Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Saken er avgjort!

Saken er avgjort!
Så ankom juryen, kjennelsen lød på ... og saken er avgjort! Få refleksjoner kunne vært alvorligere. Dagen nærmer seg hurtig da hver person som noen gang har levd, får sine liv revurdert av den allvitende Gud (2 Kor 5,10). Men la ikke dette uroe deg – fatt mot! Millioner har allerede funnet ut at domsbudskapet i dette heftet er veldig gode nyheter! Ved fire anledninger hvor Åpenbaringsboken nevner den store dommen, frembringer den pris og takksigelser! Men visste du at Bibelen nevner dom mer enn ett tusen ganger? Nærmest hver bibelskribent refererer til den, så viktigheten av dette kan ikke overvurderes. I løpet av de neste minuttene, vil du få en virkelig aha-opplevelse vedrørende dette neglisjerte tema. [Merk: Det er tre faser av dom ... se opp for dem, ettersom du studerer denne leksjonen!]

Første fase av den ytterste dom.

1. Engelen Gabriel gav Daniel profetien om den himmelske dom i 1844. Den første fasen i dommen er kalt den undersøkende dom fordi den finner sted før Jesu annet komme. Hvilken gruppe vil bli vurdert i dommens første fase? Når ender den?

“For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.” 1 Pet 4,17. “Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig! Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,11.12. (Se også 1 Tim 3,15.)

Svar:   Den avsluttes rett før Jesu annet komme. De (levende og døde) som hevder å være kristne — “Guds hus” — vil bli vurdert i den undersøkende dom. (1844 er forklart i studiehefte 18.)

Jesus står sammen med sitt trofaste folk i dommen og lover dem en positiv kjennelse.
Jesus står sammen med sitt trofaste folk i dommen og lover dem en positiv kjennelse.

2. Hvem presiderer i dommen? Hvem er forsvarsadvokat? Dommeren? Anklageren? Hvem er vitnene?

“Den gamle av dager satte seg; … Hans trone var som flammene av ild, … Retten ble satt, og bøker ble åpnet.” Dan 7,9.10. “Har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige.” 1 Joh 2,1. “For Faderen ... har overgitt hele dommen til Sønnen.” Joh 5,22. “Satan, … anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.” Åp 12,9.10. “Dette sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk.” Åp 3,14. (Se også Kol 1,12-15.)

Svar:   Gud Faderen, den Gamle av dager, presiderer i retten. Han elsker deg veldig høyt (Joh 16,27). Satan er din eneste anklager. I den himmelske rettssal vil Jesus, som elsker deg — din beste venn — være din forsvarer, dommer, og vitne. Og Han lover at dommens utfall blir at “den Høyestes hellige fikk sin rett”. Dan 7,22.

Bevisene fremlagt i dommen kommer fra himmelens bok.
Bevisene fremlagt i dommen kommer fra himmelens bok.

3. Hva er beviskilden i den undersøkende dom? Hvilken moralsk standard blir alle dømt etter? Siden Gud allerede vet alt om alle, hvorfor da en rettssak?

“Retten ble satt, og bøker ble åpnet.” Dan 7,10. “Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.” Åp 20,12. “De som skal bli dømt etter frihetens lov.” Jak 2,12. “For vi er blitt gjort til et skuespill for verden, både for engler og for mennesker.” 1 Kor 4,9.

Svar:   Rettsbevisene kommer fra bøker hvor alle detaljer i våre liv er notert. For de trofaste vil notater av bønner, anger og syndstilgivelse bli åpenbart for alle. Protokollene beviser at Guds kraft setter kristne i stand til å leve rettferdige liv. Gud er tilfreds med sine hellige, og gleder seg ved å dele bevisene i deres liv med alle. Dommen vil bekrefte at der er “ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”. Rom 8,1. Ti-budsloven er Guds standard i dommen (Jak 2,10-12). Å bryte Guds lov er synd (1 Joh 3,4). Lovens rettferdighet blir oppfylt av Jesus i hele Hans folk (Rom 8,3.4). Å hevde at dette er umulig er det samme som å mistro Jesu ord og kraft.

Dommen er ikke for å informere Gud. Han er allerede fullt informert (2 Tim 2,19). Imidlertid vil de frelste komme til himmelen fra en verden degenerert av synd. Både engler og beboere av andre ufalne verdener ville sikkert følt seg urolig over at noen skulle få innpass i Guds nye rike, og som kanskje kunne introdusere synden igjen.

Derfor vil dommen åpenbare hver detalj og svare på alle spørsmål. Satans virkelige mål har alltid vært å vanære Gud som urettferdig, ubarmhjertig, ukjærlig og løgnaktig. Dette gjør det enda viktigere for alle vesener i universet å få førstehåndsinformasjon om hvor ekstremt tålmodig Gud har vært med alle syndere. Frikjennelsen av Guds karakter er hovedgrunnen til rettssaken (Åp 11,16-19; 15,2-4; 16,5.7; 19,1.2; Dan 4,36.37). Legg merke til prisen og æren som blir gitt til Gud for måten Han har håndtert rettssaken på.

Hvert aspekt ved en persons liv vil bli vurdert i dommen.
Hvert aspekt ved en persons liv vil bli vurdert i dommen.

4. Hva i en persons liv blir vurdert i den undersøkende dom? Hva vil bli bekreftet? Hvordan vil belønningen bli vurdert?

“For Gud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen med alt det skjulte, enten det er godt eller ondt.” Fork 12,14. “La begge vokse sammen inntil høsten.” “Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet.” Matt 13,30.41. “Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12.

Svar:   Hver detalj i livet vil bli gjennomgått, inkludert hemmelige tanker og handlinger. Av denne grunnen er den første fasen i dommen kalt den undersøkende dom. Dommen vil avgjøre hvem som blir frelst av de som kaller seg kristne. Uten tvil vil den også bekrefte, som fortapte, de som ikke ble vurdert i den undersøkende dom. Selv om vi er frelst av nåde, vil belønningen være basert på gjerning, handling, eller adferd — som beviser ektheten av den kristne troen (Jak 2,26).


Andre fase av den ytterste dom.

5.Hvilken gruppe er involvert i den himmelske domstolen i de 1.000 årene i Åp. kap. 20? Hva er hensikten med den andre fasen av dommen?

“Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? ... Vet dere ikke at vi skal dømme engler?” 1 Kor 6,2.3. “Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom.” Åp 20,4.

Svar
Svar:   De “hellige”, eller rettferdige fra alle tidsaldre som Kristus tar til himmelen i skyen ved sitt annet komme, vil delta i den andre fasen av dommen.

La oss anta at en familie oppdager at deres høyt elskede sønn, som tidligere var blitt myrdet, ikke var i himmelen. Men det var morderen. Uten tvil ville de ha behov for noen svar. Den andre fasen i dommen vil svare på alle spørsmålene de rettferdige måtte ha. Livet til hver fortapt person (inkludert Satan og hans engler) vil bli nøye revurdert av de rettferdige, som da vil være helt enige med Jesu avgjørelse angående belønningen for hver og en. Det vil bli klart for alle at dommen ikke er basert på tilfeldig skjønn. Derimot er den en bekreftelse på valgene som menneskene allerede har tatt, om enten å tjene Jesus, eller en annen herre (Åp 22,11.12). (For et tilbakeblikk på de 1.000 år, se studiehefte12.)


Tredje fase av den ytterste dom.

6. Når og hvor vil den tredje fasen av den ytterste dom finne sted? Hvilken ny gruppe vil være til stede ved denne domsfasen?

“På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem.” “Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg” “Hele landet skal bli gjort om til en slette fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem.” Sak 14,4.5.10. “Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud.” Åp 21,2. “Når så de tusen år er omme, skal Satan ... gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, ... for å samle dem sammen til strid.” Åp 20,7.8.

De ugudelige vil prøve å angripe den hellige byen.
De ugudelige vil prøve å angripe den hellige byen.
Svar:   Dommens tredje fase vil finne sted på jorden, ved slutten av de 1.000 år i Åp. kap. 20 — etter Jesu retur til jorden med den hellige byen. Alle de ugudelige som noen gang har levd vil være til stede, inkludert djevelen og hans engler. Etter de 1.000 år, vil alle de døde fra alle tidsaldre stå opp (Åp 20,5). Umiddelbart lanserer Satan en kraftig propagandakampanje for å forføre dem. Utrolig nok lykkes han med å overbevise jordens nasjoner om at de kan innta den hellige byen.


7. Hva hender så?

“De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden.” Åp 20,9.

Svar:   De ugudelige omringer byen og forbereder et angrep.

Dommens tredje fase vil sette en stopper for planen om å angripe byen.
Dommens tredje fase vil sette en stopper for planen om å angripe byen.

8. Hvem avbryter kampplanene deres, og med hvilket resultat?

”Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.” Åp 20,12. ”For vi skal alle fram for Kristi domstol.” 2 Kor 5:10. ”Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for seg selv.” Rom 14,11.12.

Svar:   Uventet, uten forvarsel, blir Gud synlig i en paralyserende stråleglans over byen (Åp 19,11-21). Sannhetens øyeblikk har kommet. Hver fortapt sjel siden verdens begynnelse, inkludert Satan og hans engler, møter nå Gud i dommen. Hvert øye er nå festet på kongenes Konge (Åp 20,12).

Hver person ser sitt eget liv passere revy.
Hver fortapt person minnes sin egen livshistorie: Guds konstante, varme, bedende kall om å vende om; den innbydende, lave, lille stemmen; den sterke overbevisningen som ofte kom; de gjentatte vegringene mot å svare. Det er der alt sammen. Nøyaktigheten er ubestridelig. Fakta er ugjendrivelig. Gud ønsker at de ugudelige skal forstå hele sannheten. Han vil fremskaffe alle nødvendige detaljer for at alt skal bli klart. Bøkene og alle nedtegnelsene er tilgjengelig.

Ingen neddyssing.
Gud er ikke involvert i noen form for guddommelig kamuflering. Han har ikke ødelagt noe bevis, slettet noen bånd. Det er ingenting som er skjult. Alt er åpenbart, og hver person som noen gang har levd, pluss alle de gode og onde englene, vil se dette dramaet over alle drama.

De fortapte faller på kne.
Plutselig er der en bevegelse. En fortapt sjel faller på sine knær for å innrømme sin skyld og åpent bekjenner at Gud har vært mer enn rettferdig mot ham. Hans egen hardnakkede stolthet hindret ham fra å reagere. Og på alle kanter kneler nå mennesker og onde engler. Så, i en eneste stor, nesten synkronisert bevegelse, faller de gjenværende fortapte mennesker og engler, inkludert Satan, på sine knær foran Gud (Rom 14,11). Åpenlyst frikjenner de Guds navn fra alle falske beskyldninger, og vitner om Hans kjærlige, rettferdige og nådige behandling av dem.

Alle vedgår at dommen er rettferdig.
Alle vedgår at dødsdommen de har fått er rettferdig — den eneste trygge måten å håndtere synden på. For hver fortapt person kan det sies: ”Du har ødelagt deg selv.” Hos 13,9. Gud står nå frikjent foran universet. Satans anklager og påstander har blitt blottstilt og entydig mistrodd som perverse løgner fra en forherdet synder.

Ild fra himmelen vil for evig utslette synd og syndere.
Ild fra himmelen vil for evig utslette synd og syndere.

9. Hvilke endelig tiltak vil utslette synd fra universet, skape et sikkert hjem og en trygg fremtid for de rettferdige?

”De ... omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.” Åp 20,9.10. ”For de (ugudelige) skal være støv under deres føtter.” Mal 4,3. ”For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.” Jes 65,17. ”Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13. ”Se, Guds bolig er hos menneskene, … og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem.” Åp 21,3.

Svar:   Ild fra himmelen vil falle ned på de ugudelige. Ilden vil for alltid fullstendig utslette synd og syndere fra universet. (Se studiehefte 11 for alle detaljer angående ildsjøen.) Dette vil være en tid med stor sorg og traume for Guds folk. Så godt som hver person vil ha en kjær eller god venn i ilden. Beskyttende engler vil sannsynligvis felle tårer over tapet av mennesker som de i årevis beskyttet og elsket. Også Kristus vil uten tvil gråte over de han elsket og bønnfalte i så lang tid. I det fryktelige øyeblikket vil lidelsene til Gud, vår kjære Far, over syndens forferdelige pris, være ubeskrivelig.

Nye himler og en ny jord.
Så vil Herren tørke bort hver tåre fra sine frelste (Åp 21,4) og skape nye himler og en ny jord — herlig og ubeskrivelig — for sine hellige. Og best av alt, Han vil bo her hos sitt folk i all evighet. Ingen reflektert person ønsker å gå glipp av det.

Det ofrede dyret representerte Jesu offer på korset.
Det ofrede dyret representerte Jesu offer på korset.

10. Hvordan symboliserte “forsoningsdagen” i den jordiske gammeltestamentlige helligdommen dommen, og Guds plan om å rense universet fra synd, for så å gjenskape perfekt harmoni?

Svar:   I studiehefte 2 lærte vi hvordan Satan urettmessig anklaget og utfordret Gud og brakte den stygge ondartede synden inn i universet. Forsoningsdagen i det gamle Israel lærte, gjennom symbolikk, hvordan Gud vil håndtere problemet synd og gjenskape harmonien i universet ved forsoningen. (Forsoning betyr “gjen-opprettelse”, eller “å bringe alle ting inn i total guddommelig harmoni”.) I den jordiske helligdommen var de symbolske trinnene som følger:

A. Herrens bukk slaktet for å dekke folkets synder.
B. Presten stenket blodet på nådestolen.
C. Dommen fant sted i denne rekkefølge: (1) De rettferdige befestet, (2) de uomvendte utvist, og (3) helligdommen renset for all synd.
D. Synden plassert på syndebukken.
E. Syndebukken ble sendt ut i ødemarken.
F. Folket renset fra sine synder.
G. Alle begynte et nytt år med uplettet vandel.

Disse fem symbolske handlinger representerer den bokstavelige forsoningen som ble innstiftet i den himmelske helligdom — Guds guddommelige hovedkvarter i universet. Det første punktet over er symbolet på den bokstavelige forsoningens første punkt under; det andre punktet over er symbolet på det andre punktet under, etc. Legg merke til hvor klart Gud har symbolisert disse store begivenhetene i forsoningen:

A. Jesu offerdød som menneskets stedfortreder (1 Kor 15,3; 5,7).
B. Jesus som vår Yppersteprest gjenskaper sitt folk i Guds bilde (Hebr 4,14-16; Rom 8,29).
C. Dommen åpenbarer gjerningene i livet — gode eller dårlige — og fjerner så synderegisteret fra himmelens helligdom (Åp 20,12; Apg 3,19-21).
D. Ansvaret for syndens opprinnelse, og for å føre hele folket ut i synd, plasseres på Satan (1 Joh 3,8; Åp 22,12).
E. Satan drevet ut i ørkenen i 1.000 år (Åp kapittel 20).
F. Satan, synd og syndere permanent utslettet (Åp 20,10; 21,8; Sal 37,10.20; Nah 1,9).
G. En ny jord skapt for Guds folk. Alt som gikk tapt i synden er gjenskapt for Herrens hellige (2 Pet 3,13; Apg 3,20.21).

Forsoningen er ikke fullstendig før universet og alt i det er gjenopprettet til sin tilstand før syndefallet — med forsikring om at synd aldri mer vil oppstå.

Etter dommen vil synd for alltid være borte. De rettferdige vil være trygge i evigheten.
Etter dommen vil synd for alltid være borte. De rettferdige vil være trygge i evigheten.

11. Hva er de gode nyhetene angående dommen, slik den åpenbares i dette studieheftet?

Svar:   A. Gud og Hans måte å håndtere synden på vil bli glimrende forsvart foran hele universet. Dette er kjernepunktet i dommen.

B. Dommen vil bli avgjort i Guds folks favør.

C. De rettferdige vil i all evighet være trygge for synd.

D. Synd vil bli fullstendig utslettet og vil aldri mer fremstå.

E. Alt Adam og Eva tapte i synden, vil bli gjenskapt for de hellige.

F. De ugudelige vil bli forvandlet til aske — ikke evig torturert.

G. I dommen er Jesus vår dommer, forsvarer og vitne.

H. Både Faderen og Sønnen elsker oss. Det er djevelen som anklager oss.

I. De himmelske bøkene vil være til hjelp for de rettferdige, fordi de viser hvordan Jesu nåde har forvandlet deres liv.

J. Der er ingen fordømmelse for de som er i Jesus Kristus. Dommen vil bare gjøre den sannheten tydelig.

K. Ikke en eneste sjel (mennesker eller engler) vil anklage Gud for å være urettferdig. Det vil være samstemt at Gud er kjærlig, rettferdig, nådig og god i sin håndtering av alle.


12. Gud lover å frikjenne deg i den himmelske domstol hvis du vil invitere Ham inn i livet ditt og gi Ham full kontroll. Vil du invitere Ham inn i ditt liv?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Hva er forskjellen mellom å akseptere Jesus som min frelser og akseptere Ham som min Herre?


Forskjellen er betydelig. Når jeg aksepterer Ham som frelser, så frelser Han meg fra syndens skyld og straff og gir meg en ny fødsel. Han forvandler meg fra synder til helgen. Denne forvandlingen er et stort mirakel, og helt vesentlig for frelsen. Ingen kan bli frelst uten den. Imidlertid er Jesus ennå ikke ferdig med meg. Jeg har blitt født, men Hans plan er at jeg skal vokse opp til å bli lik Ham (Ef 4,13). Når jeg daglig aksepterer Ham som hersker, eller Herre i livet mitt, vil Han på mirakuløst vis få meg til å vokse i nåde og kristen fremferd, inntil jeg er fullmoden i Kristus (2 Pet 3,18).

Problemet — Jeg ønsker det på min måte.
Problemet er at jeg ønsker å bestemme i mitt eget liv — ha det på min måte. Bibelen kaller dette ondskap, eller synd (Jes 53,6). Å gjøre Jesus til min Herre er så viktig at Det Nye Testamentet nevner Ham som “Herre” 766 ganger. Bare i Apostelgjerningene er Han referert til som “Herre” 110 ganger, og som “Frelser” bare to ganger. Dette viser hvor viktig det er å kjenne Ham som Herre og Hersker i våre liv.

En forsømt befaling — Gjøre Ham til Herre.
Jesus la kontinuerlig vekt på sin myndighet fordi Han visste at å krone Ham som Herre ville bli en glemt og forsømt befaling (2 Kor 4,5). Uten at jeg gjør Ham til Herre i mitt liv, finnes det ikke noen måte hvor jeg kan bli en fullvoksen kristen, som er kledd i Kristi rettferdighet. I stedet vil jeg ende opp “ussel og ynkelig og fattig og blind og naken” og, enda verre, føle at jeg ikke har behov for noe. Åp 3,17.

2. Siden fortegnelsen av Guds folks synder på forsoningsdagen ble overført til syndebukken, gjør ikke det ham også til vår syndebærer? Jeg trodde det var bare Jesus som bar våre synder.


Syndebukken som representerer Satan bærer på ingen måte, ei heller betaler for, våre synder. Herrens bukk som ble ofret på forsoningsdagen representerer Jesus, som påtok seg å betale for våre synder på korset. Bare Jesus “bærer verdens synd”. Joh 1,29. Satan vil bli straffet (slik som alle andre syndere — Åp 20,12-15) for sine egne synder, som vil inkludere ansvar for (1) syndens eksistens, (2) hans egne onde handlinger, og (3) påvirkning på hver person til å synde. Gud vil helt klart holde ham ansvarlig for det onde. Dette er hva symbolikken i overførselen av synd til syndebukken (Satan) på forsoningsdagen var ment å meddele.

3. Bibelen er klar på at Gud tilgir alle synder som er bekjente (1 Joh 1,9). Det er også klart at selv om de er tilgitt, blir registreringen av disse syndene i himmelens bøker helt til enden (Apg 3,19- 21). Hvorfor er ikke syndene fjernet når de er tilgitt?


Det er en veldig god grunn for det. Den himmelske rettssaken er ikke ferdig før dommen over de ugudelige finner sted — rett før tilintetgjørelsen ved verdens ende. Hvis Gud ødela notatene før den siste fasen av dommen var over, kunne Han bli beskyldt for en massiv neddyssing. Alle notater av vandel blir derfor tilgjengelige for innsyn, inntil siste fase av dommen er avsluttet.

4. Noen sier at dommen fant sted på korset. Andre sier at den fant sted ved døden. Kan vi være sikre på at tidspunktet for dommen, slik som vist i dette studieheftet, er korrekt?


Ja. For at det skulle være mulig for oss å være sikre på tidspunktet for dommen, har Gud tydelig spesifisert det tre ganger i Daniels kapittel 7. Legg merke til Guds spesielle tidsberegning. Gud etterlot ikke noe rom for tvil. Den guddommelige sekvensen er erklært tre ganger (versene 8-14, 20-22, 24-27) i dette kapittelet som følger:

A. Det lille hornet — regjerte 538-1798. (Se studiehefte15.)
B. Dommen — begynner etter 1798 (i 1844) og fortsetter til Jesu annet komme.
C. Guds nye rike — etableres etter dommens avslutning.

Så Gud gjør det klart at dommen ikke finner sted ved døden eller på korset, men mellom 1798 og Jesu annet komme.

Husk at deler av den første engels budskap er, “Timen for Hans dom er kommet”. Åp 14,6.7. Guds endetidsfolk må forkynne i hele verden at den ytterste dom pågår nå!

5. Hvilke viktige lekser kan vi lære fra våre studier av dommen?


Legg merke til de fem følgende punktene:

A. Det kan se ut som at det tar lang tid før Gud handler, men tidspunktet er riktig. Ingen fortapt person vil noen gang være i stand til å si “Jeg forsto ikke” eller “Jeg visste ikke”.

B. Satan og all slags ondskap vil til slutt bli behandlet av Gud i dommen. Siden dommen er Guds oppgave og Han har alle fakta, skulle vi slutte å dømme andre og la Gud ta seg av det. Det er en alvorlig sak for oss å ta over Guds arbeid i dommen. Det er å tilrane seg Hans autoritet.

C. Gud gir oss frihet til å velge hvordan vi vil forholde oss til Ham og hvem vi vil tjene. Imidlertid må vi være forberedt på alvorlige konsekvenser hvis vi velger å gå imot Hans ord.

D. Gud elsker oss så mye at Han har gitt oss Daniels bok og Åpenbaringen for å avsløre disse hendelsene i endetiden. Vår eneste sikkerhet ligger i å lytte til Ham og følge rådene Hans i disse store profetiske bøkene.

E. Satan er fast bestemt på å ødelegge hver og en av oss. Hans forførende strategier er så effektive og så overbevisende, at alle unntatt noen få vil bli forført. Uten at vi daglig mottar Jesu oppstandelseskraft i våre liv, som beskyttelse mot djevelens snarer, vil vi bli tilintetgjort av Satan.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Hvor mange faser er det i dommen? (1)


_____   Seks.
_____   En.
_____   Tre.

2. Kryss av de sanne punktene i dommens første fase. (7)


_____   Det er den undersøkende dom.
_____   Den begynte i 1844.
_____   Den pågår nå.
_____   Satan er anklageren.
_____   Engelen Gabriel er dommeren.
_____   Gud presiderer.
_____   Profeten Jonas forutsa det.
_____   Guds lov er den moralske standard.
_____   Vil vurdere livene til de som hevder å være kristne.

3. Hvilke punkt er sanne vedrørende dommens andre fase, som finner sted i de 1.000 år? (3)


_____   De rettferdige gjennom alle tider vil være til stede.
_____   Satan vil regelmessig avbryte rettsforhandlingene.
_____   Alle vil være enig i at Satans straff er rettferdig.
_____   Satans engler vil bli frikjent.
_____   De ugudelige vil kreve sin rett.
_____   De rettferdige vil få vite hvorfor noen av deres venner er fortapt.

4. Jesus vil bekle tre stillinger. Hvilke? (3)


_____   Dommer.
_____   Vitne.
_____   Lensmann.
_____   Protokollfører.
_____   Forsvarsadvokat.

5. Når de ugudelige etter de 1.000 år har omringet den hellige byen, får de personlig presentert dommen. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

6. Gud vil gjøre det klart for hver fortapt person og engel hvorfor han eller hun er fortapt. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

7. Ved en av fasene i dommen vil hver person (god eller dårlig) som noen gang har levd, pluss alle onde engler, og Satan, personlig være til stede. Hvilken? (1)


_____   Første fase — den undersøkende dom.
_____   Andre fase — i de 1.000 år.
_____   tredje fase — etter de 1.000 år.

8. Hvorfor er journalnotater nødvendig i himmelens rettsak? (1)


_____   For å informere Gud om fakta.
_____   For å minne Gud om hva Han kan ha glemt.
_____   For å aktivere englene.
_____   For å hjelpe folk, engler og beboere av andre verdener å forstå Guds gode og rettferdige domsavgjørelser.

9. “Forsoning” betyr “å frembringe total gudommelig harmoni i alt og alle”. Hvilke punkter under er delaktig i den himmelske forsoningen? (5)


_____   Jesus død på korset.
_____   Dommen.
_____   Jesu Yppersteprestelige tjeneste.
_____   Syndfloden på Noahs tid.
_____   Daniel i løvehulen.
_____   Den endelige utslettelsen av synd og syndere.
_____   Skapelsen av nye himler og en ny jord.

10. Hvilke punkter er gode nyheter fra dommen? (5)


_____   Dommen vil frikjenne de hellige.
_____    Djevelen brenner evig i helvete.
_____   Synd vil aldri starte på nytt.
_____   Synd kunne lett kunne starte opp igjen i en fjern fremtid.
_____   Jesus er vår dommer, advokat og vitne.
_____   Guds håndtering av synd og frelse vil være fullt og helt rettferdig.
_____   Alt det Adam og Eva mistet ved å synde, vil bli erstattet.

11. Hva er sannheten om Satan som dommens syndebukk? (3)


_____   Han straffes som opphavsmann til synden.
_____   Han strafffes for å lede alle til å synde.
_____   Han har ingenting å gjøre med betalingen av våre synder.
_____   Satan vil nekte å være syndebukk og vil flykte.

12. Dommen er ikke vilkårlig. Derimot bekrefter den i virkeligheten valgene folk allerede har gjort, enten å tjene Jesus eller en annen herre. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

13. Hovedgrunnen med dommen er å gjøre det klart for folk, Satan, de gode og dårlige englene og beboere i andre verdener at Gud har håndtert syndens tragedie klokt, realt og rettferdig siden begynnelsen. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top