Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Vem är Antikrist?

Vem är Antikrist?
Vem, eller vad, är antikrist? En lömsk allians eller en djävulsk individ? En del säger att det är en framtida företeelse. Andra säger att han fanns för länge sedan i det antika Rom. Men Bibeln säger att han lever i dag! Bibelns profetior lär oss att antikristmakten kommer att spela en av huvudrollerna i de sista scenerna av jordens historia. Vet du vem det är? Är du säker? Det måste du vara, för du kommer inte att kunna förstå vad som händer i tidens slutskede om du inte känner till detta maktsystem. Bered dig på ett av de mest spännande studiebreven hittills! Det här studiebrevet är baserat på Daniel kapitel 7 och identifierar antikrist klart och otvetydligt. Men det är bara en introduktion. Senare i den här kursen kommer vi att gå in mer detaljerat på hans förehavande. Förehavande som kommer att ha global inverkan. Vad du får lära dig idag kanske sårar dig eller gör dig ledsen, men kom ihåg att profetian i Daniel kapitel 7 kommer från Jesus som älskar dig. Bed om Guds ledning när du studerar detta ämne, och läs igenom kapitel 7 i Danielsboken innan du börjar studiebrevet.
I profetiorna använder sig Gud av vilddjur för att symbolisera olika nationer.
I profetiorna använder sig Gud av vilddjur för att symbolisera olika nationer.

1. I början av kapitlet ser Daniel fyra vilddjur som kommer upp ur havet. Vad symboliserar ett vilddjur i biblisk profetia? Vad symboliserar havet?

"Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden." Daniel 7:23.

"Vattnen... är folk och människoskaror och folkslag och tungomål." Uppenbarelseboken 17:15.

Svar:   Vilddjur representerar kungariken eller nationer. Vattnet representerar mycket folk eller stora människomassor.

Lejonet i Daniel 7 representerar det babyloniska imperiet.
Lejonet i Daniel 7 representerar det babyloniska imperiet.

2. De fyra vilddjuren i Daniels 7:e kapitel representerar de fyra världsmakterna (verserna 17 och 18).Det första väldet, Babylon, (Daniel 2:38-39) representeras i Daniel 7:4 av ett lejon. (Se även Jeremia 4:7 50:17, 43-44 där Babylon liknas vid ett lejon). Vad betyder "vingar såsom en örn"? Vad betyder de "fyra vindarna" i vers 2?

"Herren skall skicka över dig ett folk... likt örnen i sin flykt." 5 Mosebok 28:49.

"Så säger Herren Sebaot:... ett stort oväder stiger upp från jordens yttersta ända. Och de som blr slagna av Herren på den tiden skall ligga strödda från jordens ena ända till den andra." Jeremia 25:32-33.

Svar:   Örnvingar representerar snabbhet. (Se även Jeremia 4:13; Habackuk 1:6-9). Vindar representerar strid, tumult och förstörelse. (Se även Uppenbarelseboken 7:1-3.)

Björnen med tre revben i munnen representerar Medo-Persien.
Björnen med tre revben i munnen representerar Medo-Persien.

3. Vilket kungarike representeras av en björn (Daniel 7:5)? Vad symboliserar de tre revbenen i björnens mun?

Svar:   Läs Daniel 8. Lägg märke till parallellen mellan vilddjuren i kapitel 7 och 8.

I Daniel 8:20 namnges Medo-Persien som det kungarike som kommer före den kraftfulla geten, eller Grekland, i vers 21. Det är det andra världsväldet - samma politiska makt som björnen i Daniel 7. Imperiet bestod av två folkgrupper. Först kom de från Medien (i Daniel 7:5 är de representerade av björnen som kommer upp på ena sidan), men perserna var till slut starkare (representerade i Daniel 8:3 av bockens andra horn som växte "högre"). De tre revbenen representerar de tre stormakterna som slogs ner av Medo-Persien, nämligen:
Lydien, Babylon och Egypten.

Leoparden i Daniel 7 representerar världsriket Grekland.
Leoparden i Daniel 7 representerar världsriket Grekland.

4. Grekland, det tredje kungariket (Daniel 8:21), symboliseras av en leopard med fyra vingar och fyra huvuden (Daniel 7:6). Vad representerar de fyra huvudena? Vad representerar de fyra vingarna?

Svar:   De fyra huvudena representerar de fyra kungariken som Alexander den Stores rike indelades i efter hans död. De fyra generalerna som styrde över dessa riken var: Cassander, Lysimachus, Ptolemy, och Seleucus. De fyra vingarna (inte två som på lejonet) representerar den otroliga hastighet med vilken Alexander erövrade dessa landområden. (Jeremia 4:11-13).

Romarriket symboliseras i Daniel kapitel 7 av ett monsterodjur.
Romarriket symboliseras i Daniel kapitel 7 av ett monsterodjur.

5. Romarriket, den fjärde världsmakten, representeras av ett skräckinjagande monster med tänder av järn och 10 horn (Daniel 7:7). Vad representerar hornen?

Svar:   10 kringflackande barbariska stammar svepte in över det hedniska Rom och intog det. De 10 hornen representerar de 10 kungariken som då grundades (Daniel 7:24). (Dessa 10 länder är de samma som de 10 tårna på bildstoden som beskrivs i Daniel 2:41-44.) Sju av dessa tio riken utvecklades till moderna västeuropeiska länder, medan de andra tre löstes upp och försvann. I nästa del kommer vi att titta på de kungariken som försvann.

Visigoter - Spanien

Anglo-Saxer - England

Franker - Frankrike

Allemaner - Tyskland

Burgunder - Schweiz

Lombarder - Italien

Suevi - Portugal

Heruler - Finns inte längre

Ostgoter - Finns inte längre

Vandaler - Finns inte längre

Det lilla hornet i Daniel 7:8 representerar antikrist.
Det lilla hornet i Daniel 7:8 representerar antikrist.

6. Vad händer härnäst i profetian i Daniel 7?

"Men under det att jag betraktade hornen, fick jag se hur mellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet, för vilket tre av de förra hornen blev bortstötta; och se, det hornet hade ögon lika människoögon, och en mun som talade stora ord." Daniel 7:8.

Svar:   Det "lilla hornets" makt uppträder härnäst. Det är viktigt att vi kan identifiera det riktigt, eftersom Gud ägnar mer utrymme åt att beskriva det, än de andra fyra kungarikena tillsammans. Varför? Jo, därför att de bibliska kännetecknen identifierar det som profetiornas och historiens antikrist. Vi får inte ta fel här.

Bibeln säger att antikrist skulle förfölja Guds folk.
Bibeln säger att antikrist skulle förfölja Guds folk.

7. Finns det tydliga och konkreta kännetecken som som gör att vi kan identifiera antikrist?

Svar:   Ja, Gud ger oss i Daniel 7 nio olika kännemärken på antikrist för att vi säkert ska känna igen honom. Och även om en del kan finna dessa sanningar från Guds Ord smärtsamma, så måste vi ändå vara ärliga nog att acceptera dem som Guds vilja. Låt oss nu titta på de nio kännetecknen som Jesus gav oss.

A. Det "lilla hornet" eller kungariket "sköt upp mellan dem" - mellan de 10 hornen som var västeuropas länder (Daniel 7:8). Alltså måste det vara ett litet land någonstans i västra Europa.

B. Det ska ha ett manligt statsöverhuvud som också är dess talesman. (Daniel 7:8).

C. Det ska "stöta bort" tre andra länder (Daniel 7:8).

D. Det ska vara helt "olikt" de 10 andra rikena (Daniel 7:24).

E. Det ska strida mot Guds barn och förfölja dem och "bli dem övermäktiga". (Daniel 7:21, 25).

F. Det ska uppstå ur det hedniska romerska imperiet - den fjärde världsmakten (Daniel 7:7-8).

G. Guds folk (de heliga) ska "givas i hans hand" under "en tid, tider, och en halv tid" (Daniel 7:25).

H. Det ska "upphäva sitt tal mot", eller häda, Gud (Daniel 7:25). I Uppenbarelseboken 13:5 säger Bibeln att samma makt talar "stora ord och vad hädiskt var."

I. Det ska "sätta sig i sinnet att förändra tider och lagar." Daniel 7:25.

Kom ihåg att alla dessa kännetecknen kommer direkt från Bibeln. Det handlar inte om något mänskligt antagande eller åsikt. Historiker skulle snabbt kunna tala om för dig vilken makt det är som beskrivs. Dessa punkter passar bara in på en makt - påvedömet. Men låt oss, för att vara riktigt säkra på vår sak, nogrannt gå igenom alla de nio punkterna. Det får inte lämnas något utrymme för tvivel.

Dessa nio punkter passar tydligt in på påvedömet.
Dessa nio punkter passar tydligt in på påvedömet.

8. Passar påvedömet in på alla dessa punkter?

Svar:   Ja, det passar in perfekt på samtliga punkter. Se punkterna A till och med H här nedan.

A. Det "sköt upp bland" de 10 länderna i västeuropa.


Den geografiska placeringen av påvemakten var i Rom, Italien - i själva hjärtat av Västeuropa.

B. Det ska ha ett manligt statsöverhuvud och talesman.

Påvedömet passar in här eftersom det faktiskt har en man (påven) som för rikets talan.

C. Det skulle slå ned tre andra länder.
De flesta kejsarna i Västeuropa var katoliker och understödde påvens makt och auktoritet. Det fanns dock tre ariska riken - Vandalerna, Herulerna och Ostgoterna, som inte stödde påven. Detta ledde till att de katolska kejsarna bestämde sig för att dessa tre riken måste förtryckas eller förstöras. Dr.Mervyn Maxwell, teolog och historiker, beskriver resultatet av detta i volym 1, på sidan 129, i sin bok Gud bryr sig: "Den katolske kejsaren Zeno (479-491) fick år 487 till stånd ett avtal med Ostgoterna vilket resulterade i förstörelsen av det ariska kungariket Herules år 493. Den katolske kejsaren Justinian (527-565) utrotade de ariska Vandalerna år 534, och slog ner de ariska Ostgoternas makt år 538. På så sätt blev alltså Daniels tre horn - Herulerna, Vandalerna och Ostgoerna - "bortstötta". Det är inte svårt att känna igen påvedömet i denna beskrivning.

D. Det skulle vara annorlunda och "olikt" de andra kungarikena.
Påvedömet passar tydligt in på denna beskrivning. Det uppstod som en religiös makt vilken var helt olik de andra 10 sekulära rikena.

E. Det skulle föra krig mot och förfölja de heliga.
Att kyrkan verkligen förföljde människor är ett välkänt faktum. Påven medger detta öppet, och vi kan läsa om förföljelserna i våra historieböcker. Även konservativa historiker menar att kyrkan troligen dödade minst 50 miljoner människor för att de hade "fel" religion. Vi citerar här från två källor:

1. "Ingen protestant med historisk kompetens ifrågasätter det faktum att romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat.1

2. I sin bok Den spanska inkvisitionens historia, ger D. Ivan Antonio Liorente oss följande siffror. De gäller alltså endast den spanska inkvisitionen:

  • 31,912 människor dömdes och brändes på bål.

  • 241,450 människor dömdes till hårda straff.

F. Det skulle uppstå ur det fjärde riket av järn - det hedniska romerska riket.

Vi har valt att citera två auktoriteter på området:


1. "Den mäktiga katolska kyrkan var inget annat än ett omdöpt Romarrike. Huvudstaden i det gamla Romarriket blev följaktligen också huvudstaden i det kristna riket. Påven tog över befattningen som Pontifex Maximus." 2

2. "Vilka element som än råkade finnas kvar från barbarerna och arierna, så kom de under beskydd av biskopen i Rom, som också blev landets ledare efter kejsarens försvinnande. På detta sätt övertog den romerska kyrkan i all tysthet det romerska väldet, och därmed också härskarmakten."

3 Därmed passar ytterligare en av de nio punkterna in på påvedömet.

G. Guds folk (de heliga) skulle "ges i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid." Daniel 7:25.

Flera saker behöver klargöras i samband med denna punkt:

1. En tid är detsamma som ett år, tider detsamma som två år, och en halv tid är detsamma som ett halvt år. The Amplified Bible översätter det: "Tre och ett halvt år." 4

2. Samma tidsperiod nämns på sju ställen i Daniels bok och i Uppenbarelseboken: (Daniel 7:25 12:7 Uppenbarelseboken 11:2-3 12:6, 14 13:5) tre gånger som en tid, tider, och en halv tid två gånger som 42 månader och två gånger som 1,260 dagar. Baserat på den judiska 30-dagars kalendern så är alla dessa tidsperioder samma mängd tid.

3 1/2 år = 42 månader = 1,260 dagar.

3. En profetisk dag är lika med ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6 4 Mosebok 14:34).

4. Följaktligen skulle det lilla hornet (antikrist) ha makt över de heliga under 1,260 profetiska dagar eller 1,260 bokstavliga år.

5. Påvedömet kom till makten år 538 e.Kr när det sista av de tre upproriska ariska kungarikena stöttes bort. Påvedömets styre fortsatte ända till 1798 när Napoleons general, Berthier, tillfångatog påven med hopp om att förstöra både påve Pius VI och den politisk-sekulära makten som påvedömet hade. Denna tidsperiod är exakt 1,260 år, precis som profetian anger. Påvens tillfångatagande och död blev till ett dödligt sår för påvens härskarmakt, men såret började läka och det fortsätter att läka än idag.

6. Denna period av förföljelse nämns i Matteus 24:21 som den värsta förföljelse som Guds folk någonsin kommmer att få uppleva. I vers 22 står det att det var så fruktansvärt att inte en enda själ skulle ha överlevt ifall Gud inte hade förkortat denna tidsperiod. Men Gud förkortade den. Förföljelserna slutade långt innan påven togs till fånga år 1798. Det är lätt att se att även denna punkt passar in på påvedömet.

H. Det ska tala "stora ord och vad hädiskt var" mot "den Högste (Gud)."

Ordet hädelse har två definitioner i Bibeln:

1. Påstå att man kan förlåta synder (Lukas 5:21).

2. Påstå att man är Gud (Johannes 10:33).

Passar även denna punkt in på påvedömet? Ja! Låt oss först titta på bevisen för att det påstår att det kan förlåta synder: "Förlåter verkligen prästen synderna, eller låter han bara deklarera att de är förlåtna? Prästen förlåter verkligen synderna genom kraften som har tilldelats honom av Kristus."5 Påvedömet underminerar Jesus ytterligare genom att man har skapat ett system där man bekänner sina synder för en jordisk präst. Man förbigår därmed Jesus, vår överstepräst (Hebreerbrevet 3:1 8:1-2) och ende medlare (1 Timoteus 2:5).

Titta sedan på bevisen för att det påstår sig vara Gud: "Vi [påvarna] innehar här på jorden den Allsmäktige Gudens ämbete,"6
och: "Påven är inte endast Jesu Kristi representant utan han är faktiskt Jesus Kristus gömd i kött och blod."

7 Det är uppenbart att även denna punkt stämmer på påvedömet.

I. Det skulle "sätta sig i sinnet att ändra tider och lagar".
I ett studiebrev längre fram kommer vi att titta på vad det är för "tider" som menas här. Det är ett omfattande ämne som man behöver gå igenom särskilt. Men vad menas med att ändra "lagar"? The Amplified Bible översätter "lagar" till "lagen". Det syftar på ändrandet av Guds lag. Självklart kan ingen egentligen ändra Guds lag, men frågan är om påvekyrkan har försökt att göra det? Svaret är "ja".

I sin katekes har påvekyrkan strukit det andra budordet som förbjuder tillbedjan av bilder och statyer och har kortat ned det fjärde budet från 94 till 8 ord. Dessutom, för att få det hela att gå ihop, har det tionde budet delats i två. (Detta kan du själv kontrollera. Jämför de tio budorden i vilken katolsk katekes som helst med Guds tio budord som man finner i 2 Mosebok 20:3-17.) Det råder ingen tvivel om att det lilla hornet i Daniel 7 (antikrist) är påvemakten. Ingen annan organisation skulle ha en chans att passa in på alla dessa nio punkter. Detta är ingen ny lära, om nu någon skulle tro det. Alla reformatorerna utan undantag, namngav påvekyrkan som antikrist.8

Förtydligande.
För att ingen ska tro att vi går till angrepp mot våra kristna medmänniskor genom att identifiera det lilla hornet, så ska det betonas att profetian riktar sig mot ett system, inte mot enskilda människor. I alla kyrkor, även i den katolska, finns hängivna kristna som är uppriktiga i sin tro. Daniel kapitel 7 är ett budskap av dom och tillrättavisning för en stor religiös institution som har anammat hednisk kultur i sin trosutövning. Något som andra kyrkor som uppstått senare, tagit efter.

Profetiorna avslöjar brister i alla trossamfund.
Andra profetior pekar på fel och brister i protestantiska och judiska trossamfund. Gud har sina trogna människor inom alla religioner. Hans sanna efterföljare (oavsett tro) kommer alltid att ödmjukt acceptera Herrens tillrättavisningar och kommer inte att i självrättfärdighet stänga sina öron och hjärtan för honom. Vi ska vara väldigt tacksamma att Guds ord opartiskt och ärligt talar om alla ämnen.

1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volym 2, sid. 40.

22 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church, sid. 148, 149.

3 Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: Putnam, andra utgåvan, reviderad, 1901), sid. 269, 270.

4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962.

5 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), sid. 279.

6 Påve Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom" (daterad 20 juni, 1894) trans. i Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), sid. 304.

7 Catholic National, Juli 1895.

8 R. Allen Anderson, Unfolding the Revelation, sid. 137

Ängeln talade om för Daniel att profetiorna i denna bok skulle vara förseglade till år 1798, då tidens ände började.
Ängeln talade om för Daniel att profetiorna i denna bok skulle vara förseglade till år 1798, då tidens ände började.

9. Blev inte Daniel tillsagd att försegla sin bok till "ändens tid"? (Daniel 12:4) När kommer Daniels profetior att öppnas för oss så att vi kan förstå dem?

Svar:   Profeten blev tillsagd i Daniel 12:4 att försegla delar av boken till "ändens tid". En ängels röst frågar i vers 6, "Hur länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?" Vers 7 säger, "En tid, och tider, och en halv tid." Ängeln försäkrade Daniel att den del av boken som handlar om ändtidens profetior skulle öppnas när de 1260 åren av påvemakt var förbi, vilket var, som vi såg tidigare i detta studiebrev, år 1798. Så tidernas ände började år 1798. Uppenbarligen innehåller Daniels bok oerhört viktiga budskap från himlen till oss idag. Det är mycket viktigt att vi förstår dem.

Riktigheten av alla religiösa läror kan bara avgöras genom att de jämförs med vad Bibeln lär.
Riktigheten av alla religiösa läror kan bara avgöras genom att de jämförs med vad Bibeln lär.

10. Många kristna idag har blivit sorgligt felinformerade vad det gäller antikrist. Att tro på en osanning om antikrist kan lätt leda till att en person blir bedragen och går förlorad. Vad ska man göra när man hör om en ny bibellära?

"Dessa var ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de tog emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhöll sig såsom nu sades." Apostlagärningarna 17:11.

Svar:   Det enda säkra sättet att ta reda på om en ny lära är riktig, är att noggrannt jämföra den med vad Gud säger i sitt Ord.

11. Är jag villig att följa Jesus, även om jag får lida för det?

11. Är jag villig att följa Jesus, även om jag får lida för det?

Sammanfattning
Många betydelsefulla bibelprofetior från Daniels bok och Uppenbarelseboken kommer att behandlas i kommande studiebrev. Gud har gett oss dessa profetior för att:

A. Förbereda oss för vad som kommer att hända vid världens slut.

B. Identifiera huvudpersonerna i slutfasen av den stora striden mellan Jesus och Satan.

C. Tydligt avslöja Satans ondskefulla plan att snärja och förgöra oss alla.

D. Presentera tryggheten och kärleken i domen Guds heliga kommer att få upprättelse!

E. Lyfta upp Jesus - Hans frälsningsplan, kärlek, makt, nåd och rättvisa.

Huvudaktörerna kommer att dyka upp flera gånger.
I den slutliga striden mellan Jesus och Satan kommer nyckelpersonerna i dessa profetior att dyka upp vid ett flertal tillfällen. Dessa huvudaktörer är: Satan, Jesus, USA, påvemakten, protestantismen och spiritismen. I sin stora kärlek och omsorg om oss, upprepar och förtydligar Jesus profeternas budskap om och om igen, för att försäkra sig om att vi verkligen har förstått dem.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Jag har alltid trott att antikrist skulle vara en person, inte en organisation. Har jag haft fel?


Antikrist är en organisation - påvedömet. Orden "ögon lika människoögon" i Daniel 7:8 pekar dock mot en ledare. I Uppenbarelseboken 13:18 talas det om en man med ett speciellt nummer som ska vara inblandad. Grekland representeras i Daniel kapitel 8 av en get, och dess ledare, Alexander den store, symboliseras med ett horn. Samma sak gäller för antikrist. Själva organisationen är påvedömet. Profetian i kapitel sju i Daniel säger inte att påven är ondskefull eller att katoliker inte är kristna. Det finns många varma och kärleksfulla katolska kristna. Det är systemet som kallas för antikrist, eftersom det har inkräktat på Jesus auktoritet och försökt att ändra Hans lag.

2. Tycker du att det skulle vara klokt, eller ens kristet, att med lagstiftning tvinga folk att bli kristna?


Nej. Bibeln säger tydligt att alla ska ha frihet att efter sitt samvete själva välja trosriktning (Josua 24:15) - även om de skulle välja att förneka Gud och bli ateister. Gud gav Adam och Eva friheten att välja att vara olydiga fastän både de själva och Gud fick lida för det. Tvångstillbedjan går emot Guds kärleksprinciper. Tvångstillbedjan är Satans metod. Guds metod är att kärleksfullt övertyga. Historien visar att nästan alltid när en kyrka har stiftat lagar med syfte att genomtvinga sin egen tro, så har det lett till förföljelser och mord. Detta är en läxa som vi kan lära oss från det lilla hornets roll i medeltidens historia.

3. Kanske har jag missförstått det hela, men jag har alltid trott att antikrist skulle vara en djävulsk varelse som öppet trotsade Gud. Är denna uppfattning felaktig?


Oftast ger vi ordet "anti" betydelsen "att vara emot". Men i "antikrist" så betyder det "istället för". Antikrist har gjort sig skyldig till att försöka roffa åt sig Guds privilegier och rättigheter. Antikrist påstår:

A. Att dess präster kan förlåta synder, vilket bara Gud kan (Lukas 5:21).

B. Att det har ändrat Guds lag genom att ta bort det andra budordet (som förbjuder tillbedjan av bilder) och sedan dela det tionde budordet i två delar. Guds lag kan inte ändras. (Matteus 5:18).

C. Att påven är Gud här på jorden.

Satans ursprungliga plan
Satans ursprungliga plan (i himlen) var att ta Guds plats och auktoritet. Hans avsikt var att störta Gud att regera i hans ställe. (Se studieguide 2.) Satans ambitioner ändrades inte i och med att han blev utslängd från himlen. De snarare förstärktes. Genom århundradena har hans målsättning varit att (genom att använda olika mänskliga agenter) förtala Gud och försöka överta hans position.

Antikrist utger sig för att vara andligt sinnad.
I dessa sista dagar av världens historia, försöker Satan ersätta Gud genom att lura människor att följa en antikrist som verkar vara både andlig och helig. Huvudsyftet med profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken är att avslöja Satans fällor och strategier och att ge människor ett trygghetsankare i Jesus och hans Ord.

Antikrist kommer att lura och bedra många.
Många människor kommer att följa antikrist (Uppenbarelseboken 13:3) men tro att de följer Jesus. Endast få utvalda kommer att klara sig från att bli lurade (Matteus 24:23-24). Dessa kommer att vara säkra och trygga därför att de prövar och jämför varje religiös lära och andlig ledare med vad Bibeln säger (Jesaja 8:20). Religiösa lurendrejerier finns överallt idag. Man kan inte vara nog försiktig.

4. Står det inte i 1 Johannes 2:18-22 att det faktiskt finns många antikrist?


Jo, det har funnits många antikrist genom tiderna, som alla har motarbetat Guds rike. Men det finns bara en makt som till punkt och pricka uppfyller de profetiska kännetecknen för antikrist. I kapitel 7 och 8 i Daniel samt i Uppenbarelsebokens kapitel 13, finner man åtminstone 10 kännetecken som identifierar antikrist. Bara påvedömet har alla dessa 10 kännemärken.

5. Står den profetiska symbolen "vilddjur" även för "vilddjurslika" egenskaper?


Inte alls. Gud använder sig av denna symbolik även för härskare, nation, regering eller kungadöme. Det är hans sätt framställa en härskarmakt i profetiorna. Det gör vi själva också ibland: Vi tecknar Ryssland som en björn, USA som en örn etc. Själva symbolen "vilddjur" är inte vare sig respektlös eller nedlåtande. Det är synonymt med "djur" eller "varelse". Både Johannes Döparen (Johannes 1:29) och aposteln Johannes (Uppenbarelseboken 5:6, 9, 12, 13) kallade ju Jesus för Lamm, t.ex. Gud använder termen "vilddjur" när han ger oss ett budskap om nationer eller ledare. Goda som onda.


Testfrågor

1. Vilka fyra världsriken symboliseras av vilddjuren i Daniel kapitel 7? (4)


_____   Sverige
_____   Egypten
_____   Grekland
_____   Kina
_____   Medo-Persien
_____   Japan
_____   Babylon
_____   Irak
_____   Rom

2. Vad symboliserar ett vilddjur i bibliska profeti-sammanhang? (1)


_____   Dator
_____   Land eller nation
_____   Varelse eller utomjording

3. De tio hornen på monster-vilddjuret representerar (1)


_____   Tio år
_____   Tio särskilda städer
_____   Änglar
_____   Dyrbarheter
_____   De riken som bildades när det hedniska Rom splittrades

4. Hur många folk eller nationer stötte det lilla hornet bort? (1)


_____   Åtta
_____   Ett
_____   Sex
_____   Tre

5. Det lilla hornet, eller antikrist, representerar (1)


_____   En av Babylons generaler
_____   En ondskefull härskare från det gamla hedniska Roms dagar.
_____   En djävulsk makt som uppstår efter Jesu återkomst
_____   Ateismen
_____   Påvemakten

6. Kryssa för de påståenden nedan som är korrekta vad gäller det lilla hornet (antikrist). (3)


_____   Det kom från egypten
_____   Det skulle förfölja Guds folk
_____   Det uppstod omedelbart efter Babylons fall
_____   Det talar stora ord mot Gud
_____   Det har satt sig i sinnet att förändra Guds lag

7. Vad betyder "tid, tider, och en halv tid" i profetiskt språk? (1)


_____   Tre och en halv bokstavlig dag.
_____   42 år.
_____   1260 bokstavliga år.

8. När började "ändens tid"? (1)


_____   31 e.Kr.
_____   1991 e.Kr.
_____   588 e.Kr.
_____   1798 e.Kr.

9. Antikrist är inte en människa utan en organisation. (1)


_____   Rätt
_____   Fel

10. Antikrist existerar idag. (1)


_____   Ja
_____   Nej

11. Gud använder världslig lagstiftning för att tvinga folk bli kristna. (1)


_____   Ja
_____   Nej

12. När general Berthier to påven till fånga, sårades påvemakten. Detta dödliga sår började läka och fortsätter att läka än i dag. (1)


_____   Ja
_____   Nej

13. Vilket av nedanstående måste Guds folk absolut göra för att försäkra sig om andlig trygghet i dessa världens sista dagar? (1)


_____   Lära sig att predika.
_____   Bedja mycket så alla hör.
_____   Kontrollera varje religiös lära mot vad Bibeln säger.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top