Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Englebudskapene fra verdensrommet!

Englebudskapene fra verdensrommet!
Engler er virkelige! Noen ganger kalt kjeruber eller serafer, disse mektige tjenende åndene fremstår gjennom hele bibelhistorien. Ofte ser man at de beskytter og leder Guds folk, og noen ganger straffer de det onde – men en av deres viktigste oppgaver er å åpenbare og forklare profetier. Visste du at Gud har sagt noe spesielt gjennom sine engler til de utslitne menneskene i vår hektiske verden? I Åpenbaringen 14 har Gud åpenbart noen skremmende endetidsbudskaper, kodet inn som symboler i form av tre flygende engler. Så viktige er disse budskapene, at når de er forkynt, kommer Jesus tilbake! Dette heftet vil gi deg en grov oversikt, og de påfølgende åtte heftene vil gi deg de utrolige detaljene. Hold deg fast i stolen ... Guds personlige budskap til deg er i ferd med å bli forklart!
Åpenbaringsboken åpenbarer Jesus på en unik måte.
Åpenbaringsboken åpenbarer Jesus på en unik måte.

1. Hvorfor studerer vi Åpenbaringen? Er den ikke forseglet?

Svar:   Det er seks avgjørende grunner for å studere Åpenbaringen:

A. Den har aldri vært forseglet (Åp 22,10). Den evige striden mellom Kristus og Satan, pluss djevelens strategi og utspekulerte endetidsplaner er avslørt i Åpenbaringen. Satan klarer ikke så lett å lure folk som på forhånd er klar over hans løgnaktige bedrageri, derfor håper han at folk vil tro at Åpenbaringen er forseglet.

B. Selve navnet “Åpenbaring” betyr “avsløre”, “åpne”, eller “åpenbare” — det stikk motsatte av det å være forseglet. Den har alltid vært fullstendig åpen.

C. Åpenbaringen er Jesu bok på en unik måte. Den begynner med “Jesu Kristi Åpenbaring”. Den gir endog en billedlig beskrivelse av Ham i kapitel 1,13-16. Ingen annen bok i Bibelen åpenbarer Jesus og Hans endetidsinstruksjoner og planer for sitt arbeid og sitt folk, som det åpenbaringen gjør.

D. Åpenbaringen er hovedsakelig skrevet for og myntet på folk i våre dager — like før Jesus kommer igjen (Åp 1,1-3; 3,11; 22,6.7.12.20).

E. En spesiell velsignelse er annonsert på de som leser Åpenbaringen og tar vare på dens råd (Åp 1,3; 22,7).

F. Åpenbaringen beskriver Guds endetidsfolk og menighet med skremmende tydelighet. Det får Bibelen til å bli levende når du ser at endetidens siste begivenheter, beskrevet i Åpenbaringen, finner sted. Den forteller også nøyaktig hva Guds folk må forkynne i endetiden (Åp 14,6-14). Dette studiehefte vil gi en oversikt over den forkynnelsen, slik at du vil gjenkjenne den når du hører den.

Merk: Før du går videre, vennligst les Åp 14,6-14.

Skriftstedene er hentet fra Bibelen Guds Ord, 3. opplag 1998.

Gud bruker engler for å symbolisere sitt endelige tre-punkts budskap.
Gud bruker engler for å symbolisere sitt endelige tre-punkts budskap.

2. Gud bemyndiget sin menighet til å forkynne evangeliet til hver skapning (Mark 16,15). Hvordan symboliserer Han dette hellige arbeidet i Åpenbaringen?

“Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne ... Og en annen engel fulgte etter og sa: ... Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: ...” Åp 14,6-9.

Svar:   Ordet “engel” betyr bokstavelig “budbærer”, så det passer at Gud bruker tre engler til å symbolisere forkynnelsen av Hans tre-punkts evangeliske budskap for de siste dager. Gud bruker symbolikken med engler for å minne oss om at overnaturlig kraft vil følge forkynnelsen.

Guds endetidsbudskap av håp må forkynnes til hver person på jorden.
Guds endetidsbudskap av håp må forkynnes til hver person på jorden.

3. Hvilke to avgjørende punkter avslører Åp 14,6 om Guds budskap for endetiden?

"Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk.” Åp 14,6.

Svar:   De to sentrale punktene er: (1) at det er “det evige evangeliet”, og (2) at det må bli forkynt til hver person på jorden. De tre englers budskap vektlegger evangeliet, som gjør det klart at mennesker er frelst ved tro på — og aksept for — Jesus Kristus alene (Apg 4,12; Mark 10,26.27). Siden det ikke finnes flere veier til frelsen, er det ondskap å hevde noe annet.

Satans forfalskninger
Satans forfalskninger, som er mange, inkluderer to veldig effektive: (1) frelse av gjerninger, og (2) frelse i synd. Disse to forfalskningene er åpenbart og avslørt i de tre englers budskap. Mange, uten å være klar over det, har omfavnet en av disse to forfalskningene og prøver å bygge sin frelse på det — en komplett umulighet. Vi må også poengtere at ingen virkelig forkynner endetidsevangeliet om Jesus, uten å inkludere de tre englers budskap.

De som ærer Gud vil finne sann glede i å tjene Ham.
De som ærer Gud vil finne sann glede i å tjene Ham.

4. Hvilke fire karakteristiske punkter forkynner den første engel?

“Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!” Åp 14,7.

Svar:   A. Frykt Gud. Dette betyr at vi skulle ære Gud i kjærlighet, tillit og respekt — ivrige etter å utføre Hans befalinger. Dette holder oss borte fra det onde. “Ved Herrens frykt vender en seg bort fra det onde.” Ordsp 16,6. Salomo, den vise mannen, sa også: “Frykt Gud og hold Hans bud, dette gjelder alle mennesker.” Fork12,13.

B. Gi Gud ære. Vi oppfyller dette budet når vi tilber, priser og takker Gud for Hans godhet mot oss. En av disse dagers store synder er utakknemlighet (2 Tim 3,1.2).

C. Timen for Hans dom er kommet. Dette peker på at alle er ansvarlige overfor Gud, og det er en klar bekreftelse på at dommen foregår nå. Flere oversettelser sier “har” kommet istedenfor “er” kommet.

D. Tilbed skaperen. Dette budet avviser all slags avgudsdyrkelse — inkludert selvtilbedelse — og totalt forkaster evolusjonen, som fornekter at Gud er Skaper og Gjenløser. (Mange av dagens bøker og radioprogrammer overvurderer menneskets egenverdi, som deretter leder til selvtilbedelse. En kristens egenverdi er kun i Kristus, som gjør sine barn til sønner og døtre av himmelens Konge.)

Evangeliet inneholder forkynnelsen av himmelens Herre og Gud som Skaper og Forløser av denne verden. Å tilbe Skaperen inkluderer å tilbe Ham på den dagen Han satte til side som et minne om skapelsen (den syvende-dags sabbat). At referansen i Åp 14,7 er til sabbaten er gjort klart ved det faktum at ordene “gjorde himmelen og jorden og havet” ble løftet rett ut av sabbatsbudet (2 Mos 20,11) og brukt her. Vårt sanne opphav finnes hos Gud alene, som i begynnelsen skapte oss i sitt bilde. De som ikke tilber Gud som Skaper — uansett hva de ellers måtte tilbe — vil aldri oppdage sitt virkelige opphav.

Guds folk må komme ut av Babylon.
Guds folk må komme ut av Babylon.

5. Hvilken alvorlig kunngjøring forkynner den andre engelen om Babylon? Hva befaler engelen i Åp. 18 at Guds folk skal gjøre?

“Og en annen engel fulgte etter og sa: Falt, falt er Babylon.” Åp 14,8. “Etter dette så jeg en annen engel som kom ned fra himmelen ... Og han ropte kraftig med høy røst og sa: Falt, falt er den store Babylon, ...: Kom ut fra henne, mitt folk.” Åp18,1-4.

Svar:   Den andre engelen kunngjør høytidelig at “Babylon er falt”, og stemmen fra himmelen anmoder Guds folk på det sterkeste til umiddelbart å komme ut av Babylon. Uten at du vet hva Babylon er, kan du lett ende opp med å bli værende der. Tenk over det. Er det mulig at du er i Babylon nå? (Studiehefte nummer 20 gir en klar presentasjon av Babylon.)

De som tilber dyret og mottar dets merke, vil bli utslettet av Gud.
De som tilber dyret og mottar dets merke, vil bli utslettet av Gud.

6. Hva er det den tredje engelen så alvorlig advarer mot?

“Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: “Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger.” Åp 14.9.10.

Svar:   Den tredje engelens budskap advarer folk mot å tilbe dyret og dets bilde og motta dyrets merke på pannen eller hånden. Den første engelen befaler sann tilbedelse. Den tredje engelen advarer mot de fryktelige konsekvensene av falsk tilbedelse. Vet du med sikkerhet hvem dyret er? Og hva dets merke er? Uten at du med sikkerhet vet hvem dyret og dets merke er, kan du ende opp med å tilbe det uten å være klar over det. (Studiehefte 20 gir alle detaljene angående dyret og dets merke. Studiehefte 21 forklarer dets bilde.)

Herrens endetidsfolk vil finne sin største lykke i å adlyde Ham.
Herrens endetidsfolk vil finne sin største lykke i å adlyde Ham.

7. Hvilke fire-punkts beskrivelse gir Gud i Åp.14,12 av sitt folk som aksepterer og følger de tre englers budskap?

“Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.” Åp 14,12.

Svar:   A. De er tålmodige, utholdende og trofaste til enden — et høyt kall for en “gjør det nå” generasjon. Guds folk åpenbarer Ham med sine tålmodige, kjærlige opptredener.

B. De er hellige, eller gudfryktige, fordi de fullt ut står på Guds side.

C. De holder Guds bud. Dette folket som tilhører Gud, adlyder med glede de ti bud og alle andre bud som Han har gitt dem. Deres fremste mål er å glede Ham som de elsker (1 Joh 3,22). (Studiehefte 6 gir mer informasjon om de ti bud.)

D. De har Jesu tro. Dette kan også oversettes med “tro på Jesus”. I begge tilfeller følger Guds folk Jesus og stoler helt og fullt på Ham.

Når alle har hørt Jesu endetidsbudskap, vil Han komme tilbake til jorden får å hente sitt folk.
Når alle har hørt Jesu endetidsbudskap, vil Han komme tilbake til jorden får å hente sitt folk.

8. Hva er det som skjer umiddelbart etter forkynnelsen av de tre englers budskap til alle folk?

“Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen. På Sitt hode hadde Han en gullkrone.” Åp 14,14.

Svar:   Umiddelbart etter at forkynnelsen av de tre englers budskap er gått ut til alle mennesker, vil Jesus komme i skyen (Hans annet komme) for å ta sitt folk til deres himmelske hjem. Ved Hans åpenbarelse, begynner den store 1.000-årige perioden i Åpenbaringen kapittel 20. (Studiehefte 12 forteller om de 1.000 år. Studiehefte 8 gir detaljene i Jesu annet komme.)


9. I 2 Pet 1,12 taler apostelen om “sannheten”. Hva mener han?

Svar:   Sannheten” er en kvalitet ved det evige evangeliet som har spesiell fokus på noe som er viktig for den tiden det er forkynt i. Eksempler er:

A. Noahs forkynnelse av syndfloden (1 Mos 6 og 7; 2 Pet 2,5). Noah forkynte rettferdigheten. Han forkynte Guds kjærlighet og advarte mot den kommende syndfloden som ville ødelegge verden. Syndflodens budskap var “sannheten” for den tiden. Dens sterke anmodning var “kom inn i arken”. Og det var så viktig at det ville vært umoralsk å ikke forkynne det.

B. Jonas’ budskap til Ninive (Jonas 3,4). “Sannheten” i Jonas’ dager var at Ninive ville bli lagt øde om 40 dager. Jonas opphøyet frelseren og byen omvendte seg. Imidlertid ville utelatelsen av dette 40-dagers advarselbudskapet ha vært både troløst og utilgivelig. Det var sannheten, og den passet til den tiden på en spesiell måte.

C. Budskapet til Døperen Johannes (Matt 3,1-3; Luk 1,17). “Sannheten” på Johannes tid var at Messias var i ferd med å komme. Hans oppgave var å presentere evangeliet og forberede menneskene på Jesu første komme. Å ha utelatt det første komme av evangeliet i hans dager ville ha vært utenkelig.

D. De tre englers budskap (Åp 14,6-14). Guds “sannhet” for i dag omfatter de tre englers budskap. Selvfølgelig er frelse i Jesus Kristus alene sentral i disse budskapene. Allikevel har “sannheten” i dette budskapet blitt gitt for å forberede folk for Jesu annet komme, og for å åpne deres øyne for Satans glitrende og veldig overbevisende forførelser. Uten at menneskene forstår disse budskapene, vil Satan bedra og tilintetgjøre dem. Jesus visste at vi trengte disse tre spesielle budskapene, og har derfor i sin kjærlighet gitt dem. De må ikke bli oversett. Vær så snill å be oppriktig, etter hvert som du studerer dem punkt for punkt i de neste åtte studieheftene. Noen av dine oppdagelser kan nærmest være sjokkerende. Men alle vil bli tilfredsstillende forklart. Hjertet ditt vil bli sterkt beveget, og du vil merke at Jesus snakker til deg! Tross alt er dette Hans budskap.


10. Hvem er det Bibelen sier vil komme for å gi “Sannheten” før Herrens store dag?

“Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.” Mal 4,5.

Svar:   Profeten Elia. Der er noe betydningsfullt ved Elia og hans budskap, noe vi skal få se i de neste spørsmålene.

Guds endetidsbudskap er også kalt “Eliabudskapet”. Det maner til avgjørelser.
Guds endetidsbudskap er også kalt “Eliabudskapet”. Det maner til avgjørelser.

11. Hva var det Elia gjorde som fikk Herren til å fokusere på ham?

Merk: Vennligst les nøye gjennom 1 Kong 18,17-40 før du svarer på dette spørsmålet.

Svar:   Elia presset folket til å velge mellom hvem de ville tjene (vers 21). Nasjonen bestod nesten bare av avgudsdyrkere. Folket hadde forlatt den sanne Gud og Hans bud. Der var en Guds profet, Elia, og 450 av Baals profeter (vers 22). Elia foreslo at både han og avgudsdyrkerne skulle bygge alter, legge på ved og deretter en okse på hvert alter. Så foreslo han at de skulle be den sanne Gud om å sette fyr på sitt alter. Den hedenske guden svarte ikke, men den sanne Gud som Elia tilbad, sendte ild fra himmelen og brente opp offeret til Elia.

Budskapet krevde en avgjørelse
Elias budskap kom i en tid med dyp åndelig krise og nasjonalt frafall. Det kom fra himmelen med slik en kraft at de daglige gjøremål stoppet opp og budskapet pådrog seg nasjonal oppmerksomhet. Så insisterte Elia på at folket skulle velge hvem de ville tjene, Gud eller Baal. Dypt beveget og fullt overbevisste, valgte folket Gud (vers 39).

Døperen Johannes presenterte “Eliabudskapet” for sin tid. De som nå forkynner Åp  14,6-14  forkynner dagens “Eliabudskap.”
Døperen Johannes presenterte “Eliabudskapet” for sin tid. De som nå forkynner Åp 14,6-14 forkynner dagens “Eliabudskap.”

12. Elias budskap har en dobbel anvendelse. Det anvendes som et sannhetsbudskap for å forberede folk for Jesu første komme, og som et budskap for å forberede folk på Jesu annet komme. Hvem var det Jesus sa forkynte Elias budskap for å forberede folk for Hans første komme?

“Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes.” “Og hvis dere vil ta imot det: Han er den Elia som skal komme.” Matt 11,11.14.

Svar:   Jesus kalte Johannes forkynnelse for å forberede folk på Hans første komme for “Elia” eller Eliabudskapet. Johannes’ budskap, som i Elias dager, forkynte tydelig sannheten, for deretter å insistere på et valg. Bibelen sier om døperen Johannes, “Han skal gå … i Elias ånd og kraft.” Luk 1,17.


13. Hvordan vet vi at profetien har en tilsvarende anvendelse for vår tid rett før Jesu annet komme?

“Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer.” Mal 4,5. “Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.” Joel 3,4.

Svar:   Vennligst legg merke til at to begivenheter vil skje “før Herrens dag kommer, den store og forferdelige” som er nevnt i Joel 3,4. Den ene er Elias komme. Den andre er de store og forferdelige tegnene på himmelen. Dette hjelper oss til å lokalisere begge begivenhetene. Den mørke dagen inntraff 19. mai, 1780. Den samme natten så månen ut som blod. Matt 24,29 inkluderer ett tegn til — stjerneregnet, som fant sted 13. november 1833. Av dette vet vi at Elias endetidsbudskap må begynne nær eller rett etter 1833 — før Herrens store dag kommer.

Det andre Eliabudskapet, etter tegnene i himmelen.
Det er klart at Johannes’ “Eliabudskap” ikke anvendes på det andre Eliabudskapet, fordi tegnene i himmelen fremstod mer enn 1.700 år etter at Johannes forkynte sitt budskap. Eliabudskapet i Joel 3,4 kunne ikke begynne før etter 1833, da alle tegnene på himmelen hadde vist seg, og det skulle forberede folk på Jesu annet komme. Den trefoldige “sannheten” i Åp 14,6-14 passer inn perfekt. Det begynte rundt 1844 og forbereder nå folk verden over for Jesu annet kommet (vers 14), som vil finne sted etter at dette budskapet har nådd hver person på jorden.

Budskapet krever et valg.
Elia insisterte på å fronte ondskapen og at alle da valgte hvem de ville tjene. Slik er det også med Guds trefoldige budskap i dag. Et valg må bli tatt. Guds trefoldige budskap avslører Satan og hans planer. Det åpenbarer tydelig Guds kjærlighet og krav. Gud kaller i dag mennesker tilbake til sann tilbedelse — tilbedelse av Gud alene. Med vitende og vilje å tjene og tilbe noen eller noe annet i disse siste kritiske dager leder bare til illojalitet og resulterer i evig død. Gud nådde på mirakuløst vis hjerter i Elias dager (1 Kong 18,37.39) og i døperen Johannes’ dager. Han vil gjøre det samme i de siste dager, ettersom mennesker responderer på de tre englers budskap (Åp 18,1).

Guds siste Eliabudskap vil bringe familier sammen i glede, kjærlighet og lykke.
Guds siste Eliabudskap vil bringe familier sammen i glede, kjærlighet og lykke.

14. Hvilke andre fantastiske velsignelser vil Elias forkynnelse (eller de tre englers) budskap bringe?

“Elia ... skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre.” Mal 4,5.6.

Svar:   Pris Gud! Elias budskap, eller de tre englers budskap, vil forene familiemedlemmer i et kjærlig, nært, frydefullt og himmelsk forhold. For en lykke og velsignelse!

De tre englers budskap fokuserer på Jesus.
De tre englers budskap fokuserer på Jesus.

15. Ordet “evangeliet” betyr “gode nyheter”. Kommer de tre englers budskap i Åp kapittel 14 med gode nyheter?

Svar:   Ja virkelig! La oss ta et overblikk over de gode nyhetene vi har funnet i denne oversikten av de tre englers budskap:

A. Hver person vil ha en mulighet til å høre de siste dagers evangelium. Ikke en eneste vil bli forbigått.

B. Djevelens glitrende, kraftfulle planer om å fange og ødelegge mennesker, vil bli avslørt, derfor behøver vi ikke å bli forført.

C. Himmelens overnaturlige kraft vil følge forkynnelsen av Guds budskap i disse siste dager.

D. Guds folk vil være tålmodige. Han kaller dem “hellige”.

E. Guds folk vil ha Jesu tro.

F. Guds folk vil, ut av tro og kjærlighet, adlyde Hans bud.

G. Gud elsker oss så mye at Han har sendt oss et spesielt budskap for å forberede oss for Jesu annet komme.

H. Guds budskap for de siste dager vil bringe familiemedlemmer sammen i kjærlighet og enhet.

I. De tre englers hovedbudskap er at frelse er tilgjengelig for alle, men bare gjennom Jesus Kristus alene. Han gir oss sin rettferdighet for å dekke over vår fortid, og på forunderlig vis tildeler Han oss daglig sin rettferdighet, slik at vi kan vokse i nåde og i sannhet bli lik Ham. Med Ham kan vi ikke feile. Uten Ham kan vi ikke lykkes.

Tema i de tre englers budskap som vil bli forklart i påfølgende studiehefter er:
A. Guds dom har kommet!

B. Kom ut av et falt Babylon.

C. Ikke motta dyrets merke.

Mange flere gode nyheter vil bli åpenbart etter hvert som du under bønn studerer disse temaene i de neste åtte studieheftene. Noe av dette vil gjøre deg overrasket og glad, og noe sjokkert og trist. Noen punkt kan være vanskelig å akseptere. Men siden Jesus har sendt sitt spesielle budskap fra himmelen for å hjelpe og lede hver og en av oss personlig, i disse siste dager, er det med sikkerhet svært viktig å høre det, forstå det og følge det.


16. Er jeg lettet og takknemlig for at Jesus har et tre-punkts budskap til å lede og assistere sitt folk i disse siste dager av jordens historie?

Svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Vil hver person på jorden bli nådd med de tre englers budskap før Jesus kommer? Hvordan kan dette være mulig med milliarder av mennesker på kloden?


Ja, det vil skje fordi Gud har lovt det (Mark 16,15). Paulus sier at evangeliet “er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen” i hans dager (Kol 1,23). Jonas, ved Guds nåde, nådde hele byen Ninive på mindre enn 40 dager (Jonas 3,4-10). Bibelen sier at Gud vil avslutte verket i hast (Rom 9,28). Regn med det. Det vil skje meget hurtig, og i våre dager.

2. Fremstod virkelig Moses og Elia sammen med Jesus ved forklarelsen (Matt 17,3) eller var det bare en visjon?


Hendelsen var bokstavelig. Det greske ordet “horama”, oversettes “syn” i vers 9, bokstavelig betyr det “hva som har blitt sett”. Moses ble oppreist fra de døde og tatt til himmelen (Jud 1,9), og Elia ble senere forvandlet uten å se døden (2 Kong 2,1.11.12). Disse to mennene som hadde levd på jorden og lidd voldsomt av djevelens angrep og Guds folks opprør, forstod hva Jesus gjennomgikk. De kom for å oppmuntre Ham og minne Ham om alle som ville bli forvandlet og ført inn i Hans rike uten å smake døden (som Elia) og som ville stå opp fra graven for å føres inn i riket (som Moses), på grunn av Hans offer for våre synder.

3. Hvorfor sa Johannes at han ikke var Elia (Joh 1,19-21) når Jesus sa at han var det (Matt 11,10-14)?


Svaret kommer fra Luk 1,13-17. Engelen som annonserte Johannes’ fødsel sa: “Din hustru Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. ... For han skal være stor for Herren, ... Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren.” Versene 13-17. Når Jesus refererte til Johannes som Elia, refererte Han til hans liv, ånd, kraft og arbeid som var likt med Elia. Det samme er tilfellet med Elias budskap i de siste dager. Vektleggingen er på budskapet, ikke på mannen. Johannes var derfor ikke Elia personlig, men han forkynte Elias budskap.

4. Er det mulig å forkynne hele Jesu endetidsbudskap for vår tid uten å inkludere de tre englers budskap?


Nei! De tre englers budskap må bli inkludert. I Åpenbaringens bok er det Jesus selv som åpenbarer og fastsetter sitt budskap (Åp 1,1). Han sier klart og tydelig at Hans folk må fortsette å følge det som Han har åpenbart i denne boken (Åp 1,3; 22,7). Så trofaste forkynnere av endetiden må forkynne Jesu budskap fra denne boken. Dette inkluderer selvfølgelig Hans spesielle trefoldige budskap i Åp 14,6-14. Legg merke til at Jesus kaller disse budskapene for et “evig evangelium” i vers 6. Han sier også at det må bli forkynt for hver person på jorden før Han kommer tilbake. Her er tre alvorlige poeng:

A. Ingen forkynner fullstendig Jesu “evige evangelium” uten at han inkluderer de tre englers budskap.

B. Ingen har rett til å kalle dette budskapet det evige evangeliet hvis han utelater de tre englers budskap.

C. De tre englers budskap forbereder menneskene for Jesu annet komme (Åp 14,12-14). Uten at du hører, forstår og aksepterer Jesu trefoldige budskap for endetiden, kan du være uforberedt for Hans annet komme.

Spesielle budskap for endetiden.
Jesus, som vet hva vi trenger, gav oss tre spesielle budskap for endetiden. Vi må forstå og følge disse. De neste åtte studieheftene vil gjøre disse budskapene tydelig for deg.

5. Luk 1,17 sier at Elias budskap skulle “vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag”. Hva betyr dette?


“De rettferdige skal leve ved tro.” Rom 1,17. De rettferdige har visdom til å støtte sin frelse i troen på Frelseren. “Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” Apg 4,12. Johannes budskap var å gjøre dette klinkende klart for alle. En tro som er forankret i noen eller noe annet enn Jesus Kristus, kan aldri frelse mennesker fra synd og lede til et forvandlet liv. Folk må høre og forstå dette store sannhetspunktet. Denne sannheten er også kjernen i Guds trefoldige “Eliabudskap” for i dag.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. De tre englene i Åpenbaringen 14 (1)


_____   Er bokstavelige og må rope høyt for å bli hørt.
_____   Representerer Guds endetidsbudskap som blir forkynt med fart og stor kraft.
_____   Er et rent fantasifoster.

2. Hvilke påstander under sier sannheten om Åpenbaringen? (3)


_____   Boken er forseglet.
_____   Navnet betyr”avsløre” eller “åpenbare”.
_____   Den forteller hvilke budskap Guds folk vil forkynne i de siste dager.
_____   Den inneholder en beskrivelse av Jesus.
_____   Gud uttaler en forbannelse over de som studerer den.

3. De tre englers budskap må forkynnes til hver person før Jesus kommer tilbake. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

4. Den første engels budskap påpeker følgende: (3)


_____   Det er det evige evangelium som forkynnes.
_____   Det kan ikke bli forstått.
_____   Evolusjon er en fin kristen teori.
_____   Timen for dom er kommet.
_____   Vi skulle respektere og fullt ut stole på Gud.
_____   Hver person skulle tilbe hva som helst han ønsker å tilbe.

5. Den andre engelens budskap sier at Babylon er falt, og engelen i Åp 18 trygler Guds folk som er i Babylon om å komme ut av henne. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

6. Den tredje engelens budskap ber inntrengende Guds folk om å ta dyrets merke. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

7. Hvordan beskriver Åp 14,12 Guds folk? (2)


_____   De er tålmodige.
_____   De er hellige.
_____   De tror ikke på de ti bud.
_____   De har veldig liten tro.

8. Hva skjer umiddelbart etter at evangeliet har nådd ut til hver person? (1)


_____   Alle nasjoner blir omvendt.
_____   Gud bygger opp igjen New York og London.
_____   Jesu annet komme finner sted.

9. Hvilke av følgende budskap er den “aktuelle sannhet” for i dag? (1)


_____   Jonas budskap til Ninive.
_____   Noahs budskap om flommen.
_____   De tre englers budskap i Åp 14,6-14.

10. Hvilke punkt er sanne vedrørende de tre englers budskap? (6)


_____   Disse budskapene blir forkynt nå.
_____   Disse budskapene presiserer at frelse bare finnes i Jesus Kristus.
_____   De kan også bli kalt “Eliabudskapet”.
_____   Elia vil fremstå personlig for å hjelpe å forkynne dem.
_____   De fremhever de kristne verdiene ved evolusjon.
_____   De fleste mennesker vil aldri høre om dem.
_____   De vil bringe familiemedlemmer sammen i et nært og kjærlig forhold.
_____   Overnaturlig kraft vil ledsage dem.
_____   De hjelper å forberede mennesker til Jesu annet komme.

11. Døperen Johannes ble kalt den tids Elia fordi (1)


_____   Han likte å påkalle ild fra himmelen.
_____   Ypperstepresten foretrakk det navnet.
_____   Hans tale, i Elias ånd og kraft, klargjorde menneskene for Jesu første komme.

12. Ordet “evangeliet” betyr “gode nyheter”. (1)


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top