Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Änglabudskap från rymden

Änglabudskap från rymden
Änglar finns! Genom hela Bibeln kan vi läsa om hur dessa mäktiga keruber eller serafer som de också ibland kallas, ofta är utsända från Gud för att leda och beskydda hans barn. Ibland har de också till uppgift att straffa det onda. Men en av deras viktigaste uppgifter är att visa på, och att förklara bibliska profetior. Visste du att Gud har gett oss stressade människor i dagens värld, en mycket speciell hälsning genom sina änglar? I Uppenbarelseboken 14 kan vi läsa om detta viktiga budskap till oss som lever på ändens tid. Det kommer till oss genom bilden av tre änglar som flyger fram i rymden. När dessa änglars budskap är fullbordade, kommer Jesus tillbaka! Det här studiebrevet ger oss en överblick över dessa mycket viktiga budskap, och i de följande åtta breven ska vi gå in på detaljerna. Så var beredd... Här kommer ett personligt meddelande till dig från Gud!
Uppenbarelseboken visar oss Jesus på ett unikt sätt.
Uppenbarelseboken visar oss Jesus på ett unikt sätt.

1. Varför studerar vi Uppenbarelseboken? Är inte den förseglad?

Svar:   Det finns sex mycket viktiga skäl till varför vi studerar Uppenbarelseboken:

A. Den har aldrig varit förseglad (Uppenbarelseboken 22:10). Bibelns sista bok förtydligar den stora striden mellan Kristus och Satan och avslöjar djävulens strategier och lömska planer för den sista tiden. Det är svårare för Satan att lura människor som är förberedda på hans lögner. Därför vill han att människor ska tro att Uppenbarelseboken är förseglad.

B. Själva ordet "Uppenbarelse" betyder ju "avslöjande" eller "öppnande" - raka motsatsen till att vara förseglad. Den har alltid varit helt öppen för att läsas.

C. Uppenbarelseboken är Jesus' bok på ett speciellt sätt. Den inleds med: "Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus." Den ger oss en bild av honom i kapitel 1:13-16. Ingen annan bok i Bibeln uppenbarar Jesus' planer och anvisningar till sitt folk på det sätt som det görs i Uppenbarelseboken.

D. Uppenbarelseboken är i första hand skriven för och riktad till människorna i vår tid - tiden alldeles innan Jesus kommer tillbaka (Uppenbarelseboken 1:1-3 3:11 22:6-7, 12, 20).

E. En speciell välsignelse utlovas till dem som läser och följer råden i Uppenbarelseboken (Uppenbarelseboken 1:3 22:7).

F. Uppenbarelseboken beskriver Guds ändtidsfolk och kyrka på ett väldigt tydligt sätt. Den klara beskrivningen av de sista dagarnas händelser, ger Bibeln liv. Guds kyrka får exakta instruktioner om vad den ska predika under de sista dagarna (Uppenbarelseboken 14:6-14). I den här studieguiden kommer du att få en överblick över vad dessa predikningar kommer att handla om. På det sättet kan du känna igen dem när du hör dem.

Märk: Ta fram din Bibel och läs Uppenbarelseboken 14:6-14 innan du fortsätter.

Gud använder änglar för att symbolisera sitt slutliga trepunktsbudskap.
Gud använder änglar för att symbolisera sitt slutliga trepunktsbudskap.

2. Gud gav sin kyrka i uppdrag att predika evangelium till allt skapat (Markus 16:15). Hur symboliseras detta heliga arbete i Uppenbarelseboken?

"Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade ett evigt evangelium att förkunna...
Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade... Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade..." Uppenbarelseboken 14:6-9.

Svar:   Ordet "ängel" betyder "budbärare". Det passar således bra att Gud använder sig av tre änglar för att symbolisera spridandet av sitt trepunkts evangelium för den sista tiden. Gud använder änglasymbolen för att påminna oss om att budskapet har övernaturliga krafter.

Guds sista budskap om hopp måste nå ut till varenda människa på jorden.
Guds sista budskap om hopp måste nå ut till varenda människa på jorden.

3. Vilka två viktiga punkter i Guds ändtidsbudskap finner vi i Uppenbarelseboken 14:6?

"Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden; han hade ett evigt evangelium, som han skulle förkunna för dem som bor på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk." Uppenbarelseboken 14:6.

Svar:   De två viktiga punkterna som vi ser, är: (1) att det är "ett evigt evangelium," och (2) att det måste predikas för alla människor på jorden. De tre änglarna betonar evangeliets budskap som tydligt säger att människor bara kan räddas genom att tro på - och ta emot - Jesus Kristus (Apostlagärningarna 4:12, Markus 10:26-27). Eftersom det inte finns någon annan väg till frälsning så är det lögnaktigt att påstå att det gör det.

Satans lögner
Satan har hittat på många förfalskningar och lögner varav två har visat sig vara mycket effektiva: (1) frälsning genom gärningar, och (2) frälsning i synd. Dessa två lögner avslöjas tydligt i de tre änglarnas budskap. Många har, utan att inse det, anammat en av dessa två myter och försöker bygga sin frälsing därpå - vilket naturligtvis är omöljigt. Låt oss även understryka att ingen predikar ärligt Jesus' eviga evangelium utan att ta med de tre änglarnas budskap.

De som ärar Gud känner också verklig glädje i att lyda honom.
De som ärar Gud känner också verklig glädje i att lyda honom.

4. Vilka fyra utmärkande punkter innehåller den första ängelns budskap?

"Och han sade med hög röst: Frukta Gud och ge honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbed honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor." Uppenbarelseboken 14:7.

Svar:   A. Frukta Gud. Vilket betyder att vi ska vörda och betrakta Gud med kärlek, tillit och respekt - ivriga att göra hans vilja. Det skyddar oss från det onda. "Genom Herrens fruktan undflyr man det onda." Ordspråksboken 16:6. Den vise mannen Salomon, sa även "Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till." Predikaren 12:13.

B. Ge Gud äran. Vi uppfyller detta budord när vi lyder, prisar, och tackar Gud för hans godhet mot oss. En av de största synderna under den sista tiden är otacksamhet (2 Timoteus 3:1-2).

C. Tiden för hans dom är kommen. Det här visar att alla är ansvariga inför Gud. Det säger också tydligt att domen redan har börjat. Folkbibeln säger "har kommit" istället för "är kommen."

D. Tillbe Skaparen. Denna uppmaning utesluter avgudadyrkan av alla slag - även självdyrkan - och förkastar evolutionsläran, som ju förnekar att Gud är Skaparen. (Många böcker och TV program uppmanar i dag till självupphöjelse, vilket lätt leder till självdyrkan. En kristens självförtroende grundar sig i Kristus, och som hans barn är vi söner och döttrar till himmelens konung.)

Evangeliet handlar om hur himmelens Gud skapade och återlöste världen. Att tillbe Skaparen betyder också att man tillber honom på den dag som han har avsatt som minnesdag av skapelsen (sjundedags-sabbaten). Att det är sabbaten som åsyftas i Uppenbarelseboken 14:7 tydliggörs genom att meningen "Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är", är tagen direkt från sabbatsbudet (2 Mosebok 20:11). Våra verkliga rötter finns bara hos Gud, som i begynnelsen skapade oss till sin avbild. De som inte tillber Gud som skapare - oavsett vad de annars tillber - kommer aldrig att finna sina riktiga rötter.

Guds folk måste komma ut ur Babylon.
Guds folk måste komma ut ur Babylon.

5. Vilket allvarligt uttalande gör den andra ängeln om Babylon? Vad befaller ängeln i Uppenbarelseboken kapitel 18 Guds folk att göra?

"En annan ängel följde honom denne sade: Fallet ...är det stora Babylon". Uppenbarelseboken 14:8.

"[jag] såg en annan ängel komma ned från himmelen...Och han ropade med stark röst och sade: Fallet ...är det stora Babylon... Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Drag ut ifrån henne, ni mitt folk." Uppenbarelseboken 18:1-4.

Svar:   Den andra ängelns allvarliga budskap är att "Babylon har fallit". Denna himmelska röst manar alla Guds barn att genast komma ut från Babylon. Om du inte förstår vad Babylon är så är det lätt gjort hamna där. Kan det vara så att du befinner dig i Babylon just nu?

De som tillber vilddjuret och tar dess märke kommer att förgöras av Gud.
De som tillber vilddjuret och tar dess märke kommer att förgöras av Gud.

6. Vad är den tredje ängelns allvarliga budskap?

"Ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall ock han få dricka av Guds vredesvin." Uppenbarelseboken 14:9-10.

Svar:   Den tredje ängelns budskap varnar människor för att tillbe vildjuret och dess bild och att ta vilddjurets märke på sina pannor eller händer. Den första ängeln anbefaller sann tillbedjan. Den tredje ängeln talar om de eviga konsekvenser som falsk tillbedjan leder till. Vet du säkert vem vilddjuret är? Och vad hans märke är? Om du inte helt säkert vet vem vilddjuret är och vad hans märke är, så kanske du tillber honom utan att förstå det.

Herrens heliga på ändens tid, kommer att ha sin största glädje i att vara Gud till lags.
Herrens heliga på ändens tid, kommer att ha sin största glädje i att vara Gud till lags.

7. Med vilka fyra punkter beskriver Gud i Uppenbarelseboken 14:12 sitt folk som tar emot och följer de tre änglarnas budskap?

"Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus." Uppenbarelseboken 14:12.

Svar:   A. De är tålmådiga, ståndaktiga, och trogna intill änden - det kan vara svårt för en "gör det nu" generation. Guds folk vittnar om honom genom sitt tålamod och kärleksfulla sätt.

B. De är heliga, eftersom de är helt på Guds sida.

C. De följer Guds tio budord. Dessa gudfruktiga människor lyder Gud och följer med glädje alla hans förordningar. Deras högsta önskan är att behaga Jesus som de älskar (1 Johannes 3:22).

D. De tror på Jesus. Det här kan även översättas "har Jesus' tro". I båda fallen följer Guds folk Jesus eftersom de litar på honom.

När alla har hört Jesus' budskap för den yttersta tiden, så kommer han tillbaka till jorden för att  ta med sig sitt folk till himlen.
När alla har hört Jesus' budskap för den yttersta tiden, så kommer han tillbaka till jorden för att ta med sig sitt folk till himlen.

8. Vad händer direkt efter att de tre änglarnas budskap har predikats till alla människor?

"Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans." Uppenbarelseboken 14:14.

Svar:   Direkt efter att de tre änglarnas budskap har predikats till alla människor, så kommer Jesus tillbaka (hans andra ankomst) på molnen för att hämta hem sitt folk till himlen. När han kommer börjar det 1000-åriga mörkret som det berättas om i Uppenbarelseboken kapitel 20.


9. I 2 Petrus 1:12 talar aposteln om "den sanning som har kommit till er". (Även kallad "sanningen för vår tid" eller "nutida sanning"). Vad menas med det?

Svar:   "Sanningen som har kommit till er" eller "nutida sanning" är en del av det eviga evangeliet som är särskilt viktigt vid en viss tidpunkt. Till exempel:

A. Noas budskap om syndafloden (1 Mosebok 6 och 7 2 Petrus 2:5). Noa predikade om rättfärdighet. Han undervisade om Guds kärlek samtidigt som han varnade för den översvämning som skulle komma att förstöra världen. Budskapet om översvämningen var den "nutida sanningen" då. Det viktigaste och mest brådskande i budskapet var att "gå ombord på båten". Och det var så viktigt att det skulle ha varit omoraliskt att inte predika det.

B. Jonas budskap till Nineve (Jona 3:4). Jonas "nutida sanning" var att Nineve skulle förstöras om 40 dagar. Jona lyfte även fram Frälsaren, och invånarna i staden ångrade sig och gjorde bättring. Att låta bli att ge denna 40-dagars varning hade varit förödande och oförlåtligt. Det var en "nutida sanning" som passade in på ett speciellt sätt då.

C. Johannes Döparens budskap (Matteus 3:1-3 Lukas 1:17). Johannes "nutida sanning" var att Jesus, Messias, skulle komma. Hans uppdrag var att predika evangelium och förbereda människorna för Jesus' första ankomst. Det vore otänkbart att då utelämna budskapet som talade om att Jesus skulle komma.

D. De tre änglarnas budskap (Uppenbarelseboken 14:6-14). Guds "nutida sanning" , "sanningen för vår tid" finns i de tre änglarnas budskap. Naturligtvis är frälsning genom Jesus en central del i detta budskap. Men de tre änglarnas budskap för vår tid predikas också för att förbereda människor för Jesus' andra ankomst och för att avslöja Satans briljanta och mycket övertygande bedrägerier. Om människor inte förstår dessa budskap kommer de att fångas i Satans snaror. Jesus förstod att vi skulle behöva dessa tre speciella budskap, och i sin stora kärlek har han därför gett oss dem. De får inte bli förbisedda. Studera dem, punkt för punkt, under innerlig bön, i de kommande åtta studieguiderna.

En del av det du upptäcker kommer kanske att vara omskakande men samtidigt tillfredsställande. Ditt hjärta kommer att beröras. Du kommer att känna att Jesus talar till dig! De är ju ändå hans budskap.


10. Vem kommer, enligt Bibeln, att ge oss ett budskap med "nutida sanning" innan Herrens stora dag?

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki 4:5.

Svar:   Profeten Elia. Det är något speciellt med Elia och hans budskap, som vi kommer att se i följande frågor.

Guds ändtidsbudskap kallas även
Guds ändtidsbudskap kallas även "Eliabudskapet". Det kräver att man tar ställning.

11. Vad gjorde Elia som fick Herren att koncentrera sig på honom?

Märk: Ta fram din Bibel och läs omsorgsfull igenom 1 Konungaboken 18:17-40 innan du svarar på denna fråga.

Svar:   Elia uppmanade människorna att bestämma sig för vem de ville tjäna (verse 21). Nästan hela nationen hade förfallit till avguderi. Människorna hade övergett Gud och hans budord. Det fanns bara en gudsprofet, och det var Elia, medan det fanns 450 hedniska baalsprofeter (vers 22). Elia föreslog att han och avgudadyrkarna skulle bygga var sitt altare och på det skulle de lägga ved och en tjur. Sedan föreslog han att de skulle be sin gud visa sig genom att tända elden på deras altare. Den hedniska guden svarade inte, men den riktiga Guden som Elia trodde på, skickade ned eld från himlen och brände upp Elias offer.

Budskapet krävde ett ställningstagande
Elias budskap kom i en tid av andlig kris och nationellt avfall. Det kom med sådan kraft från himlen att det fick vardagslivet att stanna upp och fångade allas uppmärksamhet. Elia insisterade på att människorna måste bestämma sig för vem de ville tjäna, Gud eller Baal. Fullt övertygade och djupt rörda, valde folket Gud (vers 39).

Johannes Döparen predikade
Johannes Döparen predikade "Eliabudskapet" för sin tid. De som predikar Uppenbarelseboken 14:6-14 predikar Elias budskap för vår tid.

12. Elias budskap har två applikationer. Det hade en "nutida sanning" då, för att förbereda folket för Jesus' första ankomst, och det har en "nutida sanning" för oss nu inför Jesus' andra ankomst. Vem sa Jesus att det var som predikade Elias budskap och förberedde människorna för hans första ankomst?

"Ingen har uppstått, som har varit större än Johannes döparen." "Om ni vill tro det: han är Elias, den som skulle komma." Matteus 11:11, 14.

Svar:   Jesus kallade den predikan som Johannes höll för att förbereda människorna för sin första ankomst för "Eliabudskapet". Johannes förklarade sanningen på ett tydligt sätt och krävde av folk att de bestämde sig. Om Johannes Döparen säger Bibeln, "Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft." Lukas 1:17.


13. Hur kan vi veta att profetian är tillämpbar även i vår tid, strax innan Jesu återkomst?

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki 4:5. "Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda." Joel 2:31.

Svar:   Lägg märke till att två saker ska hända innan "Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda", som nämns i Joel 2:31. Det ena är att Elia ska komma. Det andra är de stora tecknen på himlen. Detta hjälper oss att tidsbestämma de båda händelserna. Den mörka dagen inträffade den 19 maj, 1780. Natten efter den 19 maj såg månen ut som blod. I Matteus 24:29 finner man ytterligare ett tecken - stjärnfallet, vilket inträffade den 13 november, 1833. Därför vet vi att Elias ändtidsbudskap måste ha börjat någon gång omkring år 1833 - innan Herrens stora dag kommer.

Andra Eliabudskapet efter tecknen på himlen
Eftersom Guds stora tecken på himlen inträffade först 1700 år efter det att Johannes predikade sitt "Eliabudskap", så förstår vi att hans budskap inte kan vara det "andra Eliabudskapet". Eliabudskapet i Joel 2:31 måste börja efter dessa tecken på himlen år 1833 och ska förbereda människorna för Jesus' andra ankomst. Den tredelade "sanningen för vår tid" som det står om i Uppenbarelseboken 14:6-14 passar perfekt. Den började omkring år 1844 och förbereder människor över hela jorden för Jesus' återkomst (vers 14), vilken kommer att inträffa efter det att detta budskap har nått varenda levande människa på jorden.

Budskapet kräver ett ställningstagande
Elia predikade att man måste konfrontera ondskan och att alla måste bestämma sig för vem de vill tjäna. Precis likadant är det med Guds trepunkts budskap till oss idag. Ett beslut måste fattas. De tre änglarnas budskap avslöjar Satan och hans planer. Budskapet visar tydligt Guds kärlek såväl som hans krav. Gud kallar idag människor tillbaka till sann gudstjänst - allena Gud skall du tillbedja. Att medvetet tjäna och tillbe något eller någon annan när så lite tid återstår, är trolöst och slutar med evig död. På ett mirakulöst sätt nådde Gud människors hjärtan på Elias tid (1 Konungaboken 18:37, 39), och på Johannes Döparens tid. Han kommer att göra samma sak under dessa sista dagar när människor hörsammar de tre änglarnas budskap (Uppenbarelseboken 18:1).

Guds sista Eliabudskap knyter samman familjer i kärlek, lycka och glädje.
Guds sista Eliabudskap knyter samman familjer i kärlek, lycka och glädje.

14. Vilka andra underbara välsignelser finns det i Elias' och de tre änglarnas budskap?

"Elia... skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder." Malaki 4:5-6.

Svar:   Pris ske Gud! Eliabudskapet, eller de tre änglarnas budskap, kommer att ena familjer i kärlek, närhet, glädje och lycka. Vilket välsignat löfte!

De tre änglarnas budskap fokuserar på Jesus.
De tre änglarnas budskap fokuserar på Jesus.

15. Ordet "evangelium" betyder "goda nyheter". Har de tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14 goda nyheter?

Svar:   Ja absolut! Låt oss igen titta på de goda nyheter som vi redan har lärt oss om de tre änglarnas budskap:

A. Alla människor får chansen att höra och förstå evangeliet. Ingen kommer att missa det.

B. Satans utstuderade och förödande lögner kommer att avslöjas, så att vi kan undgå hans fällor.

C. Spridandet av Guds sista budskap blir påskyndat av övernaturliga krafter från himlen.

D. Guds folk har uthållighet. Han kallar dem för "heliga".

E. Guds folk tror på Jesus.

F. Guds folk lyder hans bud av kärlek.

G. Gud älskar oss så mycket att han ger oss ett speciellt budskap för att vi ska kunna förbereda oss för Jesus' återkomst.

H. Guds sista budskap för världen kommer att ena familjer i kärlek.

I. Tyngdpunkten i de tre änglarnas budskap är att alla har blivit erbjudna frälsning genom Jesus Kristus. Hans rättfärdighet täcker våra synder, och på ett mirakulöst sätt ger han oss sin rättfärdighet varje dag så att vi ska kunna växa i nåd och verkligen bli lika honom. Med Jesus kan vi inte misslyckas, utan honom kan vi inte lyckas.

Vidare studier
I studieguider längre fram kommer följande punkter av de tre änglarnas budskap att förklaras:

A. Tiden för Guds dom är inne!

B. Kom ut från det fallna Babylon.

C. Ta inte vilddjurets märke.

Vi kommer att studera fler goda nyheter i de följande åtta studieguiderna. Vissa saker kommer att överraska och glädja dig. Andra saker kommer att chockera och göra dig bekymrad. En del sanningar kan vara väldigt svåra att acceptera. Men eftersom Jesus har sänt oss detta speciella budskap för att på ett personligt plan hjälpa och leda oss under dessa sista dagar, vad kan då vara viktigare än att lyssna, förstå, och följa detta budskap?


16. Det känns tryggt och jag är tacksam för att Jesus har ett särskilt trepunktsbudskap för att leda sitt folk under dessa sista dagar på jorden.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Kommer verkligen varenda person på jorden att nås av de tre änglarnas budskap innan Jesus kommer? Hur kan det vara möjligt när det finns flera miljarder människor?


Jo, det kommer att ske eftersom Gud har lovat det (Markus 16:15). Paulus säger att evangeliet på hans tid "blev predikat bland allt skapat under himmelen" (Kolosserbrevet 1:23). Med Guds hjälp nådde Jona, på mindre än 40 dagar, ut med sitt budskap till alla invånare i staden Nineve (Jona 3:4-10). Bibeln säger att Gud kommer att avsluta arbetet "med hast" (Romarbrevet 9:28). Räkna med att det kommer att ske mycket fort, och mycket snart.

2. Var Moses och Elia verkligen med Jesus på förklaringsberget (Matteus 17:3), eller var det bara en syn?


Händelsen var verklig. Det grekiska ordet "horama" har översatts med "syn" i vers 9 och betyder bokstavligen "vad som hade setts". Moses väcktes från de döda och togs upp till himlen (Judas 1:9), och Elia blev senareupplyft till himlen utan att först dö (2 Konungaboken 2:1, 11-12). Dessa två män, som hade lidit fruktansvärt under Satans anslag och Guds folks upproriskhet, förstod vad Jesus gick igenom. De kom för att uppmuntra och påminna Jesus om alla de som kommer att bli förvandlade utan att först dö (som Elia), och alla som kommer att åter väckas till liv för att komma med in i hans rike (som Moses), tack vare hans offer för att göra oss syndfria.

3. Varför sa Johannes att han inte var Elia (Johannes 1:19-21) när Jesus sa att han faktist var det (Matteus 11:10-14)?


Svaret finns i Lukas 1:3-17. Ängeln som förutsade Johannes födelse sa, "din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du ge namnet Johannes... Han skall bli stor inför Herren... Han skall gå framför honom i Elias' ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk." Vers 13-17. När Jesus kallade Johannes för Elia, menade han att hans liv, ande, kraft och uppdrag var som Elias. Det samma gäller Eliabudskapet under de sista dagarna. Tyngpunkten är på budskapet, inte på mannen. Johannes var således inte personen Elia, men han presenterade Eliabudskapet. ("Elias" är den grekiska formen av "Elia".)

4. Är det möjligt att predika Jesus' hela sanningsbudskap för vår tid utan att även inkludera de tre änglarnas budskap?


Nej! De tre änglarnas budskap måste vara med. I Uppenbarelseboken uppenbarar och bestämmer Jesus själv om sitt ändtidsbudskap. Han gör på ett otvetydligt sätt klart, att hans folk måste fortsätta att följa vad han visar i denna bok. (Uppenbarelseboken 1:3 22:7). Troende präster i ändtiden skall alltså predika Jesus' budskap så som det står i Uppenbarelseboken. I detta ingår naturligtvis att predika hans speciella trepunktsbudskap från Uppenbarelseboken 14:6-14. Lägg märke till att Jesus i vers 6 kallar dessa budskap för ett "evigt evangelium". Han säger även att dessa budskap måste nå ut till varenda människa på jorden innan han kommer för att hämta sitt folk. Här är tre begrundansvärda tankar:

A. Ingen kan säga att han predikar Jesus' eviga evangelium om inte de tre änglarnas budskap är med.

B. Ingen har rätt att kalla sitt budskap för Guds eviga evangelium om han utelämnar de tre änglarnas budskap.

C. De tre änglarnas budskap förbereder människor för Jesus andra ankomst (Uppenbarelseboken 14:12-14). Om du inte lyssnar till, förstår och tar emot Jesus' trepunktsbudskap så kanske du inte är förberedd på hans återkomst.

Särskilda budskap under ändtiden.
Jesus, som vet vad vi behöver, gav oss tre särskilda budskap för ändtiden. Vi måste förstå och följa dessa. De kommande åtta studieguiderna förklarar dessa budskap för dig.

5. Lukas 1:17 säger att Eliabudskapet skulle "omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag". Vad betyder det?


"Den rättfärdige skall leva av tro." Romarbrevet 1:17. De rättfärdiga förstår att frälsning kommer bara genom tro på Frälsaren. "I ingen annan finns frälsning; ej heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta." Apostlagärningarna 4:12. Johannes ville att detta skulle vara kristallklart för alla: Tro som är förankrad i något eller någon annan än Jesus Kristus kan aldrig rädda människor från synd eller leda till ett förändrat liv. Människor måste få höra och förstå den här hörnpelaren av sanning. Denna sanning är även kärnan i Guds trepunkts Eliabudskap för oss idag.


Testfrågor

1. De tre änglarna i Uppenbarelseboken 14 (1)


_____   Är bokstavliga änglar som måste skrika högt för att höras.
_____   Representerar Guds ändtidsbudskap som kommer att spridas mycket snabbt och kraftfullt.
_____   Är bara fantasifigurer.

2. Vilka av nedanstående påstående är sanna vad gäller Uppenbarelseboken? (3)


_____   Boken är förseglad.
_____   Själva namnet betyder "avtäckande" eller "uppenbarande".
_____   Den talar om vilket budskap Guds folk kommer att predika under de sista dagarna.
_____   Den innehåller en beskrivning av Jesus.
_____   Gud uttalade en förbannelse över dem som studerar den.

3. De tre änglarnas budskap skall nå ut till alla människor innan Jesus kommer tillbaka. (1)


_____   Ja
_____   Nej

4. Kärnan i den första ängelns budskap är: (3)


_____   Att detta är det eviga evangeliet.
_____   Går inte att förstå.
_____   Att evolutionen är en kristen teori.
_____   Att domen nu pågår.
_____   Att vi ska respektera och helt förtrösta på Gud.
_____   Att var och en kan tillbe vad han tycker.

5. Den andra ängelns budskap säger att Babylon har fallit, och ängeln i Uppenbarelseboken 18 uppmanar allvarligt Guds folk som fortfarande är i Babylon att komma ut därifrån. (1)


_____   Ja
_____   Nej

6. Den tredje ängelns budskap uppmanar alla Guds barn att ta emot vilddjurets märke. (1)


_____   Ja
_____   Nej

7. Hur beskrivs Guds folk i Uppenbarelseboken 14:12? (2)


_____   De är ståndaktiga.
_____   De är heliga.
_____   De tror inte på de tio budorden.
_____   De har en väldigt svag tro.

8. Vad händer direkt efter att evangeliet har nått ut till alla människor? (1)


_____   Alla nationer gör bättring.
_____   Gud bygger ett nytt New York och London.
_____   Jesus kommer tillbaka.

9. Vilka av följande påståenden gäller som "nutida sanning" idag? (1)


_____   Jonas budskap till Nineve.
_____   Noas budskap innan översvämningen.
_____   De tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-14.

10. Vad är sant när det gäller de tre änglarnas budskap? (6)


_____   Dessa budskap predikas just nu.
_____   Dessa budskap poängterar att frälsning endast är möjlig genom Jesus Kristus.
_____   De kan även kallas för "Eliabudskapet".
_____   Elia personligen kommer att dyka upp för att presentera dem.
_____   De betonar att evolutionsteorin är biblisk.
_____   De flesta människor kommer aldrig att höra dessa budskap.
_____   De kommer att sammansvetsa familjer i kärlek och glädje.
_____   De kommer att följas av övernaturliga krafter.
_____   De hjälper människor att förbereda sig för Jesus andra ankomst.

11. Johannes Döparen kallades för sin tids Elia eftersom (1)


_____   Han tyckte om att kalla ner eld från himlen.
_____   Översteprästen föredrog det namnet.
_____   Han predikade i Elias ande och kraft och förberedde människorna för Jesus' första ankomst.

12. Ordet "evangelium" betyder "goda nyheter". (1)


_____   Ja
_____   Nej

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top