Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Statele Unite în profeţia biblică

Statele Unite în profeţia biblică
Oare o fi adevărat? America în profeţia biblică - absolut! Când te gândeşti, este normal ca naţiunea cea mai puternică şi cea mai influentă de pe pământ să joace un rol vital în ultimile evenimente uimitoare ale încheierii istoriei acestei lumi. Dar chiar mai multe surprize vă aşteaptă pe când Biblia descoperă cum a ajuns la existenţă şi de ce naţiunea conducătoare a lumii! Înainte de a începe acest ghid de studiu, vă rog să citiţi Apocalipsa 13:11-18, deoarece aceste opt versete vă oferă un tablou profetic despre America în zilele care ne stau în faţă.
Fiara din Apocalipsa 13:1-10 simbolizează papalitatea.
Fiara din Apocalipsa 13:1-10 simbolizează papalitatea.

1. Două puteri mondiale sunt simbolizate în Apocalipsa capitolul 13. Care este prima putere?

Răspundeţi:   Fiara cu şapte capete (Apocalipsa 13:1-10) nu este altcineva decât papalitatea romană. (Vezi ghidul studiului 15 ca să ai o viziune completă asupra acestui subiect.) Reţine că fiarele din profeţia biblică simbolizează naţiuni sau puteri mondiale (Daniel 7:17, 23).

În 1798, generalul Berthier i-a făcut o rană de moarte papalităţii când l-a luat prizonier pe papa.
În 1798, generalul Berthier i-a făcut o rană de moarte papalităţii când l-a luat prizonier pe papa.

2. În ce an, s-a prezis că papalitatea îşi va pierde influenţa şi puterea mondială?

"Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni." Apocalipsa 13:5.

Răspundeţi:   Biblia a prezis că papalitatea ăşi va pierde influenţa mondială şi puterea la sfârşitul celor 24 de luni. Această profeţie s-a împlinit în 1798, când generalul lui Napoleon, Berthier l-a luat prizonier pe papă şi puterea papală a primit o rană de moarte. (Pentru toate amănuntele, vezi ghidul studiului 15).

Fiara din Apocalipsa 13:11-18 simbolizează America.
Fiara din Apocalipsa 13:11-18 simbolizează America.

3. Despre care naţiune s-a prezis că se va ridica cam pe la aceeaşi vreme când papalitatea îşi primea rana de moarte?

"Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară,care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur." Apocalipsa 13:11.

Răspundeţi:   Luarea papei ca prizonier amintită în versetul 10 a avut loc în 1798, iar noua putere (versetul 11) a fost văzută ridicându-se cam în acelaşi timp. Statele Unite şi-au declarat independenţa în 1776, au votat constituţia în 1787, au adoptat Legea Drepturilor Omului în 1791 şi au fost recunoscute ca putere în lume prin 1798. Perioada i se potriveşte evident Americii. Nici o altă putere nu s-ar putea compara.

Profeţia a prezis că America se va ridica dintr-o regiune slab populată.
Profeţia a prezis că America se va ridica dintr-o regiune slab populată.

4. Ce înseamnă că fiara "s-a ridicat din pământ"?

Răspundeţi:   Această naţiune se ridică "din pământ" în loc să se ridice din apă aşa cum s-au ridicat celelalte naţiuni amintite în Daniel şi Apcalipsa. Ştim din Apocalipsa că apa simbolizează ţinuturi ale lumii cu multă populaţie. "Apele pe care le-ai văzut pe care şade desfrânata, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi." Apocalipsa 17:15. Prin urmare, pământul reprezintă opusul. Înseamnă că această nouă naţiune se va ridica într-o regiune a lumii care practic fusese nepopulată înainte de anii 1700. Nu putea să se ridice dintre naţiunile populate şi luptătoare ale Vechii Lumi. Trebuia să apară pe un continent slab populat.


5. Ce simbolizează cele două coarne ca de miel şi lipsa cununilor?

Răspundeţi:   Cornele reprezintă regi şi regate sau guverne (Daniel 7:24 8:21). În acest caz, ele reprezintă cele două principii după care se conduce America: libertate civilă şi religioasă. Aceste două principii de guvernare s-au mai numit "republicanism" (un guvern fără un rege) şi "protestantism" (o bserică fără un papă). Alte naţiuni din vremuri de demult i-au obligat pe oameni să sprijine prin dări religia de stat. Majoritatea au şi asuprit pe disidenţii religioşi, dar America a stabilit ceva cu totul nou: Libertatea de a te închina aşa cum vrei fără ca guvernul să intervină sau să comandeşi cu protecţie guvernamentală. Lipsa cununilor înseamnă o formă republicană de guvernare mai degrabă decât o monarhie. Coarnele asemenea unui miel denotă o naţiune nevinovată, tânără, iubitoare de pace, care nu asupreşte şi spirituală. De 28 de ori se face referire la Domnul Isus în Apocalipsa ca la un miel. Deci, acest guvern nou încerca să-I susţină principiile. Nici o altă putere de pe pământ nu i s-ar fi putut potrivi caracteristicilor şi perioadei de timp fiarei cu coarne de miel, cu excepţia Americii.

Notă specială: Cât ne-am mai dori să putem să ne oprim aici în descrierea făcută de Domnul Isus Americii, dar nu putem, pentru că nici El nu S-a oprit aici. Ceea ce urmează este zdruncinător şi tulburător. America este într-adevăr o ţară marecu libertatea ei de conştiinţă, presă, vorbire şi întreprindere protecţia pe care o oferă, ocaziile ei de aur, simţământul de fair play, simpatia ei pentru cei asupriţi şi puternica ei orientare creştină. Nu este desăvârşită, dar chiar şi acum nenumăraţi oameni din alte ţări se grăbesc să devină cetăţeni americani în fiecare an. Dacă uşile Americii s-ar deschide larg, o mare parte din populaţia lumii s-ar muta imediat în Statele Uniteîn "raiul pe pământ" aşa cum îl percep ei. Trist, dar această ţară bogat binecuvântată se va schimba drastic în zilele care urmează, grăbind încercări şi vaiuri fără pereche pentru poporul lui Dumnezeu. Declarăm asta cu reticenţă şi multă îngrijorare.

În timpul sfârşitului America îi va sili pe oameni fie să se închine, fie să fie pedepsiţi.
În timpul sfârşitului America îi va sili pe oameni fie să se închine, fie să fie pedepsiţi.

6. Ce înseamnă când profeţia din Apcalipsa 13:11 declară că America va vorbi ca un "balaur"?

Răspundeţi:   Aşa cum am aflat în ghidul studiului 20, balaurul este Satana, care lucrează prin diferite guverne ale pământului ca să-şi instaureze împărăţia lui cea rea şi să zdrobească biserica lui Dumnezeu prin persecutarea şi nimicirea poporului Său. Scopul Satanei a fost din totdeauna să uzurpe puterea şi scunul de domnie al lui Dumnezeu şi să-i silească pe oameni să i se închine şi să asculte de el. (Vezi Ghidul studiului 2 pentru mai multe detalii). Aşa că "vorbea ca un balaur" înseamnă că Statele Unite (sub influenţa Satanei) îi vor sili pe oameni, la timpul sfârşitului, să se închine contrar conştiinţei sau vor fi pedepsiţi.

Religia apostaziată şi guvernul civil se vor uni la sfârşitul timpului ca să forţeze conştiinţa oamenilor.
Religia apostaziată şi guvernul civil se vor uni la sfârşitul timpului ca să forţeze conştiinţa oamenilor.

7. Ce va face America anume ca să o facă să vorbească asemenea unui balaur?

Răspundeţi:   Urmăriţi cele patru puncte cruciale:

A. "Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei." Apocalipsa 13:12. America va deveni o putere persecutoare care îi va sili pe oameni să acţioneze împotriva conştiinţei lor, aşa cum a prcedat Roma papalăcare este zugrăvită în prima jumătate a capitolului 13 din Apocalipsa.

B. "Şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată." Apocalipsa 13:12. Statele Unite vor conduce naţiunile lumii în a sili închinarea şi credincioşia faţă de antihristul papal. Problema este şi a fost întotdeauna închinarea. Cui i te vei închina şi de cine vei asculta? De Domnul Hristos Creatorul şi Răscumpărătorul tău sau de Antihrist? Orice suflet de pe pământ i se va închina în cele din urmă unuia sau celuilalt. Întreaga abordare va apărea profund spirituală. Vor avea loc minuni incredibile (Apocalipsa 13:14, 15) care vor înşela miliarde (Apocalipsa 13:3).

Aceia care vor refuza să i se alăture acestei mişcări vor fi consideraţi radicali fără de Dumnezeu. Isus numeşte America protestantă din timpul sfârşitului un "prooroc mincinos" (Apocalipsa 19:20 20:10), deoarece va părea demnă de încredere şi spirituală dar în schimb va fi satanică în purtarea ei.

Toate acestea s-ar putea să pară imposibile, dar cuvintele Domnului Isus sunt întotdeauna demne de încredere şi adevărate (Tit 1:2). El a prezis ridicarea şi căderea celor patru imperii universale şi a Antihristului (Daniel capitolele 2 şi 7) într-o vreme când astfel de preziceri păreau ciudate şi incredibile, dar toate s-au petrecut exact aşa cum au fost prezise. Avertizarea Lui pentru noi cei de azi cu privire la profeţie este: "Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeţi." Ioan 14:29.

C. "Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia." Apocalipsa 13:14. Statele Unite îi vor face chip fiarei legiferând închinarea religioasă. Vor da o lege care să ceară să te închini şi îi vor sili pe oameni fie să asculte, fie să fie omorâţi. Această acţiune reprezintă o imitaţie sau un chip al alianţei biserică-stat pe care a folosit-o papalitatea în timpul evului mediu, când era în putere, atunci când milioane au fst omorâţi pentru credinţa lor. America va alia guvernul civil şi protestantismul apostaziat într-o "căsătorie" care va sprijini papalitatea. Va influenţa atunci toate naţiunile lumii să-i urmeze exemplul. Astfel, papalitatea va câştiga sprijinul lumii întregi.

D. "Şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei." Apocalipsa 13:15. Statele Unite, în calitate de lider al acestei mişcări internaţionale, va influenţa toate naţiunile lumii să impună un decret de moarte universal asupra tuturor celor care refuză să se închine fiarei sau chipului ei. Un alt nume pentru această coaliţie mondială este "Babilonul cel mare." (Ghidul studiului 22 vă va oferi mai multe informaţii.) Această alianţă mondială, în numele lui Hristos, va înlocui convingerea pe care o aduce doar Duhul Sfânt cu puterea poliţienească şi va forţa închinarea.

8. Asupra căror probleme anume se va folosi forţa şi decretul de moarte?

8. Asupra căror probleme anume se va folosi forţa şi decretul de moarte?

"I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi ţi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei." Apocalipsa 13:15-17.

Răspundeţi:   Punctele finale de controversă vor fi închinarea şi ascultarea de fiară şi primirea semnului ei--duminica drept zi sfântă--în balanţă cu închinarea şi ascultarea de Hristos şi primirea semnului Său--Sabatul Său cel sfânt, ziua a şaptea. (Pentru detalii, vezi Ghidul studiului 20.) Când problemele vor deveni clare şi oamenii vor fi siliţi fie să se închine duminica şi să calce Sabatul sau să fie omorâţi, acei care vor alege duminica în locul Sabatului, în esenţă, se vor închina fiarei. Ei vor fi ales să asculte de cuvântul unei fiinţe create, al unui om, în loc să asculte de cuvântul Creatorului lor, Domnul Isus Hristos. Iată propria declaraţie a papalităţii: "Biserica a schimbat Sabatul în duminică şi se închină în acestă zi printr-o ascultare tăcută faţă de mandatul Bisericii Catolice." Hartford Weekly Call, 22 Februarie, 1884.

În timpul celui de-al doilea război mondial, vânzarea alimentelor, combustibilului, pneurilor şi a altor necesităţi se făcea prin cupoane de raţie. Cu siguranţă că s-ar mai putea repeta aşa ceva.
În timpul celui de-al doilea război mondial, vânzarea alimentelor, combustibilului, pneurilor şi a altor necesităţi se făcea prin cupoane de raţie. Cu siguranţă că s-ar mai putea repeta aşa ceva.

9. Ar putea oare guvernul să controleze vânzarea şi cumpărarea?

Răspundeţi:   În timpul celui de-al doilea război mondial, cumpărarea era raţionalizată pentru anume articole (cum ar fi zahăr, pneuri şi benzina pentru maşini) necesitând nişte cupoane de raţie. Fără acele cupoane, banii n-aveau nici o valoare. În acest veac foarte informatizat, s-ar putea înfiinţa cu uşutinţă un sistem care să se bazeze pe numărul nostru de identitate. Dacă nu veţi fi de acord să colaboraţi cu coaliţia mondială, numărul dvs., când va fi perforat înaintea unei cumpărături, s-ar putea să vă descalifice. Nu ştim exact cum va avea loc acest lucru, dar putem fi siguri că va avea loc deoarece aşa declară Dumnezeu că se va întâmpla în Apocalipsa 13:16, 17.

Apariţia celor două puteri
din Apocalipsa 13 este clară. La sfârşitul timpului vor exista două supraputeri: Statele Unite ale Americii şi papalitatea. Statele Unite ale Americii vor sprijini papalitatea inducând popoarele lumii să i se închine fiarei (papalităţii) şi să primească semnul ei sau altfel să moară. Următoarele două întrebări vor evalua puterea acestor două supraputeri.

Papalitatea reprezintă cea mai mare putere politico-religioasă de pe pământ.
Papalitatea reprezintă cea mai mare putere politico-religioasă de pe pământ.

10. Cât de puternică şi de influentă este papalitatea astăzi?

Răspundeţi:   Este cea mai mare putere politico-religioasă din lume. Practic orice ţară importantă din lume îşi are un ambasador oficial sau reprezentant de stat la Vatican. Observaţi următoarele declaraţii:

A. Papalitatea este atât de influentă şi puternică încât aproape orice ţară importantă se consultă cu ea înainte de lua o decizie politică majoră. "Marele ei corp diplomatic întreţine relaţii cu peste 100 de naţiuni." U.S.News and World Report, 30 Octombrie, 1978, p. 24.

B. Ea îşi asumă meritul de a fi ajutat la căderea comunismului, declarând că Maria, mama lui Isus, a călăuzit strategia papei care a dus la căderea comunismului. "Handmaid or Feminist," Time, 30 Decembrie, 1991, p. 64, 65.

C. Scopul papei este să unească lumea creştină sub conducerea papalităţii către sfârşitul acestui secol. El a făcut peste 40 de călătorii în lume ca să pună temelia pentru acest scop. Gene H. Hogberg, The Plain Truth, Noiembrie/Decembrie 1989, p. 24, 25.

D. Reacţia mondială a fost aproape copleşitoare. În timpul crizei din Iraq, uneori papa şi preşedintele Americii au discutat problemele lumii la telefon săptămânal. U.S. News and World Report, 13 august, 1990, p. 18.

E. Pe data de 7 iunie 1982, fostul preşedinte Ronald Reagan şi papa Ioan Paul II s-au întâlnit timp de 50 de minute la Vatican şi au elaborat un plan pentru a elimina comunismul. Statele Unite au trimis pe apă tone de echipament modern de comunicaţii spre Polonia (locul de pornire) pentru difuzarea informaţiilor necesare maselor. "The Holy Alliance," Time, Februarie 1992, p.28, 31, 35.

F. Gorbaciov a declarat: "Tot ceea ce a avut loc în Europa de est în ultimii ani ar fi fost cu neputinţă fără eforturile papei şi rolul enorm, inclusiv rolul politic, pe care l-a jucat pe arena mondială." Mihail Gorbaciov, Toronto Star, 9 martie, 1992.

Papalitatea, care mai înainte îi numea pe protestanţi "eretici," acum îi numeşte "fraţi despărţiţi" şi sugerează cu iubire ca toţi să lucreze şi să se roage împreună pentru pace şi prezenţa lui Dumnezeu. Milioane de protestanţi sunt profund impresionaţi. De fapt, mai multe denominaţiuni protestante au avut dialoguri oficiale cu papalitatea ca să încerce să înlăture diferenţele provocate de Reformă.

America este puterea militară numărul unu din lume.
America este puterea militară numărul unu din lume.

11. Cât de puternice şi de influente sunt Statele Unite astăzi?

Răspundeţi:   Statele Unite sunt considerate ca puterea militară numărul unu din lume şi ca centru de infuenţă. Remarcaţi următoarele declaraţii:

A. "Singura supraputere care mai rămâne pe planetă [este America]." "The U.N. Obsession," Time, 9 mai, 1994, p. 86.

B. "Nu se întrevede în viitorul apropiat nici oputere care să rivalizeze cu Statele Unite." Charles Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, 29 iulie, 1992, p. 23

C. Yassir Arafat a numit America "noua Romă" deoarece, aşa cum vechea Romă era supraputerea nedisputată a veacului ei, America este acum numărul unu. Newsweek, 12 august, 1991, p. 33.

D. "Puterea Americii va determina acum toate evenimentele majore de pe glob." Jim Hoagland, "Of Heroes ...", The Washington Post, 21 august, 1991, p. A-23.

Când o grupare marxistă a răsturnat guvernul din Etiopia, Americii i s-a cerut să negocieze. Când Boris Ielţîn a devenit preşedinte al noii Rusii independente,a vizitat mai întâi America. Fostul preşedinte al URSS Mihail Gorbaciov s-a întors spre America, atunci când a fost în criză.Când Kuwait a fost invadat, guvernul lui a cerut ajutorul Americii. Războiul condus de Statele Unite împotriva Iraqului a reunit sprijinul aproape a întregului pământ. Un corespondent al Radioului Public Naţional l-a numit pe preşedintele american "preşedintele lumii." Avem acum "o structură mondială foarte neobişnuită cu o singură putere, Statele Unite, în vârful sistemului internaţional." Krauthammer, The New Republic, p.23.

12. Este clar că influenţa şi puterea atât a Statelor Unite cât şi a papalităţii cresc cu rapiditate. Care alţi factori ar putea ajuta la crearea climatului necesar pentru darea unei legi mondiale ca

12. Este clar că influenţa şi puterea atât a Statelor Unite cât şi a papalităţii cresc cu rapiditate. Care alţi factori ar putea ajuta la crearea climatului necesar pentru darea unei legi mondiale ca toţi cei care refuză să-şi încalce conştiinţa să fie omorâţi?

Răspundeţi:   Nu-i putem numi cu cerititudine, dar câţiva posibili factori ar putea fi:

A. Activitatea teroriştilor.

B. Revolte şi crime fără număr.

C. Războiul drogurilor.

D. O decădere economică majoră.

E. SIDA şi alte epidemii.

F. Ameninţări nucleare de la naţiuni radicale.

G. Corupţie politică.

H. Încălcări flagrante ale dreptăţii de către tribunale.

I. Abuzuri din partea celor cu bună stare.

J. Mărirea impozitelor.

K. Pornografie şi o imoralitate care îţi provoacă silă.

L. Dezastre înspăimântătoare în toată lumea.

M. Grupuri radicale având "anumite interese".

N. Criza avorturilor.

Un avânt împotriva corupţiei, nelegiuirii, imoralităţii, îngăduinţei a orice, nedreptăţii, sărăciei, a conducătorilor politici slabi şi fără eficienţă şi multe alte vaiuri asemănătoare ar putea precipita cu uşurinţă o cerinţă pentru ca să se dea legi puternice, la obiect, care să fie şi puse în aplicare.


13. Pe când starea lumii se va înrăutăţi, ce va face Satana ca să înşele masele?

"Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i le dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia." Apocalipsa 13:13, 14.

Răspundeţi:   America va trăi o reînviorare contrafăcută şi va insista ca să se decreteze legi care să-i silească pe toţi să ia parte. (Aceasta este reprezentată de "chipul fiarei" din Apocalipsa 13:14.) Oamenii vor fi siliţi să desconsidere Sabatul sfânt al zilei a şaptea dat de Dumnezeu şi să se închine în schimb ziua "sfântă" a fiarei--duminica. Unii vor adera pur şi simplu din motive sociale sau economice. Starea de lucruri din lume va deveni atât de intolerablă încât va părea că singura soluţie este o mişcare mondială de "întoarcere la Dumnezeu şi la rugăciune", prin care toţi să se alăture închinării şi rugăciunii duminica. Satana va înşela lumea, făcându-i să creadă că ei trebuie să compromită adevărul biblic şi să sfinţească duminica, dar în realitate, ascultarea de fiară şi închinarea la ea le vor închine oamenilor uşa împărăţiei lui Dumnezeu. Nu este de mirare că Domnul Isus accentuează atât de mult în Apocalipsa problema închinării la fiară şi primirii semnului ei!

În ultimile zile de pe pământ, solia de speranţă dată de Dumnezeu pentru timpul sfârşitului va ajunge la orice om.
În ultimile zile de pe pământ, solia de speranţă dată de Dumnezeu pentru timpul sfârşitului va ajunge la orice om.

14. În timp ce va creşte interesul pentru reînviorarea contrafăcută, ce se va întâmpla cu adevărata înviorare universală condusă de poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului?

Răspundeţi:   Biblia declară că întreaga lume va fi "luminată" de slava ei (Apocalipsa 18:1). Se va ajunge la orice om de pe pământ (Marcu 16:15) cu întreita solie pentru timpul sfârşitului din Apocalipsa 14:6-14. Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va creşte cu o viteză uimitoare când milioane de oameni se vor alătura poporului lui Dumnezeu şi vor primi darul mântuirii Sale prin harul şi credinţa în Isus, care îi vor transforma în slujitori supuşi Lui. Mulţi oameni şi conducători din toate ţările lumii vor refuza să i se închine fiarei şi să accepte învăţăturile ei false. În schimb, I se vor închina şi vor asculta doar de Isus. Atunci, vor primi semnul Sabatului Său celui sfânt pe fruntea lor (Apocalipsa 7:2, 3), fiind astfel sigilaţi pentru veşnicie.

Creşterea mare va înfuria mişcarea contrafăcută
Această creştere uimitoare a poporului lui Dumnezeu va înfuria mişcarea contrafăcută. Conducătorii ei se vor convinge pe deplin că cei care refuză să colaboreze cu reînviorarea mondială contrafăcută reprezintă cauza tuturor vaiurilor de pe pământ (Daniel 11:44). Nu le vor mai da voie să cumpere sau să vândă (Apocalipsa 13:16, 17), dar Dumnezeu va avea grijă de hrana lor (Isaia 33:16) şi îi va ocroti (Psalmi 34:7).

15. În disperare, coaliţia condusă de Statele Unite va decide să impună decretul de moarte asupra duşmanilor ei (Apocalipsa 13:15). Ce declară Apocalipsa 13:13, 14 că vor face conducătorii ei ca să-i

15. În disperare, coaliţia condusă de Statele Unite va decide să impună decretul de moarte asupra duşmanilor ei (Apocalipsa 13:15). Ce declară Apocalipsa 13:13, 14 că vor face conducătorii ei ca să-i convingă pe oameni că Dumnezeu este cu ei?

Răspundeţi:   Vor face minuniatât de convingătoare încât toţi vor fi convinşi, cu excepţia copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu din timpul sfârşitului (Matei 24:24).Folosindu-se de duhurile (sau îngerii căzuţi) ai Satanei (Apocalipsa 16:13, 14), ei vor lua chipul drag al celor morţi prin vrăjitorie (Apocalipsa 18:23) şi probabil că se vor da drept profeţi ai Bibliei şi apostoli. Aceste duhuri mincinoase (Ioan 8:44) de demoni vor pretinde fără îndoială că Dumnezeu i-a trimis să-i îndemne pe toţi să vină cu ele.

Satana se dă drept Hristos Îngerii lui se dau drept slujbaşi creştini
Îngerii lui Satana vor apărea şi ei drept oameni evlavioşi ai bisericii, iar Satana va apărea ca un înger de lumină (2 Corinteni 11:13-15). Ca minune supremă, Satana va pretinde că este Isus (Matei 24:23, 24). Dându-se drept Hristos, îi va fi uşor să pretindă că el a schimbat Sabatul în duminică şi îi va îndemna pe urmaşii lui să-şi continue reînviorarea universală şi să înalţe ziua lui "sfântă"duminica.

Miliarde de oameni vor fi înşelaţi
Milioane de oameni, care vor crede că Satana este Isus, se vor închina la picioarele lui şi se vor alătura mişcării de contrafacere. "Întreaga lume mergea după fiară cu o uimitoare admiraţie." Apocalipsa 13:3, NEB.*

Înşelăciunea va de un efect copleşitor, dar poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului nu se va lăsa înşelat, deoarece ei vor verifica totul după Biblie (Isaia 8:19, 20 2 Timotei 2:15). Biblia declară că legea lui Dumnezeu nu se poate schimba (Matei 5:18). Mai declară că atunci când va reveni Isus, orce ochi Îl va vedea (Apocalipsa 1:7), iar El nu va atinge pământul, ci va rămâne pe nori şi Îşi va chema poporul să-L întâmpine în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17).

*The New English Bible. (C) 1961, 1970 by the Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge University Press. Folosită cu permisiune.


16. Cum ne-am putea feri de înşelăciunile puternice din vremea sfârşitului?

Răspundeţi:   A. Verificaţi fiecare învăţătură după Biblie (2 Timotei 2:15 Fapte 17:11 Isaia 8:19, 20).

B.Urmaţi adevărul pe măsură ce Domnul Isus vi-l descoperă. El făgăduieşte că cei care Îi împlinesc voia nu vor sfârşi niciodată prin a îmbrăţişa o minciună (Ioan 7:17).

C.Staţi lângă Isus în fiecare zi (Ioan 15:5).

Reţineţi: Acesta este al şaselea ghid de studiu din seria noastră de nouă cu privire la întreita solie îngerească. Următorul ghid de studiu vă va descoperi cum vor reacţiona la evenimentele sfârşitului bisericile creştine şi alte religii din lumea întreagă.


17. Sunt gata să mă închin lui Isus şi să ascult de El chiar dacă va însemna batjocură, persecuţie şi în cele din urmă decretul de moarte.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat

1. Nu pare corect ca, în criza finală, oameni care n-au auzit niciodată de adevărul lui Dumnezeu să aleagă nevinovaţi o contrafacere şi astfel să-şi piardă mântuirea.


Nimeni nu va fi confruntat cu criza finală fără ca mai înainte să fi auzit (Marcu 16:15) şi să fi înţeles (Ioan 1:9) întreita solie a lui Dumnezeu pentru zilele noastre (Apocalipsa 14:6). Oamenii vor alege să primească semnul fiarei atunci doar pentru că nu doresc să plătească preţul pentru a-L urma pe Hristos.

2. Ce este bătălia de la Armaghedon despre care se vorbeşte în Apocalipsa 16:12-16? Când şi unde se va da ea?


Bătălia de la Armaghedon este ultima bătălie dintre Hristos şi Satana. Se va da pe pământ şi va începe chiar înainte de timpul sfârşitului. Bătălia va fi oprită de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Va reîncepe după cei 1000 de ani, când cei răi vor înconjura sfânta cetate în speranţa de a o cuceri. Bătălia se va sfârşi când Dumnezeu va trimite foc din cer asupra celor răi şi îi va nimici (Apocalipsa 20:9). (Ghidul studiului 12 explică cei 1000 de ani în amănunţime.)

Ce înseamnă cuvântul "Armaghedon"?
Armaghedon este un nume simbolic pentru "războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic" dintre Hristos şi Satana în care se vor implica toate naţiunile pământului (Apocalipsa 16:12-16, 19).

"Împăraţii Răsăritului" sunt Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. "Răsăritul" în Biblie simbolizează împărăţia lui Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 7:2 Ezechiel 43:2 Matei 24:27). În această bătălie finală, practic se va uini întreaga lume (Apocalipsa 16:14) ca să lupte împotriva lui Isus, Mielul şi împotriva copiilor Lui (Apocalipsa 17:14 19:19). Scopul lor va fi să-i şteargă de pe pământ pe toţi aceia care refuză să se închine fiarei şi să primească semnul ei (Apocalipsa 13:15-17).

Cei care resping adevărul vor fi înşelaţi
Cei care vor refuza să primească întreita solie dată de Dumnezeu pentru aceste ultime zile (deşi ştiu sigur că este adevărată), vor fi puternic înşelaţi aşa că vor ajunge să creadă o minciună (2 Tesaloniceni 2:10-12). Vor începe să creadă sincer că ei susţin marea împărăţie a lui Dumnezeu în încercarea lor de a nimici poporul lui Dumnezeu. Ei îi vor considera pe sfinţi drept nişte fanatici înşelaţi fără nici o nădejde care duc la rău întreaga lume prin refuzul lor de a colabora cu reînviorarea contrafăcută.

ea de-a doua venire a Domnul Isus opreşte lupta
Lupta însăşi va fi mondială. Guvernele vor încerca simultan să-i nimicească pe copiii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu va interveni. Fluviul simbolic Eufrat va seca (Apocalipsa 16:12). Apa reprezintă oameni (Apocalipsa 17:15). Secarea fluviului Eufrat înseamnă că oamenii care au sprijinit fiara (împărăţia lui Satana) subit îşi vor retrage sprijinul. Astfel, sprijinul fiarei se va seca. Coaliţia aliaţilor ei (Apocalipsa 16:13, 14) se va despărţi (Apocalipsa 16:19). Cea de-a doua venire a Domnului Isus va opri această luptă şi va salva poporul Său (Apocalipsa 6:14-17 16:18-21 19:11-20).

Bătălia se va relua după cei o mie de ani
După cei o mie de ani, Satana se va arată pe faţă ca fiind conducătorul forţelor împotriva lui Dumnezeu şi a copiilor Săi. El va relua bătălia împotriva lui Dumnezeu încercând să cucerească sfânta cetate. Atunci Satana şi urmaşii lui vor fi nimiciţi prin foc din cer (vezi Ghidurile studiilor 11 şi 12). Fiecare urmaş al lui Satana va fi nimicit. Fiecvare urmaş al lui Isus va intra în împărăţia Lui veşnică.

3. Biblia declară: "Va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu." Ioan 16:2. Credeţi că ar fi cu putinţă ca acest text să se împlinească literal în vremea noastră?


Da. Coaliţia sfârşitului formată din guvernele şi religiile lumii vor pierde în cele din urmă orice compasiune faţă de copiii lui Dumnezeu, care refuză să se alăture înviorării contrafăcute sau să-i adopte simbolul (închinarea la duminică). Ei vor crede că minunile care însoţesc reînviorarea lor îi dovedesc autenticitatea--minuni cum ar fi blnavi vindecaţi sau convertirea unor mari atei, vedete de cinema cunoscute pentru imoralitatea lor, stăpâni ai cartelurilor de droguri şi bine cunoscuţi criminali. Coaliţia va insista ca nimănui să nu i se îngăduie să denigreze această reînviorare mondială care atrage toate religiile. Toţi vor fi îndemnaţi să lase deoparte sentimentele lor personale şi "învăţăturile fanatice" (Sabatul, de exemplu) şi să se alăture restului lumii în reînviorarea ei sinceră pentru pace şi frăţie. Orice altceva în afara reînviorării va fi considerat minor. Aceia care nu vor dori să colaboreze vor fi consideraţi lipsiţi de patriotism, lealitate, anarhişti şi în cele din urmă, fanaticii periculoşi nu trebuie toleraţi. În acea zi, aceia care îi vor omorî pe copiii lui Dumnezeu vor crede că Îi fac o favoare lui Dumnezeu.

4. Când studiez profeţiile lui Daniel şi Apcalipsa, mi se pare că adevăratul vrăjmaş este întotdeauna cel rău. Sunteţi de acord?


Absolut! Aveţi 100% dreptate! Satana este întotdeauna adevăratul vrăjmaş. Satana lucrează prin conducătorii şi naţiunile pământului ca să-i facă rău poporului lui Dumnezeu şi astfel să-I îndurereze pe Domnul Isus şi pe Tatăl. Atât de uşor uităm că Satana este vrăjmaşul. El poartă raăpunderea pentru toate relele. Să dăm vina pe el şi să fim atenţi cum îi judecăm pe oamenii sau organizaţiile care fac rău poporului lui Dumnezeu şi bisericii. Uneori sunt neinformaţi sau chiar total inconştienţi că fac rău cuiva. Dar lucrul acesta nu este valabil în dreptul lui Satana. El este întotdeauna perfect conştient. El Îi face rău intenţionat lui Dumnezeu şi copiilor Săi.

5. Cum va fi afectată profeţia despre America din Apocalipsa 13:11-18 prin moartea papei sau alegerea unui nou preşedinte?


Profeţia se va împlini indiferent de cine este papă sau preşedinte. Un nou preşedinte sau un nou papă s-ar putea să grăbească sau să încetinească împlinirea pentru un timp, dar rezultatul final este asigurat de profeţia biblică.

6. Sunt fiara cu coarne de miel din Apocalipsa 13:11-18 şi "proorocul mincinos" din Apocalipsa 16:13 aceeaşi putere?


Da. În Apocalipsa 19:20, unde Dumnezeu aminteşte de disturgerea fiarei antihristice, Se referă la distrugerea proorocului mincinos. În acest pasaj, Dumnezeu identifică proorocul mincinos cu puterea care "făcea minuni" înaintea fiarei şi "îi înşela pe cei care primiseră semnul fiarei şi pe cei care se închinau chipului ei." Avem aici o referire foarte clară la activitatea fiarei cu coarne de miel, care este descrisă în Apocalipsa 13:11-18. În acest ghid de studiu, am identificat fiara cu coarne de miel ca fiind Statele Unite ale Americii. Aşa că fiara cu coarne ca de miel şi proorocul mincinos sunt evident aceeaşi putere.


Întrebări test

1. În profeţia biblică, America este simbolizată prin (1)


_____   Un om îmbrăcat într-o haină roşie, albă şi albastră.
_____   Un vultur cu un calculator pe spate.
_____   O fiară cu două coarne ca de miel.

2. Ce reprezintă cele două coarne? (1)


_____   Bogăţie şi putere militară.
_____   Benjamin Franklin şi George WAshington.
_____   Libertate civilă şi religioasă.

3. Ce înseamnă că "ieşea din pământ"? (1)


_____   Că americanilor le place să stea la ţară.
_____   Că această nouă ţară va apărea dintr-un ţinut slab populat.
_____   Că unii din primii americani vor locui în peşteri.

4. În această profeţie, coarnele ca de miel înseamnă că America va (1)


_____   Fi timidă şi inhibată.
_____   Fi o ţară care va creşte oi.
_____   Apărea ca o naţiune iubitoare de pace şi spirituală.

5. Cam pe la ce timp indică profeţia din Apocalipsa capitolul 13 că se va ridica America? (1)


_____   1492.
_____   1798.
_____   1620.

6. Apocalipsa capitolul 13 arată că America va vorbi în cele din urmă "ca un balaur" Ce înseamnă asta? (1)


_____   Locuitorii ei vor fi furioşi şi greu de înţeles.
_____   Va folosi arme de distrugere de foc.
_____   Îi va sili pe oameni să se închine contrar conştiinţei sau îi va aştepta moartea.

7. Semnul sau simbolul puterii lui Dumnezeu este (1)


_____   Un miel.
_____   O fiară cu două coarne.
_____   Sabatul, ziua cea sfântă dată de Dumnezeu.

8. Cum îi va face America "un chip fiarei"? (1)


_____   Pictând şi vânzând multe tablouri cu fiara.
_____   Făcându-i o statuie fiarei care să fie expusă în Washington, D.C.
_____   Alcătuind o alianţă biserică-stat (cu papalitatea având supremaţia) care să decreteze închinare religioasă.

9. De care fel de pedeapsă vor avea parte cei care refuză semnul fiarei, conform cu textul din Apocalipsa 13:15-17? (2)


_____   Nu li se va îngădui să cumpere sau să vândă.
_____   Vor fi exilaţi în spaţiul extraterestru.
_____   Vor fi trimişi la moarte.
_____   Vor fi siliţi să-i ceară iertare personal fiarei.

10. Care două puteri de pe pământ vor avea cea mai mare influenţă la timpul sfârşitului? (2)


_____   Europa unită.
_____   Japonia.
_____   China.
_____   Statele Unite.
_____   Papalitatea.

11. Care din următoarele ne spun adevărul despre bătălia de la Armaghedon? (6)


_____   Este ultima bătălie de pe pământ.
_____   'Împăraţii Răsăritului' sunt Japonia şi China.
_____   Scopul fiarei în această luptă este să nimicească poporul lui Dumnezeu.
_____   Va fi mondială.
_____   Începe înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus şi se sfârşeşte după ce cei răi înconjură sfânta cetate la încheierea celor o mie de ani.
_____   Armaghedon este un nume simbolic pentru bătălia finală dintre Hristos şi Antihrist, adică Satana.
_____   Secarea Eufratului înseamnă că fiara sau Antihristul îşi va pierde în cele din urmă sprijinul majorităţii urmaşilor lui.
_____   Se va da doar în Palestina.

12. Cât de reuşită va fi reînviorarea adevărată, a lui Dumnezeu, din timpul sfârşitului? (2)


_____   Întreaga lume se va converti.
_____   Toţi oamenii de pe pământ vor auzi solia.
_____   Milioane de oameni o vor accepta.
_____   Nu va reuşi. Cel rău o va împiedica.

13. Cât de reuşită va fi mişcarea de contrafacere din timpul sfârşitului? (1)


_____   Multe ţări nu o vor sprijini.
_____   Va avea succes doar în America şi în Europa.
_____   Toţi oamenii de pe pământ--cu excepţia copiilor lui Dumnezeu din timpul sfârşitului--i se vor alătura şi o vor sprijini.

14. Cât de puternice vor fi minunile reînviorării contrafăcute? (2)


_____   Nu prea mari, oamenii le vor considera ca o păcăleală.
_____   Destul de puternice încât să înşele practic întreaga lume.
_____   Doar cei fără şcoală le vor crede.
_____   Atât de puternice încât doar cei aleşi ai lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top