Bible Universe » Bible Study Guides

separator

A perek lezárulnak

A perek lezárulnak
Az esküdtek bevonulnak, felolvassák az ítéletet… a per lezárult. Kevés gondolat tud ennyire kijózanítóan hatni… Gyorsan közeledik az a nap, amikor valamennyi ember élete, aki e földön élt, a mindentudó Isten fürkésző tekintete elé kerül (2Kor 5:10). Ez azonban ne ijesszen meg téged − erősítsd meg a szívedet! Emberek milliói jutottak már el arra a bizonyosságra, hogy az ítéletről szóló üzenet nagyon jó hír! Jelenések könyve négy ízben tesz említést a nagy ítéletről, mind a négy alkalommal dicséretet és hálaadást vált ki! Azt azonban tudod-e, hogy a Biblia az ítéletről több mint ezer alkalommal tesz említést? Jóformán valamennyi bibliai szerző hivatkozik rá, vagyis fontosságát aligha lehetne túlhangsúlyozni. A következő néhány percben igazi szemnyitogatóban lesz részed ebben az ugyancsak elhanyagolt kérdésben. (Megjegyzés: Az ítéletnek három szakasza van… e lecke áttanulmányozásánál ne téveszd ezt szem előtt!)

végítélet elso szakasza

1. Îngerul Gabriel i-a dat lui Daniel profetia despre judecata din ceruri care a început în 1844. Prima faza a judecatii se cheama judecata pre-adventa deoarece are loc înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Care anume oameni vor fi luati în considerare la prima faza a judecatii? Când se va termina ea?

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán” (1Pt 4:17). „A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is és a ki igaz, legyen igaz ezután is és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:11-12). (Lásd továbbá 1Tim 3:15.)

Válasz:   Közvetlenül Jézus második eljövetele előtt zárul le. Ez a vizsgálati ítélet „az Isten háza” felett zajlik, vagyis azok lesznek az érintettjei, akik keresztényeknek vallották magukat − akár az élők, akár a megholtak között vannak.

Jézus az ítéletben védelmébe veszi az Ő hűséges népét, és megígéri neki, hogy felmentő ítéletben részesíti.
Jézus az ítéletben védelmébe veszi az Ő hűséges népét, és megígéri neki, hogy felmentő ítéletben részesíti.

2. Ki ül a bírói székben az ítéletkor? Ki a védőügyvéd? Ki képviseli a vádat? Kik a tanúk?

„az öreg korú leüle… széke tüzes láng… ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg” (Dn 7:9-10). „van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus” (1Jn 2:1). „az Atya … az ítéletet egészen a Fiúnak adta” (Jn 5:22). „És … a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak…, a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt” (Jel 12:9-10). „Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete” (Jel 3:14; lásd Kol 1:12-15).

Válasz:   A bírói székben az Atya Isten, az Öregkorú ül. Nagyon, nagyon szeret Téged (Jn 16:27). Sátán egymaga áll veled szemben mint vádoló. A mennyei bíróságon Jézus, aki szeret téged − legjobb barátod − lesz a védőügyvéd, a bíró és a tanú. Arra tesz ígéretet, hogy ítélet adatik a „magasságos egek szenteinek” (Dn 7:22).

Az ítélet során felmutatott bizonyítékok a mennyei könyvek feljegyzéseiből kerülnek elő.
Az ítélet során felmutatott bizonyítékok a mennyei könyvek feljegyzéseiből kerülnek elő.

3. Milyen forrásból származnak azok a bizonyítékok, amik a vizsgálati ítélet során kerülnek elő? Milyen mérték szerint ítéltetik meg valamennyi ember? Ha egyszer Isten minden emberről tud mindent, miért van szükség ítéletre?

„Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg” (Dn 7:10). „és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:12). „Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni” (Jak 2:12). „mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek” (1Kor 4:9).

Válasz:   A bíróság elé tárt bizonyítékok abból a könyvből kerülnek elő, amelyben az egyes ember életének minden egyes részlete fel van jegyezve.
Ott a hűségesekkel kapcsolatban minden imára, bűnbánatra és a bűnök bocsánatára fény derül. A feljegyzések azt bizonyítják majd, hogy Isten ereje képessé teszi a keresztényeket arra, hogy megváltozott éljenek. Isten együtt örül majd szentjeivel, örömmel tölti majd el, hogy előadhatja e bizonyítékokat az életükről. Az ítélet annak megerősítése lesz majd, hogy „nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint” (Róm 8:1).

Isten mértéke az ítéletben a Tízparancsolat (Jak 2:10-12). A bűn az Ő törvényének az áthágása (1Jn 3:4). A törvény igazságát Jézus fogja betölteni valamennyi gyermekében (Róm 8:3-4). Ha valaki azt állítja, hogy ez lehetetlen, azzal megkérdőjelezi Jézus szavát és hatalmát.

Az ítélet semmilyen új információval nem szolgál Istennek. Ő minden információnak birtokában van (2Tim 2:19). Mindazáltal a megváltott emberek egy olyan világból jutnak a mennybe, amit lealacsonyított a bűn. Sem az angyalok, sem az el nem bukott világok lakói nem fogják könnyűnek érezni, hogy Isten mennyei országába befogadjanak bárkit, akik netán elölről kezdhetik a bűn cselekvését. Az ítélet épp ezért minden részletet fel fog tárni számukra és minden kérdésükre megválaszol. Sátán valódi célja mindig az volt, hogy Istent lejárassa, mondván, hogy igazságtalan, könyörtelen, szeretet nélkül való és méltánytalan. Ez még inkább jelentőségteljessé teszi a világegyetem valamennyi lénye számára, hogy első kézből lássa meg, milyen végtelen türelmet tanúsított Isten a bűnösök iránt. Isten jellemének védelme az ítélet elsődleges oka (Jel 11:16-19 15:2-4 16:5-7 19:1-2 Dán 4:36, 37). Figyeld meg, hogy Istennek azért adnak dicsőséget, azért zengnek dicséretet ezek a lények, mert látják, hogy miként gyakorolja az ítéletet.

Az ítélet során Isten valamennyi szemszögből meg fogja vizsgálni az emberi életeket.
Az ítélet során Isten valamennyi szemszögből meg fogja vizsgálni az emberi életeket.

4. Az emberi élet melyik darabja lesz tekintetbe véve a vizsgálati ítélet során? Miről kell itt döntésnek születnie? Hogyan születik döntés a megjutalmazásról?

„Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az” (Préd 12:16). „Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő [a búza és a konkoly] az aratásig… Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek” (Mt 13:30,41). „És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12).

Válasz:   Az élet legapróbb részletei is át lesznek tekintve, beleértve a titkos gondolatokat és cselekedeteket is. Ezért nevezzük az ítéletnek ezt az első szakaszát vizsgálati ítéletnek is. Az ítélet arról fog döntést hozni, hogy ki fog üdvözülni azok közül, akik keresztényeknek vallották magukat. Ez természetesen magában foglalja azt a döntést is, hogy azok, akiknek nevei nem kerülnek sorra a vizsgálati ítélet során, azok elvesztek. Jóllehet kegyelem által nyerjük el az üdvösséget, a megjutalmazás a tettek, a cselekedetek illetve magaviselet függvénye − tudniillik ezek bizonyítják a keresztény hit valódiságát (Jak 2:26).


A végítélet második szakasza
5. Melyik embercsoport vesz részt a mennyei ítéletben az ezer esztendő idején Jelenések könyve 20. fejezetének tudósítása szerint? Mi az ítélet eme második szakaszának a rendeltetése?

„Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg?... Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni” (1Kor 6:2-3). „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel” (Jel 20:4).

Isten különböző korokban élt szentjei részt fognak venni az ítélet második szakaszában.
Isten különböző korokban élt szentjei részt fognak venni az ítélet második szakaszában.
Válasz:   A szentek, vagyis a különböző korokban élt igazak, akiket Krisztus elvisz magával a felhőkön át a mennybe az Ő második eljövetelekor, részt fognak venni az ítélet második szakaszában.

Képzelj el családot, amely számára kiderül, hogy hőn szeretett fiuk, aki gyilkosság áldozata lett, nincs a mennyben. Ellenben a gyilkos ott van. Kétségkívül kérdéseik lehetnek, a kérdések pedig válaszokat igényelnek. Az ítélet második szakasza az igazak minden kérdésére meg fog válaszolni. Minden elveszett (ideértve Sátánt és az ő angyalait is) élete alaposan meg fogják vizsgálni az igazak, akik ezután teljesen egyet fognak érteni Jézus döntésével, amit az egyes emberek megjutalmazására nézve hozott. Mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy az ítéletben szó nincs bármiféle önkényről. Sőt inkább csupán azoknak a döntéseknek a megerősítésével állunk szemben, amiket az emberek már meghoztak, tudniillik, hogy Jézust vagy egy más urat szolgálnak (Jel 22:11-12). (Az ezer esztendővel kapcsolatban tekintsd át ismét a 12. tanulmányban elsajátítottakat.)


A végítélet harmadik szakasza
6. Mikor és hol kerül sor az ítélet harmadik szakaszára? Milyen új embercsoport lesz jelen az ítélet ezen szakaszában?

„És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel… Bizony eljő az Úr, az én Istenem, és minden szent vele… Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé” (Zak 14:4-5,10). „És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből” (Jel 21:2). „És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán … kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket” (Jel 20:7-8).

Válasz
Válasz:   Az ítélet harmadik szakaszára a földön, a Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer esztendő lezárásakor kerül sor − azt követően, hogy Jézus visszatér a földre a szent várossal egyben. Valamennyi gonosz, aki egykor a földön élt − ideértve az ördögöt és az ő angyalait is −, jelen lesz. Az ezer esztendő lejártakor minden egykor élt gonosz fel lesz támasztva (Jel 20:5). Sátán mindjárt erőteljes propagandakampányba kezd, hogy elhitesse őket. Meglepő módon sikerül meggyőznie arról a föld nemzeteit, hogy elfoglalhatják a szent várost.


7. Mi jön ezután?

„És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost” (Jel 20:9).

Válasz:   A gonoszok körbekerítik a várost és felkészülnek a támadásra.

Az ítélet harmadik szakasza fogja megakadályozni a város megtámadására irányuló terv kivitelezését.
Az ítélet harmadik szakasza fogja megakadályozni a város megtámadására irányuló terv kivitelezését.

8. Mi fogja útját állni harci terveiknek és mi lesz e beavatkozás végkimenetele?

„És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:12). „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” (2Kor 5:10). „Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek (Róm 14:11-12).

Válasz:   Isten nem várt módon, anélkül, hogy előre szólna, olyan fényességgel jelenik meg a városból, hogy az csakhogy nem bénultságot okoz a támadók körében (Jel 19:11-21). Az igazság pillanat elérkezett. Valamennyi elveszett lélek, aki e világ kezdete óta élt, beleértve Sátánt és az ő angyalait, most szembe találja magát Istennel az ítéletben. E pillanatban minden szem e Királyok Királyára szegeződik (Jel 20:12.

Minden ember előtt le fog peregni a saját élete
Ekkor minden elveszett lélek vissza fog emlékezni saját élettörténetére: Isten meg nem szűnő, kedves kérlelései a megtérésre az a barátságot kereső halk és szelíd hang az a bizonyos meggyőződés, ami gyakran előjött a megtérésre hívások ismételt visszautasítása. Mindez egyszerre felidéződik. Mert hogy mindezek mennyire helytállók voltak, az megkérdőjelezhetetlenek. A tények nem cáfolhatók. Isten akarata az, hogy a gonoszok mindent megértsenek. Minden részletbe beavatja az embert annak érdekében, hogy minden megvilágosodjék. A könyvek és a feljegyzések elérhetők lesznek.

No Cover-Up
Isten nincs szüksége arra, hogy bármit is elleplezzen, hogy ezzel vagy azzal takarózzék. Semmilyen bizonyítékot nem tüntetett el, semmilyen magnószalagot nem törölt le. Nincs rejtegetnivalója. Minden nyitott, s minden ember, aki egykor e földön élt, továbbá minden jó és rossz angyal szemlélője lesz a drámák drámájának.

Az elveszettek térdre esnek
Valami hirtelen megmozdul. Az egyik elveszett lélek, térdre esik és megvallja bűnös voltát. Nyíltan megvallja, hogy Isten a lehető legméltányosabb volt vele. Az ő megátalkodott büszkesége akadályozta meg őt abban, hogy engedelmeskedjen a megtérésre hívásnak. És ebben a pillanatban mindenfelől emberek és gonosz angyalok ereszkednek térdeikre. Csaknem egyszerre, egyetlen hatalmas mozdulat gyanánt esnek térdeikre mind: az emberek maradéka és a gonosz angyalok, valamint Sátán (Róm 14:11). Egyértelműen elhárítanak Istenről minden hamis vádat és tanúvallomást tesznek Isten irántuk megnyilvánuló szerető, igazságos és irgalmas bánásmódjáról.

Mindnyájan megvallják, hogy az ítélet méltányos
Mindnyájan megvallják, hogy a felettük kimondott halálos ítélet méltányos − lévénaz egyetlen biztonságos módozat a bűn elrendezésére. Valamennyi elveszett emberről elmondható: „Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél” (Hós 13:9). Isten ily módon igazolást nyer a világegyetem előtt. Sátán állításai és vádjai le lesznek leplezve és megkeményedett bűnösök romlott hazugságaiként lesznek megcáfolva.

Mennyből alászálló tűz fogja megsemmisíteni a bűnt és a bűnösöket mindörökre.
Mennyből alászálló tűz fogja megsemmisíteni a bűnt és a bűnösöket mindörökre.

9. Milyen végső lépésekkel irtja ki Isten a bűnt a világegyetemből, így nyújtva biztonságos otthont, biztonságos jövőt az igazak számára?

„És … körülvevék a szentek táborát…; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába...” (Jel 20:9-10). „És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon” (Mal 4:3) „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek” (Ézs 65:17). „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). „Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök” (Jel 21:3).

Válasz:   Tűz száll alá a mennyből a gonoszokra. A tűz teljesen és örök örvénnyel ki fogja irtani a bűnt és a bűnösöket a világegyetemből. (A pokol tüzére vonatkozóan további részletekért lásd a 11. tanulmányt.) Isten népe számára a mély szomorúság és megpróbáltatás időszaka lesz ez. Gyakorlatilag minden embernek lesznek szerettei, barátai a tűzben. Az őrző angyalok is valószínűleg könnyeket fognak ejteni azon emberek elveszése miatt, akiket éveken keresztül védelmeztek és szerettek. Még Krisztus is minden bizonnyal meg fogja siratni azokat, akiket szeretett és akikért oly sokáig járt közben. Isten lelki fájdalma, amit e rettenetes pillanatban a bűn szörnyű ára miatt fog érezni, minden képzeletet felülmúl.

Új ég és új föld
Isten ezután minden könnyet letöröl az Ő megváltottjainak arcáról (Jel 21:4) és új eget és új földet fog teremteni a szenteknek, ami leírhatatlanul pompás lesz. És mindenek felette Isten ott fog lakni népe között az örökkévalóságokon át. Egyetlen gondolkodó lény nem szeretne lemaradni erről.

Az áldozati állat Jézus keresztáldozatát jelképezte.
Az áldozati állat Jézus keresztáldozatát jelképezte.

10. Mi módon jelképezte az ószövetségi földi szentélyben a „nagy engesztelés napi” szolgálat az ítéletet, valamint Istennek a bűn kiirtására és a tökéletes összhang helyreállítására irányuló tervét?

A papnak a kegyelem királyiszéke előtt végzett szolgálata Jézus érdekünkben végzett mennyei szolgálatát jelképezte.
A papnak a kegyelem királyiszéke előtt végzett szolgálata Jézus érdekünkben végzett mennyei szolgálatát jelképezte.
Válasz:   A 2. tanulmányból megismerhettük Sátán Istennel szembeni hamis vádjait és kihívó magatartását, továbbá azt, ahogy a bűn undok ragályát behozta a világegyetembe. A nagy engesztelési nap az ősi Izraelben arról tanított, hogyan kezeli majd Isten a bűn kérdését, s miképpen hozza vissza az összhangot a világegyetem számára az engesztelés által. (Érdekes megjegyezni, hogy az engesztelés szó jelentése az angolban a következő jelentéseredetre vezethető vissza: „at-one-ment”, azaz „eljuttatni minden dolgot a teljes isteni összhangra”).

A földi szentélyben a szertartás az alábbi jelképes lépésekben zajlott le:

A. Leölték az Úrért való bakot, mellyel a nép bűneit fedezték be.

B. A pap a kegyelem királyiszéke elé hintette a vért.

C. Az ítélet az alábbi rend szerint zajlott le:

(1) az igazak felmentésben részesültek, (2) a meg nem térők kivágattattak, majd (3) a bűnről szóló feljegyzések el lettek távolítva a szentélyből.

D. A bűnről szóló feljegyzés az Azázelért való bakra helyezték.

E. Az Azázelért való bakot kivitték a pusztába.

F. A nép megtisztíttatott bűneitől.

G. Minden ember tiszta lappal kezdte az új esztendőt.

Ez az öt jelképes lépés az engesztelés valóságos eseményeit ábrázolta ki, s e lépések a mennyei szentély − a világegyetem mennyei székhelye − mintája alapján kerültek beiktatásra. A fenti első pont annak a valóságos engesztelési eseménynek a jelképe, amit az alant következő első pontban, a fenti második pont annak a valóságos engesztelési eseménynek a jelképe, amit az alant következő második pontban találunk stb. Figyeljük meg, mennyire világos jelképekbe ágyazta Isten az engesztelés eseményrendjét:

A. Jézus áldozati halála az ember helyett (1Kor 15:3, 5:7).

B. Jézus, a mi főpapunk, helyreállítja az emberben Isten képmását (Zsid 4:14-16 Róm 8:29).

C. Az ítélet feljegyzéseket tár fel, ily módon szentesítve az egyes életek felől − jók és rosszak felől egyaránt − meghozott határozatokat, majd eltávolítja a bűnökről szóló feljegyzéseket a mennyből (Jel 20:12 ApCsel 3:19-21).

D. A bűn keletkezéséért, valamint az azért viselt felelősség, hogy a bűn minden emberre elhatott, Sátánra lesz helyezve (1Jn 3:8 Jel 22:12).

E. Sátán száműzése a pusztába (A Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer esztendő).

F. Sátán, a bűn és a bűnösök mindörökre megsemmisülnek (Jel 20:10, 21:8 Zsolt 37:10,20 Náh 1:9).

G. Isten új földet teremt népe számára. Az Úr helyre fog állítani mindent, amit a bűn tönkretett, szentjei számára (2Pt 3:13 ApCsel 3:20-21).

Az engesztelés csak akkor lesz teljes, amikor a világegyetem visszanyeri a bűn bejövetele előtti állapotát, azzal a biztosítékkal, hogy a bűn nem üti fel többé a fejét.

Az ítéletet követően a bűnnek örökre vége lesz. Az igazak biztonságban lesznek mindörökké.
Az ítéletet követően a bűnnek örökre vége lesz. Az igazak biztonságban lesznek mindörökké.

11. Mi a jó hír az ítéletben? Gondoljuk végig, amit e tanulmány során átvettünk, s amit az alábbi felsorolás segítségével átismételhetünk!

Válasz:   

A. Isten maga, miképpen az a mód is, ahogy a bűn kérdését elrendezi, dicső igazolást nyer az egész világegyetem előtt. Ez az ítélet fő-fő célja.

B. Az ítéletben Isten népe javára történik ítélethozatal.

C. Az igazak örökre biztonságban lesznek a bűnnel szemben.

D. Isten teljesen megsemmisíti a bűnt. A bűn nem üti fel másodszor a fejét.

E. Minden, amit Ádám és Éva elvesztett a bűn által, helyre lesz állítva a megváltottak számára.

F. A gonoszok porrá és hamuvá lesznek − nem lesz vég nélküli gyötrelem az osztályrészük.

G. Az ítéletben Jézus bíránk, ügyvédünk és tanúnk egy személyben.

H. Az Atya és a Fiú egyaránt szeret bennünket. Az ördög vádol bennünket, nem Ők.

I. A mennyei könyvek az igazak számára segítségül szolgál, mert azok fogják megmutatni, hogyan változtatta meg az életüket az evangéliumi kegyelem.

J. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Egyedül az ítélet fogja ezt az igazságot nyilvánvalóvá tenni.

K. Egy lélek (ember vagy angyal) sem fog panaszt tenni arra, hogy Isten igazságtalanul járna el. Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy Isten mindenkivel szemben szeretettel, méltányossággal, kegyesen és jóakarattal járt el.


12. Isten megígéri számodra, hogy felmentő ítéletben részesít téged, amennyiben beengeded őt az életedbe és megengeded Neki, hogy mindvégig Ő irányítsa az életedet. Kész vagy még ma meghívni Őt, hogy legyen életed Ura?

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. Mi a különbség Jézus Megváltómként illetve Uramként való elfogadása között?


Lényeges a különbség. Amikor elfogadom Őt Megváltóként, megvált engem a bűntől és a bűn büntetésétől, továbbá újjászül. Bűnösből szentté formál át. Ez a „csereügylet” dicsőséges csoda és alapvető fontosságú az üdvösség szempontjából. Ennek hiányában senki nem nyerheti el az üdvösséget. Jézus azonban nem végezte el ezzel minden dolgát velem. Újjászülettem, az Ő terve azonban az, hogy felnőtté váljak, hasonlóvá lévén Hozzá (Ef 4:13). Amikor elfogadom Őt naponként életem uralkodójának illetve Urának, az Ő csodatevő hatalma által elvégzi bennem azt, hogy növekedjem a kegyelemben és a keresztény életvitelben, a Krisztusban való érett felnőttkorig (2Pt 3:18).

Mi szokott lenni a baj? Az, hogy mindenki ragaszkodik a saját útjaihoz
Az a bökkenő, hogy az ember általában a saját életét akarja élni és ragaszkodik a saját útjaihoz. A Biblia ezt „vétek”-nek vagy „bűn”-nek nevezi (Ézs 53:6). Az, hogy Jézust Urammá tegyem, annyira fontos, hogy az Újszövetség 766 ízben tesz róla említést ebben a formában: Úr. Egyedül az Apostolok Cselekedeteiben 110 alkalommal történik utalás rá ezzel a szóval, míg a „Megváltó” névvel mindössze kétszer. Ez is azt bizonyítja, mennyire fontos ismernünk Őt életünk Uraként és Uralkodójaként.

Egy elhanyagolt kötelességünkről: Úrrá tenni Őt életünkben
Jézus újra és újra hangsúlyozta, hogy Urunk Ő, mivel tudta, hogy Úrként való megkoronázásából elfeledett és elhanyagolt kötelesség lesz (2Kor 4:5). Ha nem teszem Őt életem Urává, semmi módon nem válhat belőlem érett keresztény, aki felöltözködött Krisztus igazságába. Hanem én leszek „a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen”, aki azt gondolja, hogy „semmire nincs szüksége” (Jel 3:17).

2. Tekintettel arra, hogy a nagy engesztelés napján Isten népének bűnei át lettek hárítva a bűnbakra, nem lett ezzel ő is a bűnhordozónkká? Én azt hittem, hogy egyedül Jézus viselte a mi bűneinket.


A bűnbak, aki Sátánt jelképezi, semmi módon nem viseli bűneinket illetve nem fizethet váltságot azokért. Az Úrért való bak − akit a nagy engesztelés napján megáldoztak − jelképezi Jézust, aki magára vette bűneinket és váltságot fizetett értük a Golgotán. Jézus egymaga „vette el a világ bűneit” (lásd Jn 1:29). Sátán saját bűneiért szenved büntetést (csakúgy, mint az összes többi bűnös: Jel 20:12-15), amely bűnök magukba foglalják 1) a bűn létrejöttéért, 2) tulajdon gonosz cselekedeteiért, továbbá 3) a földi emberek bűnre való befolyásolásáért megállapítható felelősséget. Isten egyértelműen neki tulajdonítja mind e gonoszságokat. Ezt az igazságot volt hivatott közvetíteni a bűnnek a bűnbakra (Sátánra) való áthelyezésének a jelképe.

3. A Biblia egyértelműen szól arról, hogy Isten megbocsát minden megvallott bűnt (1Jn 1:9). Az is kiderül ugyanakkor, hogy, jóllehet megbocsáttattak, az e bűnökről szóló feljegyzések a vég idejéig benn maradnak a mennyei könyvekben (ApCsel 3:19-21). Miért nem töröltetnek ki a bűnök, ha egyszer megbocsáttattak?


Nagyon fontos oka van ennek. A mennyei ítélet nem lehet teljes addig, míg sor nem kerül a gonoszok feletti ítéletre − ami közvetlenül az elpusztításukat megelőzően zajlik le, a világ végekor. Ha Isten kitörölné e feljegyzéseket, még mielőtt az ítéletnek erre az utolsó szakaszára sor kerülne, ugyancsak megvádolhatnák azzal, hogy eltüntette a nyomokat. Valamennyi feljegyzés az emberek viselt dolgairól meg lesz tekinthető, míg az ítélet be nem végeztetik.

4. Vannak, akik azt mondják, hogy az ítélet a kereszten ment végbe. Mások szerint a halál pillanatában zajlik le. Bizonyosak lehetünk abban, hogy az ítélet idejének meghatározása e tanulmányban helytálló?


Igen. Az ítélet idejének meghatározását Isten azzal tette bizonyossá, hogy Dániel könyve 7. fejezete három ízben is pontos kijelentést tett róla. Figyeljük meg, Istennek mennyire gondja volt e pontos időmeghatározásra. Nem hagyott teret a bizonytalanságnak. Az isteni számsor három ízben (8-14., 20-22. és 24-27. versek) nyer kinyilatkoztatást egy fejezeten belül:

A. A kis szarvval jelzett hatalom − 538 és 1798 között uralta a világot. (Lásd erről a 15. tanulmányt.)

B. Az ítélet − 1798 után veszi kezdetét (1844-ben) és Jézus második eljöveteléig tart.

C. Isten újjáteremtett országa − az ítélet lezárását követően állíttatik fel.

Egyszóval Isten egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy az ítélet nem a halálkor zajlik le és nem is a kereszten ment végbe, hanem 1844 és a második eljövetel közti időszakban.

Emlékezzünk arra, hogy az első angyal üzenetének van egy ilyen része: „Mert eljött az ő ítéletének órája” (Jel 14:6-7). Isten végidőben élő népének el kell mondania a világnak, hogy a végidei ítélet már most folyik!

5. Milyen fontos tanulságokat vonhatunk le az ítéletről szóló tanulmányunkból?


Tekintsük át az alábbi öt gondolatot:

A. Időnként úgy tűnik, oly sok idő telik el, míg Isten cselekvéshez lát, ám az Ő időzítése mindig tökéletes. Egy kárhozatra jutott ember sem mondhatja majd, hogy „nem értettem” vagy „nem tudtam”.

B. Sátán és minden rendű-rangú gonosz legvégül Isten ítélete elé kerül az ítéletben. Minthogy az ítélet Isten munkája és Ő birtokában van minden ténynek, fel kell hagynunk mások ítélgetésével és rá kell azt hagynunk egészen Istenre. Súlyos vétséget követ el az, aki meg akarja előzni Istent az ítélkezésben. Az Ő hatalmát bitorolja ezzel.

C. Isten szabadságot ad nekünk abban, hogy eldöntsük, hogyan kívánunk hozzá viszonyulni és kit kívánunk szolgálni. Mindazonáltal fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben az Ő Igéjével szembehelyezkedve döntünk valamely dologban, annak súlyos következményei lesznek.

D. Isten annyira szeret bennünket, hogy megajándékozott bennünket Dániel és Jelenések könyvével, hogy a végidő e komoly tétre menő kérdéseit megvilágítsa számunkra. Biztonságunk egyes-egyedül abban van, ha hallgatunk Rá és követjük e nagyszerű profetikus könyvekben közölt tanácsait.

E. Sátán eltökélte magában, hogy mindnyájunkat elpusztít. Hitető munkája annyira hatékony és annyira meggyőző, hogy kevés kivétellel mindenkit be tud hálózni. Ha Jézus feltámadásának ereje nem nyilatkozik meg naponta az életünkben, hogy megoltalmazzon bennünket Sátán csapdáitól, Sátán prédájává válunk.


Kvíz kérdések

1. Hány szakasza van az ítéletnek? (1)


_____   Hat.
_____   Egy.
_____   Három.

2. Az alábbi állítások közül melyek igazak az ítélet első szakaszára nézve? (7)


_____   Ez az advent előtti ítélet.
_____   1844-ben kezdődött.
_____   Most is folyik.
_____   Sátán a vádoló.
_____   Gábriel angyal a bíró.
_____   Isten elnököl a perben.
_____   Jónás próféta jövendölt róla.
_____   Isten törvénye a mérce.
_____   Azok életét helyezik mérlegre, akik keresztényeknek vallották magukat.

3. Az alábbi állítások közül melyek igazak az ítélet második szakaszára nézve, amelyre az ezer esztendő alatt kerül sor. (3)


_____   A föld történelme során élt valamennyi igaz jelen lesz.
_____   Sátán állandóan meg fogja szakítani a tárgyalás menetét.
_____   Minden jelenlevő egyet fog érteni abban, hogy jogos Sátán megbüntetése.
_____   Sátán angyalai bocsánatot fognak nyerni.
_____   A gonoszok követelni fogják a jogaikat.
_____   Az igazak meg fogják érteni, miért kárhozott el néhány barátjuk.

4. Jézus ekkor három minőségében fog szolgálni. Melyekben? (3)


_____   Bíróként.
_____   Tanúként.
_____   Törvényszolgaként.
_____   Bírósági jegyzőként.
_____   Védőügyvédként.

5. A gonoszok, miután körbeveszik a szent várost, mind személyesen is jelen lesznek az ezer esztendő lezárásakor sorra kerülő ítélethirdetésen. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

6. Isten minden kárhozott embernek és angyalnak világossá teszi, miért vesznek el. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

7. Az ítélet melyik szakaszában lesz jelen személyesen minden ember, jó és rossz egyaránt, aki e földön élt, továbbá valamennyi gonosz angyal és Sátán? (1)


_____   Az első szakaszában: a most folyó advent előtti ítéletben.
_____   A második szakaszában: az ezer esztendő alatt.
_____   A harmadik szakaszában: az ezer esztendő lezárásakor.

8. Miért szükségesek a feljegyzéseket tartalmazó könyvek a mennyei ítéletben? (1)


_____   Hogy Isten előtt ismertek legyenek a tények.
_____   Hogy emlékeztetni lehessen Istent arra, amit esetleg elfelejtett.
_____   Hogy az angyaloknak is adjon valami munkát.
_____   Hogy emberek, angyalok és más világok lakói is mind megérthessék, hogy Isten méltányosan és igazságosan jár el az ítéletben.

9. Az „engesztelés” jelentése: „minden dolgot tökéletes isteni összhangba hozni”. Az alábbiak közül melyek részei a nagy mennyei engesztelésnek? (5)


_____   Jézus kereszthalála.
_____   Az ítélet.
_____   Jézus Főpapi szolgálata érettünk.
_____   Az özönvíz Noé napjaiban.
_____   Dániel az oroszlánok vermében.
_____   A bűn és a bűnösök végleges elpusztítása.
_____   Új egek és új föld teremtése.

10. Az alábbi tények közül melyek jó hírek az ítélettel kapcsolatban? (5)


_____   Az ítélet a szentek javára hozatik meg.
_____   Az ördög örökké ég a pokolban.
_____   A bűn soha többé nem üti fel a fejét.
_____   A bűn története könnyen újra kezdetét veheti a távoli jövőben.
_____   Jézus bíránk, védőügyvédünk és tanúnk.
_____   Isten bűnnel szembeni eljárása és az üdvösség odaítélésének módja teljes igazolást nyer.
_____   Mindaz, amit Ádám és Éva a bűn folytán elvesztett, helyre lesz állítva.

11. Mi az igazság Sátánnal mint az Azázelért való bakkal kapcsolatban? (3)


_____   Büntetést szenvedett a bűn bejöveteléért.
_____   Büntetést szenvedett, amiért minden embert bűnbe taszított.
_____   Semmi köze nincs a bűneinkből való megváltáshoz.
_____   Sátán visszautasítja a bűnbak szerepét és kereket old.

12. Az ítélet nem önkényes. Mi több, tulajdonképpen csak megerősíti azt a döntést, amit már minden ember meghozott arról, hogy Jézust vagy másik urat szolgál. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

13. Az ítélet fő célja, hogy embereknek, a Sátánnak, jó és rossz angyaloknak, valamint a más világok lakóinak egyaránt egyértelművé tegye, hogy Isten bölcsen, méltányosan és igazságosan kezelte a bűn tragédiáját, már a bűn megfoganásától kezdve. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top