Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Gud la planene!

Gud la planene!
Vi vet alle at for 4.000 år siden, på toppen av Sinai-fjellet, gav Gud Moses de ti bud. Men de fleste mennesker vet ikke at på samme tid gav Herren Moses planskissen av en av de mest mystiske konstruksjoner som noen gang har vært bygget – helligdommen. Den må ha vært viktig, fordi Israelittene kunne ikke komme inn i det lovede landet før den var ferdig. Dette unike transportable tempelet representerte Guds bolig blant sitt folk, og dens tjeneste viste nasjonen av frigjorte slaver et tredimensjonalt panorama av frelsesplanen. En nøye studie av helligdommens hemmeligheter vil utkrystallisere seg i full forståelse av hvordan Jesus frelser de fortapte og leder menigheten. Helligdommen er også nøkkelen til å forstå flere profetier. Dette inspirerende studiehefte lar deg utforske helligdommen og avdekke dens skjulte betydning. Du har en spennende opplevelse i vente!
1. Hva ba Gud Moses om å bygge?

1. Hva ba Gud Moses om å bygge?

“De skal lage en helligdom for Meg, så Jeg kan bo iblant dem.” 2 Mos 25,8.

Svar:   Herren ba Moses om å bygge en helligdom — en spesiell bygning som ville tjene som bolig for himmelens mektige Gud.

En grov beskrivelse av helligdommen.
Helligdommen var et elegant, telt-lignende byggverk (4,95m x 14,85m — basert på en 44,5cm alen) hvor Guds overnaturlige tilstedeværelse hvilte, og spesielle tjeneste ble utført.

Veggen var laget av stående akasieplanker, med fotstykker av sølv og belagt med gull (2 Mos 26,15-19.29). Taket var laget av fire lag med dekke: linklede, geitehår, bukkeskinn og takasskinn (2 Mos 26,1.6-14). Det hadde to rom: det hellige og det aller helligste. Et tykt, tungt forheng delte av rommene. Forgården — området rundt helligdommen — var 22m x 44m (2 Mos 27,18). Den var innhegnet av et dekke med fint linklede, oppstøttet av 60 pillarer av kobber (2 Mos 27,9-16).


2. Hva forventet Gud at Hans folk skulle lære av helligdommen?

“Din vei, Gud, er i helligdommen. Hvilken gud er stor som vår Gud?” Sal 77,14.

Svar:   Guds vei, eller frelsesplan, er åpenbart i den jordiske helligdommen. Bibelen lærer at alt som var i helligdommen, eller knyttet opp til tjenesten der, var et symbol på noe Jesus ville gjøre for å frelse oss. Dette betyr at vi kan ikke fullt ut forstå frelsesplanen før vi forstår symbolismen som er knyttet opp til helligdommen. Følgelig kan viktigheten av dette studiehefte neppe bli overvurdert.

3. Fra hvilken kilde fikk Moses planskissen av helligdommen? Hva var bygningen en kopi av?

3. Fra hvilken kilde fikk Moses planskissen av helligdommen? Hva var bygningen en kopi av?

“Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik Yppersteprest som satte seg ved høyre side av Majestetens trone i himlene, en Prest i helligdommen og i det sanne tabernaklet som Herren har reist, og ikke et menneske.” “De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. For Han sa: “Se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.” Hebr 8,1.2.5.

Svar:   Helligdommens planskisse og hele spesifikasjonen for bygningen fikk Moses av Gud. Den var en kopi av den originale helligdommen i himmelen, som var modellen for Moses’ helligdom.

4. Hvilket inventar var i forgården?

4. Hvilket inventar var i forgården?

Svar:   A. Brennofferalteret hvor dyrene ble ofret, var i forgården, rett innenfor inngangen (2 Mos 27,1-8). Dette alteret representerte Kristi kors. Dyreofferet representerte Jesus, det endelige offer (Joh 1,29).

B. Vaskefatet, plassert mellom alteret og inngangen til helligdommen, var et stort vaskefat laget av kobber. Her vasket prestene hendene og føttene sine før de sendte opp et offer, eller gikk inn i helligdommen (2 Mos 30,17-21; 38,8).Vannet symboliserte renselse fra synd, eller den nye fødsel (Tit 3,5).

5. Hva var inventaret i det hellige?

5. Hva var inventaret i det hellige?

Svar:   A. Skuebrødsbordet (2 Mos 25,23-30) symboliserte Jesus, det levende brød (Joh 6,51).

B. Den syvarmede lysestaken (2 Mos 25,31-40) symboliserte Jesus, verdens lys (Joh 9,5; 1,9). Oljen symboliserte Den Hellige Ånd (Sak 4,1-6; Åp 4,5).

C. Røkelsesalteret (2 Mos 30,7.8) symboliserte Guds folks bønner (Åp 5,8).

Nådestolen representerer Guds trone i himmelen, som også er plassert mellom to engler.
Nådestolen representerer Guds trone i himmelen, som også er plassert mellom to engler.

6. Hvilket inventar var i det aller helligste?

Svar:   Paktens ark, det eneste inventaret i det aller helligste (2 Mos 25,10-22), var en boks eller kiste av akasietre som var belagt med gull. På toppen av kisten var to engler av massivt gull. Mellom disse englene var nådestolen (2 Mos 25,17-22), hvor den overnaturlige tilstedeværelsen av Gud hvilte. Dette symboliserte Guds trone i himmelen, som på samme måten er plassert mellom to engler (Sal 80,2).

De ti bud lå inne i arken. De representerer Guds karakter, som Han implementerer i sitt folk.
De ti bud lå inne i arken. De representerer Guds karakter, som Han implementerer i sitt folk.

7. Hva var inne i arken?

Svar:   De ti bud, som Gud skrev på steintavlene med sin egen finger, og som Hans folk alltid vil adlyde (Åp 14,12), var inne i arken (5 Mos 10,4.5). Men nådestolen var over dem. Dette innebar at så lenge Guds folk bekjente og avsto fra synd (Ordsp 28,13), ville nåde bli gitt dem gjennom blodet som ble sprinklet på nådestolen av presten (3 Mos 16,15.16). Dyreblodet symboliserte Jesu blod som ble utgytt for oss til syndenes forlatelse (Matt 26,28; Hebr 9,22).

Dyrene som ble ofret, symboliserte Jesus, som ofret sitt liv for alle folk.
Dyrene som ble ofret, symboliserte Jesus, som ofret sitt liv for alle folk.

8. Hvorfor måtte dyr ofres i Det Gamle Testamentets helligdoms-tjeneste?

“Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse.” Hebr 9,22. “For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.” Matt 26,28.

Svar:   Ofringen av dyr var nødvendig for å hjelpe folk til å forstå at uten utgytelse av Jesu blod, kunne syndene deres aldri bli tilgitt. Den stygge, sjokkerende sannheten er at straffen for synd er evig død (Rom 6,23). Siden alle har syndet, skulle alle dø. Da Adam og Eva syndet, ville de ha dødd momentant, hvis det ikke var for Jesus som stod frem og tilbød seg å gi sitt perfekte liv som et offer for å betale dødsstraffen for alle mennesker (Åp 13,8). Etter synden så krevde Gud at synderen kom med et dyreoffer (1 Mos 4,3-7). Synderen skulle ta livet av dyret med sine egne hender (3 Mos 1,4.5). Det var blodig og rystende. Og dette etterlot seg et uutslettelig inntrykk på synderen, av syndens alvorlige og grufulle konsekvens (evig død), og et desperat behov for en frelser og stedfortreder. Uten en frelser ville ikke noen hatt håp om frelse.

Offersystemet lærte, gjennom symbolikken av det drepte dyret, at Gud ville gi sin Sønn til å dø for deres synder (1 Kor 15,3). Jesus ville ikke bare bli deres Frelser, men også deres stedfortreder (Hebr 9,28). Da døperen Johannes møtte Jesus sa han: “Se der Guds lam, som bærer verdens synd.” Joh 1,29. I Det Gamle Testamente så folk frem mot korset for frelsen. Vi ser bakover mot Golgata for frelsen. Det finnes ingen annen kilde til frelse (Apg 4,12).

Dyreofringer viste den sjokkerende sannheten at synd ville koste Jesu liv.
Dyreofringer viste den sjokkerende sannheten at synd ville koste Jesu liv.

9. Hvordan ble dyr ofret i helligdomstjenesten, og hva var betydningen?

“Så skal han trykke hånden sin mot hodet til brennofferet, og det skal bli tatt imot i hans sted så det er til soning for ham.” “Han skal slakte det på nordsiden av alteret.” 3 Mos 1,4.11.

Svar:   Når en synder tok med et offerdyr til inngangen av forgården, gav presten ham en kniv og en bolle. Synderen la hendene sine på dyrets hode og bekjente sine synder. Dette symboliserer overføringen av syndene fra synderen til dyret. Derfra ble synderen regnet som uskyldig og dyret som skyldig. Siden dyret nå symbolsk sett var skyldig, måtte det betale syndens lønn — døden. Ved å drepe dyret med sine egne hender, ble synderen grafisk undervist at synden forårsaket det uskyldige dyrets død og at hans synder ville forårsake døden til den uskyldige Jesus.


10. Når et offerdyr ble ofret for hele forsamlingen, hva gjorde presten med blodet? Hva symboliserte det?

“Den salvede presten skal føre noe av blodet fra oksen fram til Åpenbaringsteltet. Så skal presten dyppe fingeren i blodet og stenke det sju ganger for Herrens åsyn, rett foran forhenget.” 3 Mos 4,16.17.

Svar:   Når et offerdyr ble ofret for hele forsamlingen, ble blodet tatt av presten, som representerte Jesus (Hebr 3,1), og båret inn i helligdommen og sprinklet på forhenget foran det aller helligste. Guds tilstedeværelse oppholdt seg på den andre siden av forhenget. Slik ble syndene til folket fjernet og symbolsk overført til helligdommen. Prestens tjeneste vedrørende blodet varslet Jesu nåværende offerblod og Hans tjeneste av dette i himmelen.

Etter at Jesus døde på korset som et offer for våre synder, stod Han opp igjen og drog til himmelen som vår Yppersteprest, og gjør der tjeneste i den himmelske helligdom idet Han renser oss fra all synd med sitt dyrebare blod. (Hebr 9,11.12). Blodet som blir brukt av den jordiske presten, representerer Jesus som utgyter sitt blod på våre synder i den himmelske helligdom, og viser dermed at de er tilgitt når vi bekjenner dem i Hans navn. (1 Joh 1,9).

Som vårt Offer gir Jesus oss et fullstendig forvandlet liv med alle våre synder tilgitt.
Som vårt Offer gir Jesus oss et fullstendig forvandlet liv med alle våre synder tilgitt.

11. Basert på helligdomstjenesten, hva er da de to hovedstillingene som Jesus tjenestegjør som? Hvilke fantastiske fordeler har vi fra Hans kjærlige tjeneste?

“For sannelig, vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus.” 1 Kor 5,7. “Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” Hebr 4,14-16.

Svar:   Jesus tjener som offer for våre synder og som vår himmelske Yppersteprest. Jesu død er vårt Offerlam og Stedfortreder, og Hans vedvarende kraftfulle tjeneste som vår himmelske Prest, utretter to utrolige mirakler for oss:

A. En fullstendig endring av livsstil som er kalt den nye fødsel, med alle tidligere synder tilgitt (Joh 3,3-6; Rom 3,25).

B. Kraft til å leve rettferdig, nå og i fremtiden (Tit 2,14; Fil 2,13).

Disse to mirakler gjør en person rettferdig — som betyr at et rett forhold eksisterer mellom personen og Gud. Det finnes ingen mulighet for en person å bli rettferdig ved gjerninger (hans egne prestasjoner), fordi rettferdiggjørelse krever mirakler som bare Jesus kan utføre (Apg 4,12). En person blir rettferdiggjort ved å stole på at Jesus kan gjøre for en det en ikke kan gjøre selv.

Dette er det som menes med den bibelske frasen “rettferdiggjørelse ved tro”. Jeg ber Jesus om å ta kommandoen i mitt liv og stoler på at Han gjør de nødvendige mirakler ettersom jeg samarbeider fullt ut med Ham. Rettferdiggjørelsen, som er mirakuløst utrettet for meg og i meg av Jesus, er den eneste sanne rettferdiggjørelse som finnes. Alle andre er en forfalskning.

Som ved et mirakel vil Jesus gjøre det slik at vi med glede gjør Hans vilje.
Som ved et mirakel vil Jesus gjøre det slik at vi med glede gjør Hans vilje.

12. Hvilke seks storslåtte lovnader gir Bibelen oss angående rettferdiggjørelsen som er tilbudt oss gjennom Jesus?

Svar:   A. Han vil dekke våre tidligere synder og regne oss som syndfri (Jes 44,22; Joh 1,9).

B. I begynnelsen var vi skapt i Guds bilde (1 Mos 1,26.27). Jesus lover å gjenskape oss i sitt bilde (Rom 8,29).

C. Jesus gir oss et ønske om å leve rettferdig, og så skjenker Han oss sin kraft for at vi virkelig skal kunne gjøre det (Fil 2,13).

D. Jesus vil, som ved et mirakel, få oss til å ønske å gjøre kun det Gud vil (Hebr 13,20.21; John 15,11).

E. Han fjerner dødsdommen over oss, ved å tilregne oss itt syndfrie liv og soningsdød (2 Kor 5,21).

F. Jesus påtar seg ansvaret for å holde oss trofaste inntil Han kommer tilbake for å ta oss opp til himmelen (Fil 1,6; Jud 1,24).

Jesus er klar til å oppfylle alle disse strålende lovnadene i ditt liv. Er du klar? Knel ned og be Ham ta kontroll over livet ditt. Han vil ikke svikte deg.

Vår oppgave i frelsen er å villig følge etter Jesus hvor Han går.
Vår oppgave i frelsen er å villig følge etter Jesus hvor Han går.

13. Har en person i det hele tatt en rolle å spille i det å bli rettferdig ved tro?

“Ikke alle som sier til Meg: “Herre, Herre,” skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.” Matt 7,21.

Svar:   Ja, Jesus sier vi må gjøre Hans Fars vilje. I Det Gamle Testamentets dager ville en person som var fullstendig omvendt, fortsette å komme med offerlam, mens han tilkjennega sin sorg over synden, og sitt helhjertede ønske om å la Herren fullstendig lede i livet hans. Siden vi i dag ikke kan gjøre de miraklene som trengs for å bli rettferdige, må vi daglig overgi oss til Jesus (1 Kor 15,31), idet vi ber Ham ta kontroll over livene våre slik at disse miraklene kan finne sted. Vi må være villige til å være lydige og følge Jesus hvor Han går (Joh 12,26; Jes 1,18-20).

Synden fører til at vi ønsker å gjøre ting på vår måte (Jes 53,6) og på den måten gjøre opprør mot Herren, slik Satan gjorde i begynnelsen (Jes 14,12-14). Å tillate Jesus å herske i våre liv, kan noen ganger være så smertefullt og vanskelig, som det å få et øye revet ut eller en arm kappet av (Matt 5,29.30), fordi synd er avhengighetsdannende og kan bare bli overvunnet ved Guds mirakuløse kraft (Mark 10,27).

Mange tror at Jesus vil ta opp til himmelen alle som bekjenner seg til frelsen, uansett oppførsel. Men slik er det ikke. Den påstanden er fabrikert av Satan. En kristen må følge Jesu livsstil (1 Pet 2,21). Jesu mektige blod kan fullføre dette i oss alle (Hebr 13,12), men bare hvis vi gir Jesus full kontroll over livene våre og med glede følger hvor Han leder — selv om stien av og til kan bli steinete og tøff. (Matt 7,13.14.21).

Herrens bukk representerer Jesus, som ville dø for våre synder.
Herrens bukk representerer Jesus, som ville dø for våre synder.

14. Kan du hjelpe meg å forstå forsoningsdagen?

Svar:   A. En gang i året, på forsoningsdagen, fant en alvorlig dom sted i Israel (3 Mos 23,27). Alle skulle bekjenne hver synd. De som nektet, ble den dagen for alltid avskåret fra Israels leir (3 Mos 23,29).

B. To bukker ble valgt: Den ene, Herrens bukk; den andre, syndebukken, som representerte Satan (3 Mos 16,8). Herrens bukk ble slaktet og ofret for folkets synder (3 Mos 16,9). Men denne dagen ble blodet tatt inn i det aller helligste og sprinklet på og foran nådestolen (3 Mos 16,14). Bare på denne spesielle dommens dag gikk presten inn i det aller helligste for å møte Gud foran nådestolen.

Det sprinklede blodet (som symboliserer Jesu offer) var akseptert av Gud, og folkets bekjennende synder ble overført fra helligdommen til ypperstepresten. Så overførte han de bekjente syndene til syndebukken, som deretter ble ledet ut i ørkenen (3 Mos 16,16.20-22). På denne måten ble helligdommen renset for folkets synder, som hadde blitt overført dit av blodet som hadde blitt sprinklet på forhenget gjennom hele året som var gått.

Forsoningsdagen i Israel var et symbol på den endelige dommen, som for alltid vil ordne opp i syndens tragedier for hele universet.
Forsoningsdagen i Israel var et symbol på den endelige dommen, som for alltid vil ordne opp i syndens tragedier for hele universet.

15. Symboliserer eller forespeiler forsoningsdagen en del av Guds store frelsesplan, slik som de øvrige aspektene ved den jordiske helligdomstjenesten?

“Derfor var det nødvendig at etterligningene av de himmelske ting ble renset med slike offer, men de himmelske ting renses selv med bedre offer enn disse.” Hebr 9,23.

Svar:   Ja. Tjenesten den dagen pekte på den virkelige Yppersteprestens utslettelse av synd i den himmelske helligdommen. Gjennom Hans blod, brukt på de som er oppskrevet i livets bok, ville Kristus bekrefte Hans folks beslutning om å tjene Ham evig. Denne spesielle dommedagen, som den israelske Yom Kippur, varslet den endelige forsoningen som skulle gjøres for vår planet. Fra oldtidens årlige forsoningsdag, er hele menneskeheten forsikret om at vår Yppersteprest, Jesus, fortsatt tjener som mellommann i himmelen for sitt folk, og er klar til å utslette syndene til alle som vil utøve tro på Hans blods forsoning. Den endelige forsoningen leder til den endelige dommen, som avgjør spørsmålet om synd for hvert individ, og kulminerer med enten evig liv eller evig død.

Avgjørende begivenheter.
Du vil oppdage i de neste to studieheftene hvordan symbolikken i den jordiske helligdommen, og spesielt forsoningsdagen, varslet avgjørende begivenheter i endetiden, som Gud vil formidle fra den himmelske helligdommen.

Dato for dommen.
I det neste studiehefte vil vi studere en sentral bibelprofeti hvor Gud setter en dato for når den himmelske dommen begynner. Virkelig spennende!


16. Er du villig til å akseptere Kristi rettferdighet, som inkluderer tilgivelse, rensing fra synd og kraft til å leve rett, nå og i fremtiden?

Svar:   


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Hvilke innventar var i helligdommens forgård? (2)


_____   Nådestolen.
_____   Vaskefatet.
_____   Stoler.
_____   Brennofferalteret.

2. Guds nærvær hvilte over nådestolen.


_____   Ja.
_____   Nei.

3. Hensikten med helligdommen og dens tjeneste var å (1)


_____   Hjelpe folk å forstå englene.
_____   Fremskaffe kjøttmat for folket.
_____   Symbolisere frelsesplanen.

4. Hvem planla helligdommen? (1)


_____   Noah
_____   En engel.
_____   Aron.
_____   Gud.

5. De ti budene låg inne i paktens ark. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

6. De drepte offerdyrene symboliserte (1)


_____   Den Hellige Ånd.
_____   Krigføring.
_____   Jesus.

7. Basert på helligdommen, på hvilke to områder tjener Jesus oss? (2)


_____   Som Konge.
_____   Som Offer.
_____   Som Yppersteprest.
_____   Som Universets hersker.

8. Hvilke av følgende var sant vedrørende den jordiske helligdommen? (2)


_____   Den hadde tre rom.
_____   Den var oppsatt av telt.
_____   Størrelsen var 165m x 330m.
_____   Forgården var laget av bronsepillarer og linduk.
_____   Taket var laget av egyptisk teglstein.
_____   Vaskefatet var i det aller helligste.

9. Rettferdigjørelse ved tro er den eneste sanne rettferigjørelse. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

10. Rettferdigjørelse ved tro kommer fra(1)


_____   Gjerninger.
_____   Dåpen.
_____   Kun ved troen på Jesus Kristus.

11. Hvem drepte offerdyret som synderen medbrakte? (1)


_____   Gud.
_____   Presten.
_____   Synderen.

12. Hvilke påstander er sanne angående rettferdigjørelsen Jesus tilbyr? (3)


_____   Den vil gjenskape oss i Guds bilde.
_____   Den er ikke mirakuløs.
_____   Våre gode gjerninger er en stor del av den.
_____   Den dekker våre tidligere synder.
_____   Den gir oss en lengsel etter å leve rettferdig.

13. Hvilke av følgende er sant vedrørende forsoningsdagen? (4)


_____   Den kommer månedlig.
_____   Det var en dommens dag.
_____   Det var en dag med lek og moro.
_____   Den symboliserer den endelige dommen.
_____   Syndebukken symboliserer Satan.
_____   Den dekker over synder som vi ikke er villige til å gi opp.

14. Rettferdigjørelse betyr et rett forhold til Gud (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

15. Å slakte et dyr hjalp folket å forstå at synden brakte dødstraff over hele folket. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top