Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Den andre kvinnen!

Den andre kvinnen!
Hvert ekteskap må hvile på tillit – og det samme gjelder vårt ekteskap med Kristus, vi må forbli trofaste mot Ham og Hans ord. Åpenbaringen snakker om Kristi sanne brud, men der er også en annen kvinne som prøver å forføre troende bort fra Guds Ord. Åpenbaringen inneholder et sjokkerende budskap om Babylon, den andre kvinnen. Babylon er falt, og kristne mennesker må flykte fra hennes trolldom eller omkomme! Slik begynner den andre delen i de tre englers budskap. Her vil du lære den virkelige realiteten til det åndelige Babylon og lære hvordan du kan unngå å bli hypnotisert av hennes dødelige skjønnhet ... hva kan vel være viktigere?
I Åpenbaringsboken kaller Gud denne kvinnen for “Babylon”.
I Åpenbaringsboken kaller Gud denne kvinnen for “Babylon”.

1. Hvordan betegner Jesus Babylon i Åpenbaringsboken?

“Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen, som sitter på mange vann.” “Og jeg så en kvinne sitte på et skarlagenrødt dyr som var fullt av guds-bespottelige navn. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur-rødt og skarlagen og smykket med gull og kostbare steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene og urenheten av hennes horeliv. Og på pannen hennes var det skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN.” Åp 17,1.3-5.

Svar:   I Åp 17,1-6 betegner Jesus Babylon som en skjøge kledd i rødt og purpur. Hun sitter på et skarlagenrødt dyr som har syv hoder og 10 horn og sitter over mange vann.


2. Hvem representerer den rene kvinnen i Åpenbaringen kapittel 12?

Svar:   En ren kvinne, kledd med solen, er beskrevet i Åp 12,1-6. Vi lærte i studiehefte 20 at denne rene kvinnen representerer Guds rene menighet som er trofast mot sin kjære Jesus. Vi vil gå i dybden i studiet av Åpenbaringen kapittel 12, i studiehefte 23.


3. Hva representerer en skjøge i Bibelens profetier?

“La Jerusalem erkjenne styggedommene sine.” “Men du stolte på din egen skjønnhet og du drev hor.” Esek 16,2.15.

Svar:   Som en ren kvinne symboliserer en ren menighet som er trofast mot Jesus, slik representerer en uren kvinne en uren menighet som er troløs mot Jesus (Jak 4,4).

De fleste reformatorer lærte at “Babylon” i Åpenbaringen 17 var pavedømmet.
De fleste reformatorer lærte at “Babylon” i Åpenbaringen 17 var pavedømmet.

4. Kan vi identifisere skjøgen (kirken) som er kalt “Babylon den store, mor til skjøgene” i Åpenbaringen kapittel 17?

Svar:   Ja, det er viden kjent at det er bare en kirke som hevder at de er kirkens mor — den store romersk-katolske kirke. En prominent katolsk prest, John A. O’Brien, sa: “Helligholdelse [søndagshelligholdelse] gjenstår som et minne om morkirken som den protestantiske sekten brøt ut av.”1 Punktene brukt i Åpenbaringen 17 for å beskrive moren Babylon og dyret som hun rider på, passer perfekt på pavemakten:

A. Hun forfølger de hellige (vers 6). (Se studiehefte 15 og 20.)

B. Hun var kledd i purpur og skarlagen (vers 4). Paven bærer ofte den kongelige fargen purpur ved viktige seremonier, og rødt er fargen på kappen til katolske kardinaler.

C. De syv hoder til dyret (vers 3) som kvinnen sitter på, er syv fjell (vers 9). Det er vel kjent at Rom, pavedømmets hovedkvarter, er bygget på syv høyder, eller fjell. D. Dyret er skyldig i blasfemi (vers 3), et punkt som også passer på pavemakten. (Se studiehefte 15 og 20.)

E. Hun hersket “over kongene på jorden”. (vers 18). Alexander Flick sier at i det 13. århundre var paven, “teoretisk sett, og krevde ... å være verdens hersker i verdslige og åndelige affærer”. 2 Dette punktet kunne ikke passe til noe annet kongerike eller regjering. Pavemakten er altfor tydelig beskrevet i Åpenbaringen 17 til å etterlate noen tvil.

Merk: Mange av reformasjonens ledere (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley og andre) lærte at det var pavemakten som var involvert her.3

1 John A. O’Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401.
2 The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576.
3 George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman’s Publishing Co., 1956), pp. 32-34.

Ordet “Babylon” kommer fra tårnet i Babel. Det betyr “forvirring”.
Ordet “Babylon” kommer fra tårnet i Babel. Det betyr “forvirring”.

5. Hva er den bokstavelige betydningen av ordet “Babylon”, og hva er dets opphav?

“La oss bygge … et tårn som rekker helt opp til himmelen.” “Herren sa: … La Oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til den andre.” “Derfor blir den kalt Babel, for der forvirret Herren språket for hele jorden.” 1 Mos 11,4.6.7.9).

Svar:   Ordene “Babel” og “Babylon” betyr “forvirring”. Navnet Babylon har sitt opphav fra tårnet i Babel, som ble bygget etter syndfloden av trassige ugudelige som håpet å bygge det så høyt at ikke noe flodvann kunne dekke over det (vers 4).

Men Herren forvirret deres språk, og forvirringen som oppstod var så stor at de ble tvunget til å stoppe byggingen. Så kalte de tårnet “Babel” (Babylon), eller “forvirring”. Senere, i Det Gamle Testamentets dager, oppstod et hedensk verdensrike kalt Babylon som var en fiende av Israel, Guds folk. Det innbefattet opprør, ulydighet, forfølgelse av Guds folk, stolthet og avgudsdyrkelse (Jer 39,6.7; 50,29.31-33; 51,24.34.47; Daniel kapittel 3 og 5). Faktisk, i Jes kapitel 14 bruker Gud Babylon som symbol på selveste Satan fordi Babylon var så fiendtlig og ødeleggende for Guds arbeid og Hans folk. I Det Nye Testamentets bok Åpenbaringen er betegnelsen “Babylon” brukt for å kjennetegne et religiøst rike som er en fiende av Guds åndelige Israel — Hans menighet (Åp 14,8; 16,19).

Kirker som adopterer den falske læren til moren Babylon blir selv “Babylon”.
Kirker som adopterer den falske læren til moren Babylon blir selv “Babylon”.

6. Hvem er Babylons skjøge-døtre som er beskrevet i Åp 17,5?

Svar:   Det er noen av kirkene som opprinnelig protesterte mot Babylons falske lære, og som forlot henne i den store protestantiske reformasjonen. Men senere begynte de å imitere prinsippene og handlingene til moren og ble derfor selv frafalne. Ingen kvinne er født som skjøge. Heller ikke var de protestantiske døtrene som symboliserte kirker, født frafalne. Enhver kirke eller organisasjon som lærer og følger Babylons falske doktriner og praksis kunne bli en fallen kirke eller datter. Så Babylon er et familienavn som omfavner både morkirken og de av hennes døtre som også har falt.

Dyret i Åpenbaringen 17 representerer den sivile regjering. Kvinnen overskrevs på dyret betyr at kirken kontrollerer regjeringen.
Dyret i Åpenbaringen 17 representerer den sivile regjering. Kvinnen overskrevs på dyret betyr at kirken kontrollerer regjeringen.

7. Hvorfor er moren Babylon beskrevet i Åpenbaringen 17 som ridende på et dyr? Hva representerer dyret?

Svar:   I Åp 13,1-10 beskriver Jesus pavemakten som en kombinasjon av kirke og stat. (For mer informasjon se studiehefte 20.) I Åpenbaringen kapittel 17 beskriver Jesus kirken (skjøgen) og staten (dyret) som separate enheter, men allikevel forbundet. Kvinnen sitter på skrevs over dyret, som innebærer at kirken har kontroll over staten.

Fremmede religioner og frafallen protestantisme vil forene seg med pavemakten i den avsluttende krigen mot Gud og Hans folk.
Fremmede religioner og frafallen protestantisme vil forene seg med pavemakten i den avsluttende krigen mot Gud og Hans folk.

8. Hvilke andre krefter forener seg med pavemakten for å oppfylle endetidens begivenheter?

“Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.” Åp 16,13.14.

Svar:   Dragen i Åp 12,3.4 og den falske profeten i Åp 13,11-14; 19,20 inngår en allianse med dyret i Åp 13,1-10, (pavemakten).

A. Dragen i Åpenbaringen kapittel 12 representerer Satan som arbeider gjennom det hedenske Rom. (Se studiehefte 20 for flere detaljer.) I disse siste dager inkluderer dette ikke-kristne religioner slik som buddhisme, shintoisme, hinduisme, new age, ikkereligiøs humanisme, etc.

B. Den falske profet representerer den frafalne protestantismen sentrert i USA, som vil føre an i å drive frem og påtvinge en verdensompennende tilbedelse av dyret (se studiehefte 21).

C. Dyret er pavemakten (se studiehefte 20).

D. De følgende tre makter: Ikke-kristne religioner og regjeringer, romersk katolisisme og frafallen protestantisme vil bli allierte i Armageddon — den avgjørende krigen mot Gud, Hans lov og Hans lojale tilhengere. Denne koalisjonen er kalt “Babylon den store” av Jesus i Åp 18,2.

De kraftige gjerningene til Satan
og hans engler (som utgir seg
som avdødes ånder) vil forene
verden i sin støtte til dyret.
De kraftige gjerningene til Satan og hans engler (som utgir seg som avdødes ånder) vil forene verden i sin støtte til dyret.

9. Hvordan kan organisasjoner med så ulik bakgrunn effektivt forene seg?

“Disse har én og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret.” Åp 17,13.

Svar:   Åp 16,13.14 sier at “urene ånder som padder” som er “djevle-ånder” vil forene dem gjennom mirakler de gjør. Spiritismen — troen på at de døde er i live og kan kontakte de levende — vil bli prinsippet som sveiser alle sammen. Satan og Hans engler — materialisert som åndene til kjære avdøde, profeter fra gammel tid, himmelske engler (2 Kor 11,13.14), og endog Kristus selv (Matt 24,24) — vil overbevise verden om at deres sak er ledet fra himmelen (se studiehefte 10). Forøvrig, alle de tre enhetene tror at de døde er i live:

A. Katolisismen ber til Maria og andre døde helgener og tror at disse helgenene kan velsigne sine tilhengere med mirakler.

B. Ikke- kristne religioner er i virkeligheten alle basert på troen og tilbedelsen av de dødes ånder. New Age fremhever “medium” — som antas å snakke med de dødes ånder.

C. Frafallen protestantisme tror at de døde ikke er døde, men derimot i live, enten i himmelen eller helvete. Derfor er de høyst mottagelig for demoners bedrag som poserer som de dødes ånder.

Babylon faller fordi den snur seg bort fra bibelsk sannhet.
Babylon faller fordi den snur seg bort fra bibelsk sannhet.

10. For hvilke synder anklager Gud Babylon?

A. “Falt, falt er den store Babylon.” Åp 18,2.

Svar:   Å falle betyr å snu seg bort fra sann bibellære og sann tilbedelse av den sanne Gud (2 Pet 3,17).

B. “Og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd.” “Ved din trolldom ble alle folkeslag forført.” Åp 18,2.23.
Svar: Her anklager Gud Babylon for (1) personlig å rådføre seg med djevler ved å invitere inn onde ånder gjennom spiritismen, og (2) for praktisk talt å forføre hele verden gjennom løgnaktige demoniske ånder.

C. “De som bor på jorden ble drukne” av vinen fra hennes vederstyggelige horelevnet som ble funnet i hennes kopp (Åp 17,2.4; 18,3).
Svar: Ordet “vederstyggelig” i Bibelen symboliserer løgner (Ordsp 12,22). Babylons vin, som inneholder falsk lære, villeder og lammer dem som drikker den og gjør dem åndelig beruset.

D. “Kongene på jorden har drevet hor med henne.” (Åp 18,3)
Svar: Kirken er Kristi brud (Åp 19,7.8) og må elske og være lojal mot Ham — som Jesus sier betyr å holde Hans bud (Joh 14,15). Pavemakten får kritikk for å vende ryggen til sin ektemann, Jesus (Jak 4,4), og stifter ulovlige forbindelser med regjeringer (unionen kirke og stat) for å få deres støtte.

E. Handel med “menneskesjeler” (Åp 18,13).
Svar: Gud stempler Babylon for å behandle folk som handelsvarer istedenfor som dyrebare Guds barn.

Å motta falske doktriner medfører åndelig beruselse, og gjør forståelsen av sannheten veldig vanskelig.
Å motta falske doktriner medfører åndelig beruselse, og gjør forståelsen av sannheten veldig vanskelig.

11. Hva er noe av den falske læren i Babylons vin som gjør folk åndelig beruset og forvirret?

Svar:   Overraskende nok finnes ikke noen av dagens mest fremtredende protestantiske doktriner i Bibelen i det hele tatt. De har blitt brakt inn i den protestantiske kirken av kirkens mor, romerkirken, som har fått dem fra hedenskapen. Noen få av disse falske doktrinene er: A. Guds lov har blitt endret eller avskaffet. Guds lov kan aldri endres eller oppheves (Luk 16,17). Studiehefte 6 siterer ugjendrivelige bevis.

B. Sjelen er udødelig.
Bibelen nevner “sjel” og “ånd” 1.700 ganger. Ikke en eneste gang er noen av de referert til som udødelig. Mennesker er dødelig (Job 4,17), og ingen blir udødeliggjort før Jesu annet komme (1 Kor 15,51-54). (Se studiehefte 10 for mer informasjon.)

C. Syndere brenner evig i helvete.
Bibelen lærer at mennesker vil bli fullstendig fortært (slutter å eksistere), både sjel og kropp, i ilden (Matt 10,28). Et evig brennende helvete er ikke bibelsk lære. (Se detaljer i studiehefte 11.)

D. Dåp ved neddykking er unødvendig.
Dåp ved neddykking er den eneste dåpen som Skriften foreskriver. (Se studiehefte 9 for mer informasjon.)

E. Søndag er Guds helligdag.
Bibelen lærer konsekvent at Guds hellige dag er den syvende-dags sabbat — lørdag. (For detaljer se studiehefte 7.) Merk: Disse falske lærepunktene, når de blir trodd, pleier å føre til “forvirring” (som er hva betegnelsen “Babylon” bokstavelig betyr) og gjør Skriften mye vanskeligere å forstå.

Himmelens engler vil være på Guds folks side på jordens siste kamp.
Himmelens engler vil være på Guds folks side på jordens siste kamp.

12. Hvem vil være på Herrens side i slaget om Armageddon?

Svar:   I dette avgjørende slaget vil himmelens engler (Hebr 1,13.14; Matt 13,41.42) og Guds folk — levningen (Åp 12,17) — være alliert med Jesus, som leder himmelens hær (Åp 19,11-16) mot Satan og hans støttespillere.

Guds levning utgjør de som nekter å ta Babylons falske lære (studiehefte 23 vil gi tilleggsinformasjon). De er kjent for: (1) sin kjærlighet til Jesus (1 Joh 5,2.3), (2) sin lojalitet og tro på Ham (Åp 14,12), og (3) sin faste lydighet til Hans Ord og bud (Åp 12,17; Joh 8,31.32).

I endetriden vil Satan forføre alle som ikke krever klare bevis fra Skriften for hver bibelsk doktrine.
I endetriden vil Satan forføre alle som ikke krever klare bevis fra Skriften for hver bibelsk doktrine.

13. Hva vil være Satans siste strategi i konflikten mellom Guds sannhet og Satans løgner?

Svar:   Enda Satan hater Gud og Hans Sønn, er det sjelden han innrømmer det åpent. Faktisk vil han og hans demoner utgi seg for å være hellige engler og hellige kristne prester (2 Kor 11,13-15).

De bevisene han presenterer for sin sak vil virke så rettferdig, åndelig og likt Jesus, at nesten alle på jorden blir forført og følger ham (Matt 24,24). Han vil uten tvil bruke Bibelen, som han gjorde da han fristet Jesus i ødemarken (Matt 4,1.11). Satans logikk er så troverdig at han lurte en tredjepart av englene i himmelen, Adam og Eva og (ved syndfloden) hvert menneske på jorden unntatt åtte personer.

Guds ord avslører Satans strategi.
Guds ord avslører Satans strategi.

14. Hva er Guds motstrategi?

“Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Svar:   Gud imøtegår alltid Satans løgner med Bibelens sannheter. Da Han ble fristet av Satan i ørkenen siterte Jesus stadig Skriften (Matt 4,1-11). Gjennom sin levning (folk) vil Gud fortelle sannheten om Babylon den stores ubibelske natur.

Han vil gjøre det klart at Babylon forkynner et falskt evangelium (Gal 1,8-12) som har åpnet døren på vidt gap for at milliarder skal bli forført og gå fortapt. Guds motbevegelse er skissert i de tre englers budskap i Åp 14,6-14, som vi gransker i ni av de 27 studieheftene i denne serien. Disse tre fantastiske budskapene avslører og advarer mot Satans løgner og forfalskninger og kaller mennesker til å tilbe Gud og adlyde Ham, ikke bare i ånden, men også i bibelsk sannhet.

Guds endetidsbudskap vil bringe en herlig sannhet og et strålende lys til hver person på jorden.
Guds endetidsbudskap vil bringe en herlig sannhet og et strålende lys til hver person på jorden.

15. Vil Guds siste budskap om dom og håp være effektivt?

“Etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet.” Åp 18,1.

Svar:   I Skriften representerer engler budbærere, eller budskap (Hebr 1,13.14). Guds endetidsappell er symbolisert av en mektig engel med en kraft så stor at hele jorden blir opplyst med Guds sannhet og herlighet. Dette avgjørende, Gudgitte budskapet vil gå til innbyggerne i hele verden. (Åp 14,6; Mark 16,15; Matt 24,14).

Når Jesu endetidsappell blir gitt til hele verden, vil Hans sanne folk komme ut av Babylon for å følge Ham.
Når Jesu endetidsappell blir gitt til hele verden, vil Hans sanne folk komme ut av Babylon for å følge Ham.

16. Hvilken endelig, alvorlig appell vil Jesus gi til dem som er i Babylon?

Svar:   Han vil si: “Gå ut fra henne [Babylon] mitt folk, forat dere ikke skal ha del i hennes synder, og forat dere ikke skal få noen av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu” (Åp 18,4.5).

Legg merke til at Jesus refererer til mange folk i Babylon som “Mitt folk.” Der er millioner av oppriktige kristne i Babylon som enda ikke har hørt denne viktige advarselen. Disse menneskene elsker i høyeste grad Herren, og Jesus sier at de er Hans barn.


17. Hvordan vil Jesu folk, som er i Babylon, reagere når de hører appellen om å komme ut?

Svar:   Jesus gir svaret. Han sier: “Jeg har andre sauer som ikke er av denne kveen. Dem må Jeg også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være én flokk og én hyrde.” “Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg.” Joh 10,16.27.

Jesus vedkjenner seg sine barn i Babylon. Videre lover Han å kalle dem ut av Babylon før den blir ødelagt. Og det beste av alt, Jesus lover at Hans folk som er i Babylon vil høre og gjenkjenne Hans stemme og komme ut til trygghet.

Merk: Dette er det syvende studiehefte i vår serie på ni om de tre englers budskap i Åp 14,6-14. Vårt neste studiehefte vil beskrive Guds endetidsmenighet så tydelig at du ikke kan unngå å se det.


18. Hvis du er i Babylon, er du da villig til å ta alvorlig Jesu sterke appell om å komme ut av henne?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Burde jeg ikke bli i Babylon og prøve å reformere henne istedenfor å komme ut?


Nei. Jesus sier at Babylon vil bli ødelagt, ikke reformert. Hun vil bli håpløst drukken av sin vin (identifisert som falske doktriner i Åp 18,5.6). Det er på grunn av dette Han kaller sitt folk ut (Åp 18,4).

2. Hvem er Østens konger i Åp 16,12?


Kongene fra Østen er himmelens Konger (Faderen og Sønnen). De er blitt kalt Østens konger fordi det er fra den retningen himmelske vesener nærmet seg jorden. Legg merke til følgende eksempler:

A. Jesu annet komme vil bli fra øst (Matt 24,27).

B. Guds herlighet kommer fra øst (Esek 43,2).

C. Åpenbaringens beseglingsengler kommer fra øst (Åp 7,2).

D. Solen, som symboliserer Jesus, står opp i øst (Mal 4,2).

3. Innebærer advarselen om Babylons fall at Babylon ikke alltid har vært frafallen?


Ja, det gjør det. Mange av kirkene som har forent seg med Babylon har tidligere vært sterke, store og lojale mot Jesus. Grunnleggerne var fremragende Guds menn som iherdig søkte i Bibelen etter hele sannheten. Ikke alle kirker er falt i dag. Allikevel, enhver kirke som lærer moderkirken Babylons falske doktriner og følger hennes praksis, kan bli en av hennes falne døtre.

4. Hvor skal en kristen gå som er kalt ut av Babylon?


Finn et folk som holder Guds bud, har Jesu tro og har en verdensomspennende forkynnelse av de tre englers budskap. Foren deg med dem (Åp 14,6-12). Studiehefte 23 vil fullt ut beskrive Guds menighet i de siste dager.

5. Hva representerer de 10 kongene i Åp 17,12-16?


De 10 kongene symboliserer verdens nasjoner. De 10 tærne på statuen i Daniel kapittel 2 og de 10 hornene på monsterdyret i Daniel kapittel 7 symboliserer 10 kongeriker i Europa. Imidlertid er betydningen utvidet i Åpenbaringens kapitler 11 til og med 18 til å bety alle “kongene over hele jorderike” eller alle nasjoner. (Se Åp 16,14; 18,3.)

6. Hva symboliserer “padder” i Åp 16,13.14?


En padde fanger sitt bytte med tungen, som kan symbolisere den falske tungetalen som feier over verden i dag. Vennligst husk at mirakler, inkludert tungetale, beviser bare en ting — overnaturlig kraft. Men Bibelen informerer oss om at overnaturlig kraft kan komme fra enten Gud eller Satan.

Den forklarer videre at Satan, mens han utgir seg for en lysets engel fra himmelen (2 Kor 11,13-15), vil utføre overnaturlige mirakler så effektivt at nesten hele verden vil bli forført og følge ham (Åp 13,3). For øyeblikket bruker han falsk tungetale for å sveise sammen kirker og religioner av alle slag — inkludert hedenskap og spiritistisk tilbedelse. Hver og en av disse føler at tungetalen er et bevis på autentisitet.

Vi må teste åndene.
Bibelen advarer oss om at vi må teste åndene (1 Joh 4,1). Stemmer de ikke overens med Bibelen, er de falske (Jes 8,19.20). Videre vil aldri Den Hellige Ånds sanne gaver bli gitt til en som forsettlig og med full viten overtrer Guds lov (Apg 5,32). Det finnes en sann tungetalens gave. Det er på mirakuløst vis å bli i stand til å snakke et språk flytende som tidligere har vært ukjent for taleren (Apg 2,4-12).

Gud bruker denne gaven ved behov, for å presentere sitt endetidsbudskap til de som snakker et fremmed språk. Det var nødvendig på pinsefestens dag, fordi 17 forskjellige språkgrupper var samlet i mengden, mens Hans disipler sannsynligvis bare kjente til ett språk.

7. Vil New Age bevegelsen spille en hovedrolle i den avgjørende kampen i endetiden mellom godt og ondt?


Uten tvil! Den er sterkt involvert med det okkulte, overnaturlige fenomen og spiritisme. Spiritismen vil med sikkerhet være en hovedfaktor i jordens avsluttende drama. Kombinert med den overnaturlige kraften i falsk tungetale og alliert med endetidens verdenskoalisjon av kirker, vil spiritismen sveipe over planeten.

New Age troen på endelig kommunikasjon og reinkarnasjon er simpelthen gammeldags hedenskap i nye klær. Dens tro på en uforgjengelig, udødelig sjel som kan kommunisere med jordboere, er den samme løgnen som Satan fortalte Eva i Eden: “Du skal visselig ikke dø.” 1 Mos 3,4. (Se studiehefte 10 for detaljer om døden.)

8. Det er tydelig at Gud åpenbarer Antikrist eller pavemaktens aktiviteter i Daniel kapittel 7 og Åpenbaringens kapitler 13, 17 og 18. Er Antikrist nevnt andre steder i Skriften?


Ja, dyret eller antikristelig makt (eller dens aktiviteter) er referert til i minst ni profetier i Det Gamle og Det Nye Testamentet: Dan 7; Dan kapitler 8 og 9; Dan 11; Åp 12; Åp 13; Åp 16; Åp 17; Åp 18; og Åp 19. Når Gud fremhever den samme makten ni ganger, ønsker Han å være sikker på at vi lytter.

9. Fikk Satans kongedømme “Babylon” sitt opphav fra tårnet i Babel?


Nei, det fikk sitt opphav fra da Satan gjorde opprør mot Gud i himmelen. Faktisk symboliserer profeten Jesaja Lucifer som kongen av Babylon på samme tid som han faller fra himmelen (Jes 14,4.12-15). Gud har sett på Satans rike som Babylon fra syndens opphav. Satans erklærte mål er å seire over Gud, slette ut Guds rike og etablere sitt eget opprørske babylonske rike i hele universet.

Jesus sa det finnes bare to sider (Matt 7,13.14). Hver sjel på jorden vil til slutt ende opp enten sammen med Jesus eller Babylon. Dette er en sak som gjelder liv eller død. De som tjener og støtter Jesus vil bli frelst inn i Hans himmelske rike. De som støtter Babylon, vil bli tilintetgjort i ilden. Og det er svært lite tid igjen til å ta en avgjørelse. Dette er grunnen til at det er så ekstremt viktig og avgjørende å lytte til Jesu endetidsbudskap.

10. Hva er betydningen i Åp 16,12 av at vannene i elven Eufrat tørker bort for å berede veien for kongene fra Østen?


Før antikkens babylonske rike ble hærtatt av den medianske generalen Darius, ble vannet i elven Eufrat, som passerte under bymuren, avledet til en menneskelaget innsjø. Denne omleggingen tillot Darius å innta byen om natten ved å følge det tørrlagte elveløpet under bymuren. I åpenbaringens profetier, symboliserer “vann” folk (Åp 17,15).

Derfor refererer vannet i elven Eufrat til “Babylon den stores” tilhengere, hvis støtte tørker opp når de snur seg mot Babylon for å ødelegge henne (Åp 17,16). Denne opptørkingen av støtte til “Babylon den store” sikrer seieren for kongene fra Østen, Den himmelske Faderen og Sønnen.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Hva menes med ordet “Babylon”? (1)


_____   Forvirring.
_____   Opprør.
_____   Bedrager.

2. Hvem symboliserer moren Babylon i profetien? (1)


_____   USA.
_____   Pavemakten.
_____   Maria, mor til Jesus.

3. Hvem er døtrene til moren Babylon? (1)


_____   Det Nye Testamentets damer — Priscilla, Elisabet og Dorcas.
_____   Dronningene i Europa.
_____   Kirker som følger moren Babylons falske doktriner og praksis.

4. Hva symboliseres ved at moren Babylon sitter på det skarlagenrøde dyret? (1)


_____   At kirken kontrollerer staten, som støtter henne.
_____   Kvinner er gode dyretemmere.
_____   Kvinner skulle ride og ikke gå.

5. Hvilke falske babylonske doktriner vil gjøre folk åndelig forvirret? (4)


_____   Renheten i ekteskapet.
_____   Døden er en søvn.
_____   Syndere brenner evig i helvete.
_____   Søndag som Guds hellige dag.
_____   Ånder eller sjeler er udødelige.
_____   Dåp ved neddykking.
_____   Guds lov opphevet eller endret.

6. “Babylon er falt” betyr at (1)


_____   En engel fallt fra himmelen.
_____   Babylon har blitt truffet av et jordsjelv.
_____   Morkirken og andre kirker som omfavner hennes falske lære har falt bort fra Bibelens lære og den ekte tilbedelsen av den sanne Gud.

7. Symbolet "Kongene fra Østen" representerer (1)


_____   Jesus og hans Far
_____   Satan arbeider gjennom hedenskap
_____   Nasjonene i verden

8. Hva symboliserer opptørkingen av vannet i elven Eufrat? (1)


_____   En stor mangel på vann i de siste dager.
_____   Det vil ikke finnes matforsyninger i de siste dager.
_____   Babylon vil miste støtten fra sine tilhengere.

9. Babylon er et familienavn som inkluderer nær sagt alle religioner og kirker. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

10. Hvem er det som virkelig kaller mennesker ut av Babylon? (1)


_____   Engler.
_____   Der ti kongene.
_____   Lucifer.
_____   Jesus.

11. Ville det ikke være bedre å omvende en fallen kirke enn å gå ut av henne? (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

12. Hva betyr det å være drukken på Babylons vin? (1)


_____   Å være en alkoholiker.
_____   Å ta del i hennes fester.
_____   Å være fysisk syk.
_____   Å bli forvirret av hennes falske doktriner.

13. Hvilke tre makter vil forene seg i kampen mot Jesus og Hans folk i de siste dager? (3)


_____   Ikke kristne religioner.
_____   USA.
_____   Den falne protestantismen.
_____   Romfolk.
_____   Pavedømmet.

14. Når Jesus kaller sitt folk ut av Babylon, vil de da lyde Hans kall? (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

15. Mange mennesker er i Babylon uten å vite det. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top