Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Cazuri încheiate

Cazuri încheiate
Juriul se află în sala de judecată, verdictul se citeşte ... cazul este încheiat! Puţine gânduri ar putea fi mai solemne decât acesta! Se apropie cu repeziciune ziua când raportul vieţii fiecărui om care a trăit vreodată se va deschide înaintea ochilor atotştiutori ai lui Dumnezeu (2 Corinteni 5:10). Dar nu vă alarmaţi - întăriţi-vă! Milioane de oameni au găsit deja speranţă în solia despre judecată din acest ghid pentru studiu! În patru ocazii în care se menţionează marea judecată în cartea Apocalipsei, I se aduc laude şi mulţumiri lui Dumnezeu! Dar ştiaţi că Biblia aminteşte judecata de peste o mie de ori? Aproape fiecare scriitor al Bibliei se referă la ea, aşa că nu poate fi vorba ca să o accentuăm prea mult. În următoarele minute, veţi putea să aveţi o imagine de ansamblu,care vă va lumina cu privire la acest subiect neglijat. (Notă: Există trei faze ale judecăţii... urmăriţi-le pe când veţi studia această lecţie!)

Prima faza a judecatii finale

1. Îngerul Gabriel i-a dat lui Daniel profetia despre judecata din ceruri care a început în 1844. Prima faza a judecatii se cheama judecata pre-adventa deoarece are loc înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Care anume oameni vor fi luati în considerare la prima faza a judecatii? Când se va termina ea?

"Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu." 1 Petru 4:17. "Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe cine este întinat, să se întineze şi mai departe cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta Lui." Apocalipsa 22:11, 12. (vezi şi 1 Timotei 3:15).

Răspundeţi:   Se va termina înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Toţi acei (morţi şi vii) care au pretins că sunt creştini--"casa lui Dumnezeu"--vor fi luaţi în considerare în judecata pre-adventă. (Data de 1844 a fost demonstrată în Ghidul pentru Studiul 18).

Domnul Isus stă de partea copiilor Săi credincioşi la judecată şi le făgăduieşte o sentinţă îndurătoare.
Domnul Isus stă de partea copiilor Săi credincioşi la judecată şi le făgăduieşte o sentinţă îndurătoare.

2. Cine prezidează judecata? Cine este Avocatul apărării? Dar Judecătorul? Dar acuzatorul? Cine sunt martorii?

"Un Îmbătrânit de zile a şezut jos ...Scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc." "S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile." Daniel 7:9, 10. "Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit." 1 Ioan 2:1. "Tatăl ... toată judecata a dat-o Fiului." Ioan 5:22. "Diavolul, ... pârâşul (acuzatorul) fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos." Apocalipsa 12:9, 10. "Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu." Apocalipsa 3:14. (vezi şi Coloseni 1:12-15).

Răspundeţi:   Dumnezeu Tatăl, Cel Îmbătrânit de zile, prezidează judecata. El vă iubeşte foarte mult (Ioan 16:27). Satana este singurul dvs. acuzator. În curtea din ceruri, Domnul Isus, care vă iubeştecel mai bun Prieten al dvs.va fi avocatul dvs., judecătorul dvs. şi matorul dvs. Şi El ne făgăduieşte că judecata va fi "în favoarea sfinţilor." Daniel 7:22, traducerea NEB.*

*The New English Bible, (C) 1961, 1970 by the Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge University Press. Folosită cu permisiune.

Dovezile prezentate la judecată sunt luate din cărţile cerului.
Dovezile prezentate la judecată sunt luate din cărţile cerului.

3. Ce dovezi se folosesc în judecata pre-adventă? După ce etalon vor fi toţi judecaţi? Întrucât Dumnezeu cunoaşte deja totul despre fiecare om, de ce mai are loc o judecată?

"S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile." Daniel 7:10. "Morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea." Apocalipsa 20:12. "Oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei." Iacov 2:12. "Fiindcă am ajuns o privelişte (teatru) pentru lume, îngeri şi oameni." 1 Corinteni 4:9.

Răspundeţi:   Dovezile necesare curţii vin din cărţile în care se reportează toate amănuntele vieţii fiecărui om.
Pentru cei credincioşi, raportul rugăciunii lor, al pocăinţei şi iertării păcatelor lor vor fi acolo ca să le vadă toţi. Rapoartele vor dovedi că Dumnezeu este în stare să le dăruiască creştinilor putere spre a trăi o viaţă schimbată. Dumnezeu Îşi găseşte plăcere la sfinţii Lui şi va fi încântat să arate tuturor dovada vieţii lor schimbate. Judecata va confirma că "nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului." Romani 8:1

Legea celor Zece Porunci reprezintă etalonul după care va judeca Dumnezeu (Iacov 2:10-12). Călcarea Legii Lui reprezintă păcat (1 Ioan 3:4). Neprihănirea Legii va fi împlinită de către Isus în toţi copiii Săi (Romani 8:3, 4). Să pretinzi că lucrul acesta este cu neputinţă înseamnă să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu şi puterea Lui.

Judecata nu se face ca să afle Dumnezeu ceea ce n-ar şti. El le cunoaşte deja pe toate (2 Timotei 2:19). Totuşi, cei răscumpăraţi vor ajunge la cer dintr-o lume care afost stricată de păcat. Atât îngerii cât şi locuitorii altor lumi necăzute s-ar simţi ciudat ca să primească în împărăţia cerurilor pe cineva care ar începe să păcătuiască din nou. Astfel, judecata le va deschide fiecare amănunt şi le va răspunde la orice întrebare. Adevăratul scop al lui Satana a fost întotdeauna de a-L înnegri pe Dumnezeu ca fiind incorect, nemilos, neiubitor şi necinstit. Lucrul acesta face ca să fie şi mai important pentru toate fiinţele din univers să vadă ele singure câtă îndelungă răbdare a avut Dumnezeu cu păcătoşii. Îndreptăţirea caracterului lui Dumnezeu este scopul primordial al judecăţii (Apocalipsa 11:16-19 15:2-4 16:5, 7 19:1, 2 Daniel 4:36, 37). Observaţi că lui Dumnezeu I se aduc laude şi slavă pentru modul cum conduce judecata.

Fiecare faţetă a vieţii cuiva va fi revăzută la judecată.
Fiecare faţetă a vieţii cuiva va fi revăzută la judecată.

4. Care parte din viaţa cuiva va fi luată în considerare la judecata pre-adventă? Care parte va fi confirmată? Cum se va hotărî răsplata?

"Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău." Eclesiastul 12:14. "Lăsaţi-le să crească amândouă [grâul şi neghina] împreună până la seceriş." "Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea." Matei 13:30, 41. "Iată Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12.

Răspundeţi:   Fiecare amănunt al vieţii va fi revăzut, chiar şi gândurile şi faptele ascunse. Din acest motiv, această primă fază a judecăţii se mai cheamă şi judecata de cercetare. Judecata va confirma cine va fi mântuit dintre aceia care a pretins că sunt creştini. Fără îndoială că îi va confirma drept pierduţi pe aceia ale căror nume nu vor fi judecate în judecata pre-adventă. Deşi suntem mântuiţi prin har, răsplata se va da după faptele sau purtarea noastrăceea ce va dovedi cât de autentică este credinţa noastră în Domnul Isus (Iacov 2:26).


A doua faza a judecatii finale

5. Care grup de oameni este implicat în judecata din ceruri din timpul celor 1000 de ani din Apocalipsa capitolul 20? Care este scopul acestei celei de a doua faze a judecatii?

"Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? ... Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?" 1 Corinteni 6:2, 3. "Şi am văzut nişte scune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata." Apocalipsa 20:4.

Sfinţii lui Dumnezeu din toate veacurile vor lua parte la cea de a doua fază a judecăţii.
Sfinţii lui Dumnezeu din toate veacurile vor lua parte la cea de a doua fază a judecăţii.
Răspundeţi:   "Sfinţii" sau cei neprihăniţi din toate timpurile, pe care Domnul Hristos îi va lua la ceruri pe nori la cea de-a doua Sa venire, vor lua parte la această a doua fază a judecăţii.

Să presupunem că o familie ar descoperi că fiul lor mult iubit care a fost asasinat nu se află în ceruri, dar criminalul se află în ceruri. Fără îndoială că ar avea nevoie de nişte răspunsuri. Această fază a judecăţii va răspunde la toate întrebările celor neprihăniţi. Viaţa fiecărui om pierdut (incluzându-i pe Satana şi pe îngerii săi) va fi revăzută cu atenţie de către cei drepţi, care atunci vor fi întru totul de acord cu hotărârile luate de Domnul Hristos cu privire la răsplata fiecăruia. Tuturor le va fi evident faptul că judecata nu este un lucru arbitrar, ci mai degrabă ea confirmă alegerea pe care au făcut-o deja oamenii ca să-I slujească Domnului Isus sau altui stăpân (Apocalipsa 22:11, 12). (Ca să revedeţi ce se întâmplă în cei 1000 de ani, întoarceţi-vă la Ghidul pentru studiul 12).
Cea de a treia faza a judecatii finale

6. Când si unde va avea loc cea de-a tria faza a judecatii finale? Care nou grup va fi prezent la aceasta faza de judecata?

"Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului." "Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El!" "Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim." Zaharia 14:4, 5, 10. "Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim." Apocalipsa 21:2. "Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va ieşi ...ca să înşele neamurile ... ca să-i adune pentru război." Apocalipsa 20:7, 8.

Cei răi vor încerca să atace sfânta cetate.
Cei răi vor încerca să atace sfânta cetate.
Răspundeţi:   Cea de-a treia fază a judecăţii va avea loc pe pământ la încheierea celor 1000 de ani din Apocalipsa capitolul 20după revenirea Domnului Hristos pe pământ împreunăcu sfânta cetate. Vor fi prezenţi toţi cei răi care au trăit vreodată pe pământ, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii săi. La încheierea celor 1000 de ani, vor învia morţii cei răi din toate timpurile (Apocalipsa 20:5). Satana imediat îi va amăgi şi uimitor că va convinge neamurile pământului că împreună ar putea să pună stăpânire pe cetatea cea sfântă.


7. Ce se va întâmpla după aceea?

"Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită." Apocalipsa 20:9.

Răspundeţi:   Cei răi vor înconjura cetatea şi se vor pregăti de luptă.

Cea de a treia fază a judecăţii va întrerupe planul de a ataca cetata.
Cea de a treia fază a judecăţii va întrerupe planul de a ataca cetata.

8. Ce anume le întrerupe planul de atac şi cu ce urmări?

"Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea." Apocalipsa 20:12. "Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos." 2 Corinteni 5:10. "Fiindcă este scris: 'Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.' Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu." Romani 14:11, 12.

Răspundeţi:   Pe neaşteptate, fără vreo avertizare, Dumnezeu Se arată deasupra cetăţii cu o strălucire care te păstrează nemişcat (Apocalipsa 19:11-21). A sosit clipa adevărului. Fiecare suflet pierdut de la întemeierea lumii, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii lui, acum trebuie să dea ochii cu Dumnezeu la judecată. Fiecare ochi este ţintit asupra Împăratului împăraţilor (Apocalipsa 20:12).

Fiecare om îşi va revedea viaţa
Apoi, fiecare suflet îşi va reaminti povestea vieţii lui: apelurile repetate şi calde adresate de Dumnezeu spre pocăinţă acel glas tăcut, slab de invitaţie convingerea teribilă de păcat care deseori a venit şi repetatele refuzuri de a răspunde. Toate se află acolo. Exactitatea lor este de necontestat. Adevărul lor este imbatabil. Dumnezeu doreşte ca cei răi să înţeleagă pe deplin şi le va procura orice amănunt pe care-l doresc pentru a clarifica toate lucrurile. Cărţile şi rapoartele sunt la dispoziţie.

Nici o ascundere
Dumnezeu nu va ascunde nimic. El nu a distrus dovezile şi nu a şters nici casetele, aşa cum o fac oamenii. Nu există nimic de ascuns. Totul este deschis, aşa că fiecare om care a trăit vreodată împreună cu toţi îngerii buni şi răi vor vedea această tragedie a tragediilor.

Cei răi vor cădea pe genunchi
Deodată se întâmplă ceva. Un suflet pierdut cade pe genunchi ca să-şi recunoască vina şi să mărturisească pe faţă că Dumnezeu a fost mai mult decât corect cu el. Propria lui mândrie încăpăţânată l-a împiedicat ca să răspundă. Şi acum, din toată părţile, oameni şi îngeri în egală măsură îngenunchează. Apoi, într-o mişcare aproape simultană, toţi cei rămaşi incluzându-l pe Satana şi pe îngerii răi, se vor arunca cu faţa înaintea lui Dumnezeu (Romani 14:11). Pe faţă dezvinovăţesc numele lui Dumnezeu de orice acuzaţii false şi mărturisesc că El S-a purtat cu iubire, corectitudine şi îndurare faţă de ei.

Toţi mărturisesc că sentinţa este corectă
Toţi vor mărturisi că sentinţa de moarte rostită asupra lor este corectăsingura cale corectă de a trata păcatul. Despre fiecare persoană pierdută se poate spune "Tu te-ai nimicit singur." Osea 13:9. (Traducerea King James). Acum Dumnezeu este îndreptăţit înaintea întregului univers. Acuzaţiile şi pretenţiile lui Satana au fost dezvăluite şi dezaprobate de toţi ca fiind minciunile stricate ale unui păcătos înrăit.

Foc din cer va şterge păcatul şi pe păcătoşi pentru totdeauna.
Foc din cer va şterge păcatul şi pe păcătoşi pentru totdeauna.

9. Care trepte finale vor şterge păcatul din univers şi le vor aduce un cămin şi un viitor fericit celor drepţi?

"Şi ei ... au înconjurat tabăra sfinţilor, ... din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc." Apocalipsa 20:9, 10. "Ei (cei răi) vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre." Maleahi 4:3. "Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou." Isaia 65:17. "Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea." 2 Petru 3:13. "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! ... ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei." Apocalipsa 21:3.

Răspundeţi:   Foc din cer va cădea peste cei răi. Focul îi va şterge definitiv pe păcătoşi şi păcatul din univers pentru totdeauna. (vezi Ghidul pentru Studiul 11 pentru mai multe detalii cu privire la focul din iad). Va fi un timp de profundă tristeţe şi traumă pentru poporul lui Dumnezeu. Practic, fiecare va avea vreo persoană dragă sau vreun prieten care va pieri în foc. Probabil că îngerii păzitori vor vărsa lacrimi pentru cei pe care i-au ocrotit şi i-au iubit ani de zile. Fără îndoială că şi Domnul Hristos va plânge pentru cei pe care i-a iubit şi i-a chemat atât de mult. În acele clipe groaznice, durerea lui Dumnezeu, Tatăl nostru iubitor, cu privire la preţul păcatului va depăşi închipuirea.

Un nou cer şi un nou pământ
Apoi Domnul va şterge toate lacrimile răscumpăraţilor Săi (Apocalipsa 21:4) şi va crea un cer nou şi un pământ noumai minunat decât poate fi descrispentru cei sfinţi ai Săi. Şi mai presus decât orice, El va locui împreună cu poporul Său de-a lungul veşniciei. Nici un om care are raţiune nu s-ar gândi să scape aşa o şansă.

Animalul jertfit reprezenta jertfa Domnului Isus pe cruce.
Animalul jertfit reprezenta jertfa Domnului Isus pe cruce.

10. Prin ce se simboliza judecata şi planul lui Dumnezeu de a şterge păcatul din univers şi a reface o armonie desăvârşită în serviciul "zilei de ispăşire" din sanctuarul pământesc al Vechiului Testament?

Slujba pe care o făcea preotul înaintea capacului îndurării reprezenta lucrarea Domnului Isus din ceruri în favoarea noastră.
Slujba pe care o făcea preotul înaintea capacului îndurării reprezenta lucrarea Domnului Isus din ceruri în favoarea noastră.
Răspundeţi:   În Ghidul pentru Studiul 2, am aflat cum Satana L-a acuzat pe nedrept pe Dumnezeu şi cum a adus răutatea păcatului în univers. În vechiul Israel, ziua ispăşirii, prin simboluri, vroia să arate cum va rezolva Dumnezeu problema păcatului şi cum va readuce armonia în univers prin ispăşire. (Ispăşire, în limba engleză "atonement" înseamnă "at-one-ment" sau "o aducere a tuturor lucrurilor într-o armonie divină perfectă").

În sanctuarul pământesc, paşii simbolici erau următorii:

A. Ţapul pentru Domnul era omorât ca să acopere păcatele oamenilor.

B. Preotul slujea cu sânge înaintea capacului îndurării.

C. Judecata avea loc în ordinea următoare:

(1) cei drepţi erau recunoscuţi, (2) cei nepocăiţi erau alungaţi şi (3) raportul păcatului se îndepărta din sanctuar.

D. Raportul păcatelor era aşezat peste ţapul ispăşitor.

E. Ţapul ispăşitor era trimis în pustie.

F. Oamenii erau curăţiţi de păcatele lor.

G. Toţi începeau anul nou fără să aibă vreun păcat, cu un raport curat.

Aceşti cinci paşi simbolici reprezintă practic evenimentele care aveau loc în legătură cu ispăşirea, care îşi aveau originea în sanctuarul din cerurisediul ceresc al Dumnezeului universului. Punctul unu de mai sus este simbolul ispăşirii practice a punctului unu de mai jos punctul doi de mai sus este simbolul punctului doi de mai jos, etc. Observaţi de ce simboluri clare S-a folosit Dumnezeu pentru aceste faze ale ispăşirii:

A. Moartea ispăşitoare a Domnului Isus în locul omului (1 Corinteni 15:3 5:7).

B. Domnul Isus ca Mare Preot al nostru reface chipul lui Dumnezeu în oameni (Evrei 4:14-16 Romani 8:29).

C. Judecata oferă rapoarte ca să dovedească viaţabună sau reaa cuiva, iar apoi îndepărtează raportul păcatului din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 20:12 Fapte 3:19-21).

D. Răspunderea pentru apariţia păcatului şi pentru a-i face pe oameni să păcătuiască se aşează pe Satana (1 Ioan 3:8 Apocalipsa 22:12).

E. Satana este alungat în pustie (pentru 1000 de ani conform cu Apocalipsa capitolul 20).

F. Satana, păcatul şi păcătoşii vor fi şterşi pentru totdeauna din univers (Apocalipsa 20:10 21:8 Psalm 37:10, 20 Naum 1:9).

G. Un nou pământ este creat pentru poporul lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a pierdut prin păcat este refăcut şi redat sfinţilor Domnului (2 Petru 3:13 Fapte 3:20, 21).

Ispăşirea nu se încheie până ce universul şi tot ceea ce este pe el nu sunt refăcute la starea dinainte de păcatîmpreună cu asigurarea că păcatul nu va mai apărea niciodată.

După judecată, păcatul va dispărea pentru totdeauna. Cei drepţi se vor afla în siguranţă pe vecie.
După judecată, păcatul va dispărea pentru totdeauna. Cei drepţi se vor afla în siguranţă pe vecie.

11. Care sunt binecuvântările judecăţii aşa cum se descoperă ele în acest ghid de studiu şi cum sunt enumerate mai jos?

Răspundeţi:   A. Dumnezeu şi felul cum a rezolvat El problema păcatului vor fi îndreptăţiţi printr-o mare slavă înaintea întregului univers. De fapt, acesta este şi scopul principal al judecăţii.

B. Judecata va hotărî în favoarea poporului lui Dumnezeu.

C. Cei drepţi vor fi feriţi de păcat pe vecie.

D. Păcatul va fi şters cu desăvârşire şi nu va mai apărea o a doua oară.

E. Tot ceea ce au pierdut Adam şi cu Eva prin păcat li se va reda celor răscumpăraţi.

F. Cei răi vor fi schimbaţi în cenuşănu chinuiţi la nesfârşit.

G. La judecată, Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru.

H. Atât Tatăl cât şi Fiul ne iubesc. Doar Satana ne acuză.

I. Cărţile din ceruri le vor fi de folos celor drepţi deoarece le vor arăta cum le-a schimbat viaţa harul evangheliei.

J. Nu mai există nici o osândire pentru cei ce se ală în Hristos Isus. Judecata nu va face decât să evidenţieze acest adevăr.

Nici un suflet (om sau înger) nu se va plânge că Dumnezeu este nedrept. Toţi vor recunoaşte că Dumnezeu este iubitor, corect, îndurător şi drept în modul cum S-a purtat cu toţi.


12. Dumnezeu îţi făgăduieşte să te ierte la judecata din ceruri dacă vei dori să-L inviţi să intre în viaţa ta şi dacă Îi vei îngădui să ţi-o conducă pe mai departe. N-ai vrea să-L inviţi să intre în viaţa ta chiar de astăzi?

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat

1. Care este deosebirea dintre a-L primi pe Isus ca Mântuitor şi a-L primi ca Domn?


Deosebirea este mare. Când Îl primesc ca Mântuitor, El mă salvează de vina şi pedeapsa păcatului şi îmi oferă naşterea din nou. Mă transformă din păcătos în sfânt. Acest schimb reprezintă o minune slăvită şi îi este esenţială mântuirii. Nimeni nu poate fi mântuit fără el. Totuşi, Domnul Isus n-a terminat cu mine la acest punct. M-am născut din nou, dar în planul Lui trebuie să şi cresc ca să ajung ca El (Efeseni 4:13). Când Îl primesc în fiecare zi ca Domn şi Conducător al vieţii mele, El mă va ajuta să cresc în sfinţenie, prin minunea pe care o va înfăptui, până ce voi ajunge om mare în Hristos (2 Petru 3:18).

Problema: Vreau să fac ca mine
Problema este că vreau să fac ca mine, vreau să-mi conduc singur viaţa. Biblia numeşte asta "nelegiuire" sau păcat (Isaia 53:6). Să-L aleg pe Isus ca Domn este atât de important încât Noul Testament Îl aminteşte ca Domn de 766 de ori. Doar în cartea Faptelor, se face referire la El ca Domn de 110 ori şi ca Mântuitor doar de două ori. Aceasta demonstrează cât de important este să-L cunoaştem ca Domn şi Conducător al vieţii noastre.

Un imperativ neglijat: să-L alegem ca Domn
Domnul Isus Şi-a accentuat permanent calitatea Lui de Domn deoarece ştia că să-L încoronezi ca Domn va reprezenta un imperativ uitat şi neglijat (2 Corinteni 4:5). Dacă nu voi face din El Domnul vieţii mele, nu va exista nici o cale prin care să pot ajunge vreodată un creştin matur înveşmântat în neprihănirea Domnului Hristos. În schimb, voi sfârşi ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol şi chiar mai rău, simţindu-mă că "nu duc lipsă de nimic". Apocalipsa 3:17.

2. Întrucât raportul păcatelor copiilor lui Dumnezeu se transfera asupra ţapului ispăşitor la ziua ispăşirii, nu-l face asta şi purtătorul păcatelor noastre? Credeam că doar Domnul Isus ne-a purtat păcatele.


Ţapul ispăşitor, care îl reprezintă pe Satana, în nici un caz, nu poartă sau nu plăteşte păcatele noastre. Ţapul pentru Domnul, care se jertfea în ziua ispăşirii, Îl reprezintă pe Domnul Isus, care a plătit vina păcatelor noastre pe Golgota. Doar Domnul Isus "ridică păcatul lumii". Ioan 1:29. Satana va fi pedepsit (împreună cu toţi ceilalţi păcătoşi Apocalipsa 20:12-15) pentru propriile lui păcate, care includ răspunderea pentru (1) existenţa păcatului, (2) propriile lui fapte rele şi (3) faptul că i-a influenţat pe toţi oamenii de pe pământ ca să păcătuiască. Este limpede că Dumnezeu îl va face răspunzător pentru tot răul comis. Aceasta se înţelege prin simbolismul transferului păcatului asupra ţapului ispăşitor (Satana) în ziua ispăşirii.

3. Biblia arată clar că Dumnezeu iartă toate păcatele care sunt mărturisite (1 Ioan 1:9). Ea arată clar şi că, deşi sunt iertate, raportul acestor păcate rămâne în cărţile cerului până la sfârşitul timpului (Fapte 3:19-21). De ce nu se şterg păcatele când se iartă?


Există un motiv întemeiat. Judecata din ceruri nu se încheie până ce nu are loc judecata celor răi imediat înainte de nimicirea lor de la sfârşitul lumii. Dacă Dumnezeu ar distruge rapoartele înainte de această fază finală a judecăţii, ar putea fi acuzat de o tăinuire enormă a unor fapte cunoscute. Toate rapoartele purtării rămân deschise pentru a fi văzute până ce se va încheia judecata.

4. Unii sunt de părere că judecata a avut loc la cruce. Alţii sunt de părere că are loc la moarte. Putem fi singuri că timpul pentru judecată aşa cum este arătat în acest ghid de studiu este cel corect?


Da. Ca să putem fi siguri în ceea ce priveşte timpul judecăţii, Dumnezeu ni l-a amintit clar de trei ori în Daniel capitolul 7. Observaţi Dumnezeu are un anume timp. El nu a lăsat loc pentru nesiguranţă. Timpul divin se aminteşte de trei ori (versetele 8-14, 20-22, 24-27) în acest capitol după cum urmează:

A. Puterea cornului celui mic a condus între 538-1798 d.Hr. (vezi Ghidul pentru Studiul 15).

B. Judecata începe după 1798 (în 1844) şi continuă până la cea de-a doua venire a Domnului Isus.

C. Noua împărăţie a lui Dumnezeu este instaurată la sfârşitul judecăţii.

Aşa că Dumnezeu arată clar că judecata nu are loc la moarte sau la cruce, ci între 1798 şi cea de-a doua venire a Domnului Isus.

Amintiţi-vă că solia primului înger este în parte "A venit ceasul judecăţii Lui!" Apocalipsa 14:6, 7. Poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească lumii că judecata finală are loc chiar acum!

5. Ce lecţii importante putem învăţa din studiul despre judecată?


Urmăriţi cele cinci puncte de mai jos:

A. S-ar putea să ni se pară că durează mult până ce Dumnezeu Se hotărăşte să acţioneze, dar întotdeuna acţionează la timp. Nimeni dintre cei ce se vor pierde nu va putea să zică "N-am înţeles" sau "N-am ştiut".

B. La judecată Dumnezeu Se va ocupa în cele din urmă de Satana şi de tot felul de rele. Întrucât judecata face parte din lucrarea lui Dumnezeu şi El deţine toate datele, ar trebui să nu-i mai judecăm pe alţii şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece. Este o problemă serioasă ca noi să facem lucrarea de judecată pe care doar Dumnezeu trebuie s-o facă. Îi uzurpăm într-un fel autoritatea.

C. Dumnezeu ne lasă libertatea de a decide cui vrem să-i slujim. Totuşi, trebuie să fim gata să suportăm urmările dacă ne hotărâm să fim împotriva Cuvântului Său.

D. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne-a dat cărţile lui Daniel şi Apocalipsei spre a ne lămuri aceste probleme ale timpului sfârşitului. Singura noastră siguranţă se află în a asculta de El şi în a-I urma sfatul din aceste mari cărţi profetice.

E. Satana este hotărât să ne nimicească pe fiecare dintre noi. Stategiile lui de înşelătorie sunt atât de eficiente şi atât de convingătoare încât toţi cu excepţia a foarte puţini vor fi înşelaţi. Dacă nu vom avea puterea învierii Domnului Isus în viaţa noastră de zi cu zi ca să ne ocrotească de capcanele celui rău, vom fi nimiciţi pe deplin de Satana.


Întrebări test

1. Câte faze ale judecăţii există? (1)


_____   Şase.
_____   Una.
_____   Trei.

2. Marchează afirmaţiile adevărate de mai jos în legătură cu prima fază a judecăţii. (7)


_____   Reprezintă judecata pre-adventă.
_____   A început în 1844.
_____   Are loc acum.
_____   Satana este acuzatorul.
_____   Îngerul Gabriel este judecătorul.
_____   Dumnezeu prezidează.
_____   Profetul Iona a prezis-o.
_____   Legea lui Dumnezeu reprezintă etalonul.
_____   Va lua la cercetare viaţa acelora care au pretins că sunt creştini.

3. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la cea de a doua fază a judecăţii, care va avea loc în timpul celor 1000 de ani? (3)


_____   Vor fi prezenţi drepţii din toate timpurile.
_____   Satana va întrerupe permanent judecata.
_____   Toţi vor fi de acord că pedepsirea lui Satana este dreaptă.
_____   Îngerii lui Satana vor fi iertaţi.
_____   Cei răi îşi vor cere drepturile.
_____   Cei drepţi vor afla de ce unii dintre prietenii lor nu sunt salvaţi.

4. Domnul Isus va sluji în trei calităţi. Care sunt acestea? (3)


_____   Judecător.
_____   Martor.
_____   Uşier.
_____   Notar.
_____   Avocatul apărării.

5. Cei răi vor fi prezenţi în persoană la judecată la încheierea celor 1000 de ani, după ce vor înconjura cetatea cea sfântă. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

6. Dumnezeu le va explica fiecărui om pierdut şi fiecărui înger rău de ce vor fi pierduţi. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

7. La una din fazele judecăţii, toţi oamenii (buni şi răi) care au trăit vreodată, plus toţi îngerii răi şi Satana, vor fi prezenţi în persoană. Care fază? (1)


_____   Prima fază - judecata pre-adventă din prezent.
_____   A doua fază - în timpul celor 1000 de ani.
_____   A treia fază - la încheirea celor 1000 de ani.

8. De ce este nevoie de cărţi de aducere aminte la judecata din ceruri? (1)


_____   ca să-L informeze pe Dumnezeu despre fapte.
_____   ca să-I aducă aminte lui Dumnezeu de ceea ce poate că a uitat.
_____   să le dea îngerilor ceva de făcut.
_____   să-i ajute să înţeleagă pe oameni, îngeri şi locuitorii altor lumi că Dumnezeu a fost drept şi corect la judecată.

9. "Ispăşire" înseamnă "readucerea tuturor lucrurilor într-o armonie divină desăvârşită". Care din afirmaţiile de mai jos fac parte din marea ispăşire din ceruri? (5)


_____   Moartea Domnului Isus pe cruce.
_____   Judecata.
_____   Slujba Domnului Isus ca Mare Preot al nostru.
_____   Potopul din zilele lui Noe.
_____   Daniel în groapa cu lei.
_____   Nimicirea finală a păcatului şi a păcătoşilor.
_____   Crearea unui pământ şi a unui nou cer.

10. Care din afirmaţiile de mai jos reprezintă o veste bună despre judecată? (5)


_____   Judecata va decide în favoarea sfinţilor.
_____   Diavolul va arde în iad pe vecie.
_____   Păcatul nu va mai apărea niciodată.
_____   Păcatul ar putea reapărea cu uşurinţă în viitorul îndepărtat.
_____   Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru.
_____   Metoda lui Dumnezeu de a trata păcatul şi mântuirea va fi pe deplin îndreptăţită.
_____   Tot ceea ce au pierdut prin păcat Adam şi Eva va fi redat.

11. Care este adevărul despre Satana ca ţap ispăşitor la judecată? (3)


_____   Este pedepsit pentru că este autorul păcatului.
_____   Este pedepsit pentru că i-a făcut să păcătuiască pe toţi oamenii.
_____   N-are nimic de a face cu plata pentru păcatele noastre.
_____   Satana va refuza să fie ţap ispăşitor şi va scăpa.

12. Judecata nu este arbitrară, ci confirmă practic alegerea pe care oamenii au făcut-o deja pentru a-L sluji pe Domnul Isus sau pentru a-i sluji celuilat stăpân. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

13. Scopul principal al judecăţii este să-i lămurească pe oameni, pe Satana, pe îngerii buni şi răi şi pe locuitorii altor lumi că Dumnezeu a tratat cu înţelepciune, echitate şi dreptate tragedia păcatului încă de la începutul ei. (1)


_____   Da.
_____   Nu.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top