Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Az átalakító szeretet

Az átalakító szeretet
Aki szerelmes lesz, annak minden megváltozik. Egy példával élve, képzeljünk el egy ifjú hölgyet, aki az egyetemen az angol irodalmi kurzusra egy vaskos kötettel birkózik. Az egészet mérhetetlenül unalmasnak találja, és már az is nehezére esik, hogy olvasása közben ne kalandozzon el a figyelme. Egyszer azonban egy délceg, fiatal tanárba botlik az egyetem valamelyik épületében, és mindjárt szerelmes lesz belé. Csakhogy nem sokkal ezután rájön, hogy a férfi, aki után sóvárog, a szerzője annak a könyvnek, amivel közelharcot vívott. Aznap éjszaka fenn maradt, és az egész könyvet felfalta, majd a végén így kiált fel: „Ehhez fogható nagyszerű könyvet még nem is olvastam!” Mi változtatta meg ennyire a látásmódját? A szerelem! Ugyanígy a Szentírást is ma sokan unalmasnak, nyomasztónak és érdektelennek találják. Mindez azonban egy csapásra megváltozik akkor, ha szerelmesek leszünk a szerzőbe. Hogy mi módon? Erre válaszol ez az igazán szívhez szóló bibliatanulmány!
A Szentírás szerzője Jézus.
A Szentírás szerzője Jézus.

1. Ki a Szentírás szerzője?

„Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták,… nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak őbennük levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről” (1Pt 1:10-11).

Válasz:   A Biblia Istene (már az Ószövetségben is) gyakorlatilag mindig Jézus Krisztus. Jézus teremtette a világot (Jn 1:1-3,14; Kol 1:13-17), ő véste kőbe a Tízparancsolatot (Neh 9:6,13), Ő volt az izraeliták Istene (1Kor 10:1-4), és Ő ihlette a próféták írásait (1Pt 1:10-11). Vagyis a Szentírás szerzője Jézus Krisztus.

Jézus örökkévaló szeretettel szereti a földi embereket.
Jézus örökkévaló szeretettel szereti a földi embereket.

2. Hogyan viszonyul Jézus a földi emberekhez?

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).

Válasz:   Jézus mindnyájunkat kimondhatatlan, múlhatatlan szeretettel szeret, amely minden értelmet felülhalad.

Jézus mindnyájunkért meghalt, jóllehet egyikünk sem érdemelte meg.
Jézus mindnyájunkért meghalt, jóllehet egyikünk sem érdemelte meg.

3. Miért kell szeretnünk Jézust?

„Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4:19). „…mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Rm 5:8).

Válasz:   Azért kell szeretnünk Őt, mert annyira szeret bennünket, hogy meghalt értünk − habár mi ellenségei voltunk.


4. Milyen vonatkozásokban hasonlít egymásra a jó házasság és a keresztény élet?

„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amelyek kedvesek előtte” (1Jn 3:22).

Válasz:   A jó házasságban vannak okvetlenül szükséges dolgok, úgymint a házastársak egymáshoz való hűsége. Más dolgok talán nem látszanak ennyire fontosnak, de ha valamely házastársnak örömet okoznak, akkor szükségesek. Ha nem okoznak örömet, fel kell hagyni velük. Így van ez a keresztény életben is. Jézus parancsolatai nem tűrnek ellentmondást. Ám Jézus a Szentírásban szintúgy hangsúlyozott olyan alapelveket, lelki alapállást, amelyek kedvesek Őelőtte. Miként tehát a jó házasságban, a keresztény igazi örömöt talál abban, ha azokat cselekszik, ha a szerint jár, ami Jézust, Akit szeret, boldoggá teszi. Ahogy az is igaz, hogy kerüli mindazt, amik nem kedvesek Őelőtte.

Ha valaki azokat cselekszi, amelyek kedvesek Jézusnak, az az illetőnek nagy örömet és bővelkedő életet szerez.
Ha valaki azokat cselekszi, amelyek kedvesek Jézusnak, az az illetőnek nagy örömet és bővelkedő életet szerez.

5. Hogyan szó Jézus annak következményéről, ha valaki azokat cselekszi, amik kedvesek Őelőtte?

„Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben;… Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:10-11).

Válasz:   Az ördög azt hangoztatja, hogy a keresztény életelvek követése örömtelen, unalmas, lealacsonyító és nem egyéb, mint törvényeskedés. Jézus azonban arról beszél, hogy a hívő teljes örömét leli abban (Jn 15:10-11), s bővelkedő élet (Jn 10:10) jár nyomában. Akik elhiszik az ördög hazugságait, azok útja a szívfájdalom útja, hogy majd meg legyenek fosztva attól az élettől, amely „igazán élet”.

Jézusnak a keresztény életvitelre adott bibliai elvei megóvnak bennünket Sátán veszélyzónáitól.
Jézusnak a keresztény életvitelre adott bibliai elvei megóvnak bennünket Sátán veszélyzónáitól.

6. Miért lát el bennünket Jézus a keresztény életvitelre vonatkozó különleges alapelvekkel?

Válasz:   Mert azok:

A. Mindig tulajdon javunkat szolgálják (5Móz 6:24). Miként a jó szülők helyes alapelveket kötnek gyermekeik lelkére, úgy Jézus is helyes alapelveket tanít az Ő gyermekeinek.

B. Biztonságot nyújtanak a bűnnel szemben (Zsolt 119:11). Jézus elvei megóvnak attól, hogy Sátán és a bűn veszélyzónáiba tévedjünk.

C. Megmutatják nekünk, hogyan járhatunk Krisztus lábnyomában (1Pt 2:21).

D. Igazi boldogsággal ajándékoznak meg bennünket (Jn 13:17).

E. Alkalmat adnak az Őiránta érzett szeretetünk kifejezésére (Jn 15:10).

F. Segítenek, hogy helyes példával éljünk mások számára is (1Kor 10:31-33 Mt 5:16).

Ha a világ dolgait szeretem, Isten ellenségévé válok.
Ha a világ dolgait szeretem, Isten ellenségévé válok.

7. Jézus szerint hogyan kell a keresztényeknek viszonyulniuk a világ gonoszságaihoz és a világiassághoz?

Válasz:   Parancsolatai és tanácsai egyértelműek és pontosan körülírtak:

A. Ne szeressük a világot illetve a világ dolgait. A világ dolgai, amik nem Istentől valók, a következők: (1) a test kívánsága, (2) a szemek kívánsága és (3) az élet kérkedése (1Jn 2:16). Valamennyi bűn e három kategória valamelyikébe − akad, amely egyszerre többe is − sorolható. Sátán arra használja fel e három széles utat, hogy a világ szeretetére csalogasson általuk. Ha elkezdem szeretni a világot, Isten ellensége leszek (1Jn 2:15-16 Jak 4:4).

B. Szeplő nélkül meg kell őriznem magam e világtól (Jak 1:27).

A keresztényeknek szilárdan ellen kell állniuk a világ dolgainak, máskülönben Sátán rossz útra fogja terelni őket.
A keresztényeknek szilárdan ellen kell állniuk a világ dolgainak, máskülönben Sátán rossz útra fogja terelni őket.

8. Milyen sürgető figyelmeztetést közöl velünk az Úr a világgal kapcsolatban?

Válasz:   Jézus így inti a keresztényeket: „És ne szabjátok magatokat e világhoz” (Róm 12:2). Egy másik fordítás (Phillips translation) ezt így adja vissza: „Ne engedjétek, hogy a körülöttetek levő világ belepréseljen titeket a saját öntőformájába.” Az ördög nem semleges. Folyamatos nyomást gyakorol minden keresztényre. Jézus által, Jézusban (Fil 4:13), szilárdan ellen kell állnom az ördög sugallatainak, és el fog menekülni tőlem (Jak 4:7). Abban a minutában, hogy a legcsekélyebb tényezőnek is, amely mintegy öntőformaként befolyással lesz a magatartásomra, teret engedek, szinte észrevehetetlenül sodródni kezdek a hitehagyás felé. A keresztény gondolkodásmód lényege egyebek mellett az, hogy irányadónak nem a többség érzéseit és magatartását, hanem Jézus szavait veszem, éspedig úgy, ahogy a Szentírásból megismerem.

Gondosan vigyáznunk kell a gondolatainkra, mert a gondolatokból lesznek a cselekedetek.
Gondosan vigyáznunk kell a gondolatainkra, mert a gondolatokból lesznek a cselekedetek.

9. Miért kell vigyáznunk a gondolatainkra?

„Mert amint gondolkodik magában, olyan ő” (Péld 23:7, a King James fordítás szerint).

Válasz:   Azért kell vigyáznunk a gondolatainkra, mert a gondolatok szabják meg a magatartásunkat. Isten segíteni akar nekünk abban, hogy „foglyul tudjunk ejteni” „minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak” (2Kor 10:5). Sátán azonban mindent belead, hogy behozza a „világot” a gondolatainkba. Ezt csak az öt érzékszervünkön keresztül képes elérni: kivált a látást és a hallást veszi célba. Ránk kényszerítené az általa teremtett képeket és hangokat, és hacsak nem mondunk állhatatosan nemet, hogy azt nézzük és azt halljuk, amit ő kínál, a széles útra fog vezetni bennünket, ami a pusztulásba vezet. A Biblia egyértelműen nyilatkozik. Azzá válunk, amit folyamatosan látunk és hallunk (2Kor 3:18).

A keresztényeknek kerülniük kell minden olyan zenének a hallgatását, amely lerombolja az emberben az istenfélő élet utáni vágyat.
A keresztényeknek kerülniük kell minden olyan zenének a hallgatását, amely lerombolja az emberben az istenfélő élet utáni vágyat.

10. Milyen fontos alapelvei vannak még a keresztény életvitelnek?

„Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8).

Válasz:   A keresztényeknek el kell szakadniuk minden olyan dologtól, ami nem igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jó hírű. El kell kerülniük:

A. Mindenféle tisztességtelenséget: a csalást, a hazugságot, a lopást, tisztességtelen eljárást, megtévesztési szándékot, rágalmazást, cserbenhagyást.

B. Mindenféle tisztátlanságot. Ezek közé számítjuk a fajtalankodást, a házasságtörést, vérfertőzést, a homoszexualitást, a legkülönbözőbb romlott vágyakat, a pornográfiát, a közönségességet, a szennyes tartalmú beszédeket, az ízetlen tréfákat, a nyilvános táncot, a romlott zeneszámokat és zenét és csaknem mindent, amit a televízióban és a filmszínházakban vetítenek.

C. Az olyan helyek, amelyekre soha nem hívnánk magunkkal Jézust, úgymint az éjszakai klubokat, a kocsmákat, a játéktermeket, a lóversenyeket stb.

Szánjunk néhány percet annak, hogy egy kicsit bővebben kitérjünk a popzene, a nyilvános tánc, a televízió, a videofilmek és a színház veszélyeire.

Zene, zeneszámok
Számos világi zene (a rap, a country, a pop, a rock, a heavy metal, a kortárs felnőtt és tánczene) vált nagymértékben Sátán zsákmányává. A szövegek gyakran magasztalják fel a bűnt és lerontják az emberben a lelki témák utáni vágyat. A kutatók már felfedeztek egynémely érdekes tényt a zene hatalmával kapcsolatban:

(1) A zene az érzelmeken keresztül jut be az agyba, ily módon megkerülve a gondolkodóképességet.

(2) Valamennyi testfunkcióra hat.

(3) Megváltoztathatja a szívverést, a lélegzetvétel ritmusát, a reflexeket, mindezt pedig anélkül, hogy az illető érzékelné.

(4) A szinkópás táncritmus hangulatváltozást idéz elő és a hallgatóban enyhe hipnotikus hatást vált ki.

A zenének még szöveg nélküli puszta valójában is megvan a hatalma, hogy lealacsonyítsa az ember érzéseit, vágyait és gondolatait. A világi rock zenészek nyíltan meg is vallják ezt. Mick Jagger, a Rolling Stones énekese így nyilatkozott: „Érezheted a testeden végigfutó adrenalint. Hasonló a szexuális gyönyörhöz.”1 John Oates, a Hall and Oates duó tagja szerint a „Rock 'n' Roll 99%-ban szex”.2 Kedvét lelné Jézus az effajta zenében? A harmadik világban megtért pogányok arról beszélnek nekünk, hogy mai világi zenekari zenénk ugyanazon alapul, amit ők művelnek a boszorkányvallásokban és az ördögimádatban! Tedd fel magadnak a kérdést: „Ha Jézus ellátogatna hozzám, milyen muzsikának a közös meghallgatására kérném meg?” Az olyan zenét, amiben nem vagy bizonyos, hogy ezek közé számít, inkább magad se hallgasd. (A hanyatló világi zenéről mélyebb elemzést Carol és Louis Torres Notes on Music (Megjegyzések a zenéről) című könyvében olvashatunk. Az angol nyelvű mű beszerezhető az Amazing Facts kiadónál. Magyar nyelven is számos írás megjelent a témával kapcsolatban.) Amikor szerelmesek leszünk Jézusba, megváltoztatja a zenei ízlésünket is. „És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban” (Zsolt 40:3). Isten az Ő népe számára számtalan nagyszerű zenéről gondoskodott, amely jóra ösztönöz, felfrissít, felemel és megerősíti a keresztény tapasztalatot. Akik pótlék gyanánt elfogadják az ördög romboló zenéjét, az élet egyik legkiválóbb áldásáról maradnak le.

A tánc
A tánc elkerülhetetlenül távolra visz minket Jézustól és a lelki élettől. Amikor az iraeliták táncra perdültek az aranyborjú körül, elfelejtkeztek Istenről (2Móz 32:17-25). Amikor a gonosz Heródiás lánya táncot lejtett Heródes király előtt, a történet Keresztelő János lefejezésével végződött (Mt 14:2-12). Fontold meg az alábbi megdöbbentő statisztikákat: Egy New York-i katolikus pap elmondta, hogy a nála paráznaság miatt gyónó lányok az egészet a táncra fogták illetve vezették vissza. Más papok arról beszéltek, hogy a háromnegyed túl alacsony arány, szerintük inkább a kilencven százalékra igaz az előbbi. Emlékezz, hogy csak akkor lehetsz nyugodt, ha Krisztus részt vehet veled együtt valamilyen tevékenységben. Ha nem, akkor jobb, ha távol maradsz attól.

Televízió, video és színház
Vajon a televízióban, a videókon és a színházban látott műsorok alacsonyabb vagy a magasabb rendű természetedre játszanak rá? A Jézus vagy a világ iránti szeretet elmélyítését váltják ki benned? Jézust vagy inkább a sátáni bűnöket magasztalják? Napjainkban még a világiság hívei és a nem keresztények is kikelnek számos televíziós műsor és film ellen. Sátán milliárdok szemét és fülét ejtette fogságba, amelynek következtében a világ rohamosan átitatódik az erkölcsi fertővel, a bűnnel, a félelemmel és a reménytelenséggel. Egy tanulmány szerint televízió nélkül „évente tízezerrel kevesebb gyilkosságot, hetvenezerrel kevesebb erőszakos támadást és hétszázezerrel kevesebb nemi erőszakot követnének el az Egyesült Államokban”.3 Jézus, aki szeret téged, arra kér, hogy fordítsd el tekintetedet Sátán gondolaturaló eszközeiről és fordítsd inkább Őrá. Így szól: „Térjetek hozzám, hogy megtartassatok” (Ézs 45:22).

1 Newsweek, „Mick Jagger and the Future of Rock” (Mick Jagger és a rock jövője), 1971. január 4., p. 47.

2Circus magazin, 1976. január 31., p. 39.

3Newsweek, „Violence, Reel to Reel” (Tekercsről-tekercsre erőszak), 1995. december 11., p. 47.

A tévénézés biztos vezérelve az, ha feltesszük magunknak a kérdést: „Nem érezném magam kellemetlenül, ha Jézust meghívnám ennek a műsornak a közös megtekintésére?”
A tévénézés biztos vezérelve az, ha feltesszük magunknak a kérdést: „Nem érezném magam kellemetlenül, ha Jézust meghívnám ennek a műsornak a közös megtekintésére?”

11. Milyen félreérthetetlen felsorolást ad nekünk Jézus, amit a tévénézés útmutatója gyanánt használhatunk?

„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátlanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ehhez hasonlók: amelyekről már előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek” (Gal 5:19-21).

Válasz:   A Szentírás túlontúl egyértelmű ahhoz, hogy félreérthető legyen. Ha a családnak minden olyan tévéműsort száműzne, amely az idézett igében elősorolt bűnöket teszi közszemlére vagy elnéző azok bármelyikével szemben, nem sok néznivaló marad. Ha Jézus elmenne hozzád látogatóba, mely tévéműsor közös megtekintésére hívhatnád meg Őt úgy, hogy eközben ne kellene kellemetlenül érezned magad? Ha van is ilyen, valószínűleg az összes többi nem való arra, hogy a keresztények megtekintsék azokat.

Abban, hogy milyen tévéműsorokat választok ki, mi több, minden tettemben a Szentírás igéi kellenek, hogy vezéreljenek engem és nem az érzelmeim.
Abban, hogy milyen tévéműsorokat választok ki, mi több, minden tettemben a Szentírás igéi kellenek, hogy vezéreljenek engem és nem az érzelmeim.

12. Mai világunkban, amikor mindenki a céltudatos és önálló gondolkodásával kérkedik, sokan teljességgel képesnek érzik magukat arra, hogy lelki döntéseket hozzanak, senki tanácsát − a Jézusét sem − igényelve. Mit mond Jézus az ilyen emberekről?

Válasz:   Hallgassuk Jézus félreérthetetlen kijelentéseit: „Ne cselekedjetek ott mind a szerint, amint mi cselekszünk itt most, mindenik azt, ami jónak látszik neki” (5Móz 12:8). „Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja” (Péld 16:25). „A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt; de aki tanáccsal él, bölcs az” (Péld 12:15). „Aki bízik magában, bolond az” (Péld 28:26).


13. Milyen ünnepélyes intésben részesít bennünket Jézus az életünk által nyújtott példára és a befolyására vonatkozóan?

„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélyébe vessék” (Mt 18:6). „A ti atyátokfiainak ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást” (Róm 14:13). „Mert közülünk senki sem él önmagának” (Róm 14:7).

Válasz:   Vezetőktől, befolyásos emberektől, neves sportolóktól és más jól ismert személyektől elvárjuk, hogy jó példát mutassanak és bölcsen használják fel a befolyásukat, mondván, hogy „tartoznak ezzel a társadalomnak”. Mai világunkban, gyakran kell kiábrándultan visszahőkölnünk, látva neves egyének visszataszító és felelőtlen tetteit. Jézus egyértelműen kijelenti a Római levél 1:14-ben, hogy a keresztények, akik Őt és az Ő országát képviselik, valóban tartoznak valamivel a többi ember felé. Ezért is ünnepélyesen inti őket, hogy azok a keresztények, akik nem jól használják fel a befolyásukat és rossz példát mutatnak és ily módon rossz útra vezetnek másokat is, nem juthatnak be az Ő országába.

Isten arra kéri népét, hogy ékességeit és ékszereit vegye le magáról.
Isten arra kéri népét, hogy ékességeit és ékszereit vegye le magáról.

14. Milyen életviteli alapelveket köt a lelkünkre Jézus az öltözködéssel és az ékszerviseléssel kapcsolatban?

Válasz:   A. Öltözetünk legyen szerény. Lásd 1Tim 2:9. Emlékezzünk meg arról, hogy a világ a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet büszkesége által jön be az életünkbe (1Jn 2:16). A kihívó öltözet mindhármat magában foglalja és a keresztény ember nem tévedhet erre az útra.

B. Vegyük le magunkról az ékességeket és az ékszereket. A baj gyökere itt az „élet büszkesége”. Jézus követőinek másként kell kinézniük. Megjelenésükkel bizonyságot tesznek és világosságot árasztanak másokra (Mt 5:16). Az ékszerek magukra vonják a figyelmet és az ént magasztalják. Az ékszerviselés a Bibliában a visszaesés és a hitehagyás jelképe. Amikor Jákób és családja újra átadta életét az Úrnak, ékszereiket földbe temették (1Móz 35:1-2,4). Amikor Izrael fiai az ígéret földje előtt álltak, az Úr megparancsolta nekik, hogy vegyék le magukról ékességeiket (2Móz 33:5-6). Ézsaiás könyve 3. fejezetében Isten egyértelműen szól arról, hogy népe azzal, hogy ékszert (karpereceket, gyűrűket, fülbevalókat stb., a teljes felsorolást lásd a 19-23. versben) visel, vétkezik (9. vers). Hóseás könyve 2:13 szerint az Úr arról tesz bizonyságot, hogy amikor Izrael elhagyta Őt, ékszert kezdett viselni. A Timóteushoz írt első levél 2:9-ben, valamint Péter első levele 3:3-ban mindkét apostol azt adja értésünkre, hogy Isten népe nem ékesítheti magát arannyal, gyöngyökkel és költséges cicomákkal. Figyeljünk fel arra is, hogy Péter és Pál is beszél arról az ékességről, amit viszont Isten kifejezetten akar, hogy viseljünk: „a szelíd és csendes lélek” (1Pt 3:4) és a „jó cselekedetek” (1Tim 2:10). Jézus azzal teszi fel az „i”-re a pontot, hogy igaz egyházát a napba (Jézus fényességébe és igazságába) öltözött tiszta asszony jelképében mutatja be Jelenések könyve 12:1-ben, miközben a hitehagyó egyházat arannyal, drágakővel és gyöngyökkel felcicomázott parázna asszony képében jelenik meg előttünk (Jel 17:3-4). Isten azt kéri népétől, szakadjon el Babilontól (Jel 18:2-4) és mindattól, amit Babilon magában foglal − az ékszereket is, amely az énre akarja irányítani a figyelmet −, és öltözzön ehelyett Jézus igazságának öltözetébe. Ha megszeretjük Jézust, teljes örömet fogunk találni abban, ha az Ő életmódját követhetjük.

Bálvány minden, ami csökkenti a lelki dolgok iránti szeretetemet.
Bálvány minden, ami csökkenti a lelki dolgok iránti szeretetemet.

15. Hogyan viszonyul az életvitel és az engedelmesség az üdvösséghez?

Válasz:   Az engedelmesség és a keresztény életvitel a tényszerű bizonyítéka annak, hogy üdvösséget nyertem Jézus Krisztus által (Jak 2:20-26). A kérdés úgy is megfogalmazható, hogy ha egy ember életmódja nem változik meg a megtérése után, a megtérést aligha lehet valódinak nevezni. A megtért ember legfőbb örömét abban leli meg, hogy Jézus akaratát keresi mindenben, és követi Őt, valahová Ő megy.

Oltalmazd meg magad a bálványimádástól!
János első levele a keresztény életvitelről, gondolkodásmódról szól. Jézus a levél lezárásaként az Ő szolgáján, Jánoson keresztül arra int bennünket, hogy őrizzük meg magunkat a bálványoktól. A Mester ezzel minden olyan dologra utalást tesz, ami megzavarhatja vagy gyengítheti az Őiránta való szeretetemet: ilyen lehet a zene, a divat, a dolgok birtoklása, a külső ékességek, a szórakozás gonosz formái stb. Az igaz megtérés természetes gyümölcse − vagyis következménye − az, ha örömmel követjük Jézust és magunkévá tesszük az Ő életmódját.

Azok az emberek, akik nem adták át magukat teljesen Jézusnak, soha nem fogják megérteni, miért él úgy az igazi keresztény, ahogy él, és nem is várhatjuk tőle, hogy megértse.
Azok az emberek, akik nem adták át magukat teljesen Jézusnak, soha nem fogják megérteni, miért él úgy az igazi keresztény, ahogy él, és nem is várhatjuk tőle, hogy megértse.

16. Várhatjuk bárkitől is, hogy előnyös színben lássa a keresztény életformát?

Válasz:   Nem. Jézus azt mondta, hogy Isten dolgai bolondságok a természetes ember előtt, mert ők nem lelki szemüvegen át nézik a dolgokat (1Kor 2:14). Amikor Jézus a követői életviteléről beszél, az Általa lefektetett alapelvek azokhoz szólnak, akik arra vágynak, hogy a Szent Lélek irányítsa az életüket. Népe hálás lesz és örömmel fogja követni az Ő tanácsait. Másoktól valószínűleg hasztalan várnak megértést vagy helyeslést.

Az az ember, aki elutasítja Jézus életmódját, nyomorultul érezné magát a mennyben.
Az az ember, aki elutasítja Jézus életmódját, nyomorultul érezné magát a mennyben.

17. Hogyan venné a mennyet az az ember, aki elutasítja Jézus alapelveit a keresztény életmódra nézve?

Válasz:   Az ilyen ember nyomorultul érezné magát a mennyben. Panaszkodna, hogy miért nincsenek éjszakai klubok, miért nem iható pálinka, miért nem lehet nézni pornót, miért nincsenek prostituáltak, érzéki zene, erkölcstelen könyvek, közönséges dolgok, szerencsejáték. A menny pokol lenne azoknak, akik nem alakítottak ki igazi szeretetkapcsolatot Jézussal. Ezért nincs értelme rájuk erőltetni a keresztény életelveket (2Kor 6:14-17).


18. Mi módon tehetem magamévá és követhetem ezeket a bibliai útmutatásokat anélkül, hogy ne tűnném farizeusinak, ítélkezőnek vagy törvényeskedőnek?

Válasz:   Bármit cselekszünk, azzal a lelkülettel tegyük, hogy a Jézus iránti szeretetünket és nagyrabecsülésünket akarjuk kifejezni (1Jn 3:22). Ha Jézus emeltetik a magasba és Ő van bemutatva az embereknek (Jn 12:32), Ő is fogja az embereket magához vonni. Egyetlen kérdés forogjon szemünk előtt: „Tiszteletet szerez ez Jézusnak? Hallgatnám ezt, énekelném ezt, tenném ezt, nézném ezt, innám ezt, megvenném ezt, olvasnám ezt, mondanám ezt vagy elmennék erre meg erre a helyre, ha Jézus itt lenne velem személyesen?” Jézus itt van veled és velem (Mt 28:20), és lát mindent, amit teszünk. Éreznem kell Jézus jelenlétét az élet minden mozzanatában és dolgában. Ha tudatosan Vele töltök időt, Hozzá leszek hasonló (2Kor 3:18). Így pedig majd, ha emberek között leszek, úgy reagálnak majd, ahogy egykor a tanítványokkal kapcsolatban: „Csodálkoztak; meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak” (ApCsel 4:13). Azok a keresztények, akik így élnek, soha nem lesznek farizeusiak, ítélkezők vagy törvényeskedők. Az ószövetségi időkben Isten népe szinte mindig hitehagyásba süllyedt, mert úgy döntöttek, hogy inkább a szomszédos pogány népek életformáját követik, semmint hogy azt az jellegzetes és megkülönböztetett életformát kövessék, amit Isten a lelkükre kötött (5Móz 31:16; Bír 2:17; 1Krón 5:25; Ez 23:30). Ez ma is így van. Senki sem szolgálhat két úrnak (Mt 6:24). Sátán azokat, akik a világhoz és annak életmódjához ragaszkodnak, lassan átalakítja, hogy az ő érzéseit és vágyait tegyék magukévá, hogy ily módon eggyé legyenek vele az elveszésben is. Akik keresztény életükben Jézus alapelveit követik, az Ő képmására változnak át és előkészülnek a mennyre. Nincs középút.


19. Annyira akarom szeretni Krisztust, hogy az Ő alapelveinek a követése a keresztény életben öröm és gyönyörűség legyen számomra.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. Tudom, mit kellene Jézusnak tennie velem, csak éppen nem érzem, hogy kész lennék rá. Mit tegyek?


Kezdd el a cselekvést azonnal! Soha ne hagyd, hogy az érzéseidtől függj. Isten a Szentírás igéin keresztül vezet (Ézs 8:20). Az érzések gyakran félrevezetnek. A zsidó vezetők úgy érezték, hogy meg kell feszíteniük Jézust, de tévedtek. Sokan érzik majd úgy Jézus második eljövetelekor, hogy elnyerték az üdvösséget, holott elvesznek (Mt 7:21-23). Az ördög befolyásolja az érzelmeket. Ha az érzelmeimtől függök, a romlásba vezet engem.

2. Zavarban vagyok. Szeretnék egy bizonyos dolgot megtenni. Ugyanakkor tudom, hogy a dolognak olyan látszata van, hogy emiatt sokan úgy vélekedhetnek, hogy valami gonosz dolgot művelek. Mit tegyek?


A Biblia szava egyértelmű: „Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” (1Thessz 5:22). Pál apostol pedig arról beszél, hogy ha az, hogy ő húst eszik, megbotránkoztat valakit, inkább nem is illeti az ilyen ételt többé (1Kor 8:13). Mi több, azt is hozzáteszi, hogy ha nem venné figyelembe a megbotránkozott ember érzéseit és tovább enne húst, vétkezne ezzel.

3. Nekem az az érzésem, hogy az egyházaknak túl hosszú listájuk van arról, hogy mit kell, és arról is, hogy mit nem szabad megtennem. Lélegezni sem hagynak. Hát nem Jézus követése a legfontosabb?


De, Jézus követése a legfontosabb. Jézus követése mindazonáltal mást jelent az egyik embernél és mást egy másiknál. Az egyetlen biztos út annak megismerésére, mit jelent Jézust követni, annak megismerése, hogy mit mond Jézus a Bibliában ezzel vagy azzal a kérdéssel kapcsolatban. Akik szeretetből követik Jézus parancsait, ők is bejuthatnak majd egykor az Ő országába (Jel 22:14). Akik ember alkotta szabályokat követnek, rossz útra tévednek és messze kerülnek az Ő országától (Mt 15:3-9).

4. Van néhány olyan isteni rendelkezés, amik számomra értelmetlennek és szükségtelennek tűnnek. Képtelen vagyok megérteni, miért fontosak. Hogyan igazodjam el e kérdésben?


A gyermekek gyakran érzik úgy, hogy a szülőktől való rendelkezések egyike-másika (pl. az, hogy „ne játssz az utcán”) értelmetlen. De lám, telnek-múlnak az évek, s ugyanazok a gyermekek köszönetet mondanak a szüleiknek azokért a parancsokért. Istennel szemben mi is „gyermekek” vagyunk, mert az Ő gondolatai és az Ő cselekedetei annyival magasabbak a mieinknél, amennyivel magasabbak az egek a földnél (Ézs 55:8-9). Bíznunk kell a mi szerető mennyei Atyánkban abban a néhány kérdésben is, amit nem értünk és abba kell hagynunk „az utcán való játszadozást”, ha Ő úgy kívánja. Ő soha semmi jót nem von meg tőlünk (Zsolt 84:11). Ha igazán szeretem Jézust, a legjobbat fogom feltételezni róla, és még akkor is cselekedni fogom az Ő akaratát, ha nem mindig értem, mit miért. Az egésznek kulcsa az újjászületés. A Biblia azt mondja, hogy amikor igazán újjászületem, a világ legyőzése nem lesz gond, mert a megtért embernek lesz hite és bizalma ahhoz, hogy örömmel kövesse Jézust mindenben (1Jn 5:4). Ha nem követem Őt azért, mert nem világos számomra, hogy mit miért csinál úgy, ahogy, ez az én Megváltóm iránti bizalmatlanságról tanúskodik.

5. Javamat szolgálja majd Jézus szeretettörvénye, törvénye és rendelkezései?


Feltétlenül! Jézus minden elve, szabálya, törvénye és parancsolata hihetetlenül nagy áldásokkal ajándékoz meg. A történelem legnagyobb lottónyereménye is jelentéktelenné halványul, amikor Isten gazdag áldásaival, amiket engedelmes gyermekeire áraszt, vetjük össze. Csak néhány a Jézus követéséből származó javakból:

1. Jézus személyes barátunk lehet.

2. Jézus üzlettársunk lehet.

3. Szabadok vagyunk a bűntudattól.

4. Lelki békénk lehet.

5. Mentesek lehetünk a félelemtől.

6. Kimondhatatlan örömmel ajándékoz meg.

7. Hosszabb élet.

8. Biztosak lehetünk abban, hogy van egy otthonunk a mennyben.

9. Jobb egészségnek örvendhetünk.

10. Soha nem leszünk másnaposak.

Micsoda gazdagság! Az igaz keresztények olyan javakban részesülnek az Ő mennyei Atyjuk által, amit a világ leggazdagabb emberei sem nyerhetnek meg sosem.

6. Kell felelősséget viselnem abban, hogy megfeddjek más embereket életvitelük vagy a lelki életük színvonala miatt?


A követendő szabály leginkább az legyen számunkra, hogy legelébb saját életvitelünk miatt nyugtalankodjunk. „Magatokat próbáljátok meg”, mondja a Biblia (2Kor 13:5). Amikor a saját életvitelünk olyan, amilyennek lennie kell, életpéldánk csendes bizonyságtételként szolgál majd és nem kell majd senkit megfeddenünk. A szülőknek természetesen külön felelősségük az, hogy útbaigazítsák gyermekeiket, hogyan kell követni Jézust.

7. Melyek a legsúlyosabb veszélyek a mai keresztények számára?


A legnagyobb veszedelem a megosztott imádat, a félszívűség: a Jézus iránti szeretettel együtt a világ és annak bűnös dolgainak és gyönyöreinek szeretete. Úgy tűnik, túl sokan akarják azt próbálgatni, meddig követhetik a világot úgy, hogy eközben még keresztényeknek lehet őket tekinteni. Ez nem fog működni. Jézus világosan int mindnyájunkat: senki nem szolgálhat két úrnak (Mt 6:24).

8. Nem törvényeskedés követni ezeket a keresztény életszabályokat?


Nem, hacsak az illető nem azért cselekszi ezeket, hogy elnyerje az üdvösséget. Az üdvösség kizárólag Jézus csodálatos és ingyen ajándékaként nyerhetjük el. A cselekedetek (avagy a magatartás) általi üdvösség nem üdvösség. Ugyanakkor amikor azért követjük Jézus életszabályait, mivel elnyertük az üdvösséget és szeretjük Őt, az sosem törvényeskedés.

9. A keresztény életszabályokra is értendő Jézus parancsa, miszerint fényljék a mi világosságunk?


Kétségtelenül! Jézus azt mondja, hogy az igaz keresztény világosság (Mt 5:14). Azt is mondta, „úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16). A világosságot nem halljuk, hanem látjuk. A keresztény ember világosság ragyogását az emberek a keresztény ember életvitele, öltözködése, étrendje, társalgása, lelkülete, együtt érző képessége, tisztasága, kedvessége és becsületessége (Jézus életelvei) alapján ismerik fel. Kérdezősködni fognak majd az életmódjuk felől, és ez által gyakran Krisztushoz vezettetnek.

10. A keresztény életszabályok nem kultúrák kérdése? Nem változhatnak azok az idő múlásával?


A szokások változhatnak, de a bibliai életszabályokon nem fog az idő. „Istenünk beszéde megáll örökké” (Ézs 40:8). Az egyháznak vezetnie és nem utánoznia kell. Az nem lehet, hogy a kultúra, a humanizmus vagy a napi divatok szabják meg a rendjét. Nem a tévelygő ember, hanem Jézus elveihez kell szabnunk az egyház színvonalát. Ha az egyház úgy él, szól, úgy néz ki és úgy viselkedik, mint a világ, ki folyamodik hozzá segítségért? Jézus a harsona hangjával keresi fel az Ő népét és az Ő egyházát, ezt mondva: „Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el… és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket” (2Kor 6:17). Jézus egyházának nem szabad követnie a világot, hanem meg kell tagadnia azt. A „világ” ember milliárdokat tett tönkre. Az egyház nem csatlakozhat annak felfordult rendjéhez. Az egyháznak rendíthetetlenül meg kell állnia, s kedves, ugyanakkor határozott hangon meg kell szólítania az embereket, kérve őket, hogy figyeljenek Jézusra és emelkedjenek az Ő színvonalára. Ha a hallgató szeretetre lobban Jézus iránt, és kéri Őt, hogy vegye birtokba az életét, a Megváltó elvégzi a csodát, ami ahhoz szükséges, hogy átformálja Őt és hajóját biztonságos révbe, Isten örök országába kormányozza. Nem vezet más út a mennybe.

11. Nem lehet minden tánc gonosz. Hát nem táncolt Dávid is az Úr előtt?


Ez igaz, nem minden tánc gonosz. Dávid ugrándozott és táncolt az Úr előtt, az áldásokért dicsérte így Őt (2Sám 6:14-16). Viszont egymagában táncolt. Dávid tánca hasonló volt annak a sánta embernek a táncához, aki, miután Jézus meggyógyította, nagy örömmel ugrándozott (ApCsel 3:8-10). Az ilyen táncot − vagy ugrándozást − Jézus is javasolja azoknak, akiket üldöznek (Lk 6:22-23). Az ellenkező neműekkel való tánc (ami erkölcstelenséget és széttört családokat okoz) és az érzéki tánc (úgymint a vetkőző tánc) a Biblia által elítélt táncok.

12. Mit mond a Biblia az egymást ítélgető és megítélő emberekről?


„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek” (Mt 7:1-2). „Annakokáért menthetetlen vagy, óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz” (Róm 2:1). Lehet-e ezt ennél világosabban mondani? Nincs sem mentség, sem igazolás arra, ha saját magamon kívül bárki mást elítélek. Jézus a bíró (Jn 5:22). Amikor másról ítéletet mondok, Krisztus bírói székébe ülök be és az Antikrisztus kicsinyített mása lesz belőlem (1Jn 2:18). Nos, ez tényleg megfontolandó!


Kvíz kérdések

1. Jézus életvitelre vonatkozó szeretetparancsolatainak követése örömmé válik számomra, mihelyt szeretetre ébredek Iránta. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

2. Ha azért követem Jézus életvitelt szabályozó törvényeit, mert elnyertem az üdvösséget és szeretem Őt, az törvényeskedés. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

3. A Biblia valódi szerzője Jézus. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

4. Az az ige, hogy „ne szeressétek a világot”, azt jelenti, hogy nem szerethetjük… (1)


_____   …a hazánkat.
_____   …a Föld nevű bolygót.
_____   …a világ bűnös, gonosz és istentelen útjait és dolgait.

5. Miért ad nekünk Jézus pontos törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket? (5)


_____   Mindig a javunkat szolgálva.
_____   Ily módon tudhatjuk, hogyan adhatunk jó példát másoknak.
_____   Hogy megfosszon a szabadságunktól.
_____   Így követhetjük Krisztus nyomdokait.
_____   Hogy megőrizzen bennünket a bűntől.
_____   Hogy uralma alatt tartson bennünket.
_____   Hogy igazi boldogsággal ajándékozzon meg bennünket.

6. Két jó szabály annak eldöntésére, hogy mi a helyes keresztény magatartás: (2)


_____   Fel kell fedezni, mit mond a Biblia.
_____   Meg kell jól figyelni, mit csinál a többi gyülekezeti tag.
_____   El kell menni egy spiritiszta szeánszra.
_____   Rá kell hagyatkozni az érzéseinkre.
_____   Végig kell gondolnunk, mit tenne az adott helyzetben Jézust.

7. Sátán kizárólag az érzékszerveinken keresztül tud ránk hatni. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

8. A keresztény életvitel alább felsorolt vonatkozásaival kapcsolatban nyújt nekünk Jézus pontos irányelveket és tanácsokat? (5)


_____   Hogyan öltözködjünk.
_____   Az egészséges életmód.
_____   A külsőnk ékítése.
_____   A síelés.
_____   Evés és ivás.
_____   Utazzunk-e repülőn.
_____   Házvásárlás.
_____   Példa és befolyás.

9. Mi a kapcsolat az életvitel, az engedelmesség és az üdvösség között? (1)


_____   Az életvitelünk és az engedelmesség által üdvözülünk.
_____   Aki elnyerte az üdvösséget, az figyelmen kívül hagyhatja az életvitelt és az engedelmességet, és eközben készen állhat a mennyre.
_____   Az életvitel és az engedelmesség a bizonyítéka annak, hogy egy ember megtért és újjászületett.

10. Ha nem hagyok el valamit, holott Jézus arra kér, hogy hagyjam el az adott dolgot − például az ékszerviselést, a rockzene hallgatását vagy szentségtelen tévéműsorok nézését −, Isten bálványnak tekinti azt az el nem hagyott dolgot. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

11. A keresztény élet olyan, mint egy jó házasság, amelyben a siker attól függ, hogy szeretnék-e kedvében járni annak, akit szeretek. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

12. Az alább felsorolt útvonalak közül melyeken keresztül taszítja Sátán bűnbe az embert? (3)


_____   Eldugja a Bibliát előlük.
_____   Az élet büszkesége.
_____   Üzeneteket ír fel az égre.
_____   A test kívánsága.
_____   A szemek kívánsága.

13. Nagyon fontos megőriznünk a gondolatainkat, mert a gondolatokból tettek lesznek. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

14. Az alábbiak közül melyek a Jézus hűséges követéséből fakadó megígért áldások? (7)


_____   Megismerhetjük, hogyan lehet prófétálni.
_____   Tovább fogunk élni.
_____   Leírhatatlan boldogságban lesz részünk.
_____   Jobb egészségnek örvendünk majd.
_____   Nem fogunk megőszülni.
_____   Milliomosok leszünk.
_____   Biztosítva lesz az otthonunk a mennyben.
_____   Szabadok leszünk a félelemtől.
_____   Jézus személyes barátunk lesz.
_____   Teljes lelki békénk lesz.

15. Ha magatartásom sérti valamely keresztény testvéremet, mit kell tennem? (1)


_____   Nem kell figyelembe venni. Nem tetszhetünk mindenkinek.
_____   Meg kell küzdenünk egy az egyben.
_____   Meg kell próbálni kizáratni a testvért.
_____   Mondd el mindenkinek, hogy a gyülekezeti tagok el tudják dönteni, ki mellé álljanak.
_____   Abba kell hagyni a bántó dolog cselekvését.

16. Minek nevezi Jézus azt az embert, aki eltökéli magában, hogy inkább a saját útjait követi, semmint hogy hallgatna a Biblia tanácsaira? (1)


_____   Önállóan gondolkodó embernek.
_____   Bölcs embernek.
_____   Balgának, azaz bolondnak.

17. Aki elutasítja Jézus keresztényekre vonatkozó életszabályait,… (1)


_____   ...majd amikor bejut a mennybe, akkor kezd el hirtelen vonzódni a mennyei dolgok iránt.
_____   ...majd miután eltölt néhány napot a szent városban, meg fogja bánni a szíve keménységét.
_____   …nyomorultul érezné magát a mennyben.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top