Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Nycklarna till äktenskaplig lycka

Nycklarna till äktenskaplig lycka
Du vet kanske att i dag slutar nästan hälften av alla äktenskap med skilsmässa. Skilsmässor som lämnar efter sig bittra vuxna och vilsna barn. Låt det inte hända dig! Om du just nu går igenom en jobbig fas i ditt äktenskap, eller om du kanske svävar på rosa moln, eller om du överhuvudtaget inte ens är gift, men kanske går i giftastankar, får du här gratis beprövade äktenskapliga råd. De kommer direkt från Gud, Han som skapade och instiftade äktenskapet! Om du har prövat allt annat, varför inte ge Gud en chans? Följ dessa råd och du bevarar ditt hem.

Sjutton nycklar till ett lyckligt äktenskap, hämtade ur Guds egen instruktionsbok.
Etablera ert eget hem, även om det kanske bara blir rum med kokvrå.
Etablera ert eget hem, även om det kanske bara blir rum med kokvrå.

1. Sätt upp eget hushåll.

"Fördenskull skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skall vara ett kött." 1 Mosebok 2:24.

Svar:   Den första av Guds regler är klar och enkel. Ett gift par skall inte bo kvar hemma hos endera föräldrarna. De ska etablera sitt eget hem, även om ekonomin bara tillåter ett rum med kokvrå. Man och hustru bör gemensamt besluta i sådana här frågor. Sedan ska hon informera sina släktingar och han sina. De måste stå vid sitt beslut oavsett vem som opponerar sig. Tusentals skilsmässor kunde ha undvikits om denna regel efterlevts.

Glöm inte att det var Gud som förenade er i äktenskapet.
Glöm inte att det var Gud som förenade er i äktenskapet.

2. Sluta inte uppvakta varandra!

"Var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra, ty kärleken överskyler en myckenhet av synder." 1 Petrus 4:8. "Hennes man ...prisar henne säll." Ordspråksboken 31:28. "Den gifta kvinnan ägnar sin omsorg åt ...hur hon ska behaga sin man." 1 Korinterbrevet 7:34. "Älska varandra av hjärtat ...sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning." Romarbrevet 12:10.

Svar:   Fortsätt (eller börja om på nytt) med att uppvakta varandra även efter bröllopet. Lyckliga äktenskap är inte en fråga om tur, de måste arbetas på. Om man tar sin partner för given kommer vardagslivet snart att ta död på äktenskapet. Om man inte ger uttryck för kärlek och omtanke, vissnar kärleken och man växer ifrån varandra. Lyckan kommer inte genom att söka den för sig själv, utan genom att ge den till andra. Så försök tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans, t.ex. vid måltider, inköp, besök, utflykter och fritid. Öva på att uttrycka glädje när ni träffas igen efter dagens arbete. Glöm inte de små tecknen på uppskattning, uppmuntran, artighet och förälskelse. Överraska varandra med små presenter eller tjänster. Försök överträffa varandra i kärleksbevis. Man får inte ut mer av äktenskapet än man investerar in i det. Det är inte skilsmässan som har ihjäl äktenskapet, utan likgiltigheten. Kärleken vinner alltid, bara den får en chans.

Överraska varandra med små presenter.
Överraska varandra med små presenter.

3. Kom ihåg att det var Gud som förenade er i äktenskapet.

"Fördenskull skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru... Så är de inte mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja." Matteus 19:5,6.

Svar:   Är det slut på kärleken hemma hos er? Det är den onde som är ansvarig för det. Han är den outröttlige äktenskapsförstöraren. Men det var Gud som förenade er i äktenskapet, och han vill att ni ska vara lyckliga tillsammans! Om du tillåter, och om du följer Guds heliga regler (hans lag), så har han lovat att ge dig ett fungerande och lyckligt äktenskap. "För Gud är ingenting omöjligt." Matteus 19:26. Ge inte upp. Om Gud kan skänka en missionär kärlek i hjärtat för en leprasjuk inföding, så är det enkelt för honom att skänka dig och din fru/man kärlek i hjärtat för varandra. Men du måste låta honom!

Fel tankar kan förstöra ditt äktenskap.
Fel tankar kan förstöra ditt äktenskap.

4. Vakta dina tankar - bli inte förledd av känslor.

"Ty som en människa tänker i sitt hjärta, sådan är hon." Ordspråksboken 23:7. "Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru." 2 Mosebok 20:17. "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet." Ordspråksboken 4:23. "Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att aktas ...tänk på allt sådant." Filipperbrevet 4:8.

Svar:   Fel sorts tankar förstör äktenskapet. Satan försöker förleda dig med tankar som: "Vårt äktenskap var ett misstag." "Hon förstår mig inte." "Jag orkar inte längre." "Vi kan ju alltid skilja oss om det blir nödvändigt." "Jag åker hem till mamma." "Jag såg nog att han log mot den där kvinnan." Sluta tänka så, för dina tankar och känslor leder så småningom till handling. Undvik att titta på, säga, läsa eller lyssna på någonting (eller någon) som kanske kan leda till otrohet i ditt äktenskap. Okontrollerade tankar är som en bil med urlagd växel i en nerförsbacke - vad som helst kan hända, och det slutar alltid med katastrof.


5. Somna aldrig osams.

"Låt inte solen gå ned över er vrede." Efeserbrevet 4:26. "Bekänn alltså era synder för varandra." Jakob 5:16. Glöm det som ligger bakom. Filipperbrevet 3:13. "Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit eder." Efeserbrevet 4:32.

Svar:   Att gå och tänka på gamla oförätter (stora som små) är mycket farligt. Olösta problem, även om de är små, kan fastna som taggar i vårt sinne och påverka vår attityd och så småningom hela vår livsfilosofi. Det är därför Gud säger att vi inte ska gå till sängs arga. Be om förlåtelse och var även frikostig nog att uppriktigt förlåta. Ingen av oss är felfri, och som gifta spelar vi ju med i samma „team“. Var sportslig nog att ärligt erkänna när du gjort ett misstag. Förresten är det väldigt trevligt att försonas. En försoning har oanade möjligheter att föra äkta makar närmare varandra. Det är Guds förslag! Och det fungerar!

Med Kristus i hjärtat och i hemmet blir äktenskapet lyckligt.
Med Kristus i hjärtat och i hemmet blir äktenskapet lyckligt.

6. Ha Kristus i centrum i ditt hem.

"Om Herren inte bygger huset, så arbetar de fåfängt, som bygger därpå." Psaltaren 127:1. "På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna." Ordspråksboken 3:6. "Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar, i Kristus Jesus." Filipperbrevet 4:7.

Svar:   Detta är den viktigaste nyckeln. Alla de andra är egentligen bara variationer på denna. Sätt Kristus främst! Den stora hemligheten med ett lyckligt hem är inte diplomati, strategi eller ett evigt lösande av problem, utan samarbete med Kristus. Två hjärtan fyllda av Kristi kärlek är aldrig långt från varandra. Med Kristus i hemmet, blir äktenskapet också lyckligt. Evangelium är botemedlet för äktenskap förstörda av hat, bitterhet och besvikelse. Det kan förebygga skilsmässa genom att på ett mirakulöst sätt återinföra kärlek och lycka. Det kan även rädda ditt äktenskap. Om du vill.

Be högt för varandra.
Be högt för varandra.

7. Be tillsammans.

"Bed att ni inte må komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." Matteus 26:41. "Bed för varandra." Jakob 1:5. "Om någon av er brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som ger åt alla villigt." Jakob 1:5.

Svar:   Bed högt för varandra! Detta är en underbar regel som ger oanande resultat. Böj knä inför Gud och be honom om äkta kärlek för varandra, för ett förlåtande sinnelag, för styrka, för vishet – för lösning på problem. Gud har gett oss sin personliga garanti på att han svarar. Den som ber blir inte automatiskt en felfri människa, men han eller hon får ett hjärta som vill göra det som är rätt. Ingen familj som tillsammans uppriktigt bett om Guds hjälp har någonsin splittrats.

Förlåtelse är alltid bättre än skilsmässa.
Förlåtelse är alltid bättre än skilsmässa.

8. Kom överens om att skilsmässa inte är lösningen.

"Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan inte åtskilja." Matteus 19:6 . "Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tar sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott." Matteus 19:9. "Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever." Romarbrevet 7:2.

Svar:   Bibeln är tydlig på den här punkten. Äktenskapsbanden är menade att vara olösliga och oförstörbara. Skilsmässa tillåts endast om en har varit otrogen. Men även då säger inte Bibeln att man måste skiljas. Även om den ene har tagit ett moraliskt snedsteg, är förlåtelse alltid bättre än skilsmässa. Äktenskapet är menat att vara för livet. Det instiftades så av Gud redan i Edens lustgård. Om man går och tänker på skilsmässa som en utväg, förstör man äktenskapet. Skilsmässa är ett destruktivt beslut, och nästan aldrig en lösning på problemen. Skilsmässa skapar tvärtemot fler problem. Skilsmässa följs nästan alltid av sönderslitna, frustrerade och olyckliga människor, och har dessutom ett mycket negativt inflytande på både livskvalitet och framgång i arbete och yrkesliv. Gud instiftade äktenskapet för att skydda människors renhet och lycka, skapa ett stabilt samhälle och befordra fysisk, mental och moralisk hälsa. De äktenskapliga löftena är de heligaste och mest bindande löften en människa kan avge. Om man lättfärdigt sätter dem åt sidan avlägsnar man sig samtidigt från Guds löften och välsignelser.


9. Familjeangelägenheter ska stanna inom hemmets fyra väggar.

"Du skall icke begå äktenskapsbrott." 2 Mosebok 20:14. "På henne förlitar sig hennes mans hjärta, ...Hon gör honom vad ljuvt är och inte vad lett är, i alla sina levnadsdagar." Ordspråksboken 31:11-12. "Herren var ju vittne mellan dig och din ungdoms hustru, henne som du nu har varit trolös emot, fastän hon är din maka, din äkta hustru." Malaki 2:14. "Bevara dig för onda kvinnor, för din nästas hustrus hala tunga. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt henne inte fånga dig med sina blickar. ...Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck utan att hans kläder blir förbrända? ...Så sker också med den som går in till sin nästas hustru; ostraffad blir ingen som kommer vid henne." Ordspråksboken 6:24-29.

Svar:   Privata familjeangelägenheter skall man aldrig prata med andra om – inte ens med sina föräldrar. Det är en stor synd och tragedi att bryta mot denna gudagivna regel. En tredje person som sympatiserar eller lyssnar till klagomål, är Satans verktyg för att bända isär makarnas hjärtan. Era familjeproblem är inte för allmänheten. Involvera inte någon - förutom kanske en pastor eller neutral medlarperson. Var alltid ärliga mot varandra, och ha inga hemligheter för varandra. Skämta aldrig på bekostnad av den andres känslor. Försvara varandra med näbbar och klor och håll andra utanför eran privata sfär.

När det gäller otrohet, så mår alla inblandade dåligt, oavsett vad vissa äktenskapsrådgivare påstår. Gud, som vet hur kropp, sinne och känsloliv fungerar (och som vet vad som hjälper eller stjälper oss) säger: "Du skall inte." Och när han säger att du inte ska, så ska du inte heller. De som ignorerar hans regler kommer att få betala ett dyrt pris. Så om du har börjat en "oskyldig" flirt, bryt genast, innan du gör något du får ångra resten av ditt liv.

Med äkta kärlek blir äktenskapet lyckligt.
Med äkta kärlek blir äktenskapet lyckligt.

10. Gud beskriver kärleken. Ha det som ditt mål, att varje dag leva efter den beskrivningen.

"Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses inte. Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas inte, den hyser inte agg för en oförrätts skull. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting." 1 Korinterbrevet 13:4-7.

Svar:   Läs ovanstående bibeltext sakta och med eftertanke. Det är Guds beskrivning av vad sann kärlek verkligen är. Hur stämmer den beskrivningen med din kärlek? Kärlek är inte en känslomässig impuls, utan en princip som kräver att allt vårt handlande och tänkande är i överensstämmelse Guds definition. Med äkta kärlek blir äktenskapet lyckligt. Utan äkta kärlek blir äktenskapet olyckligt.

Om du försöker göra din partner lycklig i stället för perfekt, så kommer ändringen av sig självt.
Om du försöker göra din partner lycklig i stället för perfekt, så kommer ändringen av sig självt.

11. Kom ihåg att kritik och tjat förkväver kärleken.

"Ni män, älska era hustrur och var inte bittra mot dem." Kolosserbrevet 3:19. "Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig kvinna." Ordspråksboken 21:19. "Ett oavlåtligt takdropp på en regnig dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika." Ordspråksboken 27:15. "Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men inte blir varse bjälken i ditt eget öga?" Matteus 7:3.

Svar:   Vänj dig av med att tjata, kritisera och hitta fel hos den andre. Det finns kanske mycket som din man eller din fru kunde göra bättre, men att tjata hjälper inte. Han eller hon blir bara bitter av att inte vara bra nog. Överse med felen och fokusera i stället på det som är bra. Försök inte ändra på, eller styra din partner – resultated blir bara att både din och hans kärlek dör. Bara Gud kan ändra på människor. Vänlighet, humor, tålamod och tillgivenhet tar automatiskt bort två tredjedelar av alla äktenskapsproblem. Om du försöker göra din partner lycklig i stället för perfekt, så kommer ändringen av sig självt. Hemligheten med ett lyckligt äktenskap är inte att ha den rätta partnern – det är att vara den rätta partnern.

Träna på att ha roligt tillsammans.
Träna på att ha roligt tillsammans.

12. Gå inte till överdrift med någonting. Lagom är bäst.

"Men alla som vill delta i en sådan tävlan pålägger sig återhållsamhet i alla stycken." 1 Korinterbrevet 9:25. "Alltså, vare sig ni äter eller dricker, eller vadhelst annat ni gör, så gör allt till Guds ära." 1 Korinterbrevet 10:31. "Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den." 1 Korinterbrevet 9:27. "Om någon inte vill arbeta, så skall han inte heller äta." 2 Tessalonikerbrevet 3:10. "Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad." Hebréerbrevet 13:4. "Låt därför inte synden ha väldet i era dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelser. Och ställ inte era lemmar i syndens tjänst." Romarbrevet 6:12-13.

Svar:   Överdrifter kan ruinera äktenskapet. Men att ingenting göra, kan vara lika farligt. Arbete, sexuell närhet, vila, lek, andakt, måltider och social gemenskap måste balanseras omsorgsfullt för att äktenskapet skall fungera. Överarbete och brist på sömn, slarvig mathållning och stillasittande liv gör människan kritisk, intolerant och negativt inställd. Ständigt överätande är ett ont som stärker våra lägre instinkter och försvagar samvetet.

Sexuellt missbruk tar bort vår vilja att göra det som är rätt, samtidigt som det försvagar vår vitalitet. Äktenskapet är inte ett gratiskort för sexuella överdrifter. Förnedrande, snedvriden eller omåttlig sexaptit förstör kärleken och respekten för varandra. Bibeln rekommenderar ett ömsedidigt givande i kärlekslivet (1 Korinterbrevet 7:3-7). Att ha social gemenskap med andra är absolut nödvändigt. Sann lycka är svår att finna om vi isolerar oss från andra. Vi måste träna på att ha roligt tillsammans. Det är ohälsosamt att alltid vara allvarlig. Alla överdrifter försvagar karaktären, kroppen, samvetet och förmågan att älska och respektera varandra. Låt inte omåttlighet förstöra ert äktenskap.

Lämna den andres plånbok eller väska ifred.
Lämna den andres plånbok eller väska ifred.

13. Respektera varandras privatliv och personliga tillhörigheter.

"Kärleken avundas inte ...den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den hyser inte agg för en oförätts skull, den gläder sig inte över orättfärdigheten ...den tror allting." 1 Korinterbrevet 13:4-7. "Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek; sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning." Romarbrevet 12:10.

Svar:   Varje äkta make eller maka har en gudagiven rätt till visst privat utrymme som inte behöver förklaras eller ifrågasättas. Rör inte den andres börs eller plånbok, personliga brev och andra personliga tillhörigheter utan hans/hennes samtycke. Rätten att få ha något för sig själv, det må vara en tillhörighet eller en stund ifred, ska respekteras. Din partner har till och med rätt att ha fel ibland, eller att ha en dålig dag, utan att bli klandrad. Ingen av oss äger en annan människa, och ingen har rätt att tvinga någon annan till att ändra sin personlighet. Bara Gud kan åstadkomma sådana förändringar, och vi får var och en stå till svars för hurudana vi själva är. (Romarbrevet 14:12). Absolut tillit och förtroende för varandra – utan att behöva kolla – är nödvändigt för ett lyckligt äktenskap. Använd mindre tid på att försöka "komma underfund" med din partner, och mer tid på att försöka göra honom eller henne lycklig. Du kommer snart att märka skillnaden!

Ett rent och ordentligt hem löser många problem i familjen.
Ett rent och ordentligt hem löser många problem i familjen.

14. Var noga med din personliga hygien och klädsel, vårda hemmet och dra ditt strå till stacken.

"Likaledes vill jag att kvinnorna skall uppträda i hövisk dräkt." 1 Timoteus 2:9. "Omsorg har hon om ull och lin och låter sina händer arbeta med lust." "Medan det ännu är natt, står hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk." "Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd." Ordspråksboken 31:13, 15, 27. "Men låt allt tillgå på höviskt sätt och med ordning." 1 Korinterbrevet 14:40. "Men om någon inte drar försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen." 1 Timoteus 5:8.

Svar:   Lathet, slarv, smuts och slapphet är Satans redskap för att få makar att förlora respekt och varma känslor för varandra. Det är lika nödvändigt för mannen som för kvinnan att klä sig prydligt och ha en ren, välskött kropp. Måltiderna ska vara regelbundna, maten omväxlande och nyttig och dukningen trevlig. Ett rent, välskött hem andas frid och ro för alla. En lat make som inte arbetar och sörjer för de sina är en förbannelse för sin familj och en förolämpning mot Gud. Slarvighet och liknöjdhet i vad kan tyckas vara småsaker, ödelägger tusentals äktenskap.

Hårda, ovänliga ord kväver ofta din partners önskan att vara dig till lags.
Hårda, ovänliga ord kväver ofta din partners önskan att vara dig till lags.

15. Bestäm dig för att alltid tala mjukt och vänligt.

"Ett mjukt svar stillar vrede, men ett hårt ord kommer harm åstad." Ordspråksboken 15:1. "Njut livet med den kvinna du älskar." Predikaren 9:9. "Sedan jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt är." 1 Korinterbrevet 13:11.

Svar:   Tvinga dig till att alltid tala mjukt och vänligt till din make. Att inte argumentera emot, utan vänta stilla, kan ibland stilla hans/hennes vrede. De beslut man fattar när man är arg, är ändå för det mesta oöverlagda, så det är bättre att vänta tills ilskan lagt sig och man lugnat ner sig. Låt ditt svar sedan bli lugnt och vänligt. Hårda, ovänliga ord förkväver ofta din partners önskan att vara dig till lags.

Diskutera och var överens i de ekonomiska frågorna.
Diskutera och var överens i de ekonomiska frågorna.

16. Handskas varsamt med pengar.

"Kärleken skickar sig inte ohöviskt. Den söker inte sitt." 1 Korinterbrevet 13:4-5. "Gud älskar en glad givare." 2 Korinterbrevet 9:7.

Svar:   Alla tillgångar och inkomster i ett äktenskap bör vara "våra," inte "dina" eller "mina". Om hustrun inte arbetar utanför hemmet skall hon regelbundet ha pengar till hushåll, kläder och andra överenskomna poster. Hon skall inte behöva be om dessa pengar, eller behöva höra gliringar i samband med transaktionerna. Båda makar bör ha ett smärre belopp (när det är möjligt) för personliga utgifter som de inte skall behöva redogöra för. En snål make orsakar vanligen att hustrun spenderar mer än hon annars skulle ha gjort och en slösaktig make gör sin hustru missunnsam. Att visa förtroende för sin partners förmåga att hantera ekonomin uppmuntrar denne till att bli ännu mer ekonomisk.

Om man pratar igenom saker och ting tillsammans, förhindras många onödiga missförstånd.
Om man pratar igenom saker och ting tillsammans, förhindras många onödiga missförstånd.

17. Prata och diskutera med varandra om allting.

"Kärleken är tålig och mild. ...kärleken förhäver sig inte, ...den förtörnas inte." 1 Korinterbrevet 13:4,5. "Den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd." Ordspråksboken 15:32. "Ser du en man som tycker sig själv vara vis, det är mer hopp om en dåre än om honom." Ordspråksboken 26:12.

Svar:   Ingenting stärker äktenskapet så effektivt som god kommunikation. Båda parter ska vara ense om husköp, bilköp, båtköp, möbler, dyrare klädartiklar och alla andra beslut som har med pengar att göra. Även när en av er funderar på att byta jobb är det klokt att prata igenom situationen med den andre. Om man pratar igenom saker och ting tillsammans förhindras många onödiga missförstånd och stressituationer. Om man trots diskussion och allvarlig bön ändå inte kan enas, är det hustrun som har att foga sig i sin mans beslut, eftersom det är mannen som bär det yttersta ansvaret för sin familj. Bibeln är tydlig här, läs Efeserbrevet 5:22-24.


18. Jag vill att mitt hem ska vara en plats där himlens änglar gärna kommer på besök.

Svar:   


Frågor för eftertanke

1. Vem av makarna ska vara den som först ber om förlåtelse efter ett gräl?


Den som hade rätt!

2. Vad ska man göra med en svärmor som lägger sig i allting?


Säg åt henne att sköta sig själv! (Läs 1 Tessalonikerbrevet 4:11.) Det gäller faktiskt alla svärföräldrar. Många lyckliga äktenskap har blivit förstörda av nyfikna och "hjälpsamma" svärföräldrar. Det är svärföräldrars plikt att lämna de nygifta i fred att etablera sitt egna hem.

3. Min man är en gudlös man, och jag försöker att vara kristen. Hans inflytande är förfärligt. Ska jag skilja mig ifrån honom?


Nej! Läs 1 Korinterbrevet 7:12-14 och 1 Petrusbrevet 3:1-2. Gud ger ett tydligt svar.

4. När jag är arg och besviken på min man så vill jag inte älska med honom. Han säger att jag har fel? Har jag det?


Ja. Gud ger ett tydligt svar på denna fråga i 1 Korinterbrevet 7:4, 5.

5. Min hustru lämnade mig för en annan man. Nu ångrar hon sig och min pastor säger att jag ska låta henne komma tillbaka. Men är inte det emot vad Gud bjuder?


Nej, inte alls! Gud tillåter skilsmässa i otrohetsfall, men påbjuder det inte. Det är alltid bätte att förlåta. (Läs Matteus 6:14-15.) En skilsmässa sätter djupa, permanenta spår både i era och era barns liv. Ge henne en chans till! Lev efter den gyllende regeln (Matteus 7:12)! Om du och din fru helt överlåter era liv till Kristus, så kommer ert äktenskap att bli bättre än någonsin. Det är inte för sent.

6. Vad ska jag göra? Män försöker alltid att flirta med mig.


Var väldigt försiktig med hur du uppträder. Gud säger: "Avhåll er från allt ont." 1 Tessalonikerbrevet 5:22. Kanske ditt uppförande i mäns närhet – ett skälmskt leende, utmanande klädsel, djärva skämt eller en "för avslappad" och inbjudande attityd – uppmuntrar dem till närmanden. Det är något med den kristnas integritet och hennes vänliga men reserverade hållning som håller män på plats. Kristus sa: "Må ert ljus så lysa inför människorna, att de se era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen." Matteus 5:16. Om Kristus verkligen lyser igenom i ditt liv, kommer du inte ha några större problem med närgångna män.

7. Kan du tydligt och enkelt tala om för mig vad Guds råd är till den som har syndat men som verkligen är ångerfull?


En gång för länge sedan gav Kristus ett tydligt och tröstande svar till en person som syndat men som sedan ångrade sig. Han sa: "Gå, och synda inte härefter". Johannes 8:11. Detta rådet gäller än idag.

8. Är inte den "oskyldiga parten" i en skilsmässa ibland lika skyldig?


Absolut. Ibland är det den "oskyldiga partens" kärlekslöshet, ouppmärksamhet, självgodhet, elakhet, själviskhet, gnällande och ibland rent iskalla sätt som kan ha lett till onda tankar och handlingar hos den andre. Ibland kan den "oskyldiga" parten vara lika skyldig inför Gud som den "skyldiga". Gud ser till våra motiv och dömer efter dem. "En människa ser på det som är för ögonen men Herren ser till hjärtat." 1 Samuel 16:7

9. Förväntar sig Gud att jag ska bo kvar med en person misshandlar mig?


Ett förhållande där misshandel förekommer kan vara en livshotande situation och fordrar omedelbar åtgärd! Den av makarna som blivit misshandlad måste hitta en bostad där hon/han kan bo med barnen. Båda makarna bör sedan snarast söka hjälp hos en kristen, professionell äktenskapsrådgivare.


Testfrågor

1. Äktenskapet är (1)


_____   Guds förenande av man och kvinna för livet.
_____   Ett tillfälligt experiment för att se om två personer passar ihop.
_____   Inte nödvändigt. Män och kvinnor är fria att leva tillsammans utan att vara gifta.

2. Inför Gud finns bara ett enda skäl för skilsmässa. Det är (1)


_____   Parterna är för olika.
_____   En irriterande make eller maka.
_____   Äktenskapsbrott eller otukt.
_____   Makens gudlöshet.

3. Vanan att uppvakta varandra (1)


_____   Skall fortsätta efter bröllopet.
_____   Skall upphöra efter bröllopet.
_____   Är verkligen larvigt och onödigt.

4. Den bästa garantin för ett lyckat äktenskap är (1)


_____   Att ha Kristus i hjärtat och i hemmet.
_____   Att mannen sätter hustrun på plats.
_____   Att hustrun får som hon vill genom att hota med skilsmässa.

5. Bästa sättet att lösa konflikter är att: (3)


_____   Prata mjukt och vänligt med varandra.
_____   Få din make eller maka att erkänna sina fel.
_____   Be grannarna komma in för att hjälpa till.
_____   Tvinga din partner att vara tyst.
_____   Gå hemifrån och stanna borta flera dagar.
_____   Be tillsammans.
_____   Bli sams innan ni går och lägger er för natten.

6. Kryssa för de påståenden som är nycklar till ett lyckligt äktenskap: (2)


_____   Släpp inte in utomstående i ert förhållande.
_____   Bo hemma hos dina föräldrar.
_____   Spring hem till mamma när du blir arg.
_____   Berätta om din partners fel för dina vänner.
_____   Etablera ert eget privata hem.
_____   Skriv till en gammal pojkvän för att be om råd.
_____   Var aldrig först med att be om förlåtelse efter ett gräl.

7. De bästa sättet att få din man/fru att ändra sig är att (2)


_____   Hota med att lämna honom/henne om du inte får som du vill.
_____   Gnäll och kritisera.
_____   Förbättra ditt eget förhållande till Jesus.
_____   Låt din partner sova ensam.
_____   Var kärleksfull, uppskattande och förlåtande.
_____   Tvinga din make/maka att ändra på sig.

8. Vilka av nedanstående påståenden kan äventyra ett äktenskap: (6)


_____   Kritik.
_____   En snål man.
_____   En slösaktig fru.
_____   Lathet.
_____   Ett kristet hem.
_____   Att be tillsammans.
_____   Oordning och smuts.
_____   En förlåtande attityd.
_____   Avundsjuka.

9. För att framgångsrikt fatta de stora besluten, bör (2)


_____   Mannen och hustrun diskutera besluten tillsammans.
_____   Mannen tvinga sin hustru att göra som han bestämmer.
_____   Makarna tillsammans be Gud om råd.
_____   Du insistera på att få det som du vill.

10. En bra regel för svärföräldrar är att (1)


_____   Sköta sig själva och lämna de nygifta ifred.
_____   Insistera på att de nygifta bor med dem.
_____   Bestämma sig för att ge de nygifta råd vare sig de vill eller inte.

11. Om din maka/make är otrogen, så är det bästa du kan göra att (1)


_____   Genast lämna hemmet och aldrig komma tillbaka.
_____   Genast berätta för alla andra vilken dålig person din partner är.
_____   Vara villig att förlåta och så långt det går bevara hem och familj intakt.

12. Tankar ska vaktas omsorgsfullt eftersom (2)


_____   Orena tankar leder till orena handlingar.
_____   Din maka/make kan läsa dina tankar.
_____   Fel tankar kan förstöra ert äktenskap.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top