Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Finnes det fortsatt noe du kan stole på?

Finnes det fortsatt noe du kan stole på?
I vår tid hvor moralen smuldrer bort - hvor milliarder blir underslått av svindlere i store firmaer; åndelige ledere som har tillit svikter, løgn og bedrag i det politiske liv er blitt normalen; når de som du er mest avhengig av svikter deg på det groveste – er det da noe tilbake du kan stole på? Ja! Du kan fullt og helt stole på Bibelen! La oss se nærmere på noe av dokumentasjonen for denne påstanden.
Bibelen er ikke en samling av menneskers i dèer. Skribentene ble edet av Den Hellige Ånd.
Bibelen er ikke en samling av menneskers i dèer. Skribentene ble edet av Den Hellige Ånd.

1. Hva er det Bibelen hevder angående seg selv?

Bibelen sier at: “Hele Skriften er innåndet av Gud.” 2 Tim 3,16. “For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet 1,21. “- og Skriften kan ikke gjøres ugyldig -” Joh 10,35.

Svar:   Den hevder å være inspirert. Den var skrevet av menn, ledet av Den Hellige Ånd. Den kan ikke gjøres ugyldig eller bevises å være falsk.

Jesus siterte Bibelen og bekreftet dens pålitelighet.
Jesus siterte Bibelen og bekreftet dens pålitelighet.

2. Hvordan demonstrerte Jesus sin tillit og tro på Skriften?

Jesus sa: Det står skrevet: “Mennesket lever ikke av brød alene.” “Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.” “For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.” Matt.4,4.7.10. “Ditt ord er sannhet.” Joh 17,17

Svar:   Jesus siterte Skriften når Han møtte Satans fristelser, og Han presiserte at Bibelen er pålitelig og sann. (Joh 17,17). Jesus siterte ofte Bibelen som autoritet for den sannhet Han underviste.

Før Kyrus ble født nevnte de bibelske profetiene ham som en general som ville innta Babylon
Før Kyrus ble født nevnte de bibelske profetiene ham som en general som ville innta Babylon

3. Kan profetier i Bibelen bekrefte at den er sann?

Bibelen sier: “Jeg er Herren… nye ting kunngjør jeg nå. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem.” Jes 42,8.9. “Jeg er Gud... Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som ennå ikke er skjedd.” Jes 46,9.10

Svar:   Bibelske profetier om de kommende ting bekrefter at Skriften er inspirert etter hvert som den får sin oppfyllelse. Legg merke til følgende eksempler på oppfyllelse av Bibelske profetier:

 1. Fire verdensriker skulle oppstå: Babylon, Medo- Persia, Hellas og Rom. (Daniel kapittel 2, 7 og 8).

 2. Kyros skulle være hærføreren som inntok Babylon. (Jesaja 45,1-3).

 3. Babylon skulle ødelegges for aldri mer å bli gjenreist og bebodd. (Jesaja 13,19.20; Jeremia 51,37).

 4. Egypt skulle aldri mer få en ledende posisjon blant nasjonene. (Esekiel 29,14.15; 30,12.13).

 5. Jordskjelvkatastrofer og frykt for enden. (Lukas 21,25.26).

 6. Moralsk fordervelse og åndelig frafall i de siste dager. (2 Timoteus 3,1-5).


4. Kan vi forvente at vitenskapelige uttalelser i Bibelen er korrekte?

Bibelen sier: “Summen av Ditt ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.” Sal 119,160. “Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten.” Joh 16,13.

Svar:   Ja, Bibelen er sann. Den Hellige Ånd som inspirerte de bibelske skribentene, taler alltid sannheten. Her er noen eksempler på bibelske kunngjøringer som er blitt bekreftet av vitenskapen:

 1. Job 26,7 “Han strekker Norden ut over det uformede rom. Han henger jorden fast i tomheten.” Dette vitenskapelige fakta er hentet fra Jobs bok som er Bibelens eldste bok.

 2. Job 28,25 “Da han fastsatte vindens vekt og gav vannet dets mål,” (DNB) Lenge før vitenskapen visste det fortalte Bibelen at luften hadde vekt.

 3. Kol 1,17 “Og Han (Jesus) er før alle ting, og i Ham består alle ting.” Ordet “består” betyr her bokstavelig “holde sammen” eller “henge
  sammen”. Mange bibeloversettere bruker ordene “holde sammen”. Det gir svaret til atomfysikerens bekymringsfulle spørsmål angående atomet. Det virkelige mysteriet vedrørende atomet er ikke den gigantiske mega-kraften, men derimot: “Hvorfor flyr ikke atomene fra hverandre?” Vitenskapelig kunnskap sier at det skal de, men det gjør de ikke. Noen forskere lurer på hvilke mektige krefter, totalt fremmed for dem, som holder det hele sammen. Bibelen sier at denne mektige kraften er Gud, Skaperen av alt som er til.

Mange sykdommer ville ikke eksistert hvis Guds evige lov angående moral ble fulgt.
Mange sykdommer ville ikke eksistert hvis Guds evige lov angående moral ble fulgt.

5. Er bibelske helseprinsipper aktuelle for det 21. århundre?

Svar:   

 1. Grave ned kroppens avfall. (5. Mos 23,12.13).
  Den bibelske forordningen på Moses tid med å grave ned avføringen var 3.500 år foran sin tid, og reddet tusenvis av jødiske liv. Store problem oppstår fortsatt hvor gode sanitære forhold uteblir.

 2. “La oss heller ikke drive hor.” (1 Kor 10,8).
  Ordet “hor” angir alle typer umoralsk seksuell fremferd. AIDS epidemien ville ikke oppstått hvis dette bibelske rådet hadde blitt fulgt, ei heller ville abort ha utviklet seg til den internasjonale skandalen som den er nå.

 3. Avstå fra alkoholholdige drikker. (Ordspråkene 23, 29-32).
  Hvis disse effektive bibelske anbefalingene ble fulgt, ville det bety følgende:

  1. Millioner av alkoholikere ville bli edru og respektable borgere.

  2. Millioner av familier ville bli gjenforent.

  3. Millioner av ødelagte hjem ville få en ny start.

  4. Flerfoldige tusener liv spart i biltrafikken.

  5. Tusenvis av regjerings, foretnings og profesjonelle ledere ville tatt intelligente og edruelige avgjørelser.

  6. Milliarder av kroner ville vært tilgjengelig for humanitært arbeid.

Bruken av alkohol har ført til mye elendighet for mange.
Bruken av alkohol har ført til mye elendighet for mange.
Merk:   Gud forteller oss ikke bare hvordan vi med glede kan lykkes midt iblant nåtidens mange opprivende problemer, men Han gir oss også kraften til å takle dem. (1 Kor 15,57; Fil 4,13; Rom 1,16). Bibelske helseprinsipper er relevante og nødvendige, men det er få som tar disse alvorlig. (For mer angående helse, se studiehefte 13).

Moderne arkeologi har gjentatte ganger bekreftet Bibelens troverdighet.
Moderne arkeologi har gjentatte ganger bekreftet Bibelens troverdighet.

6. Er de historiske erklæringene i Bibelen pålitelige?

Bibelen sier: “Jeg, Herren, taler rettferdighet, Jeg kunngjør de rette ting.” Jes 45,19.

Svar:   Ja, Bibelens historiske erklæringer er nøyaktige. Hva Gud sier i sitt ord er sant. Noen ganger, midlertidig, har vi ikke dokumentasjonen for å underbygge noen av de historiske fakta i Bibelen, men til sin tid vil bevisene fremstå. Legg merke til følgende:

 1. I årevis hevdet skeptikerne at Bibelen var upålitelig fordi den nevnte hettittene (5. Mos 7,1) og byer som Ninive (Jonas 1,1.2) og Sodoma (1. Mos 19,1), noe de hevdet aldri hadde eksistert. Men nå har moderne arkeologi bekreftet at alle tre eksisterte.


 2. Kritikere har også hevdet at kong Belsasar som Bibelen nevner (Dan 5,1) og Sargon (Jes 20,1) aldri har eksistert. Igjen ser vi at bibelske påstander nå er blitt bekreftet av moderne arkeologiske funn.


 3. Skeptikere hevdet også at mosebøkene heller ikke var pålitelige, fordi de talte om både skriftspråk (2 Mos 24,4) og vogner med hjul (2 Mos 14,25), noe de hevdet ikke eksisterte på den tiden. De vet selvfølgelig bedre i dag.


 4. For en tid var de 39 kongene som regjerte i den gammeltestamentlige tiden, da Israel og Judea var delt, kun bekreftet i Bibelen, så kritikere hevdet at dette var fabrikkert. Men arkeologene har funnet nedtegnet i kileskrift at mange av disse kongene er nevnt. Enda engang har Bibelens troverdighet blitt bekreftet. Det har gang på gang blitt stadfestet at kritikerne har tatt feil, ettersom nye oppdagelser har bekreftet bibelske mennesker, steder og hendelser. Det vil alltid være slik.

7. Et av de største miraklene med Bibelen er den perfekte enhet og harmoni som finnes på tvers av alle bøkene. Reflekter over følgende fakta:

7. Et av de største miraklene med Bibelen er den perfekte enhet og harmoni som finnes på tvers av alle bøkene. Reflekter over følgende fakta:

Svar:   A. De 66 bøkene i Bibelen ble skrevet:

 1. På tre kontinenter.

 2. På tre språk.

 3. Av ca. 40 forskjellige skribenter (konger, hyrder, vitenskapsmenn, sakførere, en general i hæren, fiskere, prester og en lege.

 4. Over en periode på omtrent 1.500 år.

 5. Om de mest kontroversielle emner.

 6. Av folk som i de fleste tilfeller aldri hadde truffet hverandre.

 7. Av forfattere hvor utdannelse og bakgrunn varierte fra ingen til den høyeste som kunne gis.

B. På tross av at det ser helt ufattelig ut,
 1. Så var de 66 bøkene skrevet slik at de gir en fullkommen harmoni med hverandre.

 2. Ofte er nye begrep vedrørende et tema brakt på banen, men disse nye tankene er alltid i full harmoni med hva andre bibelskribenter sier om det samme tema.

C. Snakk om forbløffende fakta!
Spør mennesker som har sett den samme hendelsen om å gi en rapport hver om hva som skjedde. De vil ha forskjellige oppfatninger og vil i realiteten alltid motsi hverandre på enkelte områder. Allikevel har Bibelen, skrevet av 40 skribenter over et tidsrom av 1.500 år, nedtegnet det hele som om det skulle vært skrevet av den samme mesterhjernen. Og i sannhet, det er akkurat det som skjedde. “For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2 Pet 1,21. Den Hellige Ånd ledet dem alle. Han er den virkelige forfatteren av Bibelen. De fire evangeliene avviker av og til litt i forhold til hvordan de gjengir den samme hendelsen, men de utfyller hverandre til en komplett helhet.

Kristus og Guds Ord har kraft til fullstendig å forvandle våre liv.
Kristus og Guds Ord har kraft til fullstendig å forvandle våre liv.

8. Hvilke bevis har vi i menneskers liv på at Bibelen er inspirert?

Bibelen sier: “Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” 2 Kor 5,17.

Kristne har en indre glede og fred som andre ikke har.
Kristne har en indre glede og fred som andre ikke har.
Svar:   De forvandlede livene til de som følger Jesus og adlyder Skriften, utgjør de sterkeste og inderligste bevisene på at Bibelen er inspirert. Drankeren blir edru; den umoralske ren; den avhengige fri; den ugudelige ærbødig; den redde modig; den brutale snill.

En amerikansk skeptiker besøkte en gang en øy hvor innbyggerne opprinnelig var kannibaler. Da han oppdaget en gammel mann som satt og leste i Bibelen, latterligjorde han ham for å lese en bok “full av myter som allerede var avslørt”. Den innfødte sa med et smil: “Min venn, vær takknemlig for at vi tror på denne boken. Hvis ikke ville vi ha servert deg til middag.” Bibelen forandrer virkelig folk, og denne forbløffende hendelsen bekrefter dens inspirasjon.


9. Hvilke bevis finner vi for at Bibelen er inspirert når vi sammenligner Det Gamle Testamentets profetier om den kommende Messias med Det Nye Testamentets oppfyllelser i Jesu liv?

Bibelen sier: “Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt det som er skrevet om Ham i alle Skriftene.” Luk 24,27. “For med stor kraft tilbakeviste han jødene offentlig, idet han beviste ut fra Skriftene at Jesus er Kristus.” Apg 18,28.

Jesus oppfylte mer en 125 profetier om Messias i Det Gamle Testamentet
Jesus oppfylte mer en 125 profetier om Messias i Det Gamle Testamentet
Svar:   Det Gamle Testamentets profetier om Messias’ komme var så klart og spesifikt oppfylt i Jesus av Nasaret, at både Jesus og Apollo brukte disse profetiene for å bevise overfor jødene at Jesus virkelig var Messias. Der er mer enn 125 av disse profetiene. La oss se på 12 av dem.


ProfetiG.T. profetiN.T. oppfyllelse
1.Født i BetlehemMika 5,1Matt 2,1
2.Født av en jomfruJesaja 7,14Matt 1,18-23
3.Av Davids ættJeremia 23,5Åp 22,16
4.Forsøkt myrdet av HerodesJeremia 31,15Matt 2,16-18
5.Sveket av en vennSalm 41,10Joh 13,18.19.26
6.Solgt for 30 sølvpengerSakarias 11,12Matt 26,14-16
7.KorsfestetSakarias 12,10Joh 19,16-18.37
8.Kastet lodd om hans klærSalm 22,19Matt 27,35
9.Ingen ben brukketSalm 34,21; 2. Mos 12,46Joh 19,31-36
10.Gravlagt i en rikmanns gravJesaja 53,9Matt 27,57-60
11.År, dag og time for hans dødDaniel 9,26.27; 2. Mos 12,6Matt 27,45-50
12.Stod opp den 3. dagenHosea 6,2Apg 10,38-40


Dr. Peter Stoner, en tidligere formann i departementet for matematikk, astronomi og ingeniørvirksomhet ved Pasadena College i California, arbeidet med 600 studenter for å beregne muligheten av at profetiene og oppfyllelsen av Messias’ komme var tilfeldig. De valgte ut kun 8 av det store antallet, og de kom frem til at sannsynligheten for at disse 8 profetiene skulle bli oppfylt på en mann i løpet av et menneskes livslengde var en til1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

Hva tror dere oddsene ville bli med mer enn 125 profetiske oppfyllelser som alle skulle stemme? Det er helt klart at dette er en umulighet.

Bibelen lærer at jorden ble skapt på 6 bokstavelige dager.
Bibelen lærer at jorden ble skapt på 6 bokstavelige dager.

10. Hvilke store fortrinn har en person som aksepterer Bibelen som Guds inspirerte ord?

Bibelen sier: “Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder Dine befalinger.” Sal 119,100. “Ved Dine bud gjør Du meg visere enn mine fiender. For de er hos meg for evig.” Sal 119,98. “For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.” Jes 55,9.

Bibelens forklaring angående syndfloden gir de svarene verdens vitenskapsmenn leter etter.
Bibelens forklaring angående syndfloden gir de svarene verdens vitenskapsmenn leter etter.
Svar:   En person som aksepterer Guds ord vil snart vite svarene på mange komplekse utfordringer som verdens vitenskapsmenn aldri vil finne løsningen på. For eksempel lærer Bibelen følgende:
 1. Gud skapte verden og alt liv på 6 bokstavelige 24 timers dager. (2. Mos 20,11; Salm 33,6.9).


 2. En verdensomspennende oversvømmelse ødela alt liv unntatt livet i havet og alle som var i Noahs ark. (1. Mos Kap 6.7.8).


 3. De forskjellige språkene i verden hadde sin begynnelse ved Babels tårn. (1. Mos 11,1-9).

Gud som alltid har eksistert, og som vet alt, deler disse 3 sannhetene med oss, idet Han vet at vi aldri ville være i stand til å komme frem til dette av oss selv. Vi vet bare “stykkevis” nå. (1 Kor 13,9). Og Guds kunnskap er “dyp av rikdom og visdom”. (Rom 11,33).

Evolusjonister vil aldri kunne kjenne til alderen på jorden fordi den var skapt med en eksakt begynnelse, likedan som Adam og Eva. Paret var bare en dag gamle på den 2. dagen i deres liv, men de fremsto som modne mennesker. Menneskers målemetoder tillater ikke eksakte aldersberegninger, og de er derfor ikke pålitelige. Tro på Bibelen, og du vil alltid overgå i kunnskap denne verdens forskere og vitenskapsmenn.


11. Hvilke avgjørende verdensnyheter har brakt Bibelen som inspirert kilde frem i lyset?

Svar:   Det økende antall av naturkatastrofer og den voksende terrorismen som utspinner seg verden over, er tegn som er forutsagt i Bibelen. Bibelen forutsier at følgende skjer ved tidenes ende: “Og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser.” (Luk 21,25).

Sann vitenskap er alltid i harmoni med Bibelen fordi Gud er opphavet til begge deler.
Sann vitenskap er alltid i harmoni med Bibelen fordi Gud er opphavet til begge deler.
Merk:   Den asiatiske tsunamien den 26. desember 2004 er bare ett eksempel. Over 250.000 mennesker ble rapportert døde eller savnet i det som var den mest dødelige naturkatastrofe i moderne tid.

Ett år senere feide orkanen Katrina over New Orleans. Katastrofen etter stormen og vannet minner oss om kraften i Jesu profetiske ord om at “brenninger bruser”.

Bibelen sier også at “folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike”. (Matt 24,7). Etter det ødeleggende angrepet på tvillingtårnene den 11. sept, har menneskene innsett at ingen nasjon på kloden er trygg mot dem som ønsker å skade dem. De pågående konfliktene i midt-østen, og den kontinuerlige krigen mot terror, har brakt folk tilbake til Bibelen. Noen mennesker har stilt spørsmål til Bibelen fordi den snakker om en skapelse istedenfor evolusjon. Jesus stilte spørsmålet: “Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?” (Luk 18,8).

Evolusjonen er i ferd med å miste grepet og troverdigheten. Vi må huske på at det er ingenting annet enn en uprøvd skjør teori. Her er tre eksempler på dette:
 1. Robert Gentry’s bok “Creation’s Thiny Mystery” har frustrert mange evolusjonister med sin tydelige og klare bevisførsel for en umiddelbar skapelse.


 2. Den molekylære biologiens nylige demonstrasjon av den enkle cellens enorme kompleksitet gjør den tilfeldige opprinnelsen av liv i en enkelt celle til en matematisk absurditet.


 3. De varierende tidsepoker av de forkjellige jordlagene i Grand Canyon, som nå blir datert ved bruk av nåtidens moderne vitenskapelige metoder, i kontrast til tidligere dateringer, viser at evolusjonistenes målemetoder har vært ubegrunnet og uforsvarlige. Den ateistiske teorien fra evolusjonen om at mennesket og apen kommer fra samme stamfar tar bort det faktum at mennesket er skapt i Guds bilde. Den benekter Guds eksistens, totalt forkaster Jesus som Frelser, neglisjerer Bibelen og latterliggjør sannheten om vårt evige hjem i himmelen.

Bibelen har universell appell fordi den gir klare svar på livets mest komplekse spørsmål.
Bibelen har universell appell fordi den gir klare svar på livets mest komplekse spørsmål.

12. Hvorfor har Bibelen slik universell appell?

Bibelen sier: “Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.” Sal 119,105. “Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.” Joh 15,11. “Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem.” 1 Mos 1,27. “På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.” Matt 5,16. “Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” Joh 14,3.

Svar:   Fordi den gir svar til livets mest komplekse spørsmål som:

 1. Hvor kommer jeg fra? Gud skapte oss i sitt bilde. Vi oppstod ikke tilfeldig som en udefinerbar klatt av urgammelt slim. Vi er sønner og døtre av Gud, universets hersker. (Gal 3,26). Vi er så dyrebare for Gud at når Adam og Eva syndet, lot Han sin egen Sønn dø for å betale for våre synder slik at vi kunne gå fri. Han ønsker å gjenopprette sitt bilde i oss, og da, ganske snart, bringe oss tilbake til Eden, det hjemmet Adam og Eva mistet.

 2. Hvorfor er jeg her? Vårt mål med livet i dag burde være å søke i Bibelen etter de vidunderlige svarene på livets dype spørsmål, og så akseptere Jesu tilbud om å gjenskape oss i sitt bilde. (Rom 8,29).

 3. Hva er det fremtiden har å tilby meg? Hva fremtiden vil bringe er ikke noe gjettverk. Jesus vil komme veldig snart tilbake for å hente sitt folk til det fantastiske hjemmet som Han har forberedt for dem i himmelen. Der vil være stor glede og lykke, og menneskene vil leve evig. (Joh 14,1-3; Åp 21,3.4).


13. Jeg er takknemlig overfor Gud fordi Han gir slik positiv respons til livets dypeste spørsmål.

Svar:


SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Jeg blir støtt av at Bibelen gir slik motbydelig grafisk beskrivelse av synden i livet til enkelte av de bibelske personlighetene. Er dette virkelig nødvendig?


Ja, det er ett av de store fakta som gir Bibelen troverdighet. De fleste biografier vil gjerne ignorere eller myke opp det som er dårlig og overfokusere på det som er bra. Å fortelle historien nøyaktig slik som den er, gir folk tiltro til at Bibelen er å lite på; den dekker ikke over noe. Videre er Satans strategi å overbevise mennesker om at de er så store syndere at Gud kan ikke og vil ikke frelse dem. Hvilken glede vil det da ikke være for disse menneskene når de ser at mennesker i Bibelen er lik dem (og noen enda verre), som Gud frelser fra synd og rettferdiggjør. (Rom 15,4).

2. Er hele Bibelen inspirert? Mange tror at bare bare deler av den er.


Bibelen har svaret: “Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,” 2 Tim 3,16. Bibelen iineholder ikke bare Guds ord. Den er faktisk Guds ord. Bibelen er informasjons- og operatørmanualen for hvordan et menneske skal leve. Ignorerer du noe av den, vil du få unødvendige problemer og vanskeligheter.

3. Bibelen er en antikk bok med gammeldags språk, ord og vendinger. Føler du ikke at det er usikkert å stole på noe som er langt borte fra vår opplyste tidsalder?


Nei. Alderen taler for pålitelighet. Det er faktisk ett av bevisene på at den er inspirert. Bibelen sier: “Men Herrens ord blir evindelig”. 1 Pet 1,25. Bibelen står som en klippe. Det er Guds bok – Hans ord. Det kan ikke ødelegges. Mennesker, ja endog hele nasjoner, har brent, bannlyst og kjempet mot Bibelen for å sette den i vanry og få den tilintetgjort. Men istedenfor har de ødelagt sitt eget rykte. De er borte, og deres angrep mot Bibelen er glemt. På tross av dette troner Bibelen fortsatt på topp blant vår tids mest solgte bøker. Millioner er villig til å dø for den, om nødvendig. Dens budskap er Gudgitt og 100 % aktuelt for vår tid. Før du studerer den, så be Gud om å åpne hjertet ditt slik at du forstår det du leser.

4. Noen av de mest intelligente mennesker i verden som nøye har studert Bibelen, tror at ingen kan forstå den. Hvis Bibelen er Guds bok, burde ikke da enhver være i stand til å forstå den?


Intelligente mennesker som kan forstå og forklare nær sagt hva som helst, kommer ofte til kort når de søker å forstå Bibelen. Årsaken er at “vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig.”

1 Kor 2,13.14. De dype tingene i Guds ord vil aldri bli forstått av en verdslig hjerne, uansett hvor intelligent den er. Uten at man ærlig og oppriktig søker et personlig forhold til Gud, vil det være umulig å utgrunne Hans karakter og de guddommelige ting. Den Hellige Ånd som forklarer Bibelen (Joh 16,13; 14,26), forstås ikke av en sanselig og verdslige hjerne. Men på den annen side vil en ydmyk, ja endog uskolert kristen som studerer Bibelen, oppnå en forbløffende forståelse og innsikt fra Den Hellige Ånd. (Matt 11,25; 1 Kor 2,9.10)

5. Bibelen er full av feil. Hvordan kan du tro at den er inspirert?


Nær sagt alle såkalte feil i Bibelen har blitt dokumentert til å være kun feilvurderinger og manglende forståelse hos de som fremsetter slike påstander. Det er ikke feil i det hele tatt, men misforståelse av det bibelske budskapet. Den inspirerte Bibelen:
 1. Vil alltid fortelle sannheten.

 2. Vil aldri lede deg vill.

 3. Er fullt ut å lite på.

 4. Er pålitelig og autoritativ, ikke bare i åndelige ting, men i alt den omtaler, inkludert historie og vitenskap.

Satan graver alltid frem innbilte feil i Skriften, noe som ikke er forbausende. Han fant til og med feil med Gud og himmelen. Oversettere kan ha feiloversatt i enkelte tilfeller, men ingen av disse eller andre antatte feil påvirker sannheten i Guds Ord. Doktriner er ikke bare bygget på et vers, men på totalen av alle Guds kommentarer til en sak. Vi kjenner ikke til noen antatt feil av noe slag som vil ha betydning for innholdet i Skriften. Noen saker i Bibelen kan allikevel være vanskelig å forstå fullt ut. Der vil alltid være rom for tvil for de som foretrekker å tvile. Vi tror at endog antatte feil, som vi enda ikke har fått full innsikt i, vil (som historien har vist) snart fremstå som falsk alarm. Jo mer tid kritikerne bruker på å underminere Bibelen, til klarere vil sannhetens lys skinne fra denne hellige boken.


OPPSUMMERINGSSIDE

1. Hvilke oppfylte profetier bekrefter at Bibelen er inspirert?


_____   Kyrus ville innta Babylon.
_____   George Washington ville bli president i USA.
_____   Egypt ville aldri mer bli en sterk ledende nasjon.
_____   Moralen vil synke i de siste dager.
_____   Tyskland ville ha en 20 års tørkeperiode.
_____   Babylon, når den ble ødelagt, skulle aldri mer bli beboelig.

2. Jesus viste sin tro på at Bibelen var inspirert ved å


_____   Snakke høyt om tema.
_____   Sitere fra den ettersom Han underviste.
_____   Påkalle ild fra himmelen over de som tvilte.
_____   Annonserte det fra tempeltrappen.

3. Hvilke vitenskapelige fakta fra listen under blir nevnt i Bibelen?


_____   Luften har vekt.
_____   Gud holder atomene sammen.
_____   Formelen for vann er ‘H2O’.
_____   Sjøvannet er salt.

4. Hvilke av de følgende helseregler blir nevnt i Bibelen?


_____   Drikk 15,2 liter vann daglig.
_____   Avstå fra alkohol.
_____   Spring hver morgen og kveld.
_____   Avstå fra umoralsk seksuell kontakt.

5. Følgende fakta angående Bibelen er sanne:


_____   Omtrent 40 personer skrev Bibelen.
_____   Bibelen ble skrevet over en periode på 10.000 år.
_____   Bare deler av Bibelen er inspirert.
_____   Den virkelige forfatteren av Bibelen er Den Hellige Ånd.
_____   Bibelen er en “bestselger”.

6. Hvilke av følgende spådommer om Messias er nevnt i Bibelen?


_____   Ville bli født i Nasaret.
_____   Ville ofte fly til himmelen.
_____   Ville bli solgt for 30 sølvpenger.
_____   Herodes ville prøve å drepe Ham.
_____   Ville bli korsfestet.
_____   Ville stå opp igjen etter syv år.

7. Hvilken bibelsk regel, hvis fulgt, vil best beskytte mot AIDS?


_____   Avstå fra seksuell umoral.
_____   Ikke tilbe noe utskåret bilde.
_____   Spis regelmessig.

8. Hvilke av påstandene under er sanne vedrørende evolusjon?


_____   Det er en teori som ikke kan bevises.
_____   Den underminerer kristendommen.
_____   Det er et vitenskapelig bevist fakta.
_____   Den beviser at mennesker og aper har samme stamfar.
_____   Det er en sterk kommunistisk læresetning.

9. Hvilke av uttalelsene under er med på å dokumentere at Bibelen er inspirert?


_____   Biografiene den inneholder inkluderer både det dårlige så vel som det gode.
_____   Det forandrer livene til mennesker som følger den.
_____   Profetier i Det Gamle Testamentet angående Messias ble oppfylt i Jesus.
_____   Den forutsa de fire verdensrikenes inntreden i historien.
_____   Dens enhet.
_____   Den forutsier dagen og timen for Jesu annet komme.

10. Gud skapte jorden på 6 bokstavelige 24 timers dager.


_____   Sant
_____   Feil

11. I Noah’s dager ødela en verdensomspennende oversvømmelse alt levende unntatt livet i havet og de som var inne i arken.


_____   Sant
_____   Feil

12. De forskjellige språkene i verden har sin opprinnelse ved Babels tårn.


_____   Sant
_____   Feil

13. Jeg er takknemlig overfor Gud fordi Han gir slik positiv respons til livets dypeste spørsmål.


_____   Ja.
_____   Nei.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top