Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Mireasa lui Hristos

Mireasa lui Hristos
Biblia declară că există un singur trup sau biserică în care Domnul Isus Îşi cheamă poporul din timpul sfârşitului -- mireasa lui Hristos. Pentru unii, lucrul acesta este deconcertant întrucât există mii de biserici diferite astăzi care îşi iau numele de creştine. Practic toţi pretind că sunt biserica lui Dumnezeu, totuşi se deosebesc mult prin interpretarea Bibliei, credinţă şi obiceiuri. Căutătorului sincer al adevărului îi este practic aproape imposibil să cerceteze pretenţiile fiecăreia. Cu toate acestea, putem fi recunoscători că Domnul Isus ne-a rezolvat această dilemă, descriindu-Şi biserica în aşa amănunt că o poţi identifica cu uşurinţă! Această descriere, vie şi puternică, se găseşte în Apocalipsa 12 şi 14 şi vă va captiva cu adevărurile ei uimitoare, care vă vor ajuta în timpul sfârşitului. Vă rugăm să citiţi Apocalipsa 12:1-17 înainte de a începe această călătorie de descoperire a acestor adevăruri transformatoare.

1. Prin ce simbol profetic Îşi reprezintă Domnul Isus adevărata biserică?

"O asemăn pe fiica Sionului cu o femeie graţioasă şi delicată." Ieremia 6:2. (Traducerea King James) "Şi să zic Sionului: 'Tu eşti poporul Meu!'" Isaia 51:16.

Răspundeţi:   Am învăţat în Ghidul de Studiu 22 că Domnul Isus Îşi simbolizează adevărata biserică curată (Sionul) printr-o femeie curată, iar biserica apostaziată printr-o desfrânată. Câteva alte texte care folosesc de asemenea acest simbolism sunt 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:22, 23 şi Apocalipsa 19:7, 8.


2. În Apocalipsa 12:1, Domnul Isus Îşi simbolizează biserica printr-o femeie "învăluită în soare," cu "luna sub picioare," şi purtând "o cunună de douăsprezece stele pe cap." Ce înseamnă aceste simboluri?

Răspundeţi:   A. Soarele Îl reprezintă pe Domnul Isus, evanghelia Sa şi neprihănirea Sa. "Căci Domnul Dumnezeu este un soare." Psalmii 84:11. (Vezi şi Maleahi 4:2). Fără Isus nu este nici o mântuire (Fapte 4:12). Mai mult decât orice altceva, Domnul Isus doreşte ca biserica Lui să fie plină de prezenţa şi slava Lui.

B. "Luna sub picioare" reprezintă sistemul jertfelor din Vechiul Testament. Aşa cum luna reflectă lumina soarelui, tot astfel sistemul de jertfe a ajutat spiritual reflectând lumina de la Mesia care urma să vină (Evrei 10:1).

C. "Cununa de douăsprezece stele" reprezintă lucrarea celor 12 apostoli, care a încununat primii ani ai bisericii Noului Testament.

Copilul amintit în Apocalipsa 12 este Domnul Isus.
Copilul amintit în Apocalipsa 12 este Domnul Isus.

3. În continuare, profeţia declară că femeia este în durerile naşterii, gata să nască un copil care are să cârmuiască într-o bună zi toate neamurile cu un toiag de fier. Apoi, ea naşte "un copil de parte bărbătească," iar mai târziu El a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie din ceruri (Apocalipsa 12:1, 2, 5). Cine era acest Copil?

Răspundeţi:   Copilul era Isus. Într-o bună zi, El va cârmui toate neamurile cu un toiag de fier (Apocalipsa 19:13-16; Psalmi 2:7-9). Isus, care a fost răstignit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri (Fapte 1:9-11). Puterea Domnului Isus de înviere în viaţa noastră reprezintă unul din darurile Lui esenţiale oferite poporului Său (Filipeni 3:10).

Balaurul cel mare şi roşu este Satana, care la naşterea Domnului Isus lucra prin Roma păgână.
Balaurul cel mare şi roşu este Satana, care la naşterea Domnului Isus lucra prin Roma păgână.

4. Apocalipsa 12:3, 4 ne prezintă "un mare balaur roşu" care Îl ura pe "Copilul de parte bărbătească" şi care a încercat să-L omoare de la naştere. Poate că vă aduceţi aminte de acest balaur din Ghidul de studiu 20. Cine era balaurul?

Răspundeţi:   Balaurul îl reprezintă pe Satana, care a fost aruncat din cer (Apocalipsa 12:7-9) şi care pe timpul naşterii Domnului Isus a lucrat prin imperiul roman păgân. Conducătorul care a încercat să-L omoare pe Isus la naştere a fost Irod, un rege aflat sub dominaţia Romei păgâne. El i-a omorât pe toţi copiii de parte bărbătească din Betleem, sperând ca unul din ei să fie Isus (Matei 2:16).

Cele şapte capete simbolizează cele şapte coline pe care este zidită Roma. Cele 10 coarne simbolizează cele 10 naţiuni de pe pământ.
Cele şapte capete simbolizează cele şapte coline pe care este zidită Roma. Cele 10 coarne simbolizează cele 10 naţiuni de pe pământ.

5. Ce înseamnă cele "şapte capete" şi cele "zece coarne" ale balaurului şi "a treia parte din stelele cerului" care a fost aruncată pe pământ?

Răspundeţi:   A. Cele "şapte capete" reprezintă cele şapte coline sau munţi pe care este zidită Roma (Apocalipsa 17:9, 10). Am întâlnit deja o fiară cu şapte capete şi zece coarne de trei ori în ghidurile noastre de studiu (Apocalipsa 12:3 13:1 17:3).

B. Cele "zece coarne" reprezintă guverne, sau naţiuni care sprijinesc marile puteri ca să asuprească poporul lui Dumnezeu şi biserica. În timpul stăpânirii Romei păgâne (Apocalipsa 12:3, 4), ele au reprezentat cele zece triburi barbare care au sprijinit papalitatea ca să distrugă în cele din urmă imperiul roman (Daniel 7:23, 24). Mai târziu din aceste triburi au ieşit naţiunile Europei moderne. În ultimile zile ale pământului, ele reprezintă toate naţiunile din lume unite într-o coaliţie de sfârşit (Apocalipsa 16:14 17:12, 13, 16) care vor sprijini "Babilonul cel mare" în lupta lui contra poporului lui Dumnezeu.

C. "A treia parte din stelele cerului" sunt îngerii care l-au sprijinit pe Lucifer în răzvrătirea lui din cer şi care au fost izgoniţi împreună cu el (Apocalipsa 12:9 Luca 10:18 Isaia 14:12).

O recapitulare şi rezumatul
Până acum, profeţia a acoperit următoarele adevăruri biblice:

1. Adevărata biserică a lui Dumnezeu apare prin simbolul unei femei curate.

2. Isus Se naşte în biserică.

3. Satana lucrează prin regele Irod din Roma păgână şi încearcă să-L omoare pe Copilul Isus.

4. Planul lui Satana nu reuşeşte.

5. Este descrisă înălţarea Domnului Isus.

Milioane de oameni au fost arşi pe rug din pricina persecuţiilor create de Satana.
Milioane de oameni au fost arşi pe rug din pricina persecuţiilor create de Satana.

6. Ce a făcut Satana după ce n-a reuşit să-L nimicească pe Copilul Isus?

"A început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească." Apocalipsa 12:13.

Răspundeţi:   Întrucât n-a mai putut să-L atace personal pe Domnul Isus, şi-a îndreptat furia şi persecuţia asupra bisericii şi poporului lui Dumnezeu.

Şase puncte de identificare
În Apocalipsa capitolele 12 şi 14, Domnul Isus ne oferă şase puncte pe care să le folosim ca să-I identificăm biserica de la sfârşitul timpului. Urmăriţi-le pe când studiaţi restul acestui ghid de studiu.

Poporul lui Dumnezeu a fugit în locurile singuratice ale pământului ca să scape de persecuţie.
Poporul lui Dumnezeu a fugit în locurile singuratice ale pământului ca să scape de persecuţie.

7. Ce a făcut (biserica) femeia ca să scape şi ce reprezintă "pustia" de care se vorbeşte în Apocalipsa 12:6, 14?

Răspundeţi:   A. Versetele 6 şi 14 declară: "Şi femeia a fugit în pustie," unde a fost ocrotită "o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi" (sau 1260 de ani literali) de mânia lui Satana, care lucra atunci prin Roma papală. Cele "două aripi" reprezintă ocrotirea şi sprijinul pe care i le-a dat Dumnezeu bisericii în timpul cât a stat în "pustie" (Exod 19:4 Deuteronomul 32:11). Timpul petrecut în pustie este aceeaşi perioadă de 1260 de ani de dominaţie şi persecuţie papală (din 538 până în 1798) pe care Isus le-a amintit de mai multe ori în profeţie. O zi profetică est egală cu un an literal (Ezechiel 4:6).

B. Termenul de "pustie" se referă la locurile singuratice ale pământului (munţi, peşteri. păduri, etc) unde poporul lui Dumnezeu se putea ascunde şi astfel să scape de o dispariţie totală (Evrei 11:37, 38). Şi într-adevăr s-au ascunsvaldenzii, albigenzii, hughenoţii şi mulţi alţii. Poporul lui Dumnezeu (biserica Sa) ar fi fost ştearsă de pe pământ dacă n-ar fi fugit şi nu s-ar fi ascuns în pustie în timpul acelei devastatoare persecuţii a papalităţii. (Într-o perioadă de 40 de ani, "de la începutul ordinului iezuiţilor, din anul 1540 până în 1580, au fost omorâţi nouă sute de mii. O sută cincizeci de mii au pierit din pricina inchiziţiei timp de 30 de ani." 1) Cel puţin 50 de milioane de oameni au murit pentru credinţa lor în timpul acestei perioade de 1260 de ani. Biserica lui Dumnezeu nu a existat ca o organizaţie oficială în timpul acestei perioade de 1260 de ani. Din 538 până în 1798, a fost vie dar nu se putea identifica drept o ogranizaţie. După ce a ieşit din perioada de persecuţie la sfârşitul celor 1260 de ani, mai avea aceleaşi învăţături şi caracteristici ca şi biserica apostolică, care a intrat în "pustie" în anul 538.

Notă: Am descoperit acum primele noastre două puncte de identificare a bisericii lui Isus din timpul sfârşitului:

1. Nu va exista oficial ca organizaţie între anii 538 şi 1798.

2. Va apărea şi îşi va face lucrarea de sfârşit după 1798.

Există mulţi creştini adevăraţi şi plini de iubire în bisericile care existau oficial înainte de 1798, dar nici una din aceste biserici nu poate fi biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului în care Domnul Isus Îşi cheamă toţi copiii, deoarece biserica Domnului Isus din timpul sfârşitului trebuia să apară după 1798. Asta înseamnă că majoritatea bisericilor protestante populare nu pot fi biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului deoarece ele existau oficial înainte de 1798.

1Albert Barnes, Notes on Daniel/Note asupra cărţii lui Daniel, comentariu asupra lui Daniel 7:25, p. 328.

O rămăşiţă dintr-o stofă reprezintă ultima bucată dintr-un cupon. Este exact ca prima bucată din acelaşi cupon.
O rămăşiţă dintr-o stofă reprezintă ultima bucată dintr-un cupon. Este exact ca prima bucată din acelaşi cupon.

8. În Apocalipsa 12:17, Dumnezeu Îşi numeşte biserica din timpul sfârşitului rămăşiţa. Ce înseamnă cuvântul "rămăşiţa"?

Răspundeţi:   Înseamnă ultima parte care mai rămâne. Cu referire la biserica Domnului Isus, înseamnă biserica Lui din ultimile zile, care este identică în doctrină cu biserica apostolică.

9. În Apocalipsa 12:17, ce descriere adiţională a două puncte mai face Domnul Isus cu privire la biserica rămăşiţei Lui din timpul sfârşitului?

9. În Apocalipsa 12:17, ce descriere adiţională a două puncte mai face Domnul Isus cu privire la biserica rămăşiţei Lui din timpul sfârşitului?

Răspundeţi:   Ea va păstra toate cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra (Ioan 14:15 Apocalipsa 22:14). Va avea şi "mărturia lui Isus", despre care Biblia ne spune că este spiritul profeţiei (Apocalipsa 19:10). (Ghidul de studiu 24 vă va oferi o explicaţie detaliată a darului profeţiei).

Aşa că iată următoarele două puncte oferite de Domnul Isus pentru a identifica biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului:

3. Va păzi poruncile lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul celei de a şaptea zile a Sa din porunca a patra.

4. Va avea darul profeţiei.

Reţineţi că în timp ce se găsesc nenumăraţi creştini sinceri în bisericile care nu ţin Sabatul şi nici nu au darul profeţiei, nici una din aceste biserici nu poate să fie biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului în care îi cheamă Domnul Isus pe toţi creştinii ultimelor zile, deoarece biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va ţine atât poruncile lui Dumnezeu cât va şi avea darul profeţiei.

Rămăşiţa lui Dumnezeu trebuie să vestească în toată lumea întreita solie îngerească.
Rămăşiţa lui Dumnezeu trebuie să vestească în toată lumea întreita solie îngerească.

10. Care ultime două puncte de identificare a rămăşiţei lui Dumnezeu ni le oferă cartea Apocalipsei?

Răspundeţi:   Ultimile două puncte din cele şase sunt: (5) va fi o biserică misionară mondială (Apocalipsa 14:6) şi (6) va vesti întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-14, care este redată în rezumat mai jos.

A. Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Închinaţi-vă Lui! Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească începutul judecăţii în anul 1844 (vezi Ghidul de studiu 18 şi 19). De asemenea, mai trebuie să-i cheme pe oameni "să se închine Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor." Apocalipsa 14:7. Cum ne închinăm lui Dumnezeu ca Creator? Dumnezeu ne-a scris răspunsul în porunca a patra. "Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti." "căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8, 11. Aşa că primul înger, prin solia lui, le porunceşte tuturor să I se închine lui Dumnezeu care este Creator şi să sfinţească Sabatul zilei a şaptea, pe care ni l-a dat ca o amintire a creaţiunii.

B. Ieşiţi din bisericile decăzute ale Babilonului!

C. Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei, care este duminica drept o zi sfântă. Feriţi-vă de orice contrafacere!

Notă: Iată ultimile două puncte de identificare:

5. Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va fi o biserică misionară mondială.

6. Va vesti şi va învăţa întreia solie din Apocalipsa 14:6-14.

Acum, haideţi să trecem în revistă cele şase puncte pe care ni le oferă Domnul Isus pentru a-I identifica biserica rămăşiţei din vremea sfârşitului:

1. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

2. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.

3. Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra.

4. Va avea darul profeţiei.

5. Va fi o biserică mondială misionară.

6. Va învăţa şi va vesti întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

Isus ne făgăduieşte că toţi cei care cu sinceritate vor aplica cele şase indicii Îi vor găsi biserica rămăşiţei.
Isus ne făgăduieşte că toţi cei care cu sinceritate vor aplica cele şase indicii Îi vor găsi biserica rămăşiţei.

11. Acum că am stabilit cele şase puncte de identificare a bisericii rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului, ce ne spune Domnul Isus să facem şi cu ce urmări?

Răspundeţi:   "Căutaţi şi veţi găsi." Matei 7:7. Domnul Isus îţi înmânează aceste şase indicii şi îţi spune: "Du-te şi găseşte-Mi biserica!" El făgăduieşte că cei care vor căuta lucrurile cereşti le vor găsi.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este singura care se potriveşte tuturor acestor şase indicii.
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este singura care se potriveşte tuturor acestor şase indicii.

12. Câte biserici se potrivesc acestor şase indicii?

Răspundeţi:   Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de distincte şi specifice încât să i se potrivească unei singure biserici. Domnul Isus nu a oferit generalităţi vagi de genul: "Vor fi mulţi oameni buni în biserica Mea" sau "Vor mai fi şi unii făţarnici." Câtor biserici li s-ar potrivi aceste două indicii? Tuturor. Aceste două indicii li s-ar potrivi şi vânzătorilor de la magazin şi bogaţilor din cluburile selecte. Ele li s-ar potrivi multora şi astfel n-ar însemna nimic. În schimb, Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de clare, care să descrie cu acurateţe şi care să i se potrivească doar unei biserici uniceBiserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Haideţi să mai verificăm o dată indiciile.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea:

1. Nu a existat ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

2. A apărut după 1798. A început să se formeze la începutul anilor 1840.

3. Păzeşte cele Zece Porunci, inclusiv cea de-a patraSabatul cel sfânt al zilei a şaptea dat de Dumnezeu.

4. Are darul profeţiei.

5. Este o biserică misionară mondială, care lucrează în 208 din cele 236 de ţări ale lumii.

6. Învaţă şi vesteşte marea solie întreită dată de Domnul Isus în Apocalipsa 14:6-14.

Domnul Isus te roagă să urmăreşti aceste şase indicii şi să le verifici singur. Este uşor. Nu se poate să nu reuşeşti.

Notă: reţine te rog că există mulţi creştini iubitori în bisericile cărora nu li se potrivesc aceste indicii, dar nici o astfel de biserică nu poate fi rămăşiţa lui Dumnezeu din vremea sfârşitului în care El îi cheamă pe toţi copiii Săi.


13. După ce unul din copiii Domnului Isus ia aminte la chemarea Lui plină de iubire şi iese din Babilon (Apocalipsa 18:2, 4), ce-l roagă Domnul Isus să facă pe urmă?

"Aşi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup." Coloseni 3:15. "El [Isus] este Capul trupului, al Bisericii." Coloseni 1:18.

Răspundeţi:   Biblia declară că poporul lui Dumnezeu este chemat într-un trup sau biserică. Domnul Isus îi roagă pe cei care pleacă din Babilon să i se alăture bisericii rămăşiţei--al cărei cap este El. Domnul a spus: "Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta." Ioan 10:16. El îi mai numeşte "poporul Meu" atât în Vechiul Testament (Isaia 58:1) cât şi în Noul Testament (Apocalipsa 18:4). Despre oile Sale din afara staulului Său (biserica), El declară: "Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor." "Oile Mele ascultă glasul Meu; ... ele vin după Mine." Ioan 10:16, 27.

Când Îşi cheamă poporul afară din Babilon, Dumnezeu le cere ca să se alăture bisericii rămăşiţei Sale. Oamenii se pot alătura bisericii rămăşiţei Sale prin botez.
Când Îşi cheamă poporul afară din Babilon, Dumnezeu le cere ca să se alăture bisericii rămăşiţei Sale. Oamenii se pot alătura bisericii rămăşiţei Sale prin botez.

14. Cum poate să intre cineva în acel trup sau biserică?

"Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci." 1 Corinteni 12:13.

Răspundeţi:   Intrăm în biserica rămăşiţei Domnului Isus din timpul sfârşitului prin botez. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru amănunte cu privire la botez).


15. Mai oferă Biblia şi alte dovezi că Domnul Isus are o singură biserică a rămăşiţei în care Îşi cheamă toţi copiii?

Răspundeţi:   Da, mai are. Să recapitulăm:

A. Biblia declară că există un singur trup adevărat sau biserică (Efeseni 4:4 Coloseni 1:18).

B. Biblia declară că zilele noastre se aseamănă cu zilele lui Noe (Luca 17:26, 27). Câte feluri de scăpare existau în zilele lui Noe? Doar unul singurarca. Tot aşa, astăzi, Dumnezeu oferă doar o barcă sau biserică ce Îi va duce în siguranţă pe copiii Săi în împărăţia Sa din ceruri. Pregăteşte-te să te urci în corabia care trebuie! Biblia declară: "Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi." Fapte 2:47. Lucrul acesta era adevărat în vremurile apostolice şi este încă adevărat în zilele noastre.

Dumnezeu făgăduieşte că biserica rămăşiţei Lui va triumfa în slavă.
Dumnezeu făgăduieşte că biserica rămăşiţei Lui va triumfa în slavă.

16. Care este vestea cea bună cu privire la biserica rămăşiţei lui Dumnezeu?

Răspundeţi:   A. Tema ei centrală este "evanghelia veşnică" a neprihănirii prin credinţa doar în Isus (Apocalipsa 14:6).

B. Se bazează pe Isus, Stânca (1 Corinteni 3:11 10:4) şi "porţile locuinţei morţilor nu o vor birui." Matei 16:18.

C. Isus Şi-a dat viaţa pentru biserica Lui (Efeseni 5:25).

D. Domnul Isus Îşi descrie biserica rămăşiţei atât de clar încât este uşor de identificat. El mai descrie şi bisericile decăzute şi Îşi cheamă copiii afară din ele. Satana îi va prinde în capcană doar pe aceia care îşi închid ochii şi inima.

E. Învăţăturile ei sunt toate adevărate (1 Timotei 3:15).


17. Care este vestea cea bună cu privire la rămăşiţa lui Dumnezeu?

Răspundeţi:   Ea va:

A. Fi mântuită în împărăţia cerurilor (Apocalipsa 15:2).

B. Birui pe cel rău prin "puterea" şi "sângele" lui Isus (Apocalipsa 12:10, 11).

C. Avea răbdare (Apocalipsa 14:12).

D. Avea credinţa lui Isus (Apocalipsa 14:12).

E. Avea libertate deplină (Ioan 8:31, 32).


18. Vremea este spre sfârşite. Cea de-a doua venire a Domnului Isus urmează imediat după vestirea soliilor celor trei îngeri (Apocalipsa 14:12-14). Ce-i roagă urgent Domnul Isus pe copiii Săi?

"Intră în corabie, tu şi toată casa ta." Geneza 7:1.

Răspundeţi:   În zilele lui Noe, doar opt oameni (incluzându-l şi pe Noe) au răspuns invitaţiei lui Dumnezeu. Domnul Isus vă aşteaptă la uşa corăbiei Sale din timpul sfârşitului sau a bisericii rămăşiţei.

Notă: Acesta este al optulea ghid de studiu din seria palpitantă despre soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Ultimul ghid de studiu din serie va discuta despre darul profeţiei.


19. Sunt gata să răspund chemării Domnului Isus de a intra în biserica rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat

1. China, cu o pătrime din populaţia mondială, de-abia dacă a ajuns evanghelia la ea. Nu va dura mult ca să ajungă la toţi cei de acolo?


"Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu." Marcu 10:27. Biblia declară că Domnul: "va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui." Romani 9:28. Acelaşi Domn care i-a dat putere lui Iona să ducă la pocăinţă o întreagă cetate în mai puţin de 40 de zile (Iona capitolul 3) Îşi va încheia lucrarea foarte repede în aceste ultime zile. El declară că lucrarea Lui va merge cu o viteză atât de mare că îi va fi aproape cu neputinţă bisericii lui Dumnezeu să se ocupe cum se cade de fluxul copleşitor de suflete (Amos 9:13). Dumnezeu a făgăduit. Se va întâmpla. Curând şi deodată se va termina totul. Nu mai are rost să faci planuri pe termen lung în lucrarea lui Dumnezeu de astăzi. Este un timp de mare urgenţă, iar urgenţa cere acţiune imediată. Cei care se gândesc mult timp s-ar putea să cadă în capcană şi să se trezească prea târziu.

2. Chiar este un pericol adevărat ca mulţi din cei ce mărturisesc a fi creştini să fie prinşi nepregătiţi şi să-şi piardă mântuirea când va reveni Domnul Isus?


Da, Isus a clarificat cât se poate de mult acest lucru. El ne-a avertizat asupra câtorva lucruri care îi vor prinde în capcană şi îi vor pierde pe mulţi creştini: (1) îmbuibarea, (2) beţia, (3) îngrijorările acestei vieţi şi (4) somnul (Luca 21:34 Marcu 13:34-36).

A. Îmbuibarea reprezintă a face prea mult din toatedin mâncare, din muncă, din citit, din relaxare, etc. Ea strică echilibrul şi nimiceşte gândirea clară. De asemenea, împiedică petrecerea timpului cu Domnul Isus.

B. Beţia se referă la lucrurile care ne dau o letargie şi o neplăcere pentru lucrurile cereşti. Exemple includ pornografia, sexul în afara căminului, întovărăşiri rele, neglijarea studiului Bibliei, neglijarea rugăciunii şi evitarea serviciilor divine. Astfel de lucruri îi fac pe oameni să trăiască într-o lume ireală a viselor şi astfel îşi vor pierde mântuirea.

C. Îngrijrările acestei vieţi îi distrug pe credincioşii care ajung atât de ocupaţi cu activităţi perfect de bune încât nu mai au timp pentru Isus, rugăciune, studiul Cuvântului, mărturie şi prezenţa la biserică. Făcând aşa, ne luăm ochii de la adevăratul scop şi ne înecăm în lucruri mici, fără importanţă veşnică.

D. Somnul se referă la somnul spiritual. S-ar părea că este cea mai mare problemă de astăzi. Când cineva doarme, nu ştie că doarme. Considerând că oricum avem o legătură cu Isus, avem o formă de evlavie fără putere, aplicând toate predicile altora şi refuzând să devii activ pentru lucrarea lui Isustoate aceste lucruri şi multe altele îi fac pe acei care dorm, dacă nu se vor trezi printr-un miracol, să doarmă până vor trece de momentul adevărului.

3. M-am alăturat bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu şi n-am fost niciodată mai fericit în toată viaţa mea. Dar niciodată nu m-a urmărit cel rău întratât. De ce se întâmplă aşa?


Deoarece cel rău este supărat pe rămăşiţa lui Dumnezeu şi îşi petrece timpul, încercând să-i rănească şi să-i descurajeze (Apocalipsa 12:17). Domnul Isus nu le-a făgăduit copiilor Săi că nu vor avea parte de încercări, vaiuri, atacuri din partea celui rău, perioade grele şi chiar lovituri puternice de la Satana. De fapt, El le-a făgăduit că astfel de lucruri chiar li se vor întâmpla copiilor Săi (2 Timotei 3:12). Totuşi, El le-a făgăduit: (1) că le va da biruinţă (1 Corinteni 15:57), (2) că va fi cu ei întotodeauna, prin tot ceea ce vor trece (Matei 28:20), (3) că le va da pace (Ioan 16:33; Psalmii 119:165) şi (4) că nu-i va părăsi niciodată (Evrei 13:5). În cele din urmă, Domnul Isus şi cu Tatăl Său au promis că îi vor ţine atât de strâns pe copiii Lor încât nimeni nu-i va smulge din mâinile Lor (Ioan 10:28, 29). Amin!

4. Ce înseamnă cuvântul "biserică"?


Cuvântul "biserică" este tradus din cuvântul grecesc "ekklesia", care înseamnă "cei chemaţi afară." Cât se mai potriveşte! Copiii lui Isus sunt chemaţi afară din lume şi din Babilon ca să stea în siguranţă în staulul Lui preţios. Oamenii ajung să aparţină bisericii din vremea sfârşitului a rămăşiţei Domnului Isus, botezându-se atunci când îi cheamă Isus. El le zice: "Oile Mele ascultă glasul Meu, ... şi ele vin după Mine." Ioan 10:27.


Întrebări test

1. De care simbol Se foloseşte Domnul Isus pentru a-Şi descrie adevărata biserică în profeţie? (1)


_____   De un stâlp înalt.
_____   De o fiară.
_____   De un înger strălucitor.
_____   De o femeie curată.
_____   De un nor misterios.

2. Ce reprezenta "pustia" în care a fugit biserica? (1)


_____   Locuri singuratice cum ar fi peşteri, păduri, etc.
_____   Deşertul Sahara.
_____   Iraqul.
_____   Deşertul Gobi.

3. Următoarele idei fac parte din întreita solie îngerească: (3)


_____   A căzut Babilonul. Ieşiţi din el!
_____   Iadul va arde în veci de veci.
_____   Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Onoraţi-L, lăudaţi-L şi închinaţi-vă Lui deoarece este Creator, păzindu-I Sabatul Lui cel sfânt, care repre
_____   Plăgile s-au terminat.
_____   Toată lumea va fi mântuită.
_____   Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei!

4. Domnul Isus oferă şase puncte de identificare care să ne îndrume spre biserica rămăşiţei Lui. Această biserică va (6)


_____   Avea mulţi creştini grozavi.
_____   Păstra cele Zece porunci, inclusiv porunca a patra.
_____   Avea unii făţarnici.
_____   îi va plăcea să cânte multe cântece creştine.
_____   Se va ruga mult.
_____   Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.
_____   Avea darul profeţiei.
_____   Vorbi în limbi.
_____   Fi o biserică mondială, misionară.
_____   Avea multe biserici frumoase.
_____   Apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.
_____   Vesti şi va învăţa cele trei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-14.

5. Cât timp trebuia să stea biserica în pustie? (1)


_____   Cinci ani.
_____   O mie de ani.
_____   680 de ani.
_____   1260 de ani.
_____   33 de ani.

6. În Apocalipsa capitolul 12, simbolic copilul care i s-a născut femeii reprezintă (1)


_____   Biserica apostolică.
_____   Isus.
_____   Evanghelia dusă neamurilor.

7. Îi cheamă Isus pe copiii Săi ca să iasă din lume şi din Babilon şi să intre în biserica rămăşiţei Sale?


_____   Da.
_____   Nu.

8. Cum te poţi alătura bisericii rămăşiţei? (1)


_____   Dând mâna cu pastorul.
_____   Semnând o carte de membru.
_____   Prin botez.
_____   Oferind un dar generos.

9. Există mulţi credincioşi deosebiţi în toate bisericile şi chiar unii care nu sunt membrii nici unei biserici. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

10. Care din următoarele lucruri îi face pe credincioşi să fie pierduţi şi să fie prinşi pe picior greşit? (4)


_____   Îmbuibarea.
_____   Îngrijorările acestei vieţi.
_____   Să vorbeşti prea mult de religia ta.
_____   Beţia spirituală.
_____   Somnolenţa spirituală.
_____   Mărturisirea credincioasă.
_____   Citirea ziarului.

11. Dumnezeu Îşi va termina repede lucrarea de pe pământ ducând evanghelia cu iuţime la fiecare om. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

12. Care din următoarele le promite Dumnezeu copiilor Săi? (4)


_____   Pace.
_____   Nu vor avea necazuri.
_____   Biruinţă.
_____   Nu se vor îmbolnăvi niciodată.
_____   Nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui şi a Domnului Isus.
_____   Nu-i va părăsi niciodată.
_____   Vor fi bogaţi.

13. Ce înseamnă literal cuvântul "biserică"? (1)


_____   Un anume loc desemnat pentru rugăciune.
_____   O adunare de credincioşi.
_____   'Cei chemaţi afară'.
_____   O catedrală.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top