Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Un oraş colosal în spaţiu

Un oraş colosal în spaţiu
Gândiţi-vă la un oraş mare! New York-ul, Tokyo sau Londra nu sunt nimic în comparaţie! Aşteptaţi puţin până veţi afla un adevăr uimitor despre acest oraş gigantic care este în stare să călătorească prin spaţiu. Este purul adevăr, nu imaginaţie! Informaţiile din acest ghid de studiu vă vor încălzi sufletul şi vă vor reda speranţă pentru viitor.
Dumnezeu este Arhitectul şi Ziditorul oraşului celui sfânt.
Dumnezeu este Arhitectul şi Ziditorul oraşului celui sfânt.

1. Cine este Arhitectul şi Ziditorul acestui oraş spaţial?

"De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate (oraş)." Evrei 11:16.

Răspundeţi:   Biblia declară că Dumnezeu a zidit un oraş fantastic pentru copiii Săi. Iar acest oraş este tot atât de real şi de literal ca oricare din oraşele pe care le-ai vizitat vreodată.

Oraşul acesta fantastic se află în ceruri, unde locuieşte Dumnezeu.
Oraşul acesta fantastic se află în ceruri, unde locuieşte Dumnezeu.

2. Unde se află acest oraş fantastic pe care l-a pregătit Dumnezeu?

"Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim." Apocalipsa 21:2. "Doamne, Dumnezeul meu ... Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri." 1 Regi 8:28-30.

Răspundeţi:   Acest oraş fantastic care se construieşte acum, se află în acest moment, la o mare depărtare în spaţiu în locul de şedere al lui Dumnezeu, care se cheamă paradis.

Urmăriţi mărimea acestui oraş în comparaţie cu mărimea câtorva state.
Urmăriţi mărimea acestui oraş în comparaţie cu mărimea câtorva state.

3. Cum descriu Scipturile acest oraş fantastic?

Răspundeţi:   (A) MĂRIMEA
"Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lăţimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini." Apocalipsa 21:16. Cetatea este un pătrat perfect. Perimetrul ei este de 12 000 de prăjini sau 1500 de mile (o prăjină este 1/8 dintr-o milă) aproximativ 2414 km. Este lungă de 375 de mile (603 km) pe fiecare parte.

(B) NUMELE
Cetatea este numită "Noul Ierusalim" în Apocalipsa 21:2.

(C) ZIDURILE
"I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi. ... Zidul era zidit de iaspis." Apocalipsa 21:17, 18. Un zid înalt de 144 de coţi sau 216 picioare (65,80 de m.) înconjură cetatea. Zidul este din iaspis curat, de o strălucire şi de o frumuseţe ce nu se poate descrie în cuvinte. Gândiţi-vă puţin! Înaltă de aproape 20 de etaje şi din iaspis curat!

(D) PORŢILE
"Avea douăsprezece porţi ... Spre răsărit erau trei porţi spre miazănoapte, trei porţi spre miazăzi, trei porţi şi spre apus, trei porţi." "Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare (perle). Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar." Apocalipsa 21:12, 13, 21.

Cetatea are 12 porţi-câte trei de fiecare parte-fiecare făcută dintr-un singur mărgăritar (perlă).

(E) TEMELIILE
"Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii ... împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis a doua de safir a treia de halchedon a patra de smarald a cincea de sardonix a şasea de sardiu a şaptea de hrisolit a opta de beril a noua de topaz a zecea de hrisopraz a unsprezecea de iacint a douăsprezecea de ametist." Apocalipsa 21:14-20. Cetatea are 12 temelii puternice, fiecare făcută dintr-o piatră preţioasă. Va fi reprezentată fiecare culoare a curcubeului, astfel că de la distanţă fără îndoială că se va lăsa impresia că această cetate se odihneşte pe un curcubeu.

(F) STRĂZILE
"Uliţa (strada) cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie." Apocalipsa 21:21.

(G) ASEMĂNAREA
"Cetatea sfântă, ... gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei." "Având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul." "Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă." Apocalipsa 21:2, 11, 16.

Cetatea, cu toate pietrele ei preţioase, aur şi frumuseţea ei orbitoare, va fi de fapt luminată de slava lui Dumnezeu. În maiestatea şi în curăţia ei deosebite, este comparată cu o "mireasă împodobită pentru bărbatul ei."

Minunatul pom al vieţii le aduce viaţă veşnică şi tinereţe tuturor celor ce manâncă din el.
Minunatul pom al vieţii le aduce viaţă veşnică şi tinereţe tuturor celor ce manâncă din el.

4. Ce lucru fenomenal din această cetate îi asigură fiecărui locuitor, putere şi tinereţe veşnică?

"În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor." Apocalipsa 22:2. "Să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să trăiască în veci." Geneza 3:22.

Răspundeţi:   Pomul vieţii, care rodeşte 12 feluri de fructe (şi care se află în mijlocul cetăţii-Apocalipsa 2:7), le aduce viaţă veşnică şi tinereţe tuturor celor ce manâncă din el. Chiar şi frunzele lui vor avea calităţi minunate de susţinere a vieţii. Acest pom va da un rod diferit de fructe în fiecare lună.

Cetatea sfântă va coborî pe pământ şi va fi capitala pământului.
Cetatea sfântă va coborî pe pământ şi va fi capitala pământului.

5. Este adevărat că această cetate uimitoare va coborî pe pământ?

"Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei." Apocalipsa 21:2. "Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul." Matei 5:5. "Iată, cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi pe pământ." Proverbe 11:31. (Trad. King James Version).

Răspundeţi:   Da, este adevărat că această cetate sfântă şi maiestuoasă va coborî pe pământ, pentru a deveni capitala pământului recreat. Toţi cei sfinţi vor avea un cămin în acest oraş.

Păcatul şi păcătoşii vor fi nimiciţi de Dumnezeu prin foc.
Păcatul şi păcătoşii vor fi nimiciţi de Dumnezeu prin foc.

6. Ce se va întâmpla cu păcatul şi cu păcătoşii?

"Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde." Maleahi 4:1. "Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit." Apocalipsa 20:9. "În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde." 2 Petru 3:10. "Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre." Maleahi 4:3. "Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea." 2 Petru 3:13.

Răspundeţi:   Dumnezeu va distruge tot păcatul şi pe toţi păcătoşii prin foc. Acest foc va topi pământul şi va preface totul în cenuşă. Apoi Dumnezeu va face un pământ nou, perfect şi cetatea sfântă va fi capitala lui. Cei drepţi vor trăi aici de-a lungul eternităţii, în pace, bucurie şi sfinţenie. Dumnezeu promite că păcatul nu va mai exista. Vezi Naum 1:9.

În această nouă împărăţie, Domnul va locui personal printre copiii Săi.
În această nouă împărăţie, Domnul va locui personal printre copiii Săi.

7. Ce promisiune revigorantă şi încântătoare le face Dumnezeu celor care vor intra în noua Sa împărăţie?

Răspundeţi:   A. Domnul, în persoană, va locui cu ei (Apocalipsa 21:3).

B. Niciodată nu se vor plictisi. Acolo vor fi desfătări veşnice (Psalmi 16:11).

C. Nu va mai fi moarte, durere, lacrimi, regrete, boală, spitale, intervenţii chirurgicale, tragedii, dezamăgiri, probleme, foame sau sete (Apocalipsa 21:4 Isaia 33:24 Apocalipsa 22:3 Isaia 65:23 Apocalipsa 7:6).

D. Nu vor mai obosi (Isaia 40:31).

E. Fiecare persoană salvată va fi fizic integră, în orice privinţă. Surzii vor auzi, orbii vor vedea, muţii vor cânta şi şchiopii vor putea să alerge (Isaia 35:5, 6 Filipeni 3:21).

F. Gelozia, frica, ura, invidia, necurăţia, cinismul, murdăria, îngrijorarea şi tot răul vor rămâne pentru totdeauna afară din împărăşia lui Dumnezeu (Apocalipsa 21:8, 27 22:15). Oamenii nu vor mai fi împovăraţi cu griji şi îngrijorări care să-i conducă la distrugere. Nu vor mai exista depresii. Timpul va deveni veşnic, iar presiunea şi termenele limită existente pe pământ vor dispărea pentru totdeauna.

Giganticele oceane de astăzi nu vor mai fi în împărăţia nouă a lui Dumnezeu.
Giganticele oceane de astăzi nu vor mai fi în împărăţia nouă a lui Dumnezeu.

8. În ce fel se va deosebi noul pământ de pământul nostru de astăzi?

Răspundeţi:   A. Vastele mări pe care le cunoaştem azi, vor dispărea (Apocalipsa 21:1). Oceanele şi mările acoperă trei pătrimi din suprafata pământului de azi. În împărăţia lui Dumnezeu va fi diferit. Întreaga lume va fi o grădină imensă de o frumuseţe neîntrecută, presărată cu lacuri, râuri şi munţi (Apocalipsa 22:1 Fapte 3:20, 21).

B. Deşertul va deveni o grădină (Isaia 35:1, 2).

C. Animalele vor fi blânde. Niciunul nu va deveni prada altuia şi le va mâna un copilaş (Isaia 11:6-9 65:25).

D. Nu vor mai fi nenorociri (Apocalipsa 22:3).

E. Nu va mai fi violenţă de nici un fel (Isaia 60:18). Aceasta include crimele, furtunile, inundaţiile, cutremurele, tornadele, stricăciuni de orice fel, etc.

F. Nici o pângărire nu va exista pe noul pământ (Apocalipsa 21:27). Nu vor mai fi ţigări, mucuri de ţigară, tabac, beţivi, cârciume, băuturi alcoolice, bordeluri, imagini pornografice sau alte lucruri imorale şi impurităţi de orice fel.

Copiii, jucându-se împreună, vor umple străzile noului Ierusalim.
Copiii, jucându-se împreună, vor umple străzile noului Ierusalim.

9. Vor fi copii în împărăţia lui Dumnezeu? Dacă da, vor creşte?

"Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe uliţe." Zaharia 8:5. "Veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd." Maleahi 4:2.

Răspundeţi:   Da, vor fi mulţi băieţi şi fete în cetatea sfântă (Isaia 11:6-9), şi aceştia vor creşte (Maleahi 4:2). De la Adam încoace, noi am degenerat mult în privinţa staturii, intelectului şi a vitalităţii, dar toate acestea vor fi restaurate (Fapte 3:20, 21).

10. Când cei mântuiţi se vor reîntâlni cu cei iubiţi în ceruri, se vor recunoaşte unii pe alţii?

10. Când cei mântuiţi se vor reîntâlni cu cei iubiţi în ceruri, se vor recunoaşte unii pe alţii?

"Dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin." 1 Corinteni 13:12.

Răspundeţi:   Biblia ne învaţă în mod clar că, în împărăţia lui Dumnezeu, cei neprihăniţi care au murit vor fi înviaţi şi se vor alătura celor drepţi în viaţă (Isaia 26:19; Ieremia 31:15-17; 1 Corinteni 15:51-55; 1 Tesaloniceni 4:13-18). De asemenea Scripturile ne învaţă că în împărăţia lui Dumnezeu oamenii se vor recunoaşte unii pe alţii, la fel cum şi în zilele noastre ne recunoaştem unii pe alţii.

În ceruri oameni reali vor experimenta bucurii reale. Cele mai profunde speranţe ale inimii omeneşti vor fi realizate.
În ceruri oameni reali vor experimenta bucurii reale. Cele mai profunde speranţe ale inimii omeneşti vor fi realizate.

11. Vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi oase?

"Însuşi Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: 'Pace vouă!' Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: 'Pentru ce sunteţi turburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.' "Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: 'Aveţi aici ceva de mîncare?' I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor." "El i-a dus afară până spre Betania şi ... pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer." Luca 24:36-39, 41-43, 50, 51. "Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Fapte 1:11. "Domnul Isus Hristos va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale." Filipeni 3:20, 21.

Răspundeţi:   După învierea Sa, Isus a demonstrat ucenicilor Săi că El era din carne şi oase, permiţându-le să-L atingă şi mâncând mâncare. Acelaşi Isus din carne şi oase S-a urcat la Tatăl în ceruri şi va reveni pe pământ. Celor drepţi li se vor da trupuri la fel ca al lui Isus, ei vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi oase o veşnicie. Diferenţa va fi aceea că trupurile cereşti nu vor fi supuse morţii, bolii sau deteriorării. Învăţătura cum că cei mântuiţi vor fi nişte fantome care plutesc pe nori şi nu fac altceva decât să cânte la harpe, nu are temelie biblică. Isus nu a murit pe cruce pentru a le da celor ce acceptă iubirea Lui şi care Îi urmează modelul de vieţuire, un viitor aşa de banal şi nebunesc. Pe mulţi oameni nu i-ar interesa o astfel de existenţă eterică şi de aceea nu au decât o mica dorinţă sau nu doresc deloc să intre în împărăţia cerească a lui Dumnezeu--de multe ori ei doar o preferă pentru că se tem de iad. Dacă ar putea oamenii de pretutindeni să afle adevărul despre cetatea sfântă a lui Dumnezeu şi despre noul pământ, milioane de oameni ar începe să înţeleagă dragostea Lui şi s-ar întoarce la El din toată inima. O persoană care a ratat ocazia de a fi în împărăţia lui Dumnezeu a pierdut tot ceea ce ar fi putut câştiga pe acest pamânt.

Grădinăritul va aduce o incredibilă bucurie şi satisfacţie în ceruri.
Grădinăritul va aduce o incredibilă bucurie şi satisfacţie în ceruri.

12. Cum îşi vor petrece cei sfinţi timpul în împărăţia cerească?

"Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul: ... şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor." Isaia 65:21, 22.

Răspundeţi:   Cei drepţi îşi vor construi propriile cămine, pe noul pământ. (Fiecare va avea propria vilă înălţată de Hristos-- Ioan 14:1-3.) Ei vor sădi vii şi vor mânca fructele. Biblia este clară. Oameni reali vor face lucruri reale în ceruri, lucruri de care se vor bucura cu adevărat.

Nici o exprimare omenească nu poate descrie gloria şi frumuseţea muzicii desăvârşite a cerului.
Nici o exprimare omenească nu poate descrie gloria şi frumuseţea muzicii desăvârşite a cerului.

13. La ce alte activităţi încântătoare vor participa cei răscumpăraţi?

Răspundeţi:   A. Vor cânta cu vocea şi cu instrumentele muzica cerească (Isaia 35:10 51:11 Psalmi 87:7 Apocalipsa 14:2, 3).

B. Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu în fiecare Sabat (Isaia 66:22, 23).

C.Se vor bucura de florile şi copacii care nu se veştejesc niciodată (Ezechiel 47:12 Isaia 35:1, 2).

D.Îi vor vizita pe cei dragi, pe patriarhi, profeţi etc. (Matei 8:11 Apocalipsa 7:9-17).

E. Vom studia animalele cerului (Isaia 11:6-9 65:25).

F. Vom călători şi vom explora fără să obosim (Isaia 40:31).

G. Vom asculta cântecul lui Dumnezeu (engl.Ţefania 3:17, in rom."nu va mai putea de bucurie pentru tine").

H.Ne vom realiza cele mai adânci dorinţe (Psalmi 37:3, 4 Isaia 65:24).

I. Cea mai mare bucurie dintre toateprivilegiul de a fi ca Isus, călătorind cu El, privindu-I faţa (Apocalipsa 14:4 22:4 21:3 1 Ioan 3:2).

Cerul va fi cu mult mai glorios şi va aduce o satisfacţie mult mai mare decât ne putem imagina.
Cerul va fi cu mult mai glorios şi va aduce o satisfacţie mult mai mare decât ne putem imagina.

14. Poate limbajul omenesc slab să descrie cu adevărat gloria căminului ceresc?

"Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." 1 Corinteni 2:9.

Răspundeţi:   Inima omului nu poate să înceapă să înţeleagă minunile împărăţiei lui Dumnezeu, nici măcar în cele mai fanteziste visuri. Tot ceea ce a pierdut Adam, va fi restaurat.

Isus pregăteşte cerul pentru tine personal. Tu contezi pentru El.
Isus pregăteşte cerul pentru tine personal. Tu contezi pentru El.

15. Este oare împărăţia pregătită şi pentru mine, personal?

"Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată." Apocalipsa 22:17. "La o moştenire nestricăcioasă ... păstrată în ceruri pentru voi." 1 Petru 1:4. "Eu Mă duc să vă pregătesc un loc." Ioan 14:2.

Răspundeţi:   Este împărăţia pregătită pentru tine, personal. Invitaţia din partea Domnului îţi este adresată personal. Dacă o respingi, prietene, nu vei avea pe nimeni altcineva să învinovăţeşti, decât pe tine însuţi.

Când Isus trăieşte în inimile noastre şi locuieşte în casele noastre, atunci  avem asigurat un loc în împărăţia Sa cerească.
Când Isus trăieşte în inimile noastre şi locuieşte în casele noastre, atunci avem asigurat un loc în împărăţia Sa cerească.

16. Cum pot fi sigur că voi avea un loc în împărăţia Sa cerească şi glorioasă?

"Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el." Apocalipsa 3:20. "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!" Apocalipsa 22:14. "Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7:21. "Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." Ioan 1:12. "Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat." 1 Ioan 1:7.

Răspundeţi:   Biblia explică foarte clar. Este simplu. Predă-ţi viaţa lui Isus pentru a fi curăţită de păcat. Când faci aceasta, El îţi dă şi putere ca să-I împlineşti voia şi să-I ţii poruncile. Aceasta înseamnă, bineînţeles, că începi să trăieşti asemeni lui Hristos, învingând păcatul. "Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri." Apocalipsa 21:7. Pe scurt, o persoană e pregătită pentru cer atunci când are cerul în inimă.


17. Am decis să accept oferta lui Isus de a trăi cu El pentru totdeauna în cereasca Sa împărăţie.

Răspundeţi:   


Întrebări de meditat

1. Cum poate fi cerul un loc în care să fim fericiţi atunci când noi ne vom gândi la cei dragi ai noştri pierduţi.


Biblia spune că Dumnezeu va "şterge orice lacrimă din ochii lor." Apocalipsa 21:4. Înconjuraţi de frumuseţile şi bucuriile noului pământ, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu va uita toate tragediile şi suferinţele trecutului; "nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte." Isaia 65:17.

2. Biblia declară "Carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu." 1 Corinteni 15:50. Cum se poate atunci ca cei răscumpăraţi să aibă trupuri reale din carne şi oase?


Aici, Biblia foloseşte termenul "carne" pentru a descrie o persoană neconvertită. O idee similară este exprimată în Romani 8:8, 9 "Cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi." Ioan 3:6 declară: "Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh." Termenul "carne" se referă la o persoană neconvertită, iar termenul "spirit" se referă la o persoană convertită sau "născută din nou". Deci, în 1 Corinteni 15:50 Biblia ne spune că nimeni nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu, decât dacă are loc în primul rând convertirea şi carnea devine spirit. Hristos a declarat despre trupul în care a înviat, că este "carne şi oase." Luca 24:39. În conformitate cu textul din Filipeni 3:21, noi vom avea trupuri ca al Lui.

3. Are în grijă, apostolul Petru poarta sfintei cetăţi?


Nu! Biblia spune în Apocalipsa 21:12 că Noul Ierusalim--cetatea sfântă a lui Dumnezeu--are 12 porţi, iar la porţi 12 îngeri. Nu este arătat niciunde în Bibie, că vreunul dintre apostoli ar fi păzitorul porţilor.

4. Este sfânta cetate în deajuns de mare pentru a încăpea toţi cei mântuiţi din toate veacurile?


Dacă fiecărei persoane salvate i s-ar da numai 30,48 mp de teren, ar fi loc în deajuns pentru 39 milarde de oameni în cetate, număr care este de multe ori mai mare decât populaţia actuală a globului. Mulţi statisticieni sunt de părere că, în situaţia în care toţi oamenii care au trăit vreodată ar fi salvaţi, tot ar fi loc în deajuns pentru ei în cetate. Totuşi, scripturile arată foarte clar că, numai puţini vor fi salvaţi (Matei 7:14). Deci va fi cu mult mai mult spaţiu decât suficient în marea cetate.

5. Câteodată mă întreb dacă recompensa merită sacrificiul. Se pare că Satan mă copleşeşte uneori. Mă încurajează, oare, în vreun fel, Biblia?


Da. De fapt, apostolul Pavel s-a gândit la cei asemeni ţie când a scris, "Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi." Romani 8:18. Doar o licărire din împărăţia veşnică va face ca cele mai dureroase încercări şi persecuţii să pălească, iar cei răscumpăraţi vor striga: "Aleluia, cerul e uşor de câştigat!"

6. Vor fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu, bebeluşii care mor?


Nu avem un răspuns biblic specific la această întrebare, dar mulţi aleg să creadă că, cei mici vor fi salvaţi pe baza textului din Matei 2:16-18. Acolo Biblia ne istoriseşte despre nedreptul rege Irod, care a ucis în Betleem, copilaşii de parte bărbătească care erau de doi ani sau mai mici. Vechiul Testament a prevestit acest tragic, crud incident, iar Dumnezeu le-a spus mamelor să nu mai plângă pentru că într-o zi copilaşii le vor fi redaţi. "Opreşte-ţi plânsul căci ... ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului ... copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor." Ieremia 31:16, 17. Aceast text este o referire evidentă la înviere.

7. Am înţeles bine? Raiul, casa celor mântuiţi, va fi chiar aici pe pământ?


Da, este corect. Deşi acum, cetatea sfântă este în locaşul lui Dumnezeu, El o va muta pe pământ. Păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi prin foc, iar pământul va fi restaurat la gloria şi frumuseţea edenică şi va fi dat în stăpânirea celor drepţi. Cetatea sfântă va fi capitala noului pământ, iar Dumnezeu Îşi va muta aici tronul (Apocalipsa 21:2, 3; 22:1, 3) şi va locui cu cei drepţi, chiar aici pe acest pământ, de-a lungul veşniciei. Acolo unde este Domnul, acolo este raiul. Planul lui Dumnezeu este de a-i reda omului ceea ce a pierdut Adam: gloria unei vieţi perfecte pe o planetă perfectă. Satan şi păcatul au stricat planul lui Dumnezeu, dar planul va fi dus la bun sfârşit. Toţi ne putem bucura de această împărăţie--şi trebuie să ne bucurăm de această împărăţie! Altfel am pierde prea mult.

8. De ce sunt atât de mulţi cei care cred şi învaţă că, patria celor mântuiţi este un loc mistic cu locuitori fantome, ce plutesc pe nori şi nu fac nimic altceva decât să cânte la harpe?


Această învăţătură îşi are originea la diavol, tatăl minciunii (Ioan 8:44). El doreşte cu nerăbdare să distorsioneze planul iubitor al lui Dumnezeu, şi prezintă cerul ca un loc ireal, "fantomatic" astfel încât oamenii să îşi piardă interesul sau să devină sceptici pe deplin, în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu. Satan ştie că atunci când oamenii vor înţelege adevărul biblic privind casa celor răscumpăraţi, puterea lui asupra lor va fi nimicită, deoarece ei se vor gândi cum să ajungă în acea împărăţie. De aceea lucrează cu atâta îndârjire pentru a le întuneca înţelegerea şi a împrăştia minciuni cu privire la căminul ceresc.


Întrebări test

1. Cetatea sfântă din spaţiu (1)


_____   Nu este literală, ci este pur şi simplu o alegorie.
_____   Este un oraş literal, fiind pregătit de Dumnezeu chiar acum în locaşul Său.
_____   Nu există decât în mintea unor oameni.

2. Acest oraş sfânt (1)


_____   Va fi distrus de o explozie nucleară.
_____   Va fi cucerit de Satana şi oastea lui.
_____   Va coborî pe pământ şi va deveni capitala noului pământ.

3. Bifaţi afirmaţiile adevărate în legătură cu cetatea sfântă, din lista următoare: (7)


_____   Este numită Noul Ierusalim.
_____   Este aproximativ de mărimea Londrei.
_____   Zidurile sale sunt din topaz.
_____   Cetatea are lungimea şi lăţimea egale.
_____   Străzile sunt din aur curat.
_____   Cetatea are 14 temelii.
_____   Apostolul Petru stă la porţile ei.
_____   Fiecare din cele 12 porţi sunt făcute dintr-un singur mărgăritar.
_____   Perimetrul său este de 1500 mile (2413,5 km).
_____   Temeliile sale sunt din pietre preţioase.
_____   Cetatea va avea dimensiuni perfecte.

4. Pomul vieţii (1)


_____   Este un pom real, care va reda putere şi tinereţe poporul lui Dumnezeu.
_____   Este o figură de stil şi înseamnă doar că Dumnezeu va da tărie poporului Său.
_____   A existat la început, dar nu va fi şi pe noul pământ.

5. Bifaţi din lista următoare toate punctele care sunt adevăruri biblice promise poporului lui Dumnezeu, în noua împărăţie a lui Dumnezeu: (5)


_____   Dumnezeu va oficia zilnic căsătorii.
_____   Pomul vieţii va rodi 20 de feluri de fructe.
_____   Domnul Însuşi va locui în mijlocul poporului Său.
_____   După un milion de ani, sfinţii se vor plictisi.
_____   Moartea şi durerea nu vor mai fi.
_____   Oamenii nu vor obosi niciodată.
_____   Şchiopii vor fi ajutaţi şi purtaţi de îngeri peste tot.
_____   Îngerii vor fi medici şi vor face toate operaţiile.
_____   Orbii îşi vor primi vederea.
_____   Gelozia, frica, ura, falsitatea, invidia, necurăţia, etc. vor dispărea pentru totdeauna.
_____   Copilaşii nu vor creşte.

6. Bifaţi afirmaţiile următoare care redau adevărul despre noul pământ: (6)


_____   Mările de astăzi nu vor mai fi.
_____   Deşerturile vor fi mai mari.
_____   Animalele vor fi ţinute în cuşti cereşti drăguţe.
_____   Tornadele, cutremurele şi inundaţiile nu vor mai fi cunoscute.
_____   Mucurile de ţigară vor fi strânse cu grijă, în fiecare zi, de către îngeri.
_____   Florile şi copacii nu se vor ofili, nici veşteji.
_____   Raiul va fi chiar aici pe pământ.
_____   Păcatul nu va mai apărea a doua oară.
_____   Întreaga glorie viitoare nu poate fi descrisă.

7. Cei drepţi în împărăţia cerească (1)


_____   Vor fi fantome şi vor cânta la harpe zburând pe nori.
_____   Nu-i vor recunoaşte pe prieteni, pe cei dragi atunci când îi vor întâlni acolo.
_____   Vor avea corpuri reale din carne şi oase şi se vor recunoaşte unii pe alţii.

8. Ştim că oamenii în ceruri vor fi oameni reali şi vor face lucruri reale, pentru că (1)


_____   Ştiinţa a dovedit acest lucru în mod concludent.
_____   Biblia spune că vom fi ca Hristos, care a fost real (din carne şi oase) şi a făcut lucruri reale, după învierea Sa
_____   Mulţi predicatori spun că este aşa.

9. Pot să fiu sigur că am asigurat un loc în acea împărăţie cerească, dacă (1)


_____   Declar zilnic că Îl iubesc pe Domnul.
_____   Mă tem îndeajuns de iad.
_____   Îl accept şi Îl urmez pe Domnul Hristos şi Îi păzesc poruncile.

10. Ce vor face cei mântuiţi în împărăţia cerească? Bifaţi adevărurile biblice din lista de mai jos: (5)


_____   Vor construi case şi le vor locui.
_____   Vor planta vii.
_____   Vor ucide animale pentru a le mânca.
_____   Vor cânta la instrumente cereşti laudă lui Dumnezeu.
_____   Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu.
_____   Vor zbura deasupra iadului privindu-i cu ironie pe cei pierduţi.
_____   Vor mânca din pomul vieţii.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top