Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Angyali üzenetek a világűrből

Angyali üzenetek a világűrből
Az angyalok valóságosan léteznek! Itt-ott keruboknak és szeráfoknak is nevezik őket: nagy erejű szolgáló lelkek ők, akik a bibliai történelem széltében-hosszában felbukkannak. Gyakran látjuk őket úgy, amint oltalmazzák és vezetik Isten népét, másutt pedig amint megbüntetik a gonoszt − mindazáltal az egyik legfontosabb küldetésük az, hogy feltárják és megmagyarázzák a jövendölést. Tudtad, hogy Istennek különleges mondanivalója van a mi nyugtalan világunkban nagy nyomás alatt élő embereknek? Jelenések könyve 14. fejezetében Isten kinyilatkoztat egynémely csodálatos üzenetet az utolsó napokra nézve, mely üzenetek három repülő angyal jelképes szavaiban vannak rejtjelezve. Ezek az üzenetek annyira nagy jelentőséggel bírnak, hogy amikor beteljesednek, Jézus visszajön! Ez a tanulmány egy szemnyitogató áttekintést nyújt, hogy aztán a következő nyolc tanulmány bevezessen az ámulatba ejtő részletekbe is. Kapaszkodj jó erősen a szék karfájába… Isten neked szóló személyes üzenetére derül mindjárt fény!
Jelenések könyve egyedülálló módon ad kinyilatkoztatást Jézusról.
Jelenések könyve egyedülálló módon ad kinyilatkoztatást Jézusról.

1. Miért tanulmányozzuk Jelenések könyvét? Ez nincs bepecsételve?

Válasz:   Hat fontos érv szól Jelenések könyve tanulmányozása mellett:

A. Soha nem volt bepecsételve. (Jel 22:10). A Krisztus és a Sátán között folyó évszázados küzdelem, továbbá az ördögi hadviselés és a végső időkre hagyott fondorlatos tervekbe nyerünk bepillantást Jelenések könyve kinyilatkoztatásai segítésével. Sátán nem ejtheti egykönnyen csapdájába azokat az embereket, akik jó előre tisztában vannak hazug megtévesztéseivel, ezért azt reméli, sokan elhiszik majd, hogy Jelenések könyve bepecsételt könyv.

B. Maga a „Jelenések” elnevezés is azt jelenti: „feltárás”, „kinyitás” illetve „leleplezés” − mindez épp szöges ellentéte a bepecsételésnek. Jelenések könyve mindig nyitva volt mindenki előtt.

C. A Jelenések könyve Jézus könyve, mégpedig egészen egyedülálló módon. Így kezdődik: „Jézus Krisztus kijelentése”. Jelenések könyve 1:13-16 még le is írja Őt. A Biblia egyetlen más könyve sem nyilatkoztatja ki Jézust és az Ő utolsó napokra vonatkozó útbaigazításait, valamint az Ő művére és népére vonatkozó terveit úgy, mint Jelenések könyve.

D. Jelenések könyve első számú címzettjei azok az emberek, akik napjainkban, a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban élnek (Jel 1:1-3, 3:11, 22:6-7,12,20).

E. Különleges áldás ígérete hangzik mindazoknak, akik olvassák Jelenések könyvét és figyelmet fordítanak annak tanácsaira (Jel 1:3, 22:7).

F. Jelenések könyve elképesztő világossággal jellemzi Isten vég idején élő népét és gyülekezetét. Általa a Biblia egészen életre kel, hisz azt láthatjuk, hogy a Jelenések könyvében elénk rajzolt események egyszer csak bekövetkeznek. Pontos eligazítást nyújt a tekintetben is, hogy mit kell hirdetnie Isten népének az utolsó napokban (14:6-14). Ez a bibliatanulmány megismerteti velünk ezen üzenethirdetésnek a tartalmát, így hát majd, amikor halljuk, abban is Isten előre kijelentett akaratát ismerhetjük meg.

Megjegyzés: Mielőtt továbbmennél, tedd meg, hogy elolvasod a Bibliában Jelenések könyve 14:6-14-et.

Isten az angyalokat használja fel az ő három részből álló végidei üzenetének jelképes ábrázolására.
Isten az angyalokat használja fel az ő három részből álló végidei üzenetének jelképes ábrázolására.

2. Isten az Ő egyházát bízta meg azzal, hogy az evangéliumot eljuttassa valamennyi élő számára (Mk 16:15). Milyen jelképes ábrázolásban jelenik meg ez a szent munka Jelenések könyvében?

„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium…És más angyal követte azt, mondván… És harmadik angyal is követte azt, mondván…” (Jel 14:6-9).

Válasz:   Az „angyal” szó szerint „hírnök”-öt jelent, így tehát Isten − rendkívül alkalmas módon − három angyalt használ fel az Ő három pontból álló evangéliumi üzenetének hirdetésére, az üzenethirdetés jelképes ábrázolására. Isten az angyalok jelképét használja fel arra való emlékeztetés gyanánt, hogy természetfeletti hatalom fogja kísérni az üzenet hirdetését.

Isten végidei, reményt közvetítő üzenetét el kell vinni valamennyi élő lélekhez.
Isten végidei, reményt közvetítő üzenetét el kell vinni valamennyi élő lélekhez.

3. Milyen két alapvető fontosságú tényre mutat rá Jelenések könyve 14:6 Isten végidei üzenetével kapcsolatban?

„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6).

Válasz:   Ez a két alapvető tény a következő: (1) ez „az örökkévaló evangélium”, valamint, hogy (2) ezt hirdetni kell minden élőnek a földön. A három angyal üzenete nyomatékot ad az evangéliumnak, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember egyedül hit és Jézus Krisztus − elfogadása − által üdvözül (ApCsel 4:12 Mk 10:26-27). Minthogy semmilyen más út nincs az üdvösségre, gonosz dolog azzal előállni, hogy létezik bármilyen más út.

Sátán hamisítványai
Sátán hamisítványai között − jóllehet számos ilyen van − két igazán hatékony létezik: (1) a cselekedetek általi, valamint (2) a bűnnel együtt elnyert üdvösség. A három angyal üzenete e két hamisítványról rántja le a leplet, ezeket teszi nyilvánvalóvá. Sokan − anélkül, hogy felfogták volna − e két tévedés egyikét tették magukévá, s próbálják üdvösségüket erre az alapra helyezni − ami egy teljességgel lehetetlen vállalkozás. Ugyanúgy hangsúlyoznunk kell azt is, hogy senki nem prédikálja igazán Jézus végidei üzenetét, ha az nem foglalja magában a három angyal üzenetét.

Akik tisztelik Istent, valódi örömöt találnak az Ő szolgálatában.
Akik tisztelik Istent, valódi örömöt találnak az Ő szolgálatában.

4. Milyen négy jellegzetes igazságot fogalmaz meg az első angyal üzenete?

„Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7).

Válasz:   A. Féljétek az Istent. Ez azt jelenti, hogy tisztelnünk kell Istent, és szeretettel, bizalommal és tisztelettel kell reá tekintenünk − arra vágyva, hogy teljesítjük az ő parancsait. Ez őriz meg bennünket a gonosztól. „Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól” (Péld 16:6). Bölcs Salamon ezt is mondta még: „Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fődolga” (Péld 12:13).

B. Istennek adjatok dicsőséget. E parancsot azzal teljesítjük be, amikor engedelmeskedünk Istennek, dicsőítjük őt és hálásak vagyunk Neki az irántunk való jóságáért. Az utolsó idők egyik legnagyobb bűne a hálátlanság (2Tim 3:1-2).

C. Eljött az ítélet órája. Ez arra mutat rá, hogy mindnyájan számot kell, hogy adjunk Istennek, ez pedig egy világos kijelentés arra nézve, hogy az ítélet megkezdődött. Fordítások egész sora adja vissza ezt a mondatot úgy, hogy „eljött”, vagyis korántsem mint még ezután sorra kerülő eseményként tálalva azt.

D. Imádjátok a Teremtőt. Ez a parancs elvet mindenfajta bálványimádást − ideértve az önimádatot is −, és mindenestül elutasítja a fejlődéselméletet (evolúció), ami tagadja, hogy Isten Teremtő és Megváltó. (Könyvek és rádióbeszélgetések egész sorában olvassuk, halljuk, ahogy túlhangsúlyozzák az emberi érdemeket, ami az önimádatnak nyit teret. A keresztény ember méltósága Krisztusban van, aki gyermekeit a Mennyei Király fiaivá és leányaivá teszi.)

Az evangélium magában foglalja a világ teremtését és a megváltását a Menny Ura és Istene által. A Teremtő imádata magában foglalja azt is, hogy azon a napon imádjuk Őt, amit Ő a teremtés emléknapjaként elkülönített (a hetedik napi szombat). Az, hogy Jelenések könyve 14:7 a szombatra is utal, mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy ezek a szavak: „aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert”, egyértelmű hivatkozás a hetedik napi szombat parancsolatára (2Móz 20:11). Valódi gyökereinkre egyedül Istenben találhatunk rá, aki kezdetben az Ő képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Akik nem Teremtőjükként imádják Őt − függetlenül attól, hogy mi egyebet imádnak még −, valószínűleg soha nem találnak rá igazi gyökereikre.

Isten népének ki kell futnia Babilonból.
Isten népének ki kell futnia Babilonból.

5. Milyen ünnepélyes kijelentést tesz a második angyal Babilonról? Mire szólítja fel Isten népét Jelenések könyve 18. fejezetének angyala?

„És más angyal követte azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon…” (Jel 14:8). „És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből…, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon….És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta: Fussatok ki belőle, én népem” (Jel 18:1-4).

Válasz:   A második angyal ünnepélyesen kijelenti, hogy „Babilon elesett”, és a mennyből jövő hang sürgeti Isten népét, hogy azonnal fusson ki Babilonból. Márpedig ha nem tudod, hogy mi is az a Babilon, könnyen megeshet, hogy ott kötsz ki és ott végzed. Ezt végig kell gondolnod. Előfordulhat, hogy most is Babilonban vagy?

Azokat, akik imádják a fenevadat és magukra veszik annak bélyegét, el fogja pusztítani Isten.
Azokat, akik imádják a fenevadat és magukra veszik annak bélyegét, el fogja pusztítani Isten.

6. Mire figyelmeztet ünnepélyesen a harmadik angyal üzenete?

„És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából” (Jel 14:9-10).

Válasz:   A harmadik angyal üzenete arra inti az embereket, hogy ne imádják a fenevadat és ne vegyék a fenevad bélyegét a homlokukra vagy a kezükre. Az első angyal valódi istentiszteletet parancsol meg. A harmadik angyal a hamis istentiszteletből fakadó rettenetes következményekre hívja fel a figyelmet. Van bizonyos ismereted arra vonatkozóan, hogy kicsoda a fenevad? És arra, hogy mi az ő bélyege, Mert ha nem tudod egészen biztosan, hogy ki a fenevad és mi az ő bélyege, megeshet, hogy te is tudva- tudatlanul őt imádod.

Isten végidőben élő szentjei legnagyobb örömüket abban lelik majd, ha az Ő kedvében járhatnak.
Isten végidőben élő szentjei legnagyobb örömüket abban lelik majd, ha az Ő kedvében járhatnak.

7. Jelenések könyve 14:12-ben Isten négy pontban jellemzi népét, amely elfogadja és követi a három angyal üzenetét. Mi ez a négy jellemző?

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)!

Válasz:   A. Béketűrők, állhatatosak és hűségesek mindvégig −ami hatalmas kihívás a mai „most azonnal” nemzedékének. Isten népe béketűrő és kedves viselkedésükkel tesznek bizonyságot Őróla.

B. Szentek, ami azt jelenti, hogy teljesen Isten oldalán állnak.

C. Megtartják Isten parancsolatait. Isten népe örömmel engedelmeskedik az Ő Tízparancsolatának, ahogyan valamennyi Tőle jövő parancsnak. Első és legfontosabb céljuk, hogy annak az Istennek a kedvében járjanak, akit szeretnek (1Jn 3:22).

D. Megvan náluk Jézus hite. Ez a kifejezés úgy is fordítható, hogy a „Jézusban való hit”. De bárhogyan is álljon, a lényeg egy: Isten népe tökéletesen követi Jézust és tökéletesen bízik Őbenne.

Amikor már minden ember hallotta Jézus végidei üzenetét, Ő visszatér a földre, hogy magával vigye népét a mennybe.
Amikor már minden ember hallotta Jézus végidei üzenetét, Ő visszatér a földre, hogy magával vigye népét a mennybe.

8. Mi következik mindjárt azután, hogy a három angyal üzenete eljut valamennyi emberhez?

„És láttam, és ímé volt egy fehér felhő; és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona” (Jel 14:14).

Válasz:   Rögvest azután, hogy a három angyal üzenete eljut valamennyi emberhez, Jézus visszatér az ég felhőiben (ez a második eljövetel), hogy elvigye népét mennyei otthonukba. Eljövetelekor veszi kezdetét a Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer esztendős „elsötétülés”.

Noé idejében azt a „jelenvaló igazságot” kellett különlegesen hangsúlyozni, hogy egy özönvíz jön a világra.
Noé idejében azt a „jelenvaló igazságot” kellett különlegesen hangsúlyozni, hogy egy özönvíz jön a világra.

9. Péter második levele 1:12-ben használja az apostol a „jelenvaló igazság” kifejezést. Mit ért ő ezen?

Válasz:   A jelenvaló igazság az örökkévaló evangéliumnak egy olyan szempontja, amelynek egy adott korszakban különleges fontossággal és sürgető jelentőséggel bír. Néhány példa:

A. Noé üzenete az özönvízről (1Móz 6. és 7. fejezete) 2Pét 2:5). Noé az igazság prédikátora volt. Isten szeretetéről tanított akkor is, amikor figyelmeztetett a közelgő özönvízre, ami el fogja pusztítana világot. Az özönvízről szóló üzenet egy arra az időre szóló „jelenvaló igazság” volt. Az ellentmondást nem tűrő kiáltás akkor így hangzott: „mindenki a csónakba”. És ez annyira fontos volt, hogy erkölcstelen dolog lett volna nem prédikálni azt.

B. Jónás Ninivének szóló üzenete (Jón 3:4). Jónás „jelenvaló igazsága” az volt, hogy Ninive negyven nap múlva elpusztul. Jónás felmagasztalta a Megváltót is, és a város megtért. Mindazonáltal a negyven napra vonatkozó üzenet hirdetésének elhanyagolása hűtlen és megbocsáthatatlan dolog lett volna. Ez volt a jelenvaló igazsága. Különleges módon alkalmas üzenet volt arra az időre.

C. Keresztelő János üzenete (Mt 3:1-3 Lk 1:17). János „jelenvaló igazsága” az volt, hogy a Jézus, a Messiás mindjárt megjelenik. Az ő műve az evangélium bemutatása volt, továbbá a nép felkészítése Jézus első eljövetelére. El sem tudnánk gondolni, milyen lett volna, ha nem kerül sor az evangélium azon időre szóló elemének, az első eljövetelnek hirdetésére.

D. A három angyal üzenete (Jel 14:6-14). Isten e mai időre szóló „jelenvaló igazsága” foglaltatik benne a három angyal üzenetében. Természetesen az az igazság, hogy az üdvösség egyedül Jézus Krisztus által adatik, ezen üzenetek középpontjában van. A három angyal „jelenvaló igazsága” ugyanakkor avégett is adatott, hogy embereket készítsen fel Jézus második eljövetelére, továbbá hogy megláttassa az emberekkel Sátán briliáns és felettébb meggyőző hitetéseit. Ha az emberek nem értik meg ezeket az üzeneteket, Sátán csapdába ejti és elpusztítja őket. Jézus tudta, hogy szükségünk van ezekre a különleges üzenetekre, így hát amikor ilyeneket adott, a szerető jóság vezérelte Őt. Nem lehet hallatlanra venni őket. Kérünk, hogy amikor a soron következő nyolc bibliatanulmányban pontról pontra megvizsgálod őket, imádkozz komolyan.

Mert egynémely felfedezés akár sokkolóan is hathat majd. De legvégül mindegyiknél a megnyugvás érzése fog felülkerekedni. Szívedet az olvasottak rendkívül fel fogják kavarni. Azt fogod érezni, hogy Jézus szól hozzád! Elvégre ezek az Ő üzenetei.


10. A Biblia tanítása szerint ki fog eljönni az Úr nagy napja előtt, hogy egy „jelenvaló igazságot” tárjon az emberek elé?

„Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja” (Mal 4:5).

Válasz:   Illés próféta. Illés és az általa képviselt üzenet igazán kifejezésteljes, ahogy azt az előttünk levő egypár kérdés alapján majd látni fogjuk.

Isten végidei üzeneteit Illés üzenetének is nevezzük. Ezek az üzenetek döntésre hívnak.
Isten végidei üzeneteit Illés üzenetének is nevezzük. Ezek az üzenetek döntésre hívnak.

11. Illés életének mely eseményei, jellegzetességei okán irányítja az Úr a figyelmet erre a prófétára?

Megjegyzés: Kérünk, mielőtt válaszolnál e kérdésre, vedd elő a Bibliádat és olvasd el gondosan a Királyok első könyve 18:17-40-et.

Válasz:   Illés felszólította a népet, hogy határozzák el végre, kit akarnak szolgálni (21. vers). Az ország szinte az utolsó emberig bálványimádó volt. A nép elhagyta az igaz Istent és az Ő parancsolatait. Istennek egy prófétája volt, Illés, szemben a Baál 450 pogány prófétájával (22. vers). Illés azzal állt elő, hogy ő is és a bálványimádók építsenek egy oltárt, helyezzenek rá fát és egy áldoznivaló tulkot. Javasolta továbbá, kérjék az igaz Istent, nyilatkozzon meg azáltal, hogy tüzet gerjeszt az Ő oltárán. A pogány isten nem válaszolt a kérésre, Illés igaz Istene azonban tüzet küldött alá a mennyből és megemésztette Illés áldozatát.

Az üzenet döntésre szólított fel
Illés üzenete lelki válság és nemzeti hitehagyás idején hangzott fel. Olyan mennyei erővel csendült fel, hogy az leállította a dolgok addigi folyását és az egész ország figyelmét magára vonta. Illés ekkor sürgette, hogy a nép döntse el, kit akar szolgálni, Istent vagy Baált. A mélyen megrendült és teljes meggyőződésre jutott nép Istent választotta (39. vers).

Keresztelő János Illésnek azt az üzenetét tárta a népe elé, ami János korára vonatkozott. Akik Jelenések könyve 14:6-14-et prédikálják, Illás e mai korra vonatkozó üzenetét hirdetik.
Keresztelő János Illésnek azt az üzenetét tárta a népe elé, ami János korára vonatkozott. Akik Jelenések könyve 14:6-14-et prédikálják, Illás e mai korra vonatkozó üzenetét hirdetik.

12. Illés üzenetének kettős alkalmazhatósága van. Alkalmazható egy olyan „jelenvaló igazságra”, aminek fel kellett készítenie a népet Jézus első eljövetelére, valamint egy olyanra, ami felkészíti az embereket Jézus második eljövetelére. Kiről mondta Jézus, hogy Illés üzenetét hirdette, hogy felkészítse a népét az első eljövetelére?

„Az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál… És ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő volt” (Mt 11:11,14).

Válasz:   Jézus „Illés”-nek, vagyis Illés üzenetének nevezte Jánosnak azt az igehirdetését, amely felkészítette a népet az Ő első eljövetelére. János üzenete, ahogy Illés idejében is, az igazságot egyértelművé tette, majd döntésre szólított fel. A Biblia azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy „az Illés lelkével és erejével” fog járni (Lk 1:17).


13. Miből tudhatjuk, hogy a jövendölésnek létezik egy második olvasata is, éppen a mi korunkra, a második eljövetel előtti időre?

„Ímé én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja” (Mal 4:5). „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja” (Jóel 2:31).

Válasz:   Figyeld meg, hogy két nagy eseményre kerül sor, „minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja” − ahogy Jóel könyve 2:31 fogalmaz. Az egyik Illés eljövetele. A második a félelmetes égi jelek. Ez segít a két esemény betájolásában. A sötét napot 1780. május 19-én jegyezhették fel. Aznap éjjel a hold vérvörösnek látszott. Máté 24:29 szól még egy másik jelről is − a csillagok hullásáról, amire 1833. november 13-án került sor. Ez alapján annyit tudhatunk, hogy a végidei illési üzenet valamikor 1833 táján vagy azután veszi kezdetét − az Úr nagy napjának eljövetele előtt.

A második illési üzenete az égi jeleket követően
Nyilvánvaló, hogy János „illési üzenete” nem alkalmazható a második „illési üzenetre”, hiszen Isten nagy égi jelei nagyjából ezerhétszáz esztendővel János prédikálása után tűntek fel. A Jóel 2:31 szerinti illési üzenetnek az égi jelek 1833-as bekövetkezte után kellett útjára indulnia, hogy embereket készítsen fel Jézus második eljövetelére. Jelenések könyve 14:6-14-ben a hármas „jelenvaló igazság” tökéletesen ideillik. 1844 körül vette kezdetét, és a világon mindenütt embereket készít fel Jézus második eljövetelére (14. vers), amire akkor kerül sor, amikor a hármas üzenet minden emberhez eljutott.

Az üzenet döntésre hív
Illés felhívta az emberek figyelmét arra, hogy a gonosszal nyíltan szembe kell szállni, továbbá arra, hogy el kell dönteniük, kit akarnak szolgálni. Így kell ennek lennie Isten mai időre szóló hármas üzeneténél is. Döntenünk kell. Isten hármas üzenete leleplezi Sátánt és az ő terveit. Nyilvánvalóvá teszi Isten szeretetét és az Ő parancsolatait. Isten arra szólítja fel az embereket, hogy térjenek vissza az igaz istentisztelethez − vagyis arra, hogy egyedül Istent imádják. Ha valaki ezekben a fontos időkben tudatosan más valakit vagy más valamit szolgál és imád, ez a hűtlenséggel egyenlő, aminek vége az elveszés, az örök halál. Isten csodálatos módon talált utat sok-sok szívhez Illés (1Kir 18:37,39) és Keresztelő János napjaiban. Hasonlóan cselekszik majd Isten ezekben az utolsó napokban, amikor az emberek engedelmeskednek a három angyal üzenetének (Jel 18:1).

Isten végidei illési üzenete örömben, szeretetben és boldogságban hozza össze a családokat.
Isten végidei illési üzenete örömben, szeretetben és boldogságban hozza össze a családokat.

14. Milyen egyéb csodálatos áldások származnak majd Illés (vagyis a három angyal) üzenetéből?

„Illés… az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal” (Mal 4:5-6).

Válasz:   Istennek legyen hála, Illés (vagyis a három angyal) üzenete szeretetteljes, közeli, örömteli, mennyei kapcsolatban forrasztja egybe a családtagok szívét. Milyen áldott ígéret!

A három angyal üzenete Jézusra irányítja a figyelmet.
A három angyal üzenete Jézusra irányítja a figyelmet.

15. Az „evangélium” szó „jó hír”-t jelent. Jelenések könyve 14. fejezetében a három angyal üzenete szolgál jó hírrel?

Válasz:   De még mennyire! Tekintsük át azokat a jó híreket, amikkel itt, a három angyal üzenetének áttekintése során találkoztunk:

A. Minden egyes embernek lesz alkalma hallani és megérteni az utolsó idő üzenetét. Senki nem marad ki.

B. Az ördög briliáns és hatalmas terve az emberek tőrbeejtésére és elpusztítására feltárul előttünk, így hát nem szükség elcsábulnunk.

C. Természetfeletti mennyei erők kísérik majd Isten üzenetének terjedését ezen utolsó időkben.

D. Isten népe béketűrő lesz. Isten „szentek”-nek nevezi őket.

E. Isten népe rendelkezni fog Jézus hitével.

F. Isten népe nem csupán szeretni fogja Urát, de engedelmeskedni is fog az Ő parancsolatának.

G. Isten annyira szeret bennünket, hogy egy különleges üzenettel keresett fel bennünket, csak hogy felkészítsen bennünket Jézus második eljövetelére.

H. Isten ezen utolsó napokra szóló üzenete szeretetben és egységben kovácsolja egybe a családtagokat.

I. A három angyal üzenetében a legnagyobb hangsúly azon van, hogy az üdvösség kinek-kinek egyes-egyedül Krisztus által adatik. Nekünk adja az Ő igazságát, hogy betakarja a múltunkat, csodálatos módon részeltet minket nap nap után az Ő igazságában, hogy mindennap növekedhessünk a kegyelemben és valóban hozzá hasonlóvá válhassunk. Vele, Őbenne maradva nem véthetjük el az üdvösséghez vezető utat. Nélküle viszont nem járhatunk sikerrel.

Egy újabb ige
Íme a három angyal üzenetének azon témái, amiket a soron következő bibliatanulmányokban fogunk magyarázni:

A. Isten ítéletének órája elérkezett!

B. Fussatok ki a bukott Babilonból.

C. Ne vegyétek magatokra a fenevad bélyegét.

Ám, ha imádsággal tanulmányozod ezeket a témákat a soron következő nyolc bibliatanulmányban, ennél is több jó hírre fogsz bukkanni. Némely dolog meglepetést okoz majd, lesz, ami megörvendeztet, de meglehet, más dolgok meg fognak döbbenteni és szomorúságot fog okozni. Olyan igazságok is feltárulhatnak majd, amiket nehéz lesz elfogadni. Tekintettel azonban arra, hogy Jézus egy különleges üzenetet küldött a mennyből, hogy segítségünkre legyen és útbaigazítson mindnyájunkat személyesen ezen utolsó napokban, egész biztos, hogy semmi nem érhet fel annak fontosságával, mint hogy halljuk, teljesen megértsük és kövessük.


16. Boldogan nyugtázom és hálás vagyok, hogy Jézusnak van egy hármas üzenete Népe útbaigazítására és támogatására a föld történelmének ezen utolsó napjaiban.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. A három angyal üzenete valamennyi földön élő embert meg fogja szólítani még Jézus visszajövetele előtt? Hogyan lesz ez lehetséges, amikor több milliárd ember él a földön?


Igen, ez így lesz, és azért lehetünk biztos benne, mert Isten ígéretet tett rá (Mk 16:15). Pál is azt mondja, hogy az evangélium az ő idejében „hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23). Jónás, Isten kegyelméből, Ninive egész városát meg tudta szólítani kevesebb mint negyven nap alatt (Jón 3:4-10). A Biblia azt mondja, hogy Isten be fogja végezni művét, és rövidre fogja metszeni azt (Róm 9:28). Ezzel is számolni kell. A történések nagyon gyorsan le fognak zajlani, mégpedig a mi napjainkban.

2. Vajon Mózes és Illés tényleg megjelent Jézusnak a színeváltozás hegyén (Mt 17:3) vagy az egész csak látomás volt?


Az esemény valóságos volt. A 9. versben ott, amit számos bibliafordítás „látomás”-nak fordít, szó szerint ez áll: „amit láttatok”. Mózes feltámadt a halálból és elragadtatott a mennybe (Júd 1:9), Illés pedig − a halál megízlelése nélkül − felvitetett a mennybe (2Kir 2:1,11-12). E két férfiú − akik e földön éltek és mérhetetlenül sokat szenvedtek Sátán támadásai és Isten népének lázadása miatt − igazán megértette, min ment Jézus keresztül. Azért jöttek, hogy bátorítsák és emlékeztessék Őt mindazokra, akik, miként Illés, halál megízlelése nélkül fognak elragadtatni az Ő országába, illetve azokra, akik, miként Mózes, elő fognak jönni a sírjaikból az életre, hogy bemenjenek az Ő országába, mindezt pedig a bűneinkért meghozott áldozatára való tekintettel.

3. Miért mondta János azt, hogy ő nem Illés (Jn 1:19-21), amikor Jézus azt mondta, hogy ő Illés (Mt 11:10-14)?


A választ Lukács evangéliuma 1:3-17 alapján kapjuk meg. A János születéséről hírt adó angyal így szól: „a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak… Mert nagy lesz az Úr előtt… És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet”. Amikor Jézus azt mondta Jánosra, hogy Illés ő, az életére, a lelkületére, az erejére és az Illéséhez hasonló munkájára utalt. Ugyanez igaz ezen utolsó idők illési üzenetére. A hangsúly az üzeneten és nem az emberen van. Vagyis János nem személy szerint volt Illés, hanem Illés üzenetével lépett fel. (Az „Illés” egyébként az eredeti héber név görög „Elijah” formájából ered.)

4. Lehetséges hirdetni Jézus végidőre szóló teljes igazságát úgy, hogy az nem foglalja magában a három angyal üzenetét?


Nem! A három angyal üzenetének benne kell lennie. Jelenések könyvében (1:1) maga Jézus jelenti ki illetve határozza meg az Ő végidei üzenetét, majd világosan értésünkre adja, hogy népének mindvégig követnie kell az e könyvben kijelentetteket (Jel 1:3, 22:7). Vagyis a végidőben élő hűséges lelkészeknek hirdetniük kell Jézus Jelenések könyvében található üzeneteit is. Ez magától értetődő módon magában foglalja az Ő különleges, három részből álló üzenetét (Jel 14:6-14) is. Figyeljük meg, hogy Jézus a 6. vers szerint „örökkévaló evangélium”-nak nevezi ezeket az üzeneteket. Arról is szól, hogy el kell juttatni minden földön élő emberhez, még mielőtt visszajönne az Ő népéért. Hadd fogalmazzunk meg a kérdéssel kapcsolatban három komoly figyelmeztetést:

A. Nem prédikálja igazán Jézus „örökkévaló evangélium”-át az, aki nem veszi bele abba a három angyal üzenetét is.

B. Senkinek nincs joga az üzenetét örökkévaló evangéliumnak nevezni annak, aki elhagyja belőle a három angyal üzenetét.

C. A három angyal üzenete felkészíti az embereket Jézus második eljövetelére (Jel 14:12-14). Ha nem halljuk, ha nem értjük meg és nem fogadjuk el Jézus három részből álló végidei üzenetét, megeshet, hogy nem tudunk felkészülni az Ő második eljövetelére.

Különleges üzenetek a végidőre
Jézus, aki tudja, mire van szükségünk, három különleges üzenetet intézett hozzánk a végidőre nézve. Meg kell értenünk és követnünk kell azokat. A következő nyolc bibliatanulmány ezeket az üzeneteket világítja meg számodra.

5. Lukács evangéliuma 1:17-ben azt olvashatjuk, hogy Illés üzenetének „az engedetleneket az igazak bölcsességére” kell térítenie. Mit jelent ez?


„Az igaz ember pedig hitből él” (Róm 1:17). Az igazak eljutnak arra a bölcsességre, hogy üdvreményüket a Megváltóban való hitre alapozzák. „És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). János üzenete ezt mindenki számára napnál világosabbá tette. Az a hit, ami bármi vagy bárki másban vet horgonyt, mint Jézus Krisztusban, soha nem mentheti meg az embereket a bűntől, nem vezetheti el őket egy megváltozott életre. Az embereknek meg kell hallaniuk és meg kell érteniük ezt a fontos igazságot. Ez az igazság Isten végidőre szóló, három részből álló illési üzenetének is mintegy a szíve és lelke.


Kvíz kérdések

1. Az alábbi állítások közül melyik igaz Jelenések könyve 14. fejezetének három angyalára nézve? (1)


_____   Valóságos angyalok ők, akiknek hangosan kell kiáltaniuk, hogy meghallják őket.
_____   Isten végidei üzenetét jelképezik, amely nagy sebességgel és erővel terjed.
_____   Egy ember képzeletének koholmányai.

2. Az alábbiak közül mi igaz Jelenések könyvével kapcsolatban? (3)


_____   A könyv be van pecsételve.
_____   A könyv címének jelentése: „leleplezés”, „kinyilatkoztatás”.
_____   Elmondja, milyen üzenetet fog Isten népe hirdetni az utolsó napokban.
_____   Tartalmazza a „Jézus” név szóképét.
_____   Isten átkot mondott azokra, akik tanulmányozzák.

3. A három angyal üzenetének még Jézus visszajövetele előtt el kell jutnia minden emberhez. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

4. Az első angyal üzenete a következőket hangsúlyozza: (3)


_____   Az örökkévaló evangéliumot mutatja be.
_____   Nem érthető meg.
_____   A fejlődéselmélet egy nagyszerű keresztény elmélet.
_____   Az ítélet már zajlik.
_____   Tisztelnünk kell Istent és teljesen bíznunk kell Benne.
_____   Minden embernek azt kell imádnia, akit imádni óhajt.

5. A második angyal üzenete azt tartalmazza, hogy Babilon elesett, továbbá Jelenések könyve 18. fejezete felszólítja Isten még Babilonban levő népét, hogy jöjjenek onnan ki. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

6. A harmadik angyal felszólítja Isten népének minden tagját, hogy vegyék fel magukra a fenevad bélyegét. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

7. Hogyan szól Jelenések könyve 14:12 Isten népéről? (2)


_____   Állhatatosak.
_____   Szentek.
_____   Nem vallják a Tízparancsolatot.
_____   Nagyon csekélyke hittel rendelkeznek.

8. Mi történik rögvest azután, hogy az evangélium minden emberhez eljut? (1)


_____   A nemzetek mind megtérnek.
_____   Isten újjáépíti New Yorkot és Londont.
_____   Sor kerül Jézus második eljövetelére.

9. Az alábbiak közül melyik mára szóló „jelenvaló igazság”? (1)


_____   Jónás Ninivéhez címzett üzenete.
_____   Noé özönvíz előtt hangzó üzenete.
_____   A három angyal üzenete Jelenések könyve 14:6-14-ben.

10. Az alábbi állítások közül melyek igazak a három angyal üzenetével kapcsolatban? (6)


_____   Ezeket az üzeneteket ma kell prédikálni.
_____   Ezek az üzenetek azt hangsúlyozzák, hogy egyes-egyedül Jézus Krisztus által lehetséges üdvözülni.
_____   „Illés üzeneté”-nek is nevezhetjük.
_____   Illés személyesen is meg fog jelenni, hogy segítsen az üzenetek bemutatásában.
_____   Hangsúlyozzák a fejlődéselmélet keresztény értékeit.
_____   Az emberek többsége soha nem is fog hallani felőlük.
_____   Családtagokat fog szoros szeretetközösségre hozni.
_____   Természetfeletti erő fogja kísérni útjukat.
_____   Embereket fog segíteni a Jézus második eljövetelére való felkészülésben.

11. Miért nevezték Keresztelő Jánost a kor Illésének? (1)


_____   Mert János szeretett tüzet aláhozni a mennyből.
_____   A főpap jobb szerette ezt a nevet.
_____   Az Illés lelkével és erejével előadott igehirdetése felkészítette az embereket Jézus első eljövetelére.

12. Az „evangélium” szó jelentése: „jó hír”. (1)


_____   Igen.
_____   Nem.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top