Bible Universe » Bible Study Guides

separator

USA i profetiene!

USA i profetiene!
Kan det virkelig være sant? Amerika i bibelprofetiene - absolutt! Når du tenker på det, er det logisk at den mektigste og mest innflytelsesrike nasjonen på jorden vil spille en vital og viktig rolle i de avsluttende og rystende hendelsene ved slutten av denne verdens historie. Men enda flere overraskelser venter deg, ettersom Bibelen avslører hvordan verdens ledende nasjon oppstod, og hvorfor! Les Åp 13,11-18 før du starter på dette studiet, fordi disse åtte versene gir et profetisk bilde av Amerika for de kommende dager.
Dyret i Åp 13,1-10 symboliserer  pavemakten.
Dyret i Åp 13,1-10 symboliserer pavemakten.

1. To verdensmakter er symbolisert i Åp kapittel 13. Hvem er den første makten?

Svar:   Dyret med de syv hodene (Åp 13,1-10) er ikke noe annet en den romerske pavemakten. (Se studiehefte15 for fullstendig innsikt i dette tema.) Husk at dyr i bibelske profetier symboliserer nasjoner eller verdensriker (Dan 7,17.23).

I 1798 tildelte general Berthier pavemakten et dødelig sår
ved å arrestere paven.
I 1798 tildelte general Berthier pavemakten et dødelig sår ved å arrestere paven.

2. Hva sier profetien om når pavedømmet mistet sitt verdensherredømme og makt?

“Og han ble gitt makt til å holde på med det i førtito måneder.” Åp 13,5.

Svar:   Bibelen forutsa at pavemakten ville miste sin makt og sitt verdensherredømme etter 42 måneder. Profetien ble oppfylt i 1798, da Napoleons general Berthier fengslet paven og pavemakten ble påført sitt dødelige sår. (For alle detaljer se studiehefte 15.)

Dyret i Åp 13,11-18 symboliserer USA.
Dyret i Åp 13,11-18 symboliserer USA.

3. Hvilken nasjon ble forutsagt skulle stå frem på samme tid som pavemakten fikk sitt dødelige sår?

“Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage.” Åp 13,11.

Svar:   Det pavelige fangenskapet som er nevnt i vers 10 fant sted i 1798, og den nye makten (vers 11) kom til syne på den tiden. USA erklærte sin uavhengighet i 1776, stemte for grunnloven i 1787, inntok rettighetsproposisjonen i 1791 og fremstod tydelig som en verdensmakt i 1798. Tidspunktet passer tydelig på USA. Ingen annen makt vil kunne passe.

Profetiene forutsa at USA ville oppstå i et tynt befolket område.
Profetiene forutsa at USA ville oppstå i et tynt befolket område.

4. Hva er betydningen av at dyret “stiger opp av jorden”?

Svar:   Denne nasjonen står “opp av jorden” istedenfor vann som de andre nasjonene som er nevnt i Daniel og Åpenbaringen. Vi vet fra Åpenbaringen at vann symboliserer områder i verden som har en stor befolkningstetthet. “De vann som du så, hvor skjøgen sitter, er folk og skarer og ætter og tunger.”

Åp 17,15. Derfor representerer jorden det motsatte. Det betyr at den nye nasjonen ville oppstå i et område i verden som praktisk talt var ubefolket til slutten av 1700-tallet. Den kunne ikke oppstå blant de overbefolkede og stridende nasjonene i den gamle verden. Den måtte stå frem fra et sparsomt befolket kontinent.


5. Hva symboliserer de to lammeliknende hornene og mangelen på krone?

Svar:   Horn representerer konger og kongedømmer eller regjeringer (Dan 7,24; 8,21). I dette tilfellet representerer de Amerikas to regjeringsprinsipp: sivil og religiøs frihet. Disse to regjeringsprinsippene har også fått merkelappen “republikanisme” (en regjering uten en konge) og “protestantisme” (en kirke uten en pave). Andre nasjoner har fra gammelt av skattlagt folket for å støtte en statsreligion. De fleste hadde også undertrykt annerledes tenkende. Men USA etablerte noe helt nytt: Frihet til å tilbe som du ønsket uten regjeringens innblanding eller kontroll — og med regjeringens beskyttelse. Fravær av krone kjennetegner en republikansk form for regjering istedenfor et monarki. Horn som et lam indikerer en uskyldig, ung, ikke undertrykkende, fredselskende og åndelig nasjon. Jesus er referert til som et lam 28 ganger i Åpenbaringen. Så denne nye regjeringen prøvde å opprettholde Hans prinsipper. Ingen annen makt på jorden kan på noen måte passe hverken til disse karakteristikkene eller tidspunktet til det to-hornede lammet, enn USA.

Merk spesielt: Slik vi skulle ønske at vi kunne stoppe opp i Jesu beskrivelse av Amerika, akkurat her — men vi kan ikke, for Han fortsatte. Det som kommer heretter er sjokkerende og foruroligende. Amerika er i sannhet et stort land — med frihet innenfor samvittighet, presse, tale og foretningsdrift; beskyttelsen det gir; dens gylne muligheter; dens sans for rettferdighet; dens sympati for de svake og dens sterke kristne tilpasning. Det er ikke perfekt, men fortsatt kommer en mengde mennesker hvert år fra andre land for å bli amerikanske statsborgere. Hvis Amerikas dører ble åpnet på vidt gap, ville en stor del av verdens befolkning flytte til USA umiddelbart — til “himmel på jord” som de oppfatter det. Dessverre vil dette rikt velsignede landet endre seg drastisk i de dagene som ligger rett foran oss og påføre Guds folk sorg og elendighet. Vi meddeler dette med reserverthet og dyp bekymring.

USA vil i endetiden tvinge folk til å tilbe eller bli straffet.
USA vil i endetiden tvinge folk til å tilbe eller bli straffet.

6. Hva betyr det når profetiene i Åp 13,11 sier at Amerika vil tale “som en drage”?

Svar:   Som vi lærte i studiehefte 20 er dragen Satan, som arbeider gjennom varierende regjeringer på jorden for å etablere sitt onde kongerike og knuse Guds menighet ved å forfølge og drepe Hans folk. Satans mål har alltid vært å tilrane seg Guds makt og trone og tvinge mennesker til å tilbe og adlyde ham. (Se studiehefte 2 for detaljer.) Så “tale som en drage” betyr at USA (under innflytelse av Satan) vil i endetiden tvinge mennesker til å tilbe mot sin samvittighet, eller bli straffet.

Frafalne religioner og sivile regjeringer vil forene seg i endetiden for å tvinge folk mot deres samvittighet.
Frafalne religioner og sivile regjeringer vil forene seg i endetiden for å tvinge folk mot deres samvittighet.

7. Spesifikt, hva vil USA gjøre som får den til å tale som en drage?

Svar:   Legg merke til disse fire avgjørende punktene:

A. “Utøver han all den makt det første dyret hadde.” Åp 13,12.
USA vil bli en forfølgende maktfaktor som vil tvinge folk til å gå mot sin samvittighet, på samme måte som det pavelige Rom — som er beskrevet i første halvdel av Åpenbaringen kapittel 13.

B. “Og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt.” Åp 13,12.
USA vil lede nasjonene i verden til tvungen tilbedelse av, og troskap til, den pavelige Antikrist. Tema er alltid tilbedelse. Hvem vil du tilbe og adlyde? Vil det være Kristus, din Skaper og Frelser, eller Antikrist? Til slutt vil hver person på jorden tilbe enten den ene eller den andre. Hele tilnærmingen vil fremstå som dypt spirituelt. Store mirakler vil bli utført (Åp 13,14.15) som vil forføre milliarder (Åp 13,3). De som nekter å forene seg med denne bevegelsen, vil bli regnet som gudløse radikalere. Jesus benevner det protestantiske Amerika i endetiden som en “falsk profet” (Åp19,20; 20,10), fordi den vil fremstå åndelig og tillitvekkende, men isteden fremviser en satanisk oppførsel. Alt dette kan se umulig ut, men Jesu ord er alltid pålitelige og sanne (Tit 1,2). Han forutsa fire verdensrikers tilblivelse og fall, inkludert Antikrist (Daniel kapittel 2 og 7) på en tid da en slik spådom fremstod underlig og utrolig. Men alt skjedde nøyaktig som forutsagt. Hans advarsel til oss i dag angående profetiene er: “Nå har Jeg fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer.” Joh 14,29.

C. “Og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde av det dyret som ble såret med sverdet og overlevde.” Åp 13,14. USA vil lage et bilde av dyret ved å vedta religiøse lover. Det slipper gjennom lover som krever tilbedelse og tvinger folk til enten å adlyde dem eller møte døden. Denne handlingen er en kopi eller bilde av kirke-stat kombinasjonen pavedømmet introduserte på høyden av sin makt under middelalderen, da millioner ble drept for deres tro. USA vil kombinere sivil regjering med frafallen protestantisme i et “ekteskap” som vil støtte pavemakten. De vil så påvirke alle verdens nasjoner til å følge hans eksempel. Således oppnår pavemakten verdensomspennende støtte.

D. “Og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.” Åp 13,15.
USA, som leder for denne internasjonale bevegelsen, vil deretter påvirke alle verdens nasjoner til å pålegge et universelt dødsdekre for hver den som ikke tilber dyret eller dets bilde. Et annet navn for denne verdensomspennende koalisjonen er “Babylon den store”. (Studiehefte 22 vil informere ytterligere.) Denne verdensomspennende alliansen vil, i Kristi navn, la politiets makt erstatte Den Hellige Ånds overbevisning og fremtvinge tilbedelse.

8. I hvilke spesifikke saker vil tvang bli anvendt og dødsstraff brukt?

8. I hvilke spesifikke saker vil tvang bli anvendt og dødsstraff brukt?

“Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept. Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.” Åp 13,15-17.

Svar:   Det avgjørende punktet i konflikten vil dreie seg om å tilbe og adlyde dyret, og motta dets merke — søndag som en helligdag — i motsetning til å tilbe og adlyde Kristus, og motta Hans merke — Hans hellige syvende-dags sabbat. (For detaljer, se studiehefte 20.) Når tema er blitt belyst og folk er tvunget til å tilbe på enten søndag og bryte sabbaten, eller å bli drept, vil de som velger søndag fremfor sabbaten, i bunn og grunn tilbe dyret. De har da valgt å adlyde ordet til en skapning, et menneske, i stedet for ordet til Skaperen, Jesus Kristus. Her er pavemaktens egen uttalelse: “Kirken endret sabbaten til søndag, og hele verden bøyde kne og tilba på den dagen, i taus lydighet til den katolske kirkes befaling.” Hartford Weekly Call, February 22, 1884.

Under 2. verdenskrig var det rasjoneringsmerker som kontrollerte salget av mat, bensin, dekk og andre nødvendigheter. En slik kontroll kan igjen lett gjennomføres.
Under 2. verdenskrig var det rasjoneringsmerker som kontrollerte salget av mat, bensin, dekk og andre nødvendigheter. En slik kontroll kan igjen lett gjennomføres.

9. Kan en regjering virkelig kontrollere kjøp og salg?

Svar:   Under 2. verdenskrig ble kjøp kontrollert for noen varer (slik som sukker, dekk og bensin) ved å kreve rasjoneringskort. Uten kortet var pengene verdiløse. I denne computeriserte tidsalder kan et system basert på personnummer med letthet settes opp. Uten at du er villig til å samarbeide med verdenskoalisjonen, vil ditt nummer, når inntastet ved et kjøp, vise at du er ukvalifisert. Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette vil foregå. Men vi kan være sikre på at det vil skje, fordi Gud sier det (Åp 13,16.17).

To makter fremstår.
Åpenbaringen kapittel 13 er tydelig. To supermakter vil fremstå i endetiden: USA og pavemakten. USA vil støtte pavemakten ved å ta føringen i å tvinge menneskene i verden til å tilbe dyret (pavemakten) og motta hans merke eller møte døden. De neste to spørsmålene vil evaluere styrken til disse to supermaktene.

Pavedømmet er den sterkeste religionspolitiske makten på jorden.
Pavedømmet er den sterkeste religionspolitiske makten på jorden.

10. Hvor sterkt og innflytelsesrikt er pavedømmet i dag?

Svar:   Den er definitivt den sterkeste religions-politiske makten i verden. Praktisk talt hver eneste ledende land i verden har en ambassadør eller statsrepresentant ved Vatikanet. Legg merke til følgende fakta:

A. Pavemakten er så innflytelsesrik og mektig at nesten alle større land konsulterer henne før de tar store viktige politiske beslutninger. Hennes “store diplomatiske korps opprettholder kontakten med mer enn 100 nasjoner”. U.S. News and
World Report, October 30, 1978, p. 24.

B. Hun tar æren for avslutningen av kommunismen og sier at Maria, Jesus mor, ledet pavens strategi som ledet til kommunismens fall. “Tjenerinne eller Feminist”, Time, December 30, 1991, pp. 64, 65.

C. Pavens mål er å forene den kristne verden under pavedømmets ledelse ved slutten av dette århundre. Han har reist mer enn 40 turer over hele verden for å legge grunnlaget for dette målet. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, November/December 1989, pp. 24, 25.

D. Verdens respons har vært nesten overveldende. Under Irak-krisen diskuterte paven og USAs president noen ganger verdenssituasjonen ukentlig. U.S. News and World Report, August 13, 1990, p. 18.

E. 7. juni 1982 møttes forhenværende president Ronald Reagan og pave Johannes Paul II i et 50 minutters møte og la en plan for å avskaffe kommunismen. USA sendte tonnevis av moderne kommunikasjonsutstyr til Polen (hvor det begynte) for å hjelpe og spre den nødvendige informasjonen til massene. “Den Hellige Allianse”, Time, February 1992, pp. 28, 31, 35.

F. Gorbatsjov sa: “Alt som fant sted i Øst-Europa de siste år ville ha vært umulig uten pavens innsats og store rolle, inkludert den politiske rollen han spilte på verdensarenaen.” Mikhail Gorbatsjov, Toronto Star, March 9, 1992.
Pavemakten som tidligere refererte til protestanter som “kjettere”, kaller dem nå “adskilte brødre” og imøtekommende foreslår at de skal arbeide og be sammen for fred og Guds tilstedeværelse. Millioner av protestanter er dypt imponert. Faktisk har flere protestantiske kirkesamfunn hatt offisiell dialog med pavemakten for å prøve å gjøre slutt på forskjellene som førte til reformasjonen.

USA er verdens ledende militærmakt.
USA er verdens ledende militærmakt.

11. Hvor sterk og innflytelsesrik er USA i dag?

Svar:   USA er ansett som verdens fremste militærmakt og senter for innflytelse og dominans. Legg merke til følgende:

A. “[USA] er planetens eneste gjenværende supermakt.”
“The U.N. Obsession,” Time, May 9, 1994, p. 86.

B. “Det finnes ikke utsikter i nær fremtid for at noen makt kan måle seg med USA.”
Charles Krauthammer, “The Lonely Superpower”, The New Republic, July 29, 1992, p. 23.

C. Yassir Arafat betegnet Amerika som “det nye Rom” fordi, som det gamle Rom var en udiskutabel supermakt i sin tid, er nå Amerika nummer en.
Newsweek, August 12, 1991, p. 33.

D. “Amerikas makt vil nå regulere alle store globale begivenheter.”
Jim Hoagland, “Of Heroes ...”, The Washington Post, August 21, 1991, p. A-23.

Da en marksistisk gruppe styrtet regjeringen i Etiopia, ble USA bedt om å forhandle. Da Boris Yeltsin ble innsatt som president i det nylig uavhengige Russland, besøkte han først USA. Forhenværende U.S.S.R. president Mikhail Gorbatsjov henvendte seg til USA i sin krise. Da Kuwait ble invadert, ba Kuwait USA om hjelp. Den USA-ledede krigen mot Irak fikk støtte fra nesten hele verden. En nasjonal offentlig radiokorrespondent kalte den amerikanske presidenten for “verdens president”. Vi har nå “en høyst uvanlig verdensstruktur med en eneste makt, USA, på toppen av det internasjonale systemet”. Krauthammer, The New Republic, p. 23.

Mange nasjoner ber USA om beskyttelse og støtte.
Mange nasjoner ber USA om beskyttelse og støtte.

12. Det er klart at innflytelsen og makten til både USA og pavedømmet eskalerer hurtig. Hvilke andre faktorer kan muligens hjelpe til med å fastsette scenen for den verdensomspennende loven om å henrette de som nekter å overtre sin samvittighet?

Svar:   Vi kan ikke nevne dem med sikkerhet, men noen få ting demrer som en mulighet:

A. Terror.
B. Opprør og eskalerende kriminalitet.
C. Narkotikakriger
D. Et verdensomspennende økonomisk kollaps.
E. AIDS og andre epidemier.
F. Atomtrusler fra radikale nasjoner.
G. Politisk korrupsjon.
H. Store justismord.
I. Misbruk av velferd.
J. Økende skattetrykk.
K. Pornografi og kvalmende umoralitet.
L. Skremmende globale katastrofer.
M. Radikale “spesial-engasjement” grupper.
N. Abortkrisen.

En motreaksjon mot korrupsjon, lovløshet, umoral, toleranse, urettferdighet, fattigdom, svake og ineffektive politiske ledere, og mange liknende bekymringer, kan lett fremkalle et behov for å påtvinge en sterk, særpreget lov med harde strafferammer.


13. Ettersom verdenssituasjonen forverrer seg, hva vil Satan gjøre for å forføre massene?

“Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde.” Åp 13,13.14.

Svar:   USA vil oppleve en falsk, verdensomspennende vekkelse og vil insistere på at religiøse lover blir fremmet for å tvinge hver person til å delta. (Dette er representert ved “et bilde av det dyret” i Åp 13,14.) Folk vil bli tvunget til å ringeakte Guds hellige, syvende-dags sabbat og i stedet tilbe på dyrets “hellige” dag — søndag. Noen vil også ganske enkelt gi etter av sosiale og økonomiske grunner.

Verdenssituasjonen vil bli så uutholdelig at en verdensomspennende “tilbake til Gud og bønn” bevegelse, med alle forent i tilbedelse og bønn på søndag, vil se ut til å være den eneste løsningen. Satan vil forføre verden til å tro at de må gå på akkord med Bibelens sannhet og holde søndagen hellig. Men i virkeligheten vil lydighet og tilbedelse av dyret stenge folk ute fra Guds rike. Ikke å undre seg over at Jesus fokuserer så sterkt i Åpenbaringen på tilbedelsen av dyret og dyrets merke!

I de siste jordiske dager vil Guds endetidsbudskap om håp nå ut til hver person.
I de siste jordiske dager vil Guds endetidsbudskap om håp nå ut til hver person.

14. Mens interessen for den falske vekkelsen tiltar, hva skjer så med den ekte verdensomspennende vekkelsen fremmet av Guds endetidsfolk?

Svar:   Bibelen sier at hele verden vil bli “opplyst av hans herlighet” (Åp 18,1). Hver person på jorden vil bli nådd (Mark 16,15) med Guds tre- punkts endetidsbudskap i Åp 14,6-14. Guds menighet i de siste dager vil vokse med en forbløffende hurtighet, ettersom millioner forener seg med Guds folk og aksepterer Hans tilbud om frelse, nåde og tro på Jesus, forvandles de ved dette til å bli Hans lydige tjenere. Mange mennesker og ledere fra alle verdens land vil nekte å tilbe dyret og ta imot hans falske lære. I stede vil de kun tilbe og lyde Jesus. Da vil de ta imot Hans hellige sabbats-tegn, eller merke, i sine panner (Åp 7,2.3), og derfor er de forseglet for evigheten.

Progressiv vekst utløser sinne hos den falske bevegelsen.
Den progressive veksten blant Guds folk vil gjøre den falske bevegelsen rasende. Dens ledere vil bli fullt overbevist om at de som nekter å samarbeide med den verdensomspennende falske vekkelsen, er årsaken til hele verdens elendighet (Dan 11,44). De vil frata dem retten til å kjøpe og selge (Åp 13,16.17), men Gud vil mate sitt folk (Jes 33,16) og beskytte dem (Sal 34,8).

Som kronen på verket vil Satan opptre som Jesus.
Som kronen på verket vil Satan opptre som Jesus.

15. I desperasjon utsteder den USA-ledede koalisjonen dødsdommen over sine fiender (Åp 13,15). Hva sier Åp 13,13.14 at koalisjonens ledere vil gjøre for å overbevise folk om at Gud er med dem?

Svar:   De vil utføre mirakler — så overbevisende at alle unntatt Guds trofaste folk vil ble bedratt (Matt 24,24). Ved bruken av ånder (Satans falne engler) (Åp 16,13.14), vil disse ved trolldom opptre som menneskers kjære avdøde (Åp 18,23) og antageligvis også utgi seg for å være bibelske profeter og apostler. Disse løgnaktige (Joh 8,44) demoniske åndene vil uten tvil hevde at de er sendt av Gud for å presse dem til å samarbeide.

Satan fremstår som Kristus; Englene hans poserer som kristne prester.
Satans engler vil også fremstå som gudelige prester, og Satan vil fremstå som en lysets engel (2 Kor 11,13-15). Som kronen på verket vil Satan hevde at han er Jesus (Matt 24,23.24). Satan, mens han fremstår som Kristus, kan med letthet erklære at han har endret sabbaten til søndag og oppmuntre sine tilhengere til å fortsette med den verdensomspennende vekkelsen og forsvare hans “hellige” dag — søndag.

Milliarder er forført.
Milliarder som tror at Satan er Jesus, vil bøye seg for ham og forene seg med den falske bevegelsen. “Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret.” Åp 13,3. Bedraget vil bli overveldende effektivt. Men Guds siste menighet vil ikke bli forført, fordi de sjekker alt opp mot Bibelen (Jes 8,19.20; 2 Tim 2,15). Bibelen sier at Guds lov kan ikke endres (Matt 5,18). Den sier også at når Jesus kommer tilbake, vil hvert øye se Ham (Åp 1,7) og Han vil ikke stige ned på jorden, men forbli i skyen og kalle sitt folk opp for å møte Ham i luften (1 Tess 4,16.17).


16. Hvordan kan vi være trygge for kraftige forførelser i endetiden?

Svar:   A. Test hver lære opp mot Bibelen (2 Tim 2,15; Apg 17,11; Jes 8,19.20).
B. Følg sannheten ettersom Jesus åpenbarer den. Jesus lover at alle som gjør Hans vilje, ikke skal ende opp galt. (Joh 7,17).
C. Hold deg daglig nær til Jesus (Joh 15,5).

Påminnelse: Dette er det sjette studieheftet i vår serie på ni om de tre englers budskap. Det neste studieheftet vil åpenbare hvordan kristne kirker og andre religioner verden over vil forholde seg til begivenhetene i endetiden.


17. Er du villig til å tilbe og adlyde Jesus selv om det betyr latterliggjøring, forfølgelse og til slutt dødsdom?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Det virker ikke rettferdig at mennesker i den endelige krisen som aldri har hørt Guds sannhet, uskyldig velger en forfalskning og derved går fortapt.


Ingen vil møte den endelige krisen uten først å ha hørt (Mark 16,15) og forstått (Joh 1,9) Guds livsviktige tre- punkts budskap for i dag (Åp 14,6). Menneskene på den tiden vil velge å ta dyrets merke kun fordi de ikke er villige til å betale prisen for å følge Jesus.

2. Hva er slaget på Armageddon, som er omtalt i Åp 16,12-16? Hvor og når vil det bli utkjempet?


Kampen på Armageddon er den avgjørende kampen mellom Kristus og Satan. Den vil bli utkjempet på jorden og vil begynne rett før tidenes slutt. Kampen vil bli avbrutt av Jesu annet komme. Den vil begynne igjen etter de 1.000 år når de ugudelige omringer den hellige byen med håp om å innta den. Kampen ender med at Gud lar det regne ild fra himmelen som tilintetgjør de ugudelige (Åp 20,9). (Studiehefte 12 forklarer de 1.000 år i detalj.)

Hva betyr ordet “Armageddon”?
Armageddon er det symbolske navnet for “kampen på Gud den Allmektiges store dag” mellom Kristus og Satan som alle verdens nasjoner vil bli involvert i (Åp 16,12-16.19). “Kongene av Østen” er Gud Faderen og Gud Sønnen. “Øst” i Bibelen symboliserer Guds himmelske rike (Åp 7,2; Esek 43,2; Matt 24,27). I dette avgjørende slaget vil faktisk hele verden delta (Åp 16,14) for å kjempe mot Jesus (Lammet) og Hans folk (Åp 17,14; 19,19). Målet er å utrydde alle som nekter å tilbe dyret og ta imot hans merke (Åp 13,15-17).

Villfarelse følger avvisning.
Mennesker som nekter å akseptere Guds tre-punkts budskap for de siste dager (selv om de vet at det er sant), vil bli sterkt bedradd slik at de tror løgnen (2 Tess 2,10-12). De vil oppriktig begynne å tro at de støtter Guds rike når de anstrenger seg for å utrydde Guds folk. De vil oppfatte de hellige som håpløse forførte fanatikere, som dømmer hele verden ved deres avvisning til samarbeid med den falske vekkelsen.

Jesu annet komme stopper kampen.
Kampen i seg selv vil bli verdensomspennende. Regjeringer vil på samme tid prøve å utslette Guds folk, men Gud vil gripe inn. Den symbolske elven Eufrat vil tørke opp (Åp 16,12). Vann representerer mennesker (Åp 17,15). Opptørkingen av elven Eufrat betyr at menneskene som har støttet dyret (Satans rike) plutselig trekker tilbake sin støtte. Dyrets støtte vil da tørke opp. Dets koalisjon av allierte (Åp 16,13.14) vil falle fra hverandre (Åp 16,19). Jesus annet komme vil stoppe kampen og frelse Hans folk (Åp 6,14-17; 16,18-21; 19,11-20).

Kampen gjenopptas etter de 1.000 år.
Etter de 1.000 år vil Satan stå åpent frem som leder for de styrkene som kjemper mot Gud og Hans folk. Han vil gjenoppta kampen mot Gud idet han prøver å innta den hellige byen. Så vil Satan og hans tilhengere bli tilintetgjort av ilden fra himmelen (se studiehefte 11 og 12). Alle Satans tilhengere vil bli tilintetgjort. Alle Jesu tilhenger vil komme inn i Hans evige rike.

3. Bibelen sier: “Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal tro at han gjør Gud en tjeneste.” Joh 16,2. Tror du at dette vil bli bokstavelig oppfylt i vår tid?


Ja. Endetidens koalisjon av alle verdens regjeringer og religioner vil til slutt miste all sympati for Guds folk, som nekter å forene seg med den falske vekkelsen eller ta dens symbol (helligholde søndag). De føler at de fantastiske undrene som følger med vekkelsen deres beviser dens gyldighet — mirakler som at syke blir helbredet eller at beryktede gudshatere, umoralske filmstjerner, narkotikakonger og velkjente kriminelle blir omvendt. Koalisjonen vil insistere på at ingen får lov å ødelegge denne vekkelsen som drar alle religioner til seg.

Alle vil bli presset til å legge til side personlige følelser og “fanatisk lære” (sabbaten, for eksempel) og forene seg med resten av verden i dens oppriktige vekkelse for fred og brorskap. Alt annet enn vekkelsen vil bli vurdert som underordnet. De som ikke er enige i å samarbeide, blir vurdert som illojale, upatriotiske, anarkister og, endelig, farlige fanatikere som ikke kan tolereres. På den dagen vil de som dreper Guds folk føle at de gjør Gud en tjeneste.

4. Ettersom jeg studerer profetiene i Daniel og Åpenbaringen, ser det tydelig ut som at det er djevelen som er den virkelige fienden. Er du enig?


Absolutt! Du har 100 % rett! Satan er alltid den virkelige fienden. Satan arbeider gjennom verdens ledere og nasjoner for å skade Guds folk og således bringe sorg over Jesus og Faderen. Vi glemmer så lett at Satan er fienden. Han er den som er ansvarlig for all ondskap. La oss klandre ham og være forsiktig med hvordan vi bedømmer og vurderer mennesker som skader Guds folk og Hans menighet. De er av og til uinformert og endatil totalt uvitende om at de skader noen. Men det gjelder aldri Satan. Han er alltid fullt informert. Han skader Gud og Hans folk med hensikt.

5. Hvordan vil døden til en pave eller valget av en ny president påvirke profetiene om USA i Åp 13,11-18?


Profetiene vil bli oppfylt uansett hvem som er pave eller president. En ny president eller en ny pave kan midlertidig fremskynde eller sinke oppfyllelsen, men det endelige resultatet er bekreftet av Bibelens profetier.

6. Er dyret med to horn som et lam i Åp 13,11- 18 og den “falske profet” i Åp 16,13 den samme makten?


Ja. I Åp 19,20, hvor Gud nevner ødeleggelsen av dyret Antikrist, referer Han også til ødeleggelsen av den falske profet. I dette verset identifiserer Gud den falske profet som makten som “gjorde mirakler” foran dyret og “hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde”. Dette er en klar referanse til aktivitetene til det to-hornede lammet, som er beskrevet i Åp 13,11-18. I dette studiehefte har vi identifisert det to-hornede lammet som USA. Så det to-hornede lammet og den falske profet er åpenbart den samme makten.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. USA er symbolisert i bibelske profetier som (1)


_____   En mann med røde, hvite og blå klær.
_____   En ørn med en computer på ryggen.
_____   Et dyr med to horn som et lam.

2. Hva representerer de to hornene? (1)


_____   Rikdom og militær styrke.
_____   Benjamin Franklin og George Washington.
_____   Sivil og religiøs frihet.

3. Hva betyr “kom opp av jorden”? (1)


_____   Amerikanere ville elsket livet på landet.
_____   At dette nye landet ville oppstå i et område med liten befolkning.
_____   At noen uramerikanere ville være huleboere.

4. I denne profetien betyr horn som et lam at USA ville (1)


_____   Være sky og undertrykket.
_____   Være et land for saueavl.
_____   Oppstå som en fredselskende, åndelig nasjon.

5. Omtrent ved hvilket tidspunkt sier profetien i Åp kapittel 13 at USA vil oppstå? (1)


_____   1492.
_____   1798.
_____   1620.

6. Åp kapittel 13 indikerer at USA vil til slutt tale “som en drage.” Hva betyr dette? (1)


_____   Menneskene der vil bli sinte og vanskelige å forstå.
_____   Han vil bruke kraftige masseødeleggelsesvåpen.
_____   Han vil tvinge folk til å tilbe mot sin samvittighet, og motstand fører til dødsdom.

7. Guds merke, tegn eller symbol på makt er (1)


_____   Et lam.
_____   Et to-hornet dyr.
_____   Sabbaten, Guds hellige dag.

8. Hvordan vil USA lage et “bilde til dyret”? (1)


_____   Ved å lage og selge mange bilder av dyret.
_____   Ved å lage en statue av dyret, for så å vise den frem i Washington D.C.
_____   Ved å forene kirke og stat (i likhet med pavekirken på toppen av hennes makt) som vil vedta lover for religiøs praksis.

9. Hvilken straff sier Åp 13,15-17 at de vil bli tildelt som nekter å ta dyrets merke? (2)


_____   De blir nektet å kjøpe og selge.
_____   De blir forvist til det ytterste rom.
_____   De blir drept.
_____   De blir tvunget til å komme med en personlig unnskyldning til dyret.

10. Hvilke to jordiske makter er det som vil ha størst innflytelse i endetiden? (2)


_____   Et gjenoppstått Europa.
_____   Japan.
_____   Kina.
_____   USA.
_____   Pavedømmet.

11. Hvilke punkter forteller sannheten om slaget på Armageddon? (6)


_____   Det er jordens siste slag.
_____   “Østens konger” er Japan og Kina.
_____   Dyrets mål med kampen er å ødelegge Guds folk.
_____   Det vil bli verdensomspennende.
_____   Den begynner før Jesu annet komme og slutter når de ugudelige har omringet det nye Jerusalem, etter at de 1.000 år er til ende.
_____   Armageddon er det symbolske navnet på det endelige slaget mellom Kristus og Antikrist/Satan.
_____   Opptørkingen av Eufrat betyr at dyret/ Antikrist til slutt vil miste sin støtte fra de fleste av sine tilhengere.
_____   Den vil bli utkjempet bare i Palestina.

12. Hvor sukssefull vil vekkelsen av Guds sanne endetidsbudskap være? (2)


_____   Hele verden vil bli omvendt.
_____   Hver person på jorden vil høre budskapet.
_____   Millioner vil akseptere det.
_____   Det vil ikke få noen betydning. Djevelen vil stoppe det.

13. Hvor effektiv vil motstanden som bærer frem et forfalsket endetidsbudskap være? (1)


_____   Mange land vil ikke støtte den.
_____   Det vil bli en suksess bare i USA og Europa.
_____   Hver person på jorden — foruten Guds endetidsfolk — vil forene seg og støtte det.

14. Hvor kraftige vil miraklene i den falske vekkelsen være? (2)


_____   Ikke noe særlig; folk vil regne dem som forfalskninger.
_____   Kraftige nok til å forføre nær sagt hele verden.
_____   Bare de uskolerte vil la seg lure.
_____   Så mektig at bare Guds utvalgte vil unnslippe bedraget.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top