Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Litar vi på Gud?

Litar vi på Gud?
Litar du verkligen på Gud? Sanningen är att många människor säger ja, men de handlar inte därefter. Och dessutom, eftersom de inte litar på honom, så händer det till och med att de stjäl från honom! "Äh!" säger du, "Man kan väl inte stjäla från Gud, heller." Men Gud säger faktiskt till sitt folk, "Ni rövar ju från mig." (Malaki 3:8). Sanningen är, att de flesta människor stjäl från Gud. Och hur otroligt det än kan låta, så använder de dessa stulna pengar till att sponsra sitt eget ohämmade spenderande! Många är dock omedvetna om sin tjuvaktighet. I denna studieguide ska vi därför visa hur du kan undvika att göra samma misstag, och hur en verklig tillförsikt till Gud blir till finansiell gagn för dig.
En tiondel av en persons inkomst tillhör Gud.
En tiondel av en persons inkomst tillhör Gud.

1. Hur stor del av vår inkomst tillhör Gud enligt Bibeln?

”Tiondet av jorden …tillhör Herren.” 3 Mosebok 27:30

Svar:   Tiondet tillhör Gud

Ordet ”tionde” betyder ordagrant ”tiondel”.
Ordet ”tionde” betyder ordagrant ”tiondel”.

2. Vad är ”tiondet”?

”Åt Levi barn [prästerna] ger jag allt tionde i Israel till arvedel.” ”Det tionde som Israels barn ger… ger jag åt leviterna till arvedel.” 4 Mosebok 18:21,24.

Svar:   Tiondet är en tiondel av en persons inkomst. Ordet ”tionde” betyder ordagrant ”tiondel”. Tiondet tillhör Gud. Det är hans. Jag har inte rätt att behålla det. När jag ger tionde ger jag inte någon gåva; jag ger helt enkelt tillbaka till Gud något som redan är hans. Om jag inte lämnar tillbaka en tiondel av min inkomst till Gud, betalar jag inte tionde

Tiondet skulle föras till Guds förrådshus, eller kyrka.
Tiondet skulle föras till Guds förrådshus, eller kyrka.

3. Vart skulle Herrens folk föra tiondet?

”För full tionde till förrådshuset.” Malaki 3:10.

Svar:   Han ber oss ta med tiondet till hans förrådshus.


4. Vad menar Gud när han talar om sitt förrådshus?

”Och hela Juda folk förde fram till förrådshusen sin tionde av säd, vin och olja.” Nehemja 13:12

Svar:   I Malaki 3:10 kallar Gud förrådshuset för ”mitt hus”, vilket betyder hans tempel eller kyrka. Nehemja 13:12 pekar ytterligare på att tiondet skulle föras till templets förrådskamrar som är Guds förrådshus. Andra texter som refererar till förrådshus som kamrar och förråd i Guds hus är 1 Krönikeboken 9:26; 2 Krönikeboken 31:11,12 och Nehemja 10:37,38. På gamla testamentets tid förde Guds folk 10 procent av sin förtjänst till förrådshuset, inklusive gröda och djur.


5. En del människor anser att tiondegivandet var en del av Moses ceremoniallagar och en ritual som upphörde i och med Jesu död på korset. Hur kan Bibeln hjälpa oss att förstå att så inte är fallet?

”Och Abram gav honom tionde av allt” 1 Mosebok 14:20. I 1 Mosebok 28:22 säger Jakob, ”Och av allt du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Svar:   De här avsnitten visar att både Abraham och Jakob, som levde långt före Moses tid, betalade tionde av sin inkomst. Vi kan därför dra den slutsatsen att Guds plan för tiondegivande praktiserades före Moses lag.

Jesus förklarade  för fariséerna att fastän de betalade tionde så fick de inte försumma det som var ännu viktigare nämligen rättvisa, barmhärtighet och trohet.
Jesus förklarade för fariséerna att fastän de betalade tionde så fick de inte försumma det som var ännu viktigare nämligen rättvisa, barmhärtighet och trohet.

6. Men avskaffade inte Jesus planen för tiondegivande?

”Ve er, ni skriftlärde och fariséer, ni skrymtare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men underlåter det som är viktigast i lagen, nämligen rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra.” Matteus 23:23.

Svar:   Nej! Tvärt om, han bekräftade den. Jesus tillrättavisade judarna för att de försummade det som var viktigare i lagen - ”rättvisa, barmhärtighet och trohet” - fastän de var överdrivet noggranna med tiondet. Han sa sedan klart och tydligt att de skulle fortsätta ge tionde, men de skulle också vara rättvisa, barmhärtiga och trogna.

På gamla testamentets tid användes tiondet till att betala prästerna.
På gamla testamentets tid användes tiondet till att betala prästerna.

7. Till vad användes tiondet på Gamla Testamentets tid?

”Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet.” 4 Moseboken 18:21

Svar:   Tiondet på gamla testamentets tid användes till prästernas löner. Levis stam (prästerna) fick ingen del av marken för att odla grödor på som de sedan kunde sälja, medan de övriga elva stammarna fick det. Leviterna arbetade på heltid med att ta hand om templet och med att förrätta gudstjänst för Guds folk. Guds plan var alltså att tiondet skulle försörja prästerna och deras familjer.

Idag används tiondet till att betala lönerna till Guds predikanter.
Idag används tiondet till att betala lönerna till Guds predikanter.

8. Ändrade Gud sin plan för tiondets användande på nya testamentets tid?

”Ni vet ju att de som förrättar tjänsten i helgedomen får sin föda ifrån helgedomen, och att de som är anställda vid altaret får sin del, när altaret får sin. Så har ock Herren förordnat att de som förkunnar evangelium ska ha sitt uppehälle av evangelium.” 1 Korinterbrevet 9:13,14.

Svar:   Nej! Han bibehöll den. Hans plan idag är att tiondet skall användas till löner för de som uteslutande arbetar med att förkunna evangeliet. Om alla människor gav tionde och tiondet bara användes till löner för dem som förkunnar evangeliet, så skulle det finnas mer är nog med pengar för att mycket snabbt nå ut till hela världen med Guds budskap för den sista tiden.

Gud lovar dem som är trogna i sitt tiondegivande, att han ska öppna himmelens fönster över dem.
Gud lovar dem som är trogna i sitt tiondegivande, att han ska öppna himmelens fönster över dem.

9. Vilket häpnadsväckande förslag ger Gud till dem som känner sig osäkra i tiondefrågan?

”För full tionde till förrådshuset, …och pröva så, hurudan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse.” Malaki 3:10.

Svar:   Han säger: Pröva mig och se om jag inte kommer att öppna himmelens fönster över er". Detta är enda gången i Bibeln som Gud lägger fram ett sådant förslag. Han säger, ”Försök, det kommer att fungera. Jag lovar dig.” Hundratusentals tiondegivare världen över intygar gärna sanningen i Guds löfte om tiondet. De har alla lärt sig vad det betyder att inte kunna överträffa Gud i generositet.”


10. Vem är det i själva verket som får våra pengar när vi betalar tionde?

”Här är det dödliga människor, som tar tionde, där är det en [Jesus] som får det.” Hebreerbrevet 7:8.

Svar:   Jesus, vår himmelske överstepräst, får vårt tionde.

Om jag behåller Guds tionde och använder den för eget bruk, syndar jag precis som Adam och Eva gjorde.
Om jag behåller Guds tionde och använder den för eget bruk, syndar jag precis som Adam och Eva gjorde.

11. Vilket prov var det som Adam och Eva inte klarade, men som vi alla måste klara om vi ska få komma till himlen?

Svar:   De tog det som Gud hade sagt inte var deras. Gud gav Adam och Eva frukten från alla träd i Edens lustgård utom ett - kunskapens träd (1 Mosebok 2:16,17). Frukten från det trädet fick de inte äta. De skulle låta den vara. Eva sa att de inte ens fick röra den (1 Mosebok 3:3). Men de litade inte på Gud. De åt av frukten och föll. Och den långa, hemska, kvalfulla syndahistorien började. Gud ger människor idag av sin rikedom, sin visdom och alla de andra himmelska skatterna och välsignelserna. Allt är vårt - utom en tiondel av vår inkomst, som är hans (3 Mosebok 27:30). Men precis som med Adam och Eva så tar han det inte med våld. Vi har frihet att ta det om vi vill, men han varnar oss: ”Ta inte det där. Det är heligt. Det är mitt.” När vi medvetet ändå behåller Guds tionde för eget bruk, upprepar vi Adams och Evas synd och visar en tragisk brist på förtroende för vår Frälsare. Gud behöver inte våra pengar, men han är verkligen värd vår lojalitet och vårt förtroende.

Bli partner med Gud.
När jag lämnar tillbaka Guds tionde gör jag honom till min partner i allt vad jag företar mig. Vilket fantastiskt, välsignat privilegium: Gud och jag - kompanjoner! Med honom som partner har jag allt att vinna och ingenting att förlora. Det är ett mycket riskabelt företag att ta av Guds pengar och använda i vår egen personliga budget. Det är pengar som Gud har öronmärkt för själars frälsning.

Guds folk ger gärna offergåvor och kollekt, som uttryck för sin kärlek till honom.
Guds folk ger gärna offergåvor och kollekt, som uttryck för sin kärlek till honom.

12. Vad mer ber Gud sitt folk om, utom tiondet som redan är hans?

”Bär fram skänker och kom i hans gårdar.” Psaltaren 96:8.

Svar:   Herren ber oss att ge offergåvor till hans verk som ett uttryck för vår kärlek till honom och som tack för hans välsignelser.

Bibeln specificerar inte beloppet som vi ska ge.
Bibeln specificerar inte beloppet som vi ska ge.

13. Hur mycket skall jag ge Gud som gåva?

”Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” 2 Korinterbrevet 9:7

Svar:   Bibeln anger inte någon bestämd summa för vad som skall ges i kollekt. Var och en bestämmer själv (efter hur Gud manar), hur mycket hon vill ge och ger det sedan med glädje.

Vår första prioritet borde vara att ge oss själva till Herren.
Vår första prioritet borde vara att ge oss själva till Herren.

14. Vilka ytterligare bibliska principer får vi av Gud angående givandet?

Svar:   A. Min första prioritet ska vara att ge mig själv till Herren (2 Korinterbrevet 8:5).

B. Jag ska ge det bästa till Gud (Ordspråksboken 3:9).

C. Gud välsignar en generös givare (Ordspråksboken 11:24,25).

D. Det är saligare att ge än att få. (Apostlagärningarna 20:35 ).

E. När jag är snål använder jag inte mina gudagivna välsignelser på ett rätt sätt (Lukas 12:16-21 ).

F. Gud ger alltid tillbaka mer än vad jag ger (Lukas 6:38 ).

G. Jag ska ge i proportion till hur Gud har gett mig tillgångar och välsignelser (1 Korinterbrevet 16:2)

H. Jag ska ge vad jag kan (5 Mosebok 16:17).

Vi återlämnar tiondet till Gud, vars egendom det redan är. Vi ger gåvor. Gåvor och kollekter är frivilliga och skall ges med glädje.

Världen och allt som finns i den är Guds.
Världen och allt som finns i den är Guds.

15. Hur mycket tillhör Gud?

Svar:   A. Allt silver och guld (Haggai 2:9).

B. Jorden och alla människor (Psaltaren 24:1).

C. Herren äger hela jorden och allt som finns på den (Psaltaren 50:10-12). Men han låter människorna använda sig av, njuta av och förvalta hans stora rikedomar. Han ger dem också förstånd och kunskap att nå framgång och öka sitt välstånd (5 Mosebok 8:18). I gengäld för att Gud tillhandahåller allting, är det enda Gud ber, att vi ska lämna tillbaka 10 procent till honom som tack för hans investering i vårt affärsföretag. Gåvor är vi dessutom ger, är uttryck för vår kärlek och tacksamhet.

Gud kallar de människor som inte betalar tionde eller ger gåvor, för tjuvar.
Gud kallar de människor som inte betalar tionde eller ger gåvor, för tjuvar.

16. Vad säger Gud om de människor som inte lämnar tillbaka hans tionde eller ger gåvor?

"Menar ni då att en människa få röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: På vad sätt har vi rövat från dig? Jo, i fråga om tionde och offergåvor. Malaki 3:8.

Svar:   Han kallar dem rövare. Kan du föreställa dig människor som stjäl från Gud?

De som stjäl från Gud genom att undanhålla tionde och offergåvor kommer inte in i himlen.
De som stjäl från Gud genom att undanhålla tionde och offergåvor kommer inte in i himlen.

17. Vad säger Gud händer med dem som medvetet fortsätter att stjäla tionde och offergåvor från honom?

”Förbannelse har drabbat er, men ändå rövar ni från mig, så många ni är.” Malaki 3:9. ”Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.” 1 Korinterbrevet 6:10.

Svar:   Guds förbannelse kommer att vila över dem. De kommer inte att få del i himmelriket.

Ett alltför stort fokuserande på pengar gör människan girig och högfärdig.
Ett alltför stort fokuserande på pengar gör människan girig och högfärdig.

18. Gud varnar oss för girighet. Varför är den så ytterst farlig?

”Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” Lukas 12:34.

Svar:   Därför att våra hjärtan är där våra investeringar är. Om jag fokuserar mig på att tjäna mer och mer pengar, utvecklar jag ett habegär och mitt hjärta blir girigt och stolt. Men om jag fokuserar mig på att dela med mig och att hjälpa andra och att gynna Guds verk blir mitt hjärta omtänksamt, kärleksfullt, givmilt och ödmjukt. Girighet är en av den sista tidens 20 hemska synder som kommer att utestänga människor från himmelen (2 Timoteus 3:1-7).

Jesus blir bedrövad när vi stjäl från honom.
Jesus blir bedrövad när vi stjäl från honom.

19. Hur känner sig Jesus när vi inte ger honom kärleksgåvor och hans heliga tionde?

”Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan.” Hebreerbrevet 3:10

Svar:   Han känner sig antagligen som en förälder vars barn stjäl pengar ur hans plånbok. Pengarna i sig betyder inte så mycket. Det är barnets brist på ärlighet, kärlek och förtroende som gör föräldern djupt besviken.

Det var av kärlek som Guds folk i Macedonien gav så frikostigt till de hungersnödsdrabbade  kristna i Jerusalem.
Det var av kärlek som Guds folk i Macedonien gav så frikostigt till de hungersnödsdrabbade kristna i Jerusalem.

20. Vilka uppmuntrande ord sade Paulus angående de troende Macedoniernas förvaltarskap?

Svar:   Paulus hade skrivit till församlingarna i Macedonien och bett dem lägga undan pengar till Guds folk i Jerusalem som led oerhört under den långvariga hungersnöden. Han skulle hämta dessa gåvor när han kom till dem nästa gång. Den underbara, hjärtevärmande responsen från kyrkorna i Macedonien beskrivs i 2 Korinterbrevets 8:e kapitel:

A. Vers 5 - först av allt gav de på nytt sig själva till Jesus Kristus.

B. Verserna 2,3 - trots deras egna "djupa fattigdom” gav de ”över sin förmåga”.

C. Vers 4 - De "bad enträget" om att få vara med och hjälpa.

D. Vers 9 - De följde Jesu exempel på offervillighet.

Notera: Om vi uppriktigt älskar Jesus, så blir det aldrig en belastning att ge gåvor till hans verk, snarare en underbar förmån som ger oss stor glädje och tillfredsställelse.

När en människa lämnar tionde så töjer Gud ut de återstående nio tiondelarna så att det alltid finns tillräckligt med pengar.
När en människa lämnar tionde så töjer Gud ut de återstående nio tiondelarna så att det alltid finns tillräckligt med pengar.

21. Vad lovar Gud göra för den som är trogen med sitt tionde och sina offergåvor?

”För full tionde till mitt förrådshus, så att i mitt hus finns mat, och pröva så, hurudan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och jag skall näpsa gräshopporna för er, så att de inte mer fördärvar er frukt på marken. Ej heller ska era vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska prisa er sälla, ty ert land ska då vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.” Malaki 3:10-12.

Svar:   Gud lovar att gynna sina trogna förvaltare och de kommer att bli till välsignelse även för sin omgivning.

Fundera lite över följande sätt som Gud välsignar på:
A. Gud lovar att med hans välsignelse kommer dina nio tiondelar att räcka längre än din totala inkomst utan hans välsignelse. Om du tvivlar, fråga vilken trogen tiondegivare som helst.

B. Välsignelser är inte alltid pengar. De kan vara hälsa, sinnesro, bönesvar, beskydd, en sammansvetsad och kärleksfull familj, extra fysisk styrka, förmåga att fatta kloka beslut, förnöjsamhet, en närmare relation till Jesus, framgång i att vinna själar, en gammal bil som bara går och går, o.s.v.

C. Han blir din kompanjon i allt. Ingen annan än Gud skulle någonsin gå med på en sådan förmånlig plan.


22. Är du villig att börja ge tionde av din inkomst och att ge offergåvor som uttryck för din kärlek och tacksamhet?

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Jag ger inte tionde eftersom jag inte gillar hur kyrkan använder Guds pengar.


Att ge tionde är inte frivilligt. Tiondet tillhör Gud och är heliga pengar (3 Mosebok 27:30). När du ger ditt tionde så ger du det till Gud. Sedan är det han som ansvarar för hur det används. Ditt ansvar är att ge det. Gud vet hur han ska handskas med dem som missbrukar hans pengar.

2. Jag känner mig frustrerad eftersom min finansiella situation inte tillåter att jag ger mycket mer än bara tiondet. Då behovet av evangelister är så stort, har jag dåligt samvete.


Det är inte storleken på din gåva som är det viktiga, så länge du gör ditt bästa. Jesus visade ju på den fattiga änkan i Markus 12:41-44, som bara gav två skärvar (ett öre). Hon gav mer ”än alla de andra", eftersom de andra lade dit "av sitt överflöd, men hon lade dit ...allt vad hon hade.” Herren värderar våra gåvor efter hur mycket vi offrar i förhållande till vad vi kan. och med vilken inställnig vi ger. För Jesus är din gåva mycket värdefull. Ge med glädje, för du gör Jesus glad. Läs Paulus uppmuntran i 2 Korinterbrevet 8:12.

3. Förvaltarskap innebär väl mer än att bara handskas med pengar på rätt sätt?


Ja, förvaltarskap innebär att jag förvaltar alla gåvor, talanger och välsignelser som jag har fått av Gud, han som ger mig allt (Apostlagärningarna 17:24-25). Att förvalta på rätt sätt handlar faktiskt om hela mitt liv! Att troget förvalta gåvorna från Gud betyder även att jag måste förvalta min tid rätt:

A. Fullgöra den uppgift som Gud har tilldelat mig (Markus 13:34).

B. Vara ett levande vittne för Kristus (Apostlagärningarna 1:8).

C. Läsa Bibeln (2 Timoteus 2:15).

D. Ta tid för bön (1 Tessaloniker 5:17).

E. Hjälpa de behövande (Matteus 25:31-46).

F. Att varje dag på nytt lägga mitt liv i Jesu händer (Romarbrevet 12:1-2; 1 Korinterbrevet 15:31).

4. Tycker inte du att en del predikanter tjänar för mycket pengar?


Jo, tveklöst är det så. Idag ser man många andliga ledare och präster som vräker sig i pengar. Detta gör naturligtvis att alla predikanter får ett dåligt anseende. Även Jesu namn blir lidande. Konsekvensen är att hundratusentals människor tar avstånd kyrkan och dess verksamhet. Pengagiriga andliga ledare får mycket att svara för på domens dag.

Predikanter och ledare i Guds sista församling
I Guds sista församling finns det dock inga överbetalda predikanter. Efter sitt praktikår tjänar alla pastorer i stort sett lika mycket (kan variera några tior upp eller ned) oavsett position eller församlingens storlek. I många fall arbetar pastorns fru utanför hemmet för att komplettera inkomsten.

5. Men om jag inte har råd att betala tiondet då?


Gud säger att om vi sätter honom först så kommer han att se till att vi har allt vi behöver (Matteus 6:33). Hans matematik fungerar ofta precis tvärtemot vår. Enligt hans plan kommer det som vi har kvar efter tiondet, att räcka längre än hela inkomsten hade gjort utan hans välsignelse. Vi har faktiskt inte råd att inte ge tionde!


Testfrågor

1. Ordet "tionde" betyder "en tiondel." (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

2. Tiondet tillhör redan Gud. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

3. Jag har inte betalat tionde om jag inte har gett en tiondel av min inkomst till Gud. (1)


_____   Rätt.
_____   Fel.

4. Jesus lärde att man skulle ge tionde. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

5. Vilka av följande påståenden är bibliska riktlinjer och principer angående frivillig gåva? (5)


_____   Ge om du har något över.
_____   Ge med glatt hjärta.
_____   Ge frikostigt.
_____   Ge för att vara duktig.
_____   Ge så som Gud har gett dig.
_____   Det är saligare att ge än att få.
_____   Gud ger alltid tillbaka mer än du ger.
_____   Ge om du känner för det.
_____   Ge så att folk inte tycker att du är snål.

6. De som förkunnar evangelium ska enligt Bibeln ha sin inkomst av (1)


_____   Bingospel.
_____   Loppmarknader.
_____   Tiondet.
_____   Försäljning av hembakat.
_____   Lotterier.

7. Vilka patriarker i Gamla Testamentet, som gav tionde redan före Mose tid, har nämnts i denna studieguide? (2)


_____   Adam.
_____   Jakob.
_____   Noa.
_____   Isak.
_____   Abraham.
_____   Metusela.

8. Vilken synd gör sig folk skyldiga till, enligt Malaki 3:8, när de inte ger tionde och gåvor? (1)


_____   Avgudadyrkan.
_____   Bryter mot sabbaten.
_____   Mord.
_____   Rån.

9. Vem är det egentligen, som enligt Hebreerbrevet tar emot pengarna när vi ger vårt tionde? (1)


_____   Pastorn.
_____   De fattiga.
_____   Jesus, vår himmelske överstepräst.

10. Penningbegäret är en av de 20 synder som 2 Timoteus 3:1-7 säger kommer att utestänga många människor från Guds rike. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

11. Att föra tiondet till Guds hus innebär (1)


_____   Att man använder det till att köpa andliga böcker.
_____   Att man använder det till olika andliga saker.
_____   Att man ger det till förvaltaren av Guds förrådshus.

12. Vad lovar Gud den trofaste tiondegivaren i Malaki 3:10? (1)


_____   Att han aldrig ska bli sjuk.
_____   Att han aldrig ska förlora sitt jobb.
_____   Att han kommer att bli mer välsignad än han kunde föreställa sig.

13. Gud prövade Adam och Eva genom den förbjudna frukten i lustgården. Enligt denna studieguide prövar Gud oss idag på ett liknande sätt, vilket? (1)


_____   Daglig bibelläsning.
_____   Vittnande.
_____   Tiondegivandet.
_____   Bön.

14. Att ge tionde var en del av Mose lag som upphörde vid korset. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

15. Med vilken måttstock mäter Gud de gåvor som jag ger till honom? (2)


_____   Genom hur mycket jag ger.
_____   Genom hur mycket jag har fått offra.
_____   Genom med vilken attityd jag ger.

16. Troget förvaltarskap innebär inte bara att hantera pengar på rätt sätt. Det innefattar även hur mycket tid jag tillbringar med olika aktiviteter som t.ex. bön, vittnande, bibelstudier och att hjälpa andra. (1)


_____   Ja.
_____   Nej.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top