Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Az ördög irányítja a poklot?

Az ördög irányítja a poklot?
Jól értem? Isten alkalmazásában áll az ördög − ő lenne a pokol főigazgatója, aki kiméri a kárhozottak büntetési tételeit? Szinte az egész világ egy teljesen bibliaellenes elgondolást dédelget a pokollal kapcsolatban, ezért magadnak is tartozol annyival, hogy megtudd, mit mond erről a Biblia valójában. Ne hagyd, hogy a bolondját járassák veled, mert az, ahogy a pokolról gondolkodsz, egész biztosan kihatással van arra, ahogy Isten jellemét látod! Szánj rá egy kevés időt azoknak az ámulatba ejtő tényeknek a megismerésére, amikre ma feltétlen szükséged van!
A gonoszok megbüntetésére csak az ítélet után kerül sor
A gonoszok megbüntetésére csak az ítélet után kerül sor

1. Hány elkárhozott lélek bűnhődik ma a pokolban?

„Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani” (2Pt 2:9).

Válasz:   Egyetlen lélek sem sínylődik ma a pokol tüzében. A Biblia azt tanítja, hogy a gonoszok megbüntetését Isten fenntartja az ítélet napjáig − más szóval, erre az alkalomra halasztja.

A bűnösök a világ végén − és nem akkor, amikor meghalnak − vettetnek a pokol tüzébe.
A bűnösök a világ végén − és nem akkor, amikor meghalnak − vettetnek a pokol tüzébe.

2. Mikor vettetnek a bűnösök a pokol tüzébe?

„Akképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek; és bevetik őket a tüzes kemencébe” (Mt 13:40-42). „A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon” (Jn 12:48).

Válasz:   A bűnösök a végső ítélet napján, a világ végén − nem pedig halálukkor − vettetnek a pokol tüzébe. Isten senkit nem büntet meg addig, amíg az illető ügyét meg nem vizsgálják és nem születik végzés, a világ végén. De nem is kínoz senkit a lángokban egy gyilkost sem, aki ötezer évvel ezelőtt halt meg − ötezer évvel tovább, mint azt a személyt, aki ma hal meg, s aki hasonló bűnért szolgál rá a büntetésére.

Mindenki, aki meghalt, akár jók, akár gonoszak, a sírjuk nyugszanak, várva a feltámadás napját.
Mindenki, aki meghalt, akár jók, akár gonoszak, a sírjuk nyugszanak, várva a feltámadás napját.

3. Hol vannak a bűnösök (akik már meghaltak) most?

„Mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására” (Jn 5:28-29). „Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz… hogy a veszedelem napját Isten a gonoszoknak tartogatja… Ha kiviszik a temetőbe, sírdombja fölött őrködnek” (Jób 21:30,32).

Válasz:   A Biblia ebben is pontosan fogalmaz. Akik már meghaltak, mind a gonoszok, mind az igazak, a sírjukban „alszanak” a feltámadás napjáig.

Jézus azért halt meg, hogy üdvözítsen bennünket a bűneinkből. Akik nem fogadják el Tőle az üdvösség ajándékát, a halál lesz az osztályrészük.
Jézus azért halt meg, hogy üdvözítsen bennünket a bűneinkből. Akik nem fogadják el Tőle az üdvösség ajándékát, a halál lesz az osztályrészük.

4. Mi a bűn végső kimenetele?

„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6:23). „A bűn pedig teljességre jutván, halált nemz” (Jak 1:15). „Isten… az Ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).

Válasz:   A bűn zsoldja (azaz büntetése) a halál, s nem örökkön tartó élet a pokol tüzében. A gonoszok „elvesznek”, vagyis a „halál” lesz az osztályrészük. Az igazak „örök élet”-ben részesülnek.

A gonoszok nem halhatatlanok. A Biblia azt mondja, hogy el fognak „pusztulni”, „megégnek”, el lesznek „pusztítva”.
A gonoszok nem halhatatlanok. A Biblia azt mondja, hogy el fognak „pusztulni”, „megégnek”, el lesznek „pusztítva”.

5. Mi következik a gonoszokra a pokol tüzében?

„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál” (Jel 21:8).

Válasz:   A gonoszok a pokol tüzében elszenvedik a második halált. Ha a gonoszok örökké élnének, a pokolban gyötörtetve, úgy halhatatlanok lennének. Ez azonban lehetetlen, ugyanis a Biblia azt tanítja, hogy „egyedül Istené a halhatatlanság” (lásd 1Tim 6:16). Amikor Ádám és Éva ki lettek űzve az Éden kertjéből, egy angyalt állítottak az élet fájának őrzésére, hogy a bűnösök ne egyenek a fáról, hogy „ne éljenek örökké” (lásd 1Móz 3:22-24). Az a tanítás, miszerint a bűnösök halhatatlanságnak „örvendnek” a pokolban, Sátántól származik, és mindenestől hamis. Isten elébe ment ennek, a bűn bejövetelekor, azzal, hogy őriztette az élet fáját.

A Bible egyértelmű: a gonoszok ki lesznek irtva
A Biblia azt tanítja, hogy a gonoszok része a „halál” (Róm 6:23) és a „veszedelem” (Jób 21:30) lesz, „elvesznek” (Zsolt 37:20), „megégnek” (Mal 4:1), „mind elvesznek” (Zsolt 37:38), „elmúlnak” (lásd Zsolt 37:20), „kivágattatnak” (Zsolt 37:9), „szablya martalékaiul esnek el” (Zsolt 63:11). Isten „a gonoszokat mind megsemmisíti” (Zsolt 145:20), és „tűz emészti meg őket” (Zsolt 21:10). Figyeld meg, hogy a fenti igei hivatkozások egytől-egyig egyértelműen állítják, hogy a gonoszok meghalnak, elpusztulnak, megsemmisülnek. Nem maradnak életben s szenvednek örökké.

A világ végén tűzeső hull alá az égből a gonoszokra és meg fogja emészteni őket.
A világ végén tűzeső hull alá az égből a gonoszokra és meg fogja emészteni őket.

6. Mikor és hogyan lesz fellobbantva a pokol tüzének lángja?

„Akképpen lesz a világnak végén… Bevetik őket a tüzes kemencébe” (Mt 13:40,42). „És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette azokat” (Jel 20:9). „Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös” (Péld 11:31)!

Válasz:   A világ végének eljövetelekor maga Isten fogja meggyújtani a pokol tüzét. Amikor a szent város alászáll Istentől a mennyből (Jel 21:2), a gonoszok megpróbálják bevenni azt. Ekkor Isten tűzesőt bocsát alá a mennyből a földre, ami meg fogja emészteni a gonoszokat. A Biblia ezt a tüzet nevezi a pokol tüzének.

A pokol tüze az egész földet be fogja borítani. Kerülete 25 ezer mérföld (mintegy 40 ezer kilométer) lesz. Az általa kibocsátott hő pedig olyan forró lesz, hogy a földön minden „meg fog égni”.
A pokol tüze az egész földet be fogja borítani. Kerülete 25 ezer mérföld (mintegy 40 ezer kilométer) lesz. Az általa kibocsátott hő pedig olyan forró lesz, hogy a földön minden „meg fog égni”.

7. Mekkora és milyen forró lesz a pokol tüze?

„Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek” (2Pét 3:10).

Válasz:   A pokol tüze épp akkora lesz, mint amekkora a föld, ugyanis az egész világ lángba fog borulni. Ez a tűz annyira forró lesz, hogy megolvad a föld, és minden „rajta levő dolog megég”. A légköri rétegek fel fognak robbanni, és „ropogva elmúlnak”.

Jézus nagy súlyt fog helyezni a gonoszokkal szembeni eljárásra is. Büntetésük mértéke méltányos lesz, összhangban áll majd cselekedeteikkel, miként azt megígérte.
Jézus nagy súlyt fog helyezni a gonoszokkal szembeni eljárásra is. Büntetésük mértéke méltányos lesz, összhangban áll majd cselekedeteikkel, miként azt megígérte.

8. Meddig szenvednek majd a gonoszok a tűzben?

„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). „És akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint” (Mt 16:27). „És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik meg” (Lk 12:47-48).

Válasz:   A Biblia nem mondja el, meddig tart a gonoszok bűnhődése a tűzben, mielőtt elnyernék végső sorsukat, a halált. Azt viszont pontosan értésünkre adja Isten, hogy mindenki tulajdon cselekedeteinek mértéke szerint nyeri el büntetését. Ez azt jelenti, hogy némelyek nagyobb büntetésben részesülnek, mint mások, éspedig cselekedeteik alapján.

Isten újjáteremeti a világot, és ebben az új világban e mostani világ korábbi gonoszságainak semmi nyomát nem találjuk majd.
Isten újjáteremeti a világot, és ebben az új világban e mostani világ korábbi gonoszságainak semmi nyomát nem találjuk majd.

9. Kialszik majd a pokol tüze végül?

„Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emésztette meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs” (Ézs 47:14)! „Ezután láttam új eget és új földet… És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:1,4).

Válasz:   Igen, egész biztosan! A Biblia nyilvánvaló módon tanítja, hogy a pokol tüze ki fog aludni, s hogy nem marad „tűzre való szén", sem tűz, ami „köré lehetne ülni”. A Biblia azt is tanítja, hogy Isten újjáteremtett országában a „korábbiak” mind elmúlnak. A pokol − lévén az is egy a korábbiak sorában − is ideértendő, vagyis vele kapcsolatban is bírjuk Isten ígéretét, hogy el lesz törölve.

Isten a kínzó szerepében?
Ha Isten egy tüzes kínzókamrában gyötörné ellenségeit az örökkévalóságokon át, úgy gonoszabb és szívtelenebb lenne, mint amilyenek a legborzalmasabb háborús kegyetlenkedések idején emberek lenni tudtak. Egy örökkévaló pokol kínokkal és gyötrelmekkel Isten számára is, aki a leghitványabb bűnöst is szereti, pokol lenne.

A tüzek addig égnek, míg csupán hamu marad belőlük. A csontokból sem marad semmi.
A tüzek addig égnek, míg csupán hamu marad belőlük. A csontokból sem marad semmi.

10. Mi marad vissza a tüzek kialvása után?

„Mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat… És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 4:1,3).

Válasz:   Figyeljük meg, hogy az igevers nem azt mondja, hogy a gonoszok mint valami azbesztlap égnek el, miként azt sokan gondolják ma, hanem olyanok lesznek, mint a polyva, ami teljesen elég. Az „el” igekötő a dolgok hiánytalan bekövetkeztét, befejezettségét hivatott érzékeltetni. A tüzek kialvása után csupán hamu marad vissza. Zsoltárok könyve 37:10 és 20. verseiben a Biblia elmondja, hogy a gonoszok füstként múlnak el, s osztályrészük a teljes pusztulás.

A mennyből kijövő tűz lesújt a gonoszokra és elpusztítja őket mindenestől, mind testüket, mind lelküket.
A mennyből kijövő tűz lesújt a gonoszokra és elpusztítja őket mindenestől, mind testüket, mind lelküket.

11. A gonoszok vajon testi értelemben kerülnek a pokolba, s vajon lelkük és testük egyaránt el lesznek pusztítva?

„Mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested gyehennára vettessék” (Mt 5:30). „Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában” (Mt 10:28). „Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia” (Ez 18:20).

Válasz:   Igen, így lesz. Valóságos, élő emberek, testi formájukban kerülnek a pokolba, ahol mind a lelkük, mind pedig a testük el lesz pusztítva. A mennyből, Isten színe elől kijövő tűz valóságos emberekre fog lesújtani, és eltörli őket mindörökre.

Az ördögöt szintúgy tűz fogja megsemmisíteni.
Az ördögöt szintúgy tűz fogja megsemmisíteni.

12. Az ördögnek jut bármiféle vezető szerep a pokol tüze körül?

„És az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába” (Jel 20:10). „És tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek… s többé örökre nem leszel” (Ez 28:18,19).

Válasz:   Az égvilágon semmi! Az ördög is bevettetik a tűzbe, hogy majd hamunál egyéb belőle se maradjon.


13. A „pokol” szó valamennyi szentírási előfordulása a megégetés illetve a büntetés helyére utal?

A tűz állandóan parázslott a „Hinnom völgyé”-ben.
A tűz állandóan parázslott a „Hinnom völgyé”-ben.
Válasz:   Nem. A „pokol” szó 54 ízben fordul elő a Bibliában, amiből mindössze tizenkét eset utal a „megégetés helyére”.

A „pokol” szó számos szó fordítása, különböző jelentésekkel, ahogy azt az alábbiakban láthatjuk:

AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
31 ízben a „sheol”-ból, melynek jelentése: „sír”.

AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
10 alkalommal a „hádész” szóból, aminek jelentése: „a sír”.
12 alkalommal a „gehenná”-ból, ami annyit tesz: „a megégetés helye”.
1 ízben a „tartarüsz” szóból, mely szó szerint „sötétség helye”.

ÖSSZESEN 54 ALKALOMMAL.


Megjegyzés: A görög „gehenna” szó (lásd fentebb) a héber „Ge-Hinnom” (jelentése „Hinnom völgye”) név görög szerinti átírása.

Ez a Jeruzsálem délnyugati határa mentén fekvő völgy volt az a hely, ahová döglött állatokat, a szemetet és egyéb hulladékokat rakodták. Itt állandóan izzott a tűz, miként a mai szemétlerakó-helyeken. A Biblia a „gyehenna” illetve a „Hinnom völgye” szavakat annak a tűznek a jelképeként használja, ami megsemmisíti a kárhozottakat a világ végén. A gyehenna tüze nem égett mindörökké, hiszen ha így lenne, még ma is ott gomolyogna a füstje Jeruzsálem délnyugati szektorában.

Hasonlóképpen a pokol tüze sem tart majd örökké.

A bűn, a bűnösök és Sátán elpusztítása az egyetlen módja annak, hogy a világegyetem immár örökre biztonságban legyen.
A bűn, a bűnösök és Sátán elpusztítása az egyetlen módja annak, hogy a világegyetem immár örökre biztonságban legyen.

14. Mi Isten valódi célja a pokol tüzével?

„Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett” (Mt 25:41). „És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett” (Jel 20:15). „Egy kevés idő még és nincs gonosz…; és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el” (Zsolt 37:10,20).

Válasz:   Isten célja az, hogy a pokol tüze pusztítsa el az ördögöt, a bűnt és a bűnösöket, ily módon helyezve biztonságba a világot az örökkévalóságon át. Egyetlenegy meghagyott bűnös is halálos vírusként fenyegetné a világegyetemet az örökkévalóságon át. Isten terve az, hogy elszigeteli majd mindörökre eltörli a bűnt.

Az örökkön égő pokol tartósítaná a bűnt.
Egy örökkön égő pokol állandósítaná a bűnt és lehetetlenné tenné annak gyökerestől való kipusztítását. Egy örökkön égő pokol semmiképpen nem képezi Isten nagy tervét. Egy ilyen rettenetes elmélet gyalázatos hírbe keveri a szerető Isten szent nevét. Az ördög határtalanul örül annak, amikor szerető Alkotónkat ilyen szörnyű zsarnokként festik le, hiszen az efféle tanítások egyes-egyedül az ő malmára hajthatják a vizet.

Az örökkön égő pokol elmélete emberek agyszüleménye
Az „örökkön égő pokol” elmélete nem a Bibliából, hanem félrevezetett emberektől származik, akiket − meglehet, nem jószántából − az ördög befolyásolt ebbe az irányba. Mellékesen szólva senki nem kerül a mennybe pusztán azért, mert félt a pokoltól. Az emberek azért nyerhetnek üdvösséget, mert szeretik Krisztust és engedelmeskednek neki.

Jézus nagyon szomorú lesz majd, amikor el kell pusztítania kell azokat, akikért meghalt, hogy elnyerjék az üdvösséget.
Jézus nagyon szomorú lesz majd, amikor el kell pusztítania kell azokat, akikért meghalt, hogy elnyerjék az üdvösséget.

15. Nem idegen Isten jellemétől a bűnösök elpusztításának munkája?

„Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg…” (Ez 33:11). „Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” (Lk 9:56). „Mert… felkel az Úr,… hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz” (Ézs 28:21).

Válasz:   De igen. Isten munkája mindig is inkább a megmentésben, semmint a pusztításban áll. A gonoszoknak a pokol tüzében való elpusztításának munkája annyira idegen Isten természetétől, hogy a Biblia „hallatlan”-nak nevezi azt. Isten hatalmas szíve fájni fog, amikor el fogja pusztítani a gonoszokat. Ó, mekkora buzgalommal is fáradozik minden egyes lélek megmentésén! Ha azonban az ember ellöki magától az Ő szeretetét és ragaszkodik a bűnhöz, Istennek nem lesz más választása, mint a bűnösök elpusztítása a bűnnel együtt, amikor megszabadítja a világegyetemet ettől a borzalmas, rosszindulatú daganattól, melynek neve „bűn”, az utolsó nap tüzében.

A bűnösök elpusztítását követően Isten egy fantasztikus új világot teremt népe számára, ahol örökké békében, örömben és szeretetben élhetnek majd. Bűn soha örökké nem lesz többé.
A bűnösök elpusztítását követően Isten egy fantasztikus új világot teremt népe számára, ahol örökké békében, örömben és szeretetben élhetnek majd. Bűn soha örökké nem lesz többé.

16. Milyen tervei vannak Istennek a föld és népe számára a pokol utáni időre?

„Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem” (Náh 1:9). „Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak” (Ézs 65:17). „Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21:3-4).

Válasz:   A pokol tüzének kialvása után Isten új földet teremt, helyreállítja azt népe számára − az Éden minden szépségével és dicsőségével egyben, amikkel az a bűn bejövetele előtt bírt. A bűn borzalmai és a múlt mind a feledés tengerébe lesznek vetve. Fájdalom, halál, gyász, jajkiáltás, könnyek, betegség, csalódás, bánat és minden bűn örökre száműzve lesz.

Bűn soha nem lesz többé
Isten azt ígéri, hogy bűn soha örökké nem lesz többé. Népét tökéletes béke, szeretet, öröm és elégedettség tölti be. Életük, amely teljes boldogságban telik, messze dicsőbb és izgalmasabb lesz annál, mint amit emberi szó leírhatna. A pokol valós tragédiája nem lesz fellelhető a mennyben. Az az ember, aki nem lép be ebbe a csodálatos országba, élete legszomorúbb választását hozza meg.


17. Hálás vagyok, amiért megtudhattam azt, hogy Isten nem bünteti a gonoszokat az örökkévalóságon át a pokol tüzében.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. Nincs szó a Bibliában valahol az „örök gyötrelem”-ről?


Nem, az „örök gyötrelem” kifejezés sehol nem fordul elő a Bibliában.

2. Akkor miért mondja azt a Biblia, hogy a gonoszokat olthatatlan tűz pusztítja majd el?


Az olthatatlan tűz olyan tűz, amit nem lehet eloltani, viszont akkor, amikor minden hamuvá lesz, ki fog aludni. Jeremiás könyve 17:27-ben arról olvashatunk, hogy Jeruzsálemnek olthatatlan tűzzel kellett elpusztulnia, Krónika második könyve 36:19-21-ben pedig azt mondja a Biblia, hogy ez a tűz felégette a várost, „hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde”, és nem maradt utána más, csak pusztaság. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tűz kialudt, hisz Jeruzsálem ma nem áll lángokban.

3. Nem azt tanítja Máté evangéliuma 25:46, hogy a gonoszok "örök gyötrelmet" fognak szenvedni?


Figyeljük meg, hogy az itt használt szó a „büntetés, nem pedig annak valami igei, folyamatos cselekvést sugalló alakja. Nem azt mondja az Ige, hogy állandóan büntettetni fognak, hanem azt, hogy a büntetés egyszeri cselekmény lesz. A gonoszok büntetése a halál lesz, és maga a halál lesz örökké tartó.

4. De mit mondjunk akkor Máté evangéliuma 10:28-ra: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik”?


A „lélek” szónak három jelentése van a Bibliában: (1) élő lény (1Móz 2:7), (2) az elme (Zsolt 139:14), valamint (3) az élet (1Sám 18:1), amely itt az örök életre utal, amit Isten mindenkinek, aki az Ő országába bejut, biztosít. Ez az, amit senki nem vehet el. A kérdéses igeszakasz második fele ki is mondja, hogy a pokolban mind a lélek, mind a test el lesz pusztítva.

5. Máté evangéliuma 25:41 a gonoszoknak készített „örök tűz”-ről beszél. Ez kialszik?


Igen, a Biblia szerint kialszik. Hagyjuk, hogy a Biblia magyarázza önmagát. Szodoma és Gomora örökkévaló, azaz örök tűzzel pusztult el (Júd 7. v.), és e tűz nyomán „hamuvá” lettek, intelemként „azokra nézve, akik istentelenkedni fognak” (2Pt 2:6). Ezek a városok ma nem állnak lángokban. A tűz, miután mindent felemésztett, kialudt. Hasonlóképpen, az örökkévaló tűz is kialszik, miután a gonoszok hamuvá lesznek (Mal 4:3). A tűz hatására nézve örökkévaló lesz, de maga a láng nem tart örökké.

6. És a gazdag ember és Lázár történetében (Lk 16:19-31) sincs szó arról, hogy létezik pokol és örök gyötrelem?


Ott sincs erről szó! Ez mindössze egy példázat, amelynek célja, hogy egy igazságra felhívja a figyelmet. Számos tény egyértelműsíti, hogy ez egy példázat. Hogy csak egy néhányat említsünk:

A. Ábrahám keble nem egyenlő a mennyel (Zsid 11:8-10,16).

B. A pokolban levő emberek nem tudnak beszélgetni a mennyben levőkkel (Ézs 65:17).

C. A holtak a sírban nyugszanak (Jób 17:13; Jn 5:28-29). A gazdag embert testi alakjában látjuk, szemekkel, nyelvvel stb., holott tudjuk, hogy a test nem száll alá a pokolba a halál után. Nyilvánvaló, hogy a test a sírban marad, ahogy azt a Biblia is tanítja.

D. Az emberek Krisztus második eljövetelekor és nem a halál után nyerik el jutalmukat (Jel 22:11-12).

E. A kárhozottak a világ végén − és nem halálukkor − szenvedik el a pokol büntetését (Mt 13:40-42). A történet lényege és csattanója a 31. versben található. A példázatokat nem lehet szó szerint venni. Mert ha szó szerint vesszük őket, akkor abban is hinnünk kell, hogy a fák tudnak beszélni! (Lásd ezt a példázatot Bír 9:8-15 szakaszában.)

7. És amikor arról beszél a Biblia, hogy a gonoszok kínoztatnak örökkön örökké…?


Az „örökké” kifejezés a Bibliában egyszerűen egy időszakot jelöl, függetlenül attól, hogy az meghatározott vagy meghatározatlan időtartamot jelent. A kifejezés a Bibliában ötvenhat ízben fordul elő olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek már lezárultak. (Mindezt ellenőrizheted egy konkordancia segítségével, ha felütöd az „örökké” szónál.) Ez olyan, mint a „magas” szó, amely más-más mértéket jelent egy ember, egy fa vagy egy hegy esetében. Jónás könyve 2:6-ban az „örökké” „három napot és három éjt” jelent. (Lásd még Jón 1:17.) Mózes ötödik könyve 23:3-ban „tíz nemzetség”-et jelent. Emberekről szólva ez a szó azt jelenti, hogy „amíg él” illetve „haláláig” (lásd 1Sám 1:22,28; 2Móz 21:6; Zsolt 48:14). Ennek értelmében a gonoszok addig égnek a tűzben, amíg élnek, azaz halálukig. A bűnnek ez a tűz általi megbüntetése egyénenként, a bűn mértéke szerint változhat, ám a megbüntetés után a tűz kialszik. Az örök gyötrelem tana többet tett az emberek ateizmusba taszítása érdekében, mint az ördög bármely más agyszüleménye. Ez a tanítás becsületsértés a gyengéd és irgalmas Atya jellemére, és kimondhatatlanul nagy károkat okozott a kereszténység ügyének.


Kvíz kérdések

1. Az alábbi állítások közül melyik igaz? (1)


_____   A meg nem tért bűnösök, amikor meghalnak, a pokol tüzébe vettetnek.
_____   A világ végén a meg nem tért bűnösök a pokol tüzébe vettetnek.
_____   A meg nem tért bűnösöket az ördög veti a pokol tüzébe.

2. Mi lesz a meg nem tért bűnösök jutalma a pokol tüzében? (1)


_____   A halál.
_____   Az örök gyötrelem.
_____   A pokol irányítását végző ördög fogja gyötörni őket.

3. Az alábbi állítások közül melyik igaz a pokol tüzével kapcsolatban? (1)


_____   A pokol tüze az lesz, amikor Isten az egész világot lángba borítja.
_____   Már most ég.
_____   A végtelen örökkévalóságokon át fog égni.

4. Hol vannak jelenleg a megholt bűnösök? (1)


_____   A tisztítótűzben.
_____   A pokol tüzében.
_____   A sírjaikban.

5. Hány lakosa van ma a pokolnak? (1)


_____   Nulla, azaz nulla.
_____   Számuk milliókban fejezhető ki.
_____   Nem tudunk számot mondani.

6. Az alábbi állítások közül melyik igaz a pokol tüzével kapcsolatban? (1)


_____   Csupán a gonoszok testét pusztítja el.
_____   A gonoszok lelkét gyötri az örökkévalóságokon át.
_____   Elpusztítja a bűnösöket − úgy a lelküket, mint a testüket −, hamuvá változtatja őket, majd kialszik.

7. A pokol örök gyötrelme… (1)


_____   …fontos része Isten nagy tervének.
_____   …az ördög tanítása, gyalázatot hoz annak az Istennek a szerető szent nevére, aki iszonyodik az emberi szenvedés látványától.
_____   …munkát ad az ördögnek az egész örökkévalóságra.

8. Mi a „pokol” jelentése a Bibliában? (1)


_____   Mindig egy lángban álló helyre utal.
_____   Számos jelentése van, az egyik a sír.
_____   Sátán földalatti kínzókamráira utal.

9. Mi a pokol rendeltetése? (1)


_____   Kínozva őket, bosszút áll Isten ellenségein.
_____   Megrettenti őket, hogy legyenek jók.
_____   Teljesen kitörli a bűnt és a gonoszt a világegyetemből, biztonságot teremtve az igazak számára az örökkévalóságokon át.

10. Az emberek elpusztítása a pokolban… (1)


_____   ...örömet jelent majd a hatalmas mennyei Istennek.
_____   …a Biblia szerint is „szokatlan” aktus lesz Isten részéről, hisz annyira idegen ez az Ő szeretetben fogant, az emberek megmentésére irányuló terv�
_____   …az ördög feladata lesz, Isten tervével összhangban.

11. Mi történik a pokol tüzének kialvása után? (1)


_____   Isten egy távol helyre száműzi Sátánt.
_____   Isten egy tökéletes új földet teremt, ahol soha többé nem üti fel a fejét a bűn, s ezt a földet Isten átadja népének.
_____   Az igazak állandó félelemben élnek amiatt, hogy mikor üti fel a fejét ismét a bűn.

12. A gazdag ember és Lázár története… (1)


_____   …példázat, amit nem szabad szó szerint venni.
_____   …az örök gyötrelem tanításának bibliai bizonyítéka.
_____   …azt bizonyítja, hogy a pokolban levő lelkek tudnak társalogni a mennyben tartózkodó lelkekkel.

13. Amikor a Biblia az „örökké” szót egy ember életével kapcsolatban használja, … (1)


_____   …az „vég nélküli idő”-t jelent.
_____   …a szó jelentése titokzatos és halandó számára érthetetlen.
_____   …az általában „egy ember életidejét”, illetve azt az időt jelenti, „amíg meg nem hal”.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top