Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Este Diavolul Stăpânul iadului?

Este Diavolul Stăpânul iadului?
Ei bine? Oare chiar Îl ţine Dumnezeu pe Satana pe ştatul Său de plată- este el şeful superintendent al iadului măsurând toate pedepsele celor pierduţi? Aproape întreaga lume are o imagine foarte ne-biblică cu privire la iad, iar tu meriţi să afli ce spune cu adevărat Biblia despre acest subiect. Nu te lăsa păcălit, ceea ce crezi despre iad cu siguranţă îţi va influenţa şi credinţa cu privire la caracterul lui Dumnezeu! Ia-ţi câteva momente ca să afli câteva adevăruri uimitoare ce trebuie aflate chiar azi!
Cei răi nu vor fi pedepsiţi înainte de judecată.
Cei răi nu vor fi pedepsiţi înainte de judecată.

1. Câte suflete pierdute sunt astăzi pedepsite în iad?

"Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 2 Petru 2:9.

Răspundeţi:   Nu se află nici măcar un singur suflet în focul iadului azi. Biblia spune că Dumnezeu îi păstrează, sau îi ţine deoparte pe cei răi ca să fie pedepsiţi doar la ziua judecăţii.

Păcătoşii vor fi aruncaţi în focul iadului la sfârşitul lumii -- şi nu la moartea lor.
Păcătoşii vor fi aruncaţi în focul iadului la sfârşitul lumii -- şi nu la moartea lor.

2. Când vor fi aruncaţi păcătoşii în focul iadului?

"Aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins;" Matei 13:40-42. "Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi." Ioan 12:48.

Răspundeţi:   Păcătoşii vor fi aruncaţi în focul iadului doar în ziua marii judecăţi, la sfârşitul lumii, şi nu la moartea lor. Dumnezeu nu va pedepsi nici o persoană aruncând-o în foc până ce cazul său nu va fi cercetat şi pe deplin clarificat la judecata ce va avea loc la sfârşitul lumii. De asemenea, Dumnezeu nu ar arde în foc un criminal mort în urmă cu 5000 de ani, aplicându-i astfel o pedeapsă cu 5000 de ani mai lungă decât unui criminal ce ar muri azi, meritând aceeaşi pedeapsă pentru acelaşi păcat.

Toţi cei ce au murit, şi buni şi răi, se află în mormintele lor aşteptându-şi învierea.
Toţi cei ce au murit, şi buni şi răi, se află în mormintele lor aşteptându-şi învierea.

3. Unde se află acum păcătoşii (cei ce au murit) ?

"Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată." Ioan 5:28, 29. "Cum în ziua nenorocirii, cel rău este cruţat, şi în ziua mâniei, el scapă. Este dus la groapă, şi i se pune o strajă la mormânt." Iov 21:30, 32.

Răspundeţi:   Biblia este foarte clară. Atât cei răi cât şi cei drepţi "dorm" în mormintele lor până la ziua învierii.

Isus a murit pentru a ne salva de propriile noastre păcate. Cei ce nu Îi acceptă darul mântuirii vor primi moartea.
Isus a murit pentru a ne salva de propriile noastre păcate. Cei ce nu Îi acceptă darul mântuirii vor primi moartea.

4. Care este urmarea finală a păcatului?

"Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." Romani 6:23. "Păcatul odată făptuit, aduce moartea" Iacov 1:15. "Dumnezeu...a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" Ioan 3:16

Răspundeţi:   Plata (sau pedeapsa) păcatului este moartea, nu o viaţă veşnică în focul iadului. Cei răi "pier", sau primesc "moartea". Cei drepţi primesc "viaţa veşnică".

Cei răi nu sunt nemuritori. Biblia spune că ei vor
Cei răi nu sunt nemuritori. Biblia spune că ei vor "pieri", "arde" şi "vor fi distruşi".

5. Ce se va întâmpla cu cei răi în focul iadului?

"Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua." Apocalipsa 21:8

Răspundeţi:   Cei răi vor muri de a doua moarte în focul iadului. Dacă cei răi ar fi trăit torturi veşnice în iad, ar fi fost nemuritori. Acest lucru este însă imposibil pentru că Biblia spune că "singurul care are nemurirea" este Dumnezeu. 1 Timotei 6:16. Când Adam şi Eva au fost alungaţi din Grădina Eden un înger a fost aşezat să păzească pomul vieţii pentru ca să îi împiedice pe păcătoşi să mănânce din el şi să "trăiască în veci". Geneza 3:22-24. Învăţătura că necredincioţii sunt nemuritori în iad a pornit de la Satana şi este cu totul falsă. Dumnezeu a împiedicat acest lucru încă de la apariţia păcatului pe pământ, păzind pomului vieţii. .

La sfârşitul lumii, peste cei răi va cădea foc din cer  şi îi va nimici.
La sfârşitul lumii, peste cei răi va cădea foc din cer şi îi va nimici.

6. Când şi cum se va aprinde focul iadului?

“Aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului …îi arunca în cuptorul aprins” Matei 13:40-42 “Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” Apocalipsa 20:9. “Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!” Proverbele 11:31

Răspundeţi:   La sfârşitul lumii, Însuşi Dumnezeu va aprinde focul iadului. Când cetatea sfântă va coborî de la Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 21:2) cei răi vor încerca să o cucerească. Atunci, Dumnezeu va face să plouă foc din cer peste pământ, şi îi va mistui pe cei răi. Acesta este conform Bibliei focul iadului.

Iadul va fi de fapt lumea întreagă în foc. Va avea o circumferinţă de 40000 de kilometri – iar căldura sa va fi atât de puternică încât întreg pământul va arde.
Iadul va fi de fapt lumea întreagă în foc. Va avea o circumferinţă de 40000 de kilometri – iar căldura sa va fi atât de puternică încât întreg pământul va arde.

7. Cât de mare şi cât de fierbinte va fi focul iadului?

“Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” 2 Petru 3:10

Răspundeţi:   Focul iadului va fi tot atât de mare cât acest pământ pentru că întreg pământul va arde. Acest foc va fi atât de fierbinte încât va topi pământul şi va mistui "tot ce este pe el". Văzduhul va exploda şi "va trece cu trosnet".

Domnul Isus va asigura ca cei răi să fie judecaţi corect. El a promis că gradul  pedepsei va fi just şi în deplină concordanţă cu faptele lor.
Domnul Isus va asigura ca cei răi să fie judecaţi corect. El a promis că gradul pedepsei va fi just şi în deplină concordanţă cu faptele lor.

8. Cât timp vor suferi cei răi în foc?

"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui." Matei 16:27. "Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, ... şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri." Luca 12:47, 48.

Răspundeţi:   Biblia nu ne spune cât timp vor fi pedepsiţi cei răi în foc înainte de a-şi primi moartea. Cu toate acestea, Dumnezeu specifică totuşi că pedeapsa va fi în directă proporţie cu faptele lor, ceea ce înseamnă că unii vor avea parte de pedepse mai mari decât alţii după propriile lor păcate.

Dumnezeu va recrea o lume nouă unde nu va mai exista nici o urmă a răului de pe acest pământ.
Dumnezeu va recrea o lume nouă unde nu va mai exista nici o urmă a răului de pe acest pământ.

9. Se va stinge focul în cele din urmă ?

"Iată-i, au ajuns ca miriştea, pe care o arde focul, şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune, la care se încălzeşte cineva, nici un foc, la care stă." Isaia 47:14. " Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:1, 4.

Răspundeţi:   Da, cu siguranţă. Biblia spune clar că focul iadului se va stinge şi nu va rămâne "nici un cărbune şi nici un foc, la care stă" cineva. Biblia ne mai învaţă că în noua împărăţie a lui Dumnezeu "toate lucrurile trecute" vor fi lăsate în urmă. Iadul, fiind unul dintre lucrurile trecute, este şi el inclus, ceea ce înseamnă că avem promisiunea lui Dumnezeu că va fi desfiinţat.

Este Dumnezeu un Torţionar?
Dacă Dumnezeu Şi-ar tortura o veşnicie duşmanii într-o cameră a ororilor, ar fi mai teribil şi mai fără inimă decât au fost oamnii în cele mai teribile atrocităţi comise în vreun război. Un iad de torturi veşnice ar însemna un iad chiar şi pentru Dumnezeu, care îl iubeşte şi pe cel mai rău dintre păcătoşi.

Focul va arde până nu va mai rămâne decât cenuşa. Chiar şi oasele vor dispărea cu desăvârşire.
Focul va arde până nu va mai rămâne decât cenuşa. Chiar şi oasele vor dispărea cu desăvârşire.

10. Ce va mai rămâne după ce focul se va stinge?

"Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor." Maleahi 4:1, 3.

Răspundeţi:   Observaţi versetul nu spune că cei răi vor arde precum azbesul, aşa cum mulţi cred astăzi, ci mai curând ca iarba, care va fi mistuită cu desăvârşire. Doar cenuşa va mai rămâne în urma focului stins. În Psalmi 37:10, 20, Biblia spune că păcătoşii se vor tranforma în fum şi vor fi complet distruşi.

Focul din cer va cădea asupra celor răi, şi le va distruge şi trupul şi sufletul.
Focul din cer va cădea asupra celor răi, şi le va distruge şi trupul şi sufletul.

11. Oare cei răi vor intra în iad cu corpurile lor fiind apoi nimiciţi şi trup şi suflet?

"Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă." Matei 5:30. "Ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă." Matei 10:28. "Sufletul care păcătuieşte, acela va muri." Ezechel 18:20.

Răspundeţi:   Da. Oameni adevăraţi şi în viaţă vor intra în iad unde le vor fi distruse atât corpurile cât şi sufletele. Foc din cer de la Dumnezeu va cădea peste oameni reali a căror existenţă va fi ştearsă pentru totdeauna.

Diavolul va fi distrus cu desăvârşire de foc.
Diavolul va fi distrus cu desăvârşire de foc.

12. Va putea Diavolul să stăpânească în vreun fel focul iadului?

"Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă" Apocalipsa 20:10. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. "scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc... eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!" Ezechel 28:18, 19.

Răspundeţi:   Cu siguranţă că nu! Diavolul va fi el însuşi aruncat în foc şi transformat în cenuţă.


13. Ori de câte ori cuvântul “iad” se întâlneşte în Biblie se referă la un loc arzând sau de pedeapsă?

Răspundeţi:   Nu, cuvântul “iad” este de 54 de ori utilizat în Biblie, şi numai de 12 ori cu referire la “un loc ce arde”.

Cuvântul “iad” este tradus din diferite cuvinte cu înţelesuri variate, aşa cum se arată mai jos:

ÎN VECHIUL TESTAMENT
de 31 de ori din "Sheol," care seamnă "mormântul."

ÎN NOUL TESTAMENT
de 10 ori din "Hades," care înseamnă "mormântul."
de 12 ori din "Gehenna," care înseamnă "locul care arde."
o data din "Tartarus," care înseamnă "un loc al întunericului."
DE 54 DE ORI ÎN TOTAL


Notă: Cuvântul grecesc "Gehenna" (menţionat mai sus) este o transliteraţie a evreiescului "Ge-Hinnom," care înseamnă "Valea lui Hinnom."
Această vale, care se întinde imediat la sud şi vest de Ierusalim, era un loc în care se aruncau animalele moarte, gunoaiele şi alte deşeuri. Focul ardea în continuu, aşa cum se întâmplă la staţiile moderne de colectare a deşeurilor. Biblia utilizează "gehenna" sau "valea lui Hinnon" ca un simbol al focului ce îi va distruge pe cei pierduţi la sfârşitul timpului. Focul gheenei nu era fără de sfârşit. Altfel ar mai arde si astazi la sud-vest de Ierusalim. Tot aşa, nici focul iadului nu va fi fără de sfârşit.


Doar după distrugerea păcatului, a păcătoşilor şi a lui Satana, universul va fi în siguranţă pentru eternitate.
Doar după distrugerea păcatului, a păcătoşilor şi a lui Satana, universul va fi în siguranţă pentru eternitate.

14. Care este adevăratul scop avut de Dumnezeu în legătură cu focul iadului?

"Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! " Matei 25:41 "Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc" Apocalipsa 20:15. "Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi" " şi vrăjmaşii Domnului s... pier, pier ca fumul." Psalmi 37:10, 20

Răspundeţi:   Adevăratul scop al lui Dumnezeu cu privire la iad este de a distruge păcatul şi păcătoşii şi de transforma lumea într-un loc sigur pentru veşnicie. Dacă un singur păcătos ar fi lăsat pe planetă, ar fi ca un virus mortal ce ar ameninţa veşnic universul. Planul lui Dumnezeu este de a izola păcatul şi de a-l elimina pentru totdeauna.

Un iad veşnic ar perpetua păcatul
Un iad veşnic al torturii ar perpetua păcatul făcând eradicarea lui imposibilă. Un iad al torturii veşnice nu face parte din planul lui Dumnezeu. O asemnea teorie oribilă este o calomnie împotriva numelui unui Dumnezeu iubitor. Cel rău este încântat când vede că bunul nostru Creator este zugrăvit ca un tiran monstruos, şi tot el este singurul care poate beneficia de pe urma unei asemenea învăţături.

Iadul veşnic – o teorie de factură umană
"Iadul torturii veşnice" este o teorie ce nu îşi are originea în Biblie, ci a fost iniţiată de persoane derutate (probabil necugetat) conduse chiar de diavol. Şi. apropo, nimeni nu va ajunge în cer (în rai) pentru că s-a temut de iad. Oamenii sunt mântuiţi pentru că Îl iubesc şi ascultă de Domnul Hristos.

Domnul Isus va fi mult întristat atunci când va fi nevoit să îi distrugă tocmai  pe cei pentru care a murit ca să-i salveze.
Domnul Isus va fi mult întristat atunci când va fi nevoit să îi distrugă tocmai pe cei pentru care a murit ca să-i salveze.

15. Nu este distrugerea păcătoşilor o acţiune contrară naturii divine?

"Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?" Ezechiel 33:11 "Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." "Căci Domnul Se va scula ca ... ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit." Isaia 28:21.

Răspundeţi:   Ba da, Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru salvarea celor păcătoşi şi nu pentru distrugerea lor. Distrugerea celor păcătoşi în foc este o lucrare atât de străină naturii lui Dumnezeu încât Biblia o numeşte "o lucrare ciudată". Inima bună a lui Dumnezeu va suferi la distrugerea celor păcătoşi. O, şi cu câtă trudă lucrează El la salvarea fiecărui suflet! Dar dacă cineva Îi nesocoteşte dragostea şi se agaţă de păcat, Dumnezeu va fi obligat să-l distrugă pe păcătos împreună cu păcatul lui, atunci când va curăţa prin focul ultimelor zile universul de această oribilă şi malignă tumoră numită "păcat".

Dupa ce păcătoşii vor fi distruşi, Dumnezeu va crea pentru poporul Său un nou pământ fantastic, unde vor trăi veşnic în pace, bucurie şi iubire. Păcatul nu va mai renaşte niciodată.
Dupa ce păcătoşii vor fi distruşi, Dumnezeu va crea pentru poporul Său un nou pământ fantastic, unde vor trăi veşnic în pace, bucurie şi iubire. Păcatul nu va mai renaşte niciodată.

16. Care sunt planurile lui Dumnezeu după aceste evenimente cu privire la pământ şi la poporul Său?

"El le zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori." Naum 1:9. "Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte." Isaia 65:17 "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:3, 4.

Răspundeţi:   După ce focul iadului se va stinge, Dumnezeu va crea un pământ nou pe care îl va înapoia poporului Său cu toată frumuseţea şi gloria Edenului dinainte de căderea în păcat. Ororile păcatului şi trecutul se vor uita. Durerea, moartea, tragedia, suferinţa, lacrimile, bolile, dezamăgirile, tristeţea şi orice păcat vor dispărea pentru totdeauna.

Păcatul nu va mai reapărea
Dumnezeu promite că păcatul nu va mai reînvia niciodată. Poporul Său va fi plin de o pace perfectă, de dragoste, de bucurie şi de mulţumire. Vieţile lor de o fericire desăvârşită vor fi cu mult mai glorioase şi mai încântătoare decât s-ar putea exprima în cuvinte. Adevărata tragedia a iadului este pierderea cerului (raiului). O persoană care pierde ocazia de a intra în cer face cea mai tristă alegere cu putinţă.


17. Sunt plin de recunoştinţă să aflu că Dumnezeu nu îi pedepseşte pe cei răi printr-un foc veşnic.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat

1. Nu vorbeşte Biblia despre "chinuri veşnice"?


Nu, expresia "chinuri veşnice" nu apare în Biblie.

2. De ce spune atunci Biblia că un foc ce nu se va stinge îi va mistui pe cei răi?


"Un foc ce nu se stinge" este un foc ce nu poate fi stăvilit până nu mistuie totul până la cenuşă. Ieremia 17:27 spune ca Ierusalimul urma sa fie distrus de un foc ce nu se stinge, iar în 2 Cronici 36:19-21 Biblia spune că focul a ars cetatea lăsând-o pustiită pentru "ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia". Ştim însă că focul s-a stins, întrucât Ierusalimul nu mai arde azi.

3. Nu spune Matei 25:46 că cei răi vor primi "pedeapsa veşnică"?


Notaţi: cuvântul folosit este pedeapsa, nu pedepsire. Pedepsirea ar fi continuă, în timp ce pedeapsa este doar o faptă. Pedeapsa celor răi este moartea, iar această moarte este veşnică.

4. Puteţi explica Matei 10:28: "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul dar care nu pot ucide sufletul"?


Cuvantul "suflet" are în Biblie trei sensuri: (1) o fiinţă vie - Geneza 2:7, (2) mintea - Psalmii 139:14, şi (3) viaţă - 1 Samuel 18:1, iar aici se referă la viaţa veşnică pe care Dumnezeu le-o garantează tuturor celor ce vor ajunge în împărăţia Sa. Nimeni nu le-o poate lua. Ultima parte a versetului din Matei 10:28 spune că atât sufletul cât şi trupul vor fi distruse în iad (gheenă).

5. Matei 25:41 vorbeşte despre "focul veşnic" pentru cei răi. Se va stinge el?


Da, Biblia spune că se va stinge. Să-i îngăduim Bibliei să se explice singură. Sodoma şi Gomora au fost distruse printr-un foc veşnic, sau etern (Iuda 7) şi acest foc le-a transformat "în cenuşă" ca un avertisment pentru aceia care "vor trăi în nelegiuire". 2 Petru 2:6. Aceste cetăţi nu mai ard astăzi. Focul s-a stins după ce totul a fost mistuit. Tot aşa, focul veşnic se va stinge după ce îi va fi transformat pe cei răi în cenuşă (Maleahi 4:3). Efectele focului sunt veşnice, dar nu şi focul în sine.

6. Dar pilda bogatului şi a lui Lazăr relatată în Luca 16:19-31 nu ne învaţă despre chinurile veşnice ale iadului?


Nu, ci este doar o parabolă ce subliniază un anumit aspect. Mai mulţi factori indică cu claritate că este vorba despre o parabolă. Iată câţiva:
A. Sânul lui Avraam nu reprezintă raiul (Evrei 11:8-10, 16)

B. Persoanele aflate în iad nu pot să comunice cu cele din rai (Isaia 65:17).

C. Morţii se află în mormintele lor (Iov 17:13; Ioan 5:28, 29). Bogatul se afla în trup cu ochi, limbă, etc., deşi ştim că trupul nu ajunge în iad la moarte. Este evident că trupul rămâne în mormânt, aşa cum spune Biblia.

D. Oamenii sunt răsplătiţi la revenirea lui Hristos, nu la moarte (Apocalipsa 22:11, 12).

E. Cei pierduţi sunt pedepsiţi la sfârşitul lumii nu atunci când mor (Matei 13,40-42). Morala pildei se găseşte în versetul 31 al capitolului 16 din Luca. Parabolele nu pot fi luate ad literam, altfel am putea să credem că şi copacii vorbesc! (vezi parabola din Judecători 9:8-15.)

7. Dar Biblia spune că cei răi vor suferi chinuri "veşnice", nu este aşa?


Termenul "veşnic" aşa cum se foloseşte în Biblie înseamnă doar o perioadă de timp, fie ea limitată sau nelimitată. Este utilizat în Biblie de 56 de ori în legătură cu lucruri/evenimente ce s-au încheiat deja (pentru ca să verificaţi într-o concordanţă, căutaţi cuvântul "veşnic"). Este asemenea adjectivului "înalt", care are semnificaţii diferite atunci când descrie bărbaţi ori copaci sau munţi. În Iona 2:6, "veşnic" înseamnă "trei zile şi trei nopţi". (vezi de asemenea Iona 1:17). În Deuteronomul 23:3, acesta înseamnă "10 generaţii". În cazul omului, înseamnă "atât cât trăieşte" sau "până la moarte" (vezi 1 Samuel 1:22, 28; Exodul 21:6; Psalmii 48:14).
Astfel cei răi vor arde în foc cât vor trăi, sau până la moarte. Această pedeapsă prin foc pentru păcat va fi diferită după gradul de păcat săvârşit de fiecare individ, dar după pedeapsă, focul se va stinge. Învăţătura despre chinul veşnic, mai mult decât orice altă invenţie a celui rău, i-a dus pe mulţi oameni către ateism în timp ce unii chiar şi-au pierdut minţile. Este o calomnie adusă caracterului plin de iubire şi gingăşie al bunului Tată Ceresc, calomnie ce i-a făcut nespus de mult rău cauzei creştine.


Întrebări test

1. Păcătoşii sunt aruncaţi în focul iadului (1)


_____   Când mor.
_____   La sfârşitul lumii.
_____   De către diavol.

2. Răsplata pe care cei păcătoşi o vor primi în focul iadului este (1)


_____   Moartea.
_____   Chinul veşnic.
_____   Că vor fi veşnic torturaţi de diavol, care este reponsabil.

3. Focul iadului (1)


_____   Va fi întreaga lume căreia îi va da foc chiar Dumnezeu.
_____   Arde chiar acum.
_____   Arde până în veacurile nesfârşite ale veşniciei.

4. Păcătoşii care au murit se află în (1)


_____   Purgatoriu.
_____   Focul iadului.
_____   Mormintele lor.

5. Populaţia iadului azi (1)


_____   Este exact zero.
_____   Numără cu milioanele.
_____   Nu poate fi determinată.

6. Focul iadului (1)


_____   distruge doar trupul celor răi.
_____   chinuie sufletul celor răi de-a lungul veşniciei.
_____   îi nimiceşte pe păcătoşi - atât sufletul cât şi trupul lor - transformându-i în cenuşă, după care se va stinge.

7. Un iad veşnic de chin (1)


_____   reprezintă o parte importantă din planul măreţ al lui Dumnezeu.
_____   este o învăţătură a Satanei şi este practic o calomnie la adresa unui Dumnezeu sfânt şi iubitor care are oroare să-i vadă pe oameni suferind.
_____   îi oferă lui Satana un serviciu de-a lungul veşniciei.

8. "Iadul" în Biblie (1)


_____   Se referă întotdeauna la un loc de ardere.
_____   Are mai multe semnificaţii, una fiind mormântul.
_____   Se referă la camerele subterane de tortură ale Satanei.

9. Scopul iadului este să (1)


_____   Răzbune şi să-i chinuie pe duşmanii lui Dumnezeu.
_____   Înspăimânte pe oameni pentru a-i face buni.
_____   Şteargă complet păcatul şi răul din univers şi să asigure dreptatea pentru veşnicie.

10. Distrugerea oamenilor în iad (1)


_____   Va fi o încântare pentru marele Dumnezeu al cerurilor.
_____   Se numeşte "lucrarea ciudată" a lui Dumnezeu pentru că este străină de planul Său de mântuire a oamenilor.
_____   Va fi sarcina diavolului în colaborare cu planul lui Dumnezeu.

11. După ce focul iadului se va stinge (1)


_____   Dumnezeu îl va alunga pe Satana departe în spaţiul extraterestru.
_____   Dumnezeu va crea un pământ nou perfect unde păcatul nu va mai apărea din nou, pe care îl va dărui copiilor Săi.
_____   Credincioşii vor trăi cu teama că păcatul ar putea apare din nou.

12. Pilda bogatului şi a lui Lazăr (1)


_____   Este o parabolă şi nu ar trebui luată ad literam.
_____   Este dovada biblică a învăţăturii despre chinul veşnic.
_____   Demonstrează că sufletele din iad pot comunica cu cele din rai.

13. Termenul "veşnic" asa cum se foloseşte în Biblie cu referire la viaţa unui om (1)


_____   Înseamnă "timp fără sfârşit"
_____   Este un mister şi nu poate fi înţeles.
_____   De obicei înseamnă "cât trăieşte omul" sau "până la moarte."

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top