Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Den endelige utfrielsen

Den endelige utfrielsen
Dette er ikke et eventyr – en dag kan du faktisk være fri all smerte, sult, ensomhet, kriminalitet og kaos som infiserer verden i dag. Høres ikke det vidunderlig ut? Husk bare at det ikke er noen karismatisk jordisk leder som kommer til å frelse deg… nei, Han har en mye høyere rang enn det! Jesus kommer snart, men det finnes en hel del populære misoppfatninger om hvordan Han vil komme. Ta derfor noen minutter til å forstå hva Bibelen virkelig sier om Jesu annet komme, slik at du ikke blir latt tilbake!
Jesus lærte at Han ville vende tilbake til jorden en annen gang.
Jesus lærte at Han ville vende tilbake til jorden en annen gang.

1. Vil Jesus returnere til denne kloden en gang til? Kan vi være sikre på det?

“Slik ble Kristus … skal Han vise seg for andre gang.” Hebr 9,28. “Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen.” Joh 14,3.

Svar:   Ja! I Matt 26,64, bekrefter Jesus under ed at Han vil komme tilbake til denne jorden igjen. Siden Skriften ikke kan endres (Joh 10,35), er dette et bevis på det. Tro det som det står. Det er Kristi egen garanti.

Jesus sa Han ville komme tilbake til jorden i skyene.
Jesus sa Han ville komme tilbake til jorden i skyene.

2. På hvilken måte vil Jesus komme tilbake andre gangen?

"Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to menn hos dem i hvite klær. Og de sa: “Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,9-11.

Svar:   Skriften lover at Jesus vil vende tilbake til denne jorden på samme måte som ved Sin himmelfart — på en synlig, bokstavelig, legemlig, personlig måte. Matt 24,30 sier at “de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet”. Han vil bokstavelig talt komme i skyen, med en personlig identitet med en kropp av kjøtt og ben (Luk 24,36-43.50.51), og Hans komme vil bli synlig. Skriften er klar på dette.

Hver levende person på jorden vil se Jesus når Han kommer tilbake for annen gang.
Hver levende person på jorden vil se Jesus når Han kommer tilbake for annen gang.

3. Vil Jesu annet komme bli synlig for alle mennesker, eller bare til en utvalgt gruppe?

“Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. “For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.” Matt 24,27.

Svar:   Hver mann, kvinne og barn som lever i verden når Jesus kommer tilbake vil se Ham ved Hans annet komme. Den overveldende treenighetens (Luk 9,26) stråleglans ved Hans komme vil strekke seg fra himmelbryn til himmelbryn, og atmosfæren vil bli ladet med en gnistrende stråleglans som lynet. Ingen vil være i stand til å gjemme seg. Hver levende sjel vil bli tvunget til å stå overfor Kristus. Jesus har ikke levnet noen mulighet for tvil eller misforståelser.

Merk: Den hemmelige opprykkelsen som er så vanlig å tro på og lære i dag, er ikke bibelsk. Den er et menneskelig påfunn. Heller ikke er Jesu annet komme en åndelig gjenkomst i hjertet ved omvendelsen. Den skjer ikke ved et menneskes død, ei heller er den billedlig — for så å bli synliggjort i en bedre tid. Disse teoriene er alle menneskers påfunn. Jesu annet komme vil være en bokstavelig, verdensomspennende, synlig, personlig åpenbaring av Kristus i skyen, for å bringe denne verden til en ende, og belønne eller straffe menn og kvinner.

Alle himmelens engler vil være med Jesus ved Hans annet komme.
Alle himmelens engler vil være med Jesus ved Hans annet komme.

4. Hvem vil komme sammen med Jesus ved Hans annet komme, og hvorfor?

“Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone.” Matt 25,31.

Svar:   Alle himmelens engler vil komme sammen med Jesus ved Hans annet komme. Ettersom skyen nærmer seg jorden, vil Jesus sende ut Sine engler, og de vil hurtig samle sammen alle de rettferdige menneskene for å forberede turen tilbake til himmelen. (Matt 24,31).

Jesus vil bringe sitt folk til himmelen og gjenskape i dem alt Adam og Eva mistet.
Jesus vil bringe sitt folk til himmelen og gjenskape i dem alt Adam og Eva mistet.

5. Hva er Jesu hensikt med Sitt annet komme til denne jorden?

“Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” Åp 22,12. “Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” Joh 14,3. “Og Han kan sende Jesus Kristus, ... Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes.” Apg 3,20.21.

Svar:   Jesus kommer tilbake til denne jorden for å belønne Sitt folk slik Han lovet, og for å ta dem med til det herlige hjemmet Han har gjort i stand for dem. Han vil gjenskape for Sitt folk Edens gleder og herligheter som Adam og Eva mistet ved å synde. Hans annet komme vil gjøre slutt på denne tidsalderens ondskap.

Familier vil bli gjenforent ved Jesu annet komme.
Familier vil bli gjenforent ved Jesu annet komme.

6. Hva vil skje med de rettferdige når Jesus kommer tilbake?

“For Herren Selv skal ... stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Vi skal alle bli forvandlet, ... og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. ... og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.” 1 Kor 15,51-53. “Derfra venter vi ... på ... Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.” Fil 3,20,21.

Svar:   De rettferdige døde vil bli reist opp fra gravene, bli gitt en perfekt udødelig kropp lik den Kristus har, og ført opp i skyene for å møte Herren. Så vil også de rettferdige levende bli gitt legemer som Kristus og vil bli brakt opp i luften for å møte Herren. Og Jesus vil ta de rettferdige med seg til himmelen. Legg merke til at Jesus ikke stiger ned på jorden ved sitt annet komme. De hellige møter Ham “i luften”. Så Guds folk vil ignorere alle rapporter om at Kristus er i Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Falske messiaser vil oppstå og gjøre mirakler på jorden (Matt 24,23-27), men Jesus vil forbli i skyene over jorden ved sitt annet komme.

De ugudelige vil bli drept ved Jesu annet komme.
De ugudelige vil bli drept ved Jesu annet komme.

7. Hva vil skje med de ugudelige når Jesus kommer igjen?

“Med Sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.” Jes 11,4. “På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre.” Jer 25,33.

Svar:   De ugudelige vil bli slått i hjel av Jesus.

Dagens jordskjelv er små i sammenligning med det mektige jordskjelvet ved Jesu komme.
Dagens jordskjelv er små i sammenligning med det mektige jordskjelvet ved Jesu komme.

8. Hvordan vil Kristi annet komme påvirke selve jorden?

“Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.” “Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet.” Åp 16,18.20. “Jeg så, og se, det fruktbare landet var en ødemark. Alle byene var revet ned framfor Herrens åsyn, framfor Hans brennende vrede.” Jer 4,26. “Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde.” “Jorden skal tømmes.” Jes 24,1.3.

Svar:   Ved Herrens gjenkomst vil jorden bli utsatt for et mektig jordskjelv. Dette jordskjelvet vil være av en så ødeleggende karakter at den etterlater verden i en total tilintetgjørelse.

Millioner av kristne døde i den mørke middelalder. Mange ble brent på påler.
Millioner av kristne døde i den mørke middelalder. Mange ble brent på påler.

9. Gir Bibelen noen spesifikk informasjon angående Jesu annet kommes nærhet?

Svar:   Ja, det gjør den! Jesus selv sa: “Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for døren!” Matt 24,33. Herren plasserte tegn langs med fra sin himmelfart til sitt annet komme. De er opplistet under og bør studeres nøye.

A. Jerusalems ødeleggelse
Profeti: “Her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.” “Da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene.” Matt 24,2.16.
Oppfyllelse: Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.Kr. av den romerske hærføreren Titus.

B. En stor forfølgelse eller trengsel
Profeti: “For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid.” Matt 24,21.
Oppfyllelse: Denne profetien peker primært til den lange perioden med forfølgelse i den mørke middelalder, og var fremkalt av den frafalne kirke. Den varte i mer enn 1000 år. Mer en 50 millioner kristne ble drept for sin tro i denne forferdelige prøvelsens tid. En forfatter sier at den frafalne kirken “har utøst mer uskyldig blod enn noen annen institusjon som noen gang har eksistert blant mennesker”. W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, (Reprint; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

C. Solen ble mørklagt
Profeti: “Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket.” Matt 24,29.
Oppfyllelse: Dette ble oppfylt på en dag med overnaturlig mørke den 19. mai 1780. Det var ikke en vanlig formørkelse. Timothy Dwight sier: “Den 19. mai 1780 var en bemerkelsesverdig mørk dag. Stearinlys ble tent i mange hjem; fuglene stilnet og forsvant, og hønene vaglet seg for å sove. … En sterk generell oppfatning var rådende at dommedag var nær forestående.” Sitert i Connecticut Historical Collections, utarbeidet av John Warner Barber (2nd ed.; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. Månen ble til blod
Profeti: “Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende.” Joel 3,4.
Oppfyllelse: Månen ble rød som blod om natten på den “mørke dag”, den 19 mai 1780. Milo Bostick i Stone’s History of Massachusetts sier: “Månen som var full så ut som den var av blod.”

E. Stjernene faller fra himmelen
Profeti: “Stjernene skal falle fra himmelen.” Matt 24,29.
Oppfyllelse: Det store stjerneregnet skjedde om natten den 13. november 1833. Det var så sterkt at en kunne lese avisen på gaten. En skribent sa: “For nesten fire timer var himmelen strålende opplyst.”* Menneskene trodde at verdens ende hadde kommet. Undersøk dette. Det er i høyeste grad fascinerende og et tegn på Jesu komme. *Peter A. Millman, “The Falling of the Stars”, The Telescope, 7 (May-June, 1940) 57.

F. Jesus kommer i skyen
Profeti: “Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.” Matt 24,30.
Oppfyllelse: Dette blir den neste store begivenheten. Er du klar?

Strid mellom nasjoner er et tegn på Jesu annet komme.
Strid mellom nasjoner er et tegn på Jesu annet komme.

10. Hvordan kan vi vite når vi har nådd de aller siste dager av denne jordens historie? Beskriver Bibelen tydelig verden og dens befolkning i den siste generasjon?

Svar:   Ja, det gjør den virkelig. Se på de følgende spesifikke tegnene for de siste dager. Du vil bli forbløffet. Og disse er bare noen få av mange, mange konkrete tegn som viser at vi er i avslutningen av denne jordens historie.

A. Krig og opprør

“Men når dere hører om kriger og opprør, så bli ikke forskrekket! For alt dette må skje først.” Luk 21,9.

Kriger og herjinger av sivile medfører sivile lidelser, og berører tusener rundt om i verden. Bare Jesu snare komme vil gjøre slutt på krigens smerte og ødeleggelse. Kristus har forutsagt det. Det burde overbevise oss om at Hans komme er nær.

B. Uro, frykt og kaos

“På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet. ... Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden.” Luk 21,25.26.

Dette høres overraskende nok ut som en lederartikkel fra en dagsavis — et perfekt bilde av verden i dag — det finnes en grunn: Vi er menneskene i de siste dager av jordens historie. Den spente atmosfæren som er til stede i verden i dag skulle ikke overraske oss. Kristus har forutsagt det. Derimot skulle det overbevise oss om at Hans komme er nær.

C. Kunnskapen skal øke

“Inntil endetiden. … og kunnskapen skal øke.” Dan 12,4.

Informasjonsalderen gjør dette helt tydelig. Endog den mest skeptiske må innrømme at dette tegnet er oppfylt. Kunnskapen eksploderer i alle retninger. Det er sagt at 80 % av verdens totale kunnskap har blitt oppdaget i det siste tiåret, og at 90 % av alle forskere som noen gang har levd, er i live i dag.

D. Spottere og religiøse skeptikere som snur seg vekk fra bibelske sannheter

“I de siste dager skal spottere stå fram.” 2 Pet 3,3. "For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, ... De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.” 2 Tim 4,3.4.

Det er ikke vanskelig å finne spottere i dag som oppfyller denne profetien. Endatil religiøse ledere benekter den klare Bibelens lære om skapelsen, syndfloden, Kristi guddommelighet, Jesu annet komme og mange andre av Bibelens vesentlige sannheter. Psykiatri og tradisjonelle kvasiintellektuelle teorier har erstattet Bibelen i mange religiøse kretser. Verdslige pedagoger lærer våre unge å spotte Bibelens lære om disse store sannhetene, og erstatter Guds Hellige Ord med evolusjon og andre menneskelige påfunn. En nylig utført meningsmåling klarla at bare 2 % av Amerikas studentprester tror på Jesu annet komme bokstavelig.

E. Moralsk forfall — åndelig tilbakegang

“I de siste dager skal ... menneskene være slike som elsker seg selv, ... uten selvtukt ... uten kjærlighet til det gode. ... De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft.” 2 Tim 3,1-5.

Amerika er midt i en stor krise. Mennesker fra alle samfunnslag er enige i det. Selvmord er ofte blitt løsningen på menneskelige problemer. Skilsmisseraten har økt dramatisk, med nær annet hvert ekteskap som ender med skilsmisse. Dagens umoralske generasjon — med sin fiksering på sex og porno, økende medlemstall i forskjellige kirker, men med fallende sann åndelighet — er en direkte oppfyllelse av Guds ord. Som en real øyeåpner sjekk hvor mange av de siste dagers synder som er opplistet i 2 Tim 3,1-5 som du kan finne beskrevet i dagens aviser. Ingenting annet enn Jesu komme vil stoppe all den ondskapen som nå oppsluker verden.

F. Mani for nytelse

“I de siste dager … skal menneskene … elsker lysten høyere enn de elsker Gud.” 2 Tim 3,1-4.

Verden har gått av hengslene etter nytelser. Bare en liten prosentdel av innbyggerne i de store byene går regelmessig til kirke, men de fyller opp fornøyelsesstedene i tusentalls. Amerika bruker milliarder hvert år på fornøyelser, og bare småpenger (i sammenligning) på Gud. Nytelsessyke amerikanere sløser bort milliarder av timer foran TV som en direkte oppfyllelse av 2 Tim 3,4.

G. Økende lovløshet, blodig kriminalitet og vold “Lovløsheten tar overhånd.” Matt 24,12.

“Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre.” 2 Tim 3,13. “For landet er fylt av dommer for blodutgytelse, og byen er full av vold.” Esek 7,23.

Det er bare så altfor klart at synden har fylt sitt mål. Kriminalitet og lovløshet øker med en sjokkerende hastighet. De fleste mennesker i de store byene åpner ikke inngangsdøren etter mørkets frembrudd. De viseste statsmenn i vår tid er bekymret for overlevelsen av vår sivilisasjon fordi kriminaliteten sveiper ukontrollert over verden.

H. Ødeleggende jordskjelv, stormer og hungersnød

“Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder og hungersnød og pest.” Luk 21,11.

Jordskjelv, tornadoer, oversvømmelser etc. øker med en hastighet uten like. En tredjepart av menneskene i verden sulter, og tusener dør daglig av sult. Alle disse tingene er ytterligere bevis på at vi lever i denne jordens siste timer.

I. Et spesielt budskap til verden i de aller siste dager

“Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” Matt 24,14.

Det siste store alvorlige budskapet om Jesu annet komme blir nå forkynt på mer en 900 språk og dialekter. Nær 95 % av verdens befolkning har tilgang til dette budskapet. Før Jesu annet komme vil hver person i verden bli advart om Hans nære komme. Mennesker vil bare gå fortapt hvis de avviser dette budskapet.

J. Opptatt av spiritisme

“I de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.” 1 Tim 4,1. ”For de er demoners ånder.” Åp 16,14.

Menneskene i dag, inkludert det store antall av nasjoners ledere, søker råd hos synske, medier og spiritualister. Spiritismen har også invadert kirkene med den falske læren om sjelens udødelighet. Bibelen, derimot, lærer at de døde er døde. (Se Studiehefte 10 for mer informasjon vedrørende dette emnet.)

K. Kapital- og arbeidsmarkedsproblemer

“Se, lønnen til arbeiderne som har høstet åkrene deres, den lønnen dere har holdt tilbake ved bedrageri, roper ut. Og ropene fra høstarbeiderne har nådd Herren Sebaots ører.” “Vær ... tålmodige, … for Herrens gjenkomst er nær.” Jak 5,4.8.

Problemer mellom kapital- og arbeiderklassen er forutsagt for de siste dager. For oppdatering, studer dagens aviser.

Vi lever i den aller siste tid.
Vi lever i den aller siste tid.

11. Hvor nær er Herrens annet komme?

“Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene! Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.” Matt 24,32-34.

Svar:   Bibelen er veldig spesifikk og klar på dette punktet. Nesten alle tegnene er blitt oppfylt. Vi kan ikke vite eksakt dagen og timen for Hans gjenkomst (Matt 24,36), men vi kan være trygge på at vi er det folket som vil leve for å se Jesu gjenkomst. Gud har lovt å avslutte verket i hast og avkorte de siste dager (Rom 9,28). Kristus kommer tilbake til denne jorden for å hente sitt folk veldig snart. Er du klar?

Det som kan se ut som Jesus på spiritistiske møter, er en av Satans parodierende demoner.
Det som kan se ut som Jesus på spiritistiske møter, er en av Satans parodierende demoner.

12. Satan introduserer mange løgner angående Jesu annet komme, og med løgnaktige under og mirakler vil han forføre millioner. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ikke blir forført?

For de er demoners ånder som gjør tegn.” Åp 16,14. “Og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.” Matt 24,24. “Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.” Jes 8,20.

Svar:   Satan har diktet opp mange falske doktriner angående Jesu annet komme og forfører millioner til å tro at Kristus alt er kommet eller at Han vil komme på en eller annen ubibelsk måte. Men Kristus har advart oss om Satans strategi og sier: “Se til at ingen forfører dere!” Matt 24,4. Så legger Han frem Satans planer og falske påstander slik at vi skal være advart, og Han sier: “Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.” Matt 24,25. For eksempel presiserte Jesus at Han ikke ville vise seg i ørkenen eller i rommene (vers 26). Det er ingen grunn til å bli forført hvis vi lærer det Guds bok sier om Jesu annet komme. Den avgjørende prøven er følgende: Hva sier Bibelen om saken? Mennesker som vet hva Bibelen sier om gjenkomsten, vil ikke bli ført vill av Satan. Alle de andre vil bli bedradd.

Vi må ikke bli så opptatt at vi ikke har tid til Kristus.
Vi må ikke bli så opptatt at vi ikke har tid til Kristus.

13. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er klar når Jesus kommer igjen?

“Og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut.” Joh 6,37. “Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn.” Joh 1,12. “Jeg vil legge Mine lover i deres sinn, og skrive dem på deres hjerter.” Hebr 8,10. “Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.” 1 Kor 15,57.

Svar:   Jesus sier: “Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.” Åp 3,20. Gjennom den Hellige Ånd og min samvittighet banker Jesus på og spør om å få komme inn i mitt hjerte, slik at Han kan forandre livet mitt. Hvis jeg uforbeholdent overgir meg til Ham, vil Han stryke ut alle mine tidligere synder (Rom 3,25) og gi meg kraft til å leve et gudfryktig liv (Joh 1,12). Som en fri gave skjenker Han meg sin egen rettferdige karakter slik at jeg, når mitt liv er endret av Jesus, uredd kan stå foran en hellig Gud. Da blir det å gjøre Hans vilje en glede. Det er så enkelt at mange tviler på realiteten i dette. Men det er sant. Min del er ganske enkelt å overgi mitt liv til Kristus og la Han leve i meg. Hans del er å utføre det store mirakelet i meg som endrer mitt liv, og klargjør meg for Hans annet komme. Dette er en fri gave. Jeg behøver kun å akseptere den.

14. Hvilken stor fare har Kristus alvorlig advart mot?

14. Hvilken stor fare har Kristus alvorlig advart mot?

“Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.” Matt 24,44. “Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere.” Luk 21,34. “Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.” Matt 24,37.

Svar:   Det er en stor fare for at en kan bli så opptatt av dette livets bekymringer, eller så trollbundet av syndens nytelser, at Herrens gjenkomst “går oss hus forbi” som syndfloden gjorde på verden i Noahs dager, og vi blir “tatt på senga”, uforberedt og fortapt. Dette vil være realiteten for millioner. Hvordan er det med deg? Jesus kommer igjen veldig, veldig snart — i vår nåtid. Er du klar? Ingenting annet betyr noe når det virkelig gjelder.

15. Planlegger du å være klar når Jesus kommer?

15. Planlegger du å være klar når Jesus kommer?

Ditt svar:   


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Ligger ikke den store trengselen fortsatt foran oss?


Det er riktig at en forferdelig trengsel vil komme over jorden rett før Jesus kommer tilbake for å frelse sitt folk. Daniel beskriver det som “en trengselstid som det ikke har vært”. Dan 12,1. Til sammenligning er likevel den “store trengselen” i Matt 24,21 en referanse til den forferdelige henrettelsen av Guds folk gjennom den mørke middelalder. Millioner ble drept for sin tro den gangen.

2. Siden Herren kommer “som en tyv om natten”, hvordan kan noen vite noe om det?


Svaret finner vi i 1 Tess 5,2-4: “For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. For når noen sier: “Fred og ingen fare”, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv.” Merk, Herrens dag kommer som en tyv for de som ikke er beredt, men ikke for de som blir kaldt “brødre”.

3. Når vil Kristus sette opp sitt kongerike på jorden?


Etter den store 1000-års perioden i Åp 20. Denne 1000-års perioden begynner ved Jesu annet komme, når Jesus tar de rettferdige fra denne jorden og til himmelen for å leve og regjere med Ham “i tusen år”. Åp 20,4. Ved enden av de 1000 år vil “den hellige stad, det nye Jerusalem” (Åp 21,2) komme ned fra himmelen til jorden med alle sine hellige (Sak 14,1.4.5) og de ugudelige døde gjennom alle tider vil gjenoppstå (Åp 20,5). De omringet den hellige byen for å innta den (Åp 20,9), og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Denne ilden renser jorden og brenner opp alle spor av synd og syndere (2 Pet 3,10). Til slutt tar ilden slutt (Jes 47,14), og etterlater seg bare aske (Mal 4,3). Så skaper Gud en ny jord (2 Pet 3,13; Jes 65,17; Åp 21,1) og gir den til de rettferdige, og “Gud … skal bo hos dem; … og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud”. Åp 21,3. Perfekte, hellige, lykkelige skapninger, gjenskapt tilbake til det perfekte Guds bilde, vil endelig være hjemme i en syndfri, plettfri verden som Gud opprinnelig planla den. Bare den største dåre vil velge bort dette. (For mer informasjon om Guds nye rike, se studiehefte 4. For mer om de 1.000 år, se studiehefte 12.)

4. Hvorfor hører vi ikke mer forkynning og undervisning om Jesu annet komme?


Djevelen er ansvarlig for dette. Han vet meget vel at Jesu annet komme er det “salige håp” (Tit 2,13) til de kristne, og så snart det er forstått, endrer det livene til menn og kvinner, og leder dem til personlig og iherdig å ta aktiv del i arbeidet med å spre de gode nyhetene til andre, slik at Kristi gjenkomst kan fremskyndes. Dette gjør Satan rasende, og han påvirker de som har et “skinn av rettferdighet” (2 Tim 3,5) men benekter “dens kraft” til å spotte og si: “Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.” 2 Pet 3,4. De som benekter, ignorerer eller tar lett på Kristi andre komme (som en bokstavelig, snarlig begivenhet) oppfyller uttrykkelig en av Bibelens profetier — og gjør djevelen en stor tjeneste.

5. Men snakket ikke Jesus om en hemmelig opprykkelse når Han sier i Luk 17,36 “den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake”?


Nei. Det finnes ikke den minste indikasjon på at dette er hemmelig. Jesus beskrev syndfloden og ødeleggelsen av Sodoma. (Se Luk 17,26-37.) Han fortalte hvordan Gud sparte Noah og Lot og ødela de ugudelige. Han sier spesifikt at oversvømmelsen og ilden “ødela dem alle”. Versene 27.29. I klar tale ble noen få i hvert tilfelle reddet mens resten ble tilintetgjort. Så la Han til: “Således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.” Vers 30. For å illustrere dette fortsetter Jesus: “Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.” Vers 36. Det er ingenting hemmelig med det. “Hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. Ved Hans annet komme tar Kristus åpenlyst de rettferdige opp til seg i skyen (1 Tess 4,16.17) og slår i hjel de ugudelige (Jes 11,4; 2 Tess 2,8). Det er grunnen til at Luk 17,37 snakker om de ugudeliges legemer og nevner ørnene (eller åtselfuglene) som omgir dem. (Se også Åp 19,17.18.) De ugudelige som ikke blir tatt med ved Kristi annet komme er alle forlatt som døde.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Ved Hans annet komme (1)


_____   Så vil Kristus komme privat og besøke visse byer på jorden.
_____   Kristus vil fremstå i ørkenen.
_____   Kristus vil forbli i skyene og kalle de rettferdige opp for å møte Ham i luften.

2. Når Jesus kommer tilbake til denne jorden (1)


_____   Så vil bare de rettferdige se Ham.
_____   Hvert øye vil se Ham.
_____   Menneskene vil ikke vite det før det er annonsert på TV.

3. Hva vil skje med de rettferdige ved Kristi annet komme? (2)


_____   De rettferdige døde vil stå opp, gitt udødelighet, tatt opp i skyene og brakt til himmelen.
_____   De rettferdige levende vil bli gitt udødelighet, tatt opp i skyene og brakt til himmelen.
_____   De rettferdige vil bli her og omvende de ugudelige.
_____   De rettferdige vil bli rykket opp i hemmelighet.

4. På basis av bibelske tegn vil Kristi komme sannsynligvis inntreffe (1)


_____   Veldig, veldig snart!
_____   Flere hundre år fra nå av.
_____   Det har allerede skjedd.

5. De ugudelige som lever når Jesus kommer vil bli (1)


_____   Plassert i helvete hvor de brenner i all evighet.
_____   Drept ved Hans annet komme.
_____   Spart og gitt en ny sjanse.

6. Kryss av påstandene under som sier sannheten om Jesu annet komme:(4)


_____   Han vil komme hemmelig.
_____   Det annet komme er erfaringen med omvendelsen.
_____   Han vil komme i skyene.
_____   Kristus henter oss når vi dør.
_____   De ugudelige vil ikke se Ham.
_____   Alle englene vil være med Ham.
_____   Han vil ikke røre ved jorden.
_____   Det er mulig å vite dagen og timen for Hans komme.
_____   Millioner vil bli overrasket og gå fortapt.

7. Ved Kristi annet komme (1)


_____   Vil hele verden være klar til å ta imot Ham.
_____   Vil det bli et ødeleggende og verdensomspennende jordskjelv.
_____   De ugudelige vil bli omvendt.

8. Kryss av alle påstandene som er ekte endetidstegn på jordens undergang: (7)


_____   Verden vil bli bedre og bedre.
_____   Strid mellom kapital og arbeidskraft.
_____   Færre jordsjelv og stormer, etc.
_____   Frafall fra bibelsk sannhet.
_____   Lavere skilsmisserate.
_____   Vanvittig søken etter nytelse.
_____   Moralsk forfall.
_____   En stor reduksjon i kriminell aktivitet.
_____   Stor hungersnød.
_____   Økt kunnskap.
_____   Uro og kaos.

9. Hvilke himmelske tegn varsler Jesu snare komme? (2)


_____   Haleys komet.
_____   Den mørke dagen i 1780.
_____   Stjerneregnet i november 1833.
_____   Månen som faller til jorden.

10. Hvordan vet vi at Jesus kommer tilbake til jorden veldig snart? (1)


_____   Bibelen gir tegn og en perfekt beskrivelse av de siste dager.
_____   Fordi så mange mennesker tror at Jesus kommer snart.
_____   Noen spåkoner spådde det.

11. Millioner vil bli bedratt angående måten og tiden for Kristi komme fordi (1)


_____   Gud ikke vil at alle skal bli frelst.
_____   De gir ikke store nok offer.
_____   De studerer ikke Bibelen for å finne sannheten.

12. Jeg kan være klar for Kristi gjenkomst hvis (1)


_____   Jesus bor i meg.
_____   Jeg daglig leser avisen.
_____   Jeg gjør det som pastoren foreslår.

13. Jeg planlegger å være klar når Jesus kommer.


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top