende oppgjørets dag i dommen.

Pastorer i Guds kirkes endetidslevning.
Imidlertid er ingen pastorer i Guds endetidsmenighet, levningen, overbetalt. Etter turnustjenesten får alle pastorer praktisk talt samme
lønnen (varierer bare noen få kroner pr. måned) uavhengig av deres rang eller størrelse på menigheten. I mange tilfeller arbeider ektemaken på offentlige markedsplasser for å supplere pastorens inntekt.

5. Hva hvis jeg ikke har råd til å betale tiende?


Gud sier at hvis du setter Ham først, vil Han se til at alle dine behov blir møtt (Matt 6,33). Hans matematikk virker ofte motsatt av menneskers forestilling. Etter Hans plan vil det vi har igjen etter å ha betalt tiende, rekke lenger enn hele beløpet uten Hans velsignelser. Faktisk har vi ikke råd å la være å betale tiende!


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Ordet “tiende” betyr faktisk “en-tiendedel”. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

2. Tienden tilhører allerede Gud. (1)


_____   Sant.
_____   Feil.

3. Jeg gir ikke tiende uten at jeg returnerer en-tiendedel av min inntekt til Gud. (1)


_____   Sant.
_____   Feil.

4. Jesus støttet betaling av tiende. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

5. Hvilke av følgende er bibelske retningslinjer og prinsipp for en glad giver? (5)


_____   Gi hvis du har noe igjen.
_____   Gi med glede.
_____   Gi generøst.
_____   Gi slik at du føler deg bra.
_____   Gi etter som Gud har velsignet deg.
_____   Å gi gir mer velsignelse enn å motta.
_____   Gud vil returnere mer enn du gir.
_____   Gi hvis du føler for det.
_____   Gi slik at folk ikke tror at du er gjerrig.

6. I henhold til Bibelen skal inntekten til evangeliets tjenere komme fra (1)


_____   Bingospill.
_____   Salg av hvite elefanter.
_____   Tiende
_____   Kakesalg.
_____   Lotteri.

7. Hvilke gammeltestamentlige patriarker som betalte tiende før Moses’ tid er nevnt i dette studiehefte? (2)


_____   Adam.
_____   Jakob.
_____   Noah.
_____   Isak.
_____   Abraham.
_____   Metusalah.

8. Hvilken synd gjør mennesker seg skyldige i, som ikke betaler tiende og gir gaver (Mal 3,8)? (1)


_____   Avgudsdyrkelse.
_____   Bryte sabbaten.
_____   Mord.
_____   Ran.

9. I henhold til Hebrerne, hvem er det som mottar pengene fra vår tiende? (1)


_____   Pastoren
_____   De trengende.
_____   Jesus, vår Yppersteprest.

10. I henhold til 2 Tim 3,1-7, er en av de 20 syndene i de siste dager som vil stenge folk ute fra Guds rike, grådighet. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

11. Å bringe tienden inn i Guds forrådshus betyr å (1)


_____   Bruke den til å kjøpe åndelige bøker.
_____   Bruke den til alle slags åndelige saker.
_____   Gi det til skattkammeret i Guds kirke.

12. Hva er det Gud lover en trofast tiendebetaler i Mal 3,10? (1)


_____   Han vil aldri bli syk.
_____   Han vil aldri miste jobben.
_____   Han vil få flere velsignelser enn han kan håndtere.

13. Gud gav Adam og Eva en test angående en forbuden frukt som ikke skulle spises. I henhold til dette studieheftet, hvilke liknende test er det Han gir sitt folk i dag? (1)


_____   Daglig å lese Bibelen.
_____   Vitnetjeneste.
_____   Betale tiende.
_____   Be.

14. Tiendebetaling var en del av moseloven som endte på korset. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

15. Hvordan måler Gud mine gaver til Ham? (2)


_____   Av hvor mye jeg gir.
_____   Av summens offer.
_____   Med hvilken holdning jeg gir.

16. Trofast forvaltning involverer ikke bare min fornuftige håndtering av penger, men også summen av den tid jeg bruker på aktiviteter, slike som bønn, vitnetjeneste, studie av Skriften og hjelp til medmennesker. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top