Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Krisztus menyasszonya.

Krisztus menyasszonya.
A Biblia arról beszél, hogy csak egy test(ület) azaz egyház van, amelybe Jézus az Ő végidei népét hívja: ez az egy test a Krisztus menyasszonya. Sokakat bizonytalanít ez el, hiszen ma a legkülönbözőbb, önmagukat keresztényeknek nevező egyházak ezreit ismerjük. Elvileg mind azt mondja önmagáról, hogy Isten egyházai, mindazáltal hatalmas különbség van közöttük a Biblia magyarázatában, a hitben és a hit gyakorlatában. Az igazság után kutató ember számára ugyancsak lehetetlen ezen állítások valamennyiét megvizsgálni. Viszont hálásak lehetünk Jézusnak, aki feloldotta számunkra e dilemmát azzal, hogy olyan részletes jellemzést adott egyházáról, hogy mindnyájan könnyedén beazonosíthatjuk azt! Ezt az eleven és erőteljes leírást Jelenések könyve 12. és 14. fejezetében találjuk meg. A leírás lenyűgöző igazságokkal fog megörvendeztetni bennünket, ami segíteni fog minket a végidőben. Mielőtt azért elindulnál e felfedező útra, amelynek végcélja ezen átformáló igazságok megismerése, kérünk, olvasd el Jelenések könyve 12:1-17 szakaszát.

1. Milyen profetikus jelkép segítségével ábrázolja Jézus az Ő igaz egyházát?

„A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát” (Jer 6:2). „…és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te” (Ézs 51:16).

Válasz:   A 22. tanulmány segítségével megtanulhattuk, hogy Jézus az Ő igaz és tiszta egyházát (a Siont) a tiszta asszony, a hitehagyó egyházat a parázna asszony jelképével ábrázolja. E jelképrendszerre vonatkozóan lássunk még néhány igeszakaszt: 2Kor 11:2; Ef 5:22-23 és Jel 19:7-8.


2. Jelenések könyve 12:1-ben Jézus a „napba öltözött asszony” − amelynek „lábai alatt volt a hold, és a fejében tizenkét csillagból korona” − gyanánt jellemzi egyházát. Mit jelent e jelkép-együttes?

Válasz:   A. A nap Jézust, az Ő evangéliumát és igazságos jellemét jelképezi. „Mert nap és pajzs az Úr Isten” (Zsolt 84:11). (Lásd még Mal 4:2.) Jézuson kívül, Jézus nélkül nincs üdvösség (ApCsel 4:12). Jézus minden másnál jobban vágyik arra, hogy egyháza váljék teljessé az Ő dicsőségével és jelenlétével.

B. Az, hogy „a lábai alatt van a hold” az ószövetségei áldozati rendszert jelenti. Miként a hold a nap fényét veri vissza, úgy az áldozati rendszer is annyiban nyújtott lelki segítséget, amennyiben az az eljövendő Messiásból áradó világosságot sugározta vissza (Zsid 10:1).

C. A „tizenkét csillagból álló korona” a tizenkét tanítvány munkáját jelképezi, amely az újszövetségi egyház korai éveinek megkoronázása volt.

A Jelenések könyve 12. fejezetében említett kisgyermek nem más, mint Jézus.
A Jelenések könyve 12. fejezetében említett kisgyermek nem más, mint Jézus.

3. A prófécia ezután arról beszél, hogy az asszony vajúdik, szülni készül, egy olyan gyermeknek fog hamarosan életet adni, aki vasvesszővel uralkodik majd a nemzetek felett. Meg is szülte a „fiú-magzatot”, aki aztán majd Isten mennyei királyiszékéhez ragadtatik (Jel 12:1,2,5). Vajon ki ez a kisgyermek?

Válasz:   A kisgyermek, akiről itt szó van, Jézus. Eljön majd a nap, amikor vasvesszővel uralkodik az egész világ felett (Jel 19:13-16; Zsolt 2:7-9). A bűneinkért megfeszített Jézus feltámadt halottaiból és felvitetett a mennybe (ApCsel 1:9-11). A feltámadásának ereje, ami a mi életünkben is megmutatkozhat, Jézus egyik leghatalmasabb ajándéka népe számára (Fil 3:10).

A nagy veres sárkány nem más, mint Sátán, aki Jézus születésekor a pogány Rómán keresztül munkálkodott.
A nagy veres sárkány nem más, mint Sátán, aki Jézus születésekor a pogány Rómán keresztül munkálkodott.

4. Jelenések könyve 12:3-4 egy „nagy veres sárkányt” mutat be, aki gyűlölte a „fiú-magzatot” és már születésétől fogva megpróbálta megölni őt. Emlékezhetünk erre a sárkányra a 20. tanulmányból. Ki ez a sárkány?

Válasz:   A sárkány Sátánt jelképezi, aki kivettetett a mennyből (Jel 12:7-9) és aki Jézus születésének idején a pogány római birodalmon keresztül munkálkodott. Az uralkodó, aki születésétől fogva Jézus életére tört, a pogány Róma fennhatósága alá tartozó Heródes volt. Abban a reményben ölt meg minden fiúgyermeket Betlehemben, hogy a megöltek között ott lesz Jézus is (Mt 2:16).

A hét fej a hét hegyet jelképezi, amelyre Róma épült. A tíz szarv a föld tíz nemzetét jelképezi.
A hét fej a hét hegyet jelképezi, amelyre Róma épült. A tíz szarv a föld tíz nemzetét jelképezi.

5. Mit jelent ebben a jelképes ábrázolásban az, hogy a sárkánynak „hét feje” van és „tíz szarva”, továbbá, hogy „az ég csillagainak harmadrésze” levettetett a földre?

A „csillagok harmadrésze” azokat a lázadó angyalokat jelképezi, akik Luciferrel együtt kivettettek a mennyből.
A „csillagok harmadrésze” azokat a lázadó angyalokat jelképezi, akik Luciferrel együtt kivettettek a mennyből.
Válasz:   A. A „hét fej” a hét dombot illetve hegyet ábrázolja, amelyre Róma épült (Jel 17:9-10). Tanulmánysorozatunkban immár harmadízben találjuk magunkat szembe egy hét fejjel és tíz szarvval rendelkező fenevaddal (Jel 12:3 13:1 17:3).

B. A „tíz szarv” azokat a kormányokat illetve nemzeteket jelképezi, amelyek támogatást nyújtanak az erős hatalmaknak Isten népének és egyházának elnyomásában. A pogány Róma uralmának idején (Jel 12:3-4) azt a tíz barbár törzset ábrázolták, amelyek a római birodalom meggyengítésével támogatták a pápaságot (Dán 7:23-24). A törzsek képezték a későbbi modern Európát. Ezekben az utolsó napokban a világ nemzeteit − valamennyit! − jelképezik, amelyek a végidei politikai szövetségben egyesítik erejüket (Jel 16:14 17:12,13,16), hogy aztán mind támogatást nyújtsanak a „nagy Babilon”-nak, az Isten népével szemben vívott háborújában.

C. „Az ég csillagainak harmadrésze” azok az angyalok, akik Lucifer mellé álltak a mennyei lázadásában, így vele együtt is vettettek ki (Jel 12:9 Lk 10:18 Ézs 14:12).

Összefoglaló áttekintés
A prófécia mindeddig a következő bibliai tényeket rögzítette:

1. Isten igaz egyháza a tiszta asszony jelképében jelenik meg.

2. Jézus az egyház berkeiben születik meg.

3. Sátán − a pogány Róma fennhatósága alá tartozó Heródes királyon keresztül munkálkodva − a gyermek Jézus életére tör.

4. Sátán terve kudarcot vall.

5. Jézus mennybemenetelére is kifejezett utalás történik.

Sátán üldözése folytán sok millió ember lelte halálát a máglyákon.
Sátán üldözése folytán sok millió ember lelte halálát a máglyákon.

6. Mihez folyamodott Sátán azután, hogy kudarcot vallott a gyermek Jézus megölésére irányuló terve?

„Kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte” (Jel 12:13).

Válasz:   Tekintve, hogy nem volt többé módja arra, hogy magára Jézusra törjön, minden dühét és üldözői hevét Isten egyháza és népe ellen irányította.

Hat azonosító jegy
Jelenések könyve 12. és 14. fejezetében Jézus hat jellemzést nyújt, amelyek segítségével azonosíthatjuk az Ő végidei egyházát. Bibliatanulmányunk hátralevő részeinek átvételekor tartsuk ezeket szem előtt.

Isten népe az üldözések elől a föld elhagyatott helyeire menekült.
Isten népe az üldözések elől a föld elhagyatott helyeire menekült.

7. Mihez folyamodott az asszony (az egyház) saját védelme érdekében, továbbá mit ért Jelenések könyve 12:6 és 14. verse a „puszta” kifejezésen?

Válasz:   A. A 6. és a 14. versben ez áll: „Az asszony pedig elfutott a pusztába”, ahol védelmet talált „ideig, időkig és az időnek feléig” (vagyis 1260 valóságos éven át) Sátán haragjával szemben, aki az idő tájt a pápai Rómán keresztül munkálkodott. A „két szárny” Isten oltalmát és támogatását jelképezi, amelyet Isten „pusztai” tartózkodása idején nyújtott az egyháznak (2Móz 19:4 5Móz 32:11). A pusztában töltött idő ugyanaz az 1260 éves − a pápai főhatalommal és üldözéssel fémjelzett − időszak (538-tól 1798-ig), amit Jézus újra és újra előhoz a próféciákban. Egy profetikus nap egy valóságos esztendőnek felel meg (Ez 4:6).

B. A „puszta” kifejezés a föld elhagyatott helyeire (hegyek, barlangok, erdők stb.) utal, ahol Isten népe menedékre lelhetett, ily módon menekedve meg a teljes megsemmisítéstől (Zsid 11:37-38). Ezek a helyek nyújtottak rejteket a valdenseket, az albigenseknek, a huganottáknak és sokaknak másoknak. Isten népe (az Ő egyháza) az emlékezetből is kitöröltetett volna, ha a pápaság gyilkos üldözései idején nem menekült volna a pusztába, hogy ott leljen menedéket. („Az 1540-től − a jezsuita rend megalakulásától kezdődően − 1580-ig tartó mindössze negyven éves időszakban kilencszázezer ember lelte halálát az üldözések miatt. Harminc év alatt százötvenezer ember vált az inkvizíció áldozatává.” 1) Az üldözéssel fémjelzett 1260 éves időszakban legkevesebb ötvenmillió ember esett áldozatul. Isten egyháza nem létezett hivatalos szervezetként az 1260 éves korszakban. 538 és 1798 között is létezett ez az egyház, még ha mint szervezet nem is volt azonosítható. Amikor az 1260 év elteltével az egyház előjött rejtekéből, ugyanannak az apostoli egyháznak a tanításaival és tulajdonságaival bír, mint amelyekkel a pusztába vonult 538-ban.

Megjegyzés: Ezzel fel is fedeztük Isten végidei egyházának első két azonosító jegyét:

1. Nem létezik hivatalos szervezetként 538 és 1798 között.

2. 1798-ban előlép a homályból és megkezdi végidei munkáját.

Sok nemes lelkű és igaz keresztény volt azokban az egyházakban, amelyek hivatalosan is léteztek 1798 előtt. Ám ezen egyházak egyike sem lehet Isten végidei egyháza, amelybe Isten az Ő népét hívja, ugyanis Jézus végidei egyházának 1798 után kell támadnia. Ez azt is jelenti, hogy napjaink rendkívül népszerű protestáns felekezeteinek jó része sem lehet Isten végidei egyháza, mert már 1798 előtt is hivatalosan léteztek.

1Albert Barnes: Notes on Daniel (Megjegyzések Dániel könyvéhez), a Dániel könyve 7:25-höz fűzött magyarázat, p. 328.

Egy kis ruhacsík egy vég vászon utolsó maradék darabja. Csakúgy, mint ugyanabból a vég vászonból az első darab.
Egy kis ruhacsík egy vég vászon utolsó maradék darabja. Csakúgy, mint ugyanabból a vég vászonból az első darab.

8. Jelenések könyve 12:17-ben Isten az Ő végidei egyházát maradéknak nevezi. Mit jelent ez a szó, hogy „maradék”?

Válasz:   Ez annyit jelent, hogy az utolsó maradék darab. Jézus egyházára utalva az Ő utolsó idei egyházát jelenti, amely tanítás tekintetében azonos az apostoli egyházzal.

9. Milyen két további jellemzést adott Jézus az Ő végidei maradék egyházáról Jelenések könyve 12:17-ben?

9. Milyen két további jellemzést adott Jézus az Ő végidei maradék egyházáról Jelenések könyve 12:17-ben?

Válasz:   Maradéktalanul megtartja a Tízparancsolatot, beleértve a negyediket is a hetedik napi szombatnap megünneplésével (Jn 14:15 Jel 22:14). Megvan neki a „Jézus bizonyságtétele” is, ami a Biblia szerint a prófétaság lelke (Jel 19:10). (A 24. tanulmány mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál, mit jelent a Bibliában a prófétaság lelke.)

Vagyis ebben az igében Jézus újabb két azonosító jeggyel szolgál az Ő végidei maradék egyházára nézve:

3. Megtartja Isten parancsolatait, köztük a negyedik parancsolatot a hetedik napi szombat megünneplésével.

4. Megvan nála a prófétaság lelke.

Ne felejtsük, hogy noha őszinte keresztények tömegei találhatók azokban az egyházakban, amelyek nem tartják meg a szombatot és nincs meg nekik a prófétaság lelke, ezen egyházak egyike sem lehet Isten végidei maradék egyháza, amelybe Jézus az utolsó idők keresztényeit kihívja, hiszen Isten végidei egyháza az Isten parancsolatait is megtartja és megvan nála a prófétaság lelke is.

Isten maradékának a világon mindenhol hirdetnie kell a három angyal üzenetét.
Isten maradékának a világon mindenhol hirdetnie kell a három angyal üzenetét.

10. Mi az a két utolsó azonosító jegy, amellyel Jelenések könyve Isten maradékára vonatkozóan szolgál?

Az az egyház, amely nem hirdeti a három angyal üzenetét a világon mindenütt, nem lehet Isten maradék egyháza a végidőben.
Az az egyház, amely nem hirdeti a három angyal üzenetét a világon mindenütt, nem lehet Isten maradék egyháza a végidőben.
Válasz:   A hatból a két utolsó a következő: (5) Ez az egyház egy világszéles misszióval rendelkező egyház (Jel 14:6), továbbá (6) ez az egyház hirdetni fogja a Jelenések könyve 14:6-14-ben található három angyal üzenetét, amelynek tartalmát az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

A. Isten ítélete elkezdődött. Imádjátok Őt! Isten végidei egyházának hirdetnie kell, hogy az ítélet 1844-ben elkezdődött (lásd ezzel kapcsolatban a 18. és a 19. tanulmányt). Ennek az egyháznak fel kell szólítania a világot, hogy „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7). Hogyan imádhatjuk Istent mint Teremtőt? Isten a negyedik parancsolatban írta meg a választ: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt… Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt” (2Móz 20:8,11). Vagyis az első angyal üzenete minden embert arra szólít fel, hogy imádjuk Istent mint Teremtőt, éspedig a hetedik napi szombat megtartásával, amit a teremtés emléknapjaként adott mindnyájunknak.

B. Fussatok ki Babilon bukott egyházaiból.

C. Ne imádjátok a fenevadat és ne vegyétek fel magatokra annak bélyegét, ami a vasárnap szent napként való megtartása. Óvakodjatok mindenféle vallási hamaisítványtól.

Megjegyzés: Ez tehát a két utolsó azonosító jegy:

5. Isten végidei egyháza egy világszéles missziós egyház lesz.

6. Hirdetni és tanítani fogja azt a három részből álló üzenetet, amely Jelenések könyve 14:6-14-ben található.

Tekintsük hát át azt a hat pontot, amiket Jézus azért adott nekünk, hogy beazonosíthassuk az Ő végidei maradék egyházát:

1. Nem állhatott fenn hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között.

2. 1798 után támadt és kezdte meg munkáját.

3. Megtartja a Tízparancsolatot, köztük a negyedik parancsolatot a hetedik napi szombat megünneplésére vonatkozóan.

4. Megvan nála a prófétaság lelke.

5. Világszéles misszióval rendelkező egyház lesz.

6. Tanítja és hirdeti Jézus három pontból álló üzenetét, amely Jelenések könyve 14:6-14-ben található.

Jézus megígéri, hogy akik őszintén végzik el a hat pont beazonosítását, meg fogják találni az Ő maradék egyházát.
Jézus megígéri, hogy akik őszintén végzik el a hat pont beazonosítását, meg fogják találni az Ő maradék egyházát.

11. Miután meghatároztuk Jézus hat azonosító jegyét, amelyek segítségével beazonosíthatjuk az Ő végidei maradék egyházát, mire szólít fel bennünket Jézus? Miben reménykedhetünk egészen bizonyosan, ha engedelmeskedünk a felszólításának?

Válasz:   „Keressetek és találtok” (Mt 7:7). Jézus átnyújtja nekünk ezt a hat ismertetőjelet és így szól: „Menj és találd meg azt az egyházat.” Arra tesz ígéretet, hogy akik a mennyei dolgokat keresik, megtalálják azokat.

A Hetednapi Adventista Egyház az egyetlen olyan egyház, amelyre mind a hat ismertetőjel ráillik?
A Hetednapi Adventista Egyház az egyetlen olyan egyház, amelyre mind a hat ismertetőjel ráillik?

12. Hány egyházra illik rá ez a hat ismertetőjel?

Válasz:   Jézus olyan sajátos és különleges ismertetőjeleket adott, amelyek mindössze egyetlen egyházra illenek rá. Jézus nem afféle homályos általánosságokban beszélt, hogy például „az én egyházamban nagyon sok jó ember lesz”, vagy „lesz egynéhány képmutató benne”. Ezek hány egyházra illenének rá? Valamennyire. Ezek a sarki fűszeresre ugyanúgy ráillenének, mint a külvárosi közösségi egyletekre. Mindenkire és mindenre, így semmi értelmük nem lenne. Jézus azonban olyan egyértelmű, sajátos, alaposan körülírt azonosító jegyekkel szolgált, hogy azok csak egy − és csakis egy − egyházra illenek rá, éspedig a Hetednapi Adventista Egyházra. Ellenőrizzük le ismét ezeket az ismertetőjeleket.

A Hetednapi Adventista Egyház:
1. Nem létezett hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között.

2. 1798 után keletkezett. Kezdetei az 1840-es évek első felére nyúlnak vissza.

3. Megtartja a Tízparancsolatot, köztük a negyediket, az Isten hetedik napi nyugalomnapjának, a szombatnak megünneplésével.

4. Megvan nála a prófétaság lelke.

5. Ez egy világszéles misszióval rendelkező egyház, amely a világ 236 országa közül 208-ban munkálkodik.

6. Tanítják és hirdetik Jézus három fő részből álló nagyszerű üzenetét, amely Jelenések könyve 14:6-14-ben található.

Jézus arra kér téged, hogy vedd e hat ismertetőjelet és ellenőrizd ezeket magad számára. Nem lesz nehéz dolgod. Nem tévesztheted el.

Megjegyzés: Ne feledjük el, hogy rengeteg nemes lelkű keresztény található azokban az egyházakban, amelyekre nem illenek rá a fenti ismertetőjelek, mindazonáltal ezek az egyházak nem lehetnek Isten végidei maradék egyházai, amelyekbe Isten ma kihívhatja az Ő népét.


13. Ha Jézus valamely gyermeke meghallja az Ő szeretetteljes figyelmeztetését és elhagyja Babilont (Jel 18:2,4), mire kéri Jézus ezután őt?

„Erre vagytok elhíva az egy testben” (Kol 3:15, prot. ford.). „És Ő a feje a testnek, az egyháznak” (Kol 1:18).

Válasz:   A Biblia arról beszél, hogy Isten népe egy test(ület)be, azaz egyházba hívatik ki. Jézus arra kéri azokat, akik elhagyják Babilont, hogy csatlakozzanak a maradék egyházhoz − amelynek Ő a feje. Jézus így szól: „Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók” (Jn 10:16). „Én népem”-nek is nevezi őket mind az Ó- (Ézs 58:1), mind az Újszövetségben (Jel 18:4). Azokról a bárányairól mondja, amelyek nem tartoznak még az ő nyájához (egyházához): „…azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor… Az én juhaim hallják az én szómat, … és követnek engem” (Jn 10:16,27).

Amikor Isten kihív embereket Babilonból, arra kéri őket, hogy csatlakozzanak az Ő maradék egyházához. Az emberek keresztség által csatlakoznak az Ő maradék egyházához.
Amikor Isten kihív embereket Babilonból, arra kéri őket, hogy csatlakozzanak az Ő maradék egyházához. Az emberek keresztség által csatlakoznak az Ő maradék egyházához.

14. Mi módon lehet valaki ennek a testnek, azaz egyháznak a tagja?

„Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök” (1Kor 12:13).

Válasz:   Jézus végidei maradék egyházának tagja keresztség által lehetünk. (A keresztségről részletesebben lásd a 9. tanulmányt.)


15. Szolgál a Biblia egyéb bizonyítékkal is arra nézve, hogy Jézusnak csak egy maradék egyháza van, amelybe egész népét hívja?

Válasz:   Igen, szolgál. Nézzük meg ezeket:

A. A Biblia azt tanítja, hogy csupán egy igaz test(ület), azaz egyház létezik (Ef 4:4 Kol 1:18).

B. A Biblia arról is beszél, hogy a mi korunk a Noé napjaihoz hasonlít (Lk 17:26-27). Hányféle módja volt a megmenekülésnek Noé napjaiban? Mindössze egy: a bárka. Hasonlóan van ez ma is: Isten egyetlen egy csónakról, azaz egyházról gondoskodott, amely biztonságban eljuttatja népét az Ő mennyei országába. Bizonyosodj meg arról, hogy a jó csónakba szállsz! A Biblia beszámolója szerint „az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (ApCsel 2:47). Ez igaz volt az apostoli időkben, s igaz napjainkban is.

Isten arra is ígéretet tesz, hogy maradék egyháza dicsőséges győzelmet arat legvégül.
Isten arra is ígéretet tesz, hogy maradék egyháza dicsőséges győzelmet arat legvégül.

16. Mi a jó hír Isten maradék egyházával kapcsolatban?

Válasz:   A. Központi tanítása az „örökkévaló evangélium”, miszerint az ember egyedül a Jézusban való hit által igazulhat meg (Jel 14:6).

B. Jézusra, a Kősziklára épült (1Kor 3:11 10:4), és „a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat” (Mt 16:18).

C. Jézus meghalt az Ő egyházáért (Ef 5:25).

D. Jézus olyan egyértelműen írja körül maradék egyházát, hogy egészen könnyű lesz a beazonosítása. Leírja a bukott egyházakat is és népét felszólítja, hogy fusson ki azokból. Sátán csak azokat ejti tőrbe, akik szemeiket is behunyják és a szívüket is bezárják.

E. Tanításai mind helytállók (1Tim 3:15).


17. Mi a jó hír Isten maradék népével kapcsolatban?

Válasz:   Ez a nép:

A. Ott lesz üdvözültek között a mennyek országában (Jel 15:2).

B. Jézus „ereje” és „vére” által diadalt arat az ördög felett (Jel 12:10-11).

C. Állhatatos lesz (Jel 14:12).

D. Bírni fogja a Jézus hitét (Jel 14:12).

E. Dicső szabadság lesz az osztályrésze (Jn 8:31-32).


18. A világtörténelem órája szerint későre jár. Jézus második eljövetele közvetlenül a három angyal üzenetének átadása után várható (Jel 14:12-14). Milyen sürgős kéréssel fordul Isten ma az Ő népéhez?

„Menj be te és egész házad népe a bárkába” (1Móz 7:1).

Válasz:   Noé napjaiban − Noét is beleértve − mindössze nyolc ember hallotta meg Isten hívását. Jézus az Ő végidei bárkájának, maradék egyházának ajtajánál vár ránk.

Megjegyzés: Ez volt a Jelenések könyve 14:6-14-ben található három angyal üzenetéről szóló lelkesítő tanulmánysorozat nyolcadik része. A tanulmánysorozat záró része a prófétaság ajándékát tárgyalja majd.


19. Kész vagyok meghallani Jézus hívását és elfogadni tőle azt a biztonságot, amit az Ő végidei maradék egyháza nyújt.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. A világ népességének egynegyedét kitevő Kínát még alig sikerült elérni az evangéliummal. Nem fog sok időbe kerülni, míg ott is mindenkit sikerült megszólítani?


„Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges” (Mk 10:27; megjegyzendő, hogy a mondat második része az eredeti görög alapján „az Istennel minden lehetséges” fordítást is megengedi). A Biblia másutt azt is mondja, hogy Isten „a dolgot bevégzi és rövidre metszi igazságban: mivel rövidesen végez az Úr a földön” (Róm 9:28). Ugyanaz az Úr, aki képessé tette Jónást arra, hogy egy hatalmas várost kevesebb mint negyven nap leforgása alatt megtérésre vezessen (Jón 3. fej.), nagyon gyorsan be fogja végezni művét ezen utolsó napokban. Azt mondja, hogy műve olyan lélegzetelállító sebességgel fog előrehaladni, hogy Isten egyházának csakhogy nem lehetetlen lesz megfelelő módon gondoskodni a beözönlő lelkek sokaságáról (Ám 9:13). Isten ígérte meg ezt és ez így is lesz. Az egész hamarosan, nagy hirtelenséggel bevégeztetik. Aki ma Isten művében hosszú távokban gondolkodik és tervez, elvéti a lényeget. Súlyos szükséghelyzet van, márpedig a szükséghelyzet azonnali cselekvést követel. Azok, akik hosszú távban gondolkodnak, előfordul, hogy tőrbe esnek és túl későn ébrednek.

2. Tényleg komoly a veszélye annak, hogy sok hitvalló keresztény felhagy a vigyázással és az elveszendők között lesz Jézus visszatérésekor?


Igen, Jézus nagyon világosan beszélt erről. Számos olyan dologgal kapcsolatban közölt intelmet, amely tőrbe ejti és megrontja a keresztényeket: (1) dobzódás, (2) részegség, (3) az élet gondjai és (4) az alvás (Lk 21:34 Mk 13:34-36).

A. A dobzódás a mérték nem ismerését jelenti, éspedig bármely dologban − az evésben, a munkában, az olvasásban, a pihenésben stb. Ez felborítja az egyensúlyt és tönkreteszi a tiszta gondolkodást. Ezek attól is megfosztják az embert, hogy legyen idejük Jézusra.

B. Részegség − olyan dolgokat jelent ez, amik egyrészt bódulatot okoznak, másrészt ellenszenvet a mennyei dolgok iránt. Ilyen lehet a pornográfia, a tiltott szex, gonosz társaságok, az ima és a bibliatanulmányozás elhanyagolása és az istentiszteletek kerülése. Az efféle dolgok folytán az emberek egy, a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban élnek és elvétik a célt.

C. Ez élet gondjai tönkreteszik a keresztényeket, akik teljesen jó dolgokban foglalatoskodva annyira elfoglaltak lesznek, hogy a Jézusra, az imára, az Ige tanulmányozására, a bizonyságtételre és a gyülekezeti alkalmakra nem marad idő. Ily módon levesszük szemünket a valódi célról és mellékes dolgokba merülünk bele.

D. Alvás − ez a lelki alvásra utal. Meglehet, ez korunk legnagyobb baja. Ha valaki alszik, nem is tudja, hogy alszik. Amikor a Jézussal való kapcsolatunkat örökre bebiztosítva gondoljuk, amikor gyakoroljuk az istentisztelet külső formáit, de annak ereje nélkül, amikor mindig másokra alkalmazzuk a nagy prédikációkat, és amikor nem vesszük ki részünket tevékenyen Krisztus művéből − mind e dolgok és még sok más egyéb is úgyannyira alvajárókká teszi azokat, hogy ha csak valami csoda folytán fel nem ébrednek az álmukból, át fogják aludni az igazság pillanatát.

3. Csatlakoztam Isten maradék egyházához és soha életemben nem voltam még ennyire boldog. De az ördög sem háborgatott soha még ennyire. Minek tulajdonítsam ezt?


Annak, hogy az ördög haragszik Isten maradék népére és minden idejét annak szenteli, hogy fájdalmat okozzon nekik és elcsüggessze őket (Jel 12:17). Jézus nem ígért olyat népének, hogy nem kell próbákat, csapásokat és támadásokat elszenvedniük az ördögtől, nehéz pillanatokat, sőt súlyos bántásokat a Sátántól. Igazából jó előre megmondta, hogy ilyesmik nagyon is történhetnek az Ő népével (2Tim 3:12). Ugyanakkor dicső ígéretet tett: (1) népének győzedelmet ad (1Kor 15:57), (2) mindig, mindenben népével lesz, bármi is vár rájuk (Mt 28:20), (3) békességet ad nekik (Jn 16:33; Zsolt 119:165), (4) és soha nem hagyja magukra őket (Zsid 13:5). Végül, Jézus és az Atya arra is ígéretet tett, hogy oly szorosan ragaszkodik gyermekeihez, hogy senki ki nem ragadhatja őket az Ő karjaiból (Jn 10:28-29). Ámen!

4. Mit jelent a „gyülekezet” szó?


A „gyülekezet” szó a görög „ekklesia” szó fordítása, jelentése: „kihívottak”. Mennyire alkalmas kifejezés! Jézus népét a világból és Babilonból kihívottak alkotják, drága nyájában lelve biztonságra. Az emberek azáltal csatlakozhatnak Jézus végidei egyházához, hogy Jézus hívásának engedelmeskedve megkeresztelkednek. Jézus így szól: „Az én juhaim hallják az én szómat, … és követnek engem” (Jn 10:27).


Kvíz kérdések

1. Milyen jelképben állítja Isten elénk az Ő igaz egyházát a jövendölésekben? (1)


_____   Egy magas templomtorony jelképében.
_____   Fenevadként.
_____   Egy fényes angyal jelképében.
_____   A tiszta asszonyéban.
_____   Egy titokzatos felhőében.

2. Mi volt az a „puszta”, ahova az egyház menekült? (1)


_____   Magányos, elhagyatott helyek, úgymint barlangok, erdők stb.
_____   A Szahara.
_____   Irak.
_____   A Góbi-sivatag.

3. Az alábbi állítások közül melyek képezik részét a három angyal üzenetének? (3)


_____   Babilon elesett. Jöjjetek ki onnan!
_____   A pokol tüze örökkön-örökké égni fog.
_____   Az ítélet már most folyik. Tiszteljétek, dicsőítsétek és imádjátok a Teremtőt az Ő szent szombat napjának megtartásával, amely az Ő jele avagy j
_____   A csapások lezárultak.
_____   Mindenki üdvözülni fog.
_____   Ne imádjátok a fenevadat és ne vegyétek magatokra az ő bélyegét.

4. Jézus hat ismertetőjellel szolgál, ily módon irányítva bennünket az Ő maradék egyházához. Ez az egyház… (6)


_____   …sok derék keresztényt rejt magában.
_____   …megtartja a Tízparancsolatot, beleértve a szombatot is.
_____   …néhány képmutatót is tudhat soraiban.
_____   …örömét leli abban, hogy nagyszerű keresztény énekeket énekelhet.
_____   …sokat imádkozik.
_____   …nem állt fenn hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között.
_____   …bírja a prófétaság ajándékát.
_____   …szól nyelveken.
_____   …világszéles missziós egyház.
_____   …számtalan nagyszerű gyülekezeti épülettel rendelkezik.
_____   …1798 után születik és végzi munkáját.
_____   …hirdeti és tanítja a három angyal üzenetét Jelenések könyve 14:6-14 alapján.

5. Meddig kellett az egyháznak a pusztában tartózkodnia? (1)


_____   Öt évig.
_____   Ezer évig.
_____   Hatszáznyolcvan évig.
_____   Ezerkétszázhatvan évig.
_____   Harminchárom évig.

6. Kit jelképez Jelenések könyve 12. fejezetében az asszonynak született gyermek? (1)


_____   Az apostoli egyházat.
_____   Jézust.
_____   A pogányokhoz eljutó evangéliumot.

7. Kiszólítja-e Jézus népét a világból és Babilonból, hogy maradék egyházába vezesse őket? (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

8. Hogyan lehet csatlakozni a maradék egyházhoz? (1)


_____   Ha kezet fogunk a gyülekezet lelkészével.
_____   Ha aláírjuk a tagsági igazolványt.
_____   Keresztség által.
_____   Egy jelentős adomány felajánlásával.

9. Nagyon sok derék keresztény található a többi egyházban, mi több, olyanok is, akik semelyik egyháznak nem tagjai. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

10. Az alábbiak közül mi miatt hagyhatnak fel a keresztények a vigyázással és veszhetnek el? (4)


_____   A mértéktelenség miatt.
_____   Az élet gondjai miatt.
_____   Ha túlzott buzgalommal követik vallásukat.
_____   A lelki részegség miatt.
_____   A lelki alvás miatt.
_____   A hívő bizonyságtétel miatt.
_____   Az újságolvasás miatt.

11. Isten rövidre metszi művét a földön azáltal, hogy nagyon gyorsan eljuttatja az evangéliumot minden teremtményhez. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

12. Az alábbiak közül mit ígért meg Isten gyermekeinek? (4)


_____   Békességet.
_____   Nem szenvednek háborgattatást.
_____   Győzelmet.
_____   Soha nem lesznek betegek.
_____   Senki nem ragadhatja ki őket az Ő és Jézus karjaiból.
_____   Soha nem hagyja el őket.
_____   Gazdagok lesznek.

13. Mit jelent szó szerint a gyülekezet (egyház) szó az eredeti görögben? (1)


_____   Istentisztelet céljára alkalmas módon kiválasztott hely.
_____   Hívők gyülekezete.
_____   „Kihívottak”.
_____   Székesegyház.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top