Bible Universe » Bible Study Guides

separator

A végső szabadítás

A végső szabadítás
Nem tündérmese: eljön a nap, amikor megszabadulsz minden fájdalomtól, éhségtől, magánytól, bűnözéstől és a világot manapság megfertőző zűrzavartól. Ugye csodálatosan hangzik? Csakhogy nem valami karizmatikus földi vezető fog megszabadítani… nem, Ő messze felettük áll! Jézus nemsokára eljön, mindazáltal létezik egy sor hamis felfogás az Ő eljövetelének módjára nézve. Szánj tehát néhány percet annak megértésére, mit mond valójában a Biblia a második eljövetelről, és akkor nem fogsz hátra hagyatni!
Jézus azt tanította, hogy másodszor is visszatér a földre.
Jézus azt tanította, hogy másodszor is visszatér a földre.

1. Jézus visszajön másodszor is erre a földre? Tudunk erről valami biztosat?

„Krisztus… másodszor… jelenik meg” (Zsid 9:28). „És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök…” (Jn 14:3).

Válasz:   Igen! Máté evangéliuma 26:64-ben Jézus eskü alatt tett bizonyságot arra nézve, hogy újra visszajön e földre. Minthogy pedig a Szentírás nem hatálytalanítható (Jn 10:35), ez egy határozott bizonyíték. Higgyük el úgy, ahogy olvassuk. Jézus személyesen adott rá biztosítékot.

Jézus azt mondta, hogy a felhőkön fog visszajönni a földre.
Jézus azt mondta, hogy a felhőkön fog visszajönni a földre.

2. Hogyan jön vissza Jézus másodjára?

„És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemeltetett, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” (ApCsel 1:9-11).

Válasz:   A Szentírás ígérete szerint ugyanolyan módon jön vissza a földre, ahogy eltávozott az Ő mennybemenetelekor: látható, valóságos módon, testben és személyesen. Máté evangéliuma 24:30 szerint „És meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel”. Valósággal eljön a felhőkben, személyként, hús-vér lényként (Lk 24:36-43, 50, 51), és az Ő eljövetele látható lesz. A Szentírás nagyon egyértelműen szól ezekről a tényekről.

Minden egyes élő a földön meglátja majd Jézust, amikor másodszor eljön.
Minden egyes élő a földön meglátja majd Jézust, amikor másodszor eljön.

3. Krisztus második eljövetele vajon minden ember avagy csupán egy kiválasztott csoport számára lesz látható?

„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt” (Jel 1:7). „Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:27).

Válasz:   Minden ember − férfiak, asszonyok és gyermekek, akik a földön élnek, amikor Jézus visszajön − meg fogja látni Őt a második eljövetelekor. Eljövetelének megdöbbentő erejű hármas fényessége (Lk 9:26) az egyik látóhatártól a másikig fog terjedni, a légkör pedig a villámláshoz hasonló ragyogó dicsfénnyel fog megtelni. Senkinek nem áll módjában elrejtőzni színe elől. Minden élő lélek kénytelen-kelletlen szembe kell, hogy nézzen Krisztussal. Krisztus nem hagy teret a kétkedésnek vagy a félreértésnek.

Jegyezzük meg: A ma általánosan vallott és tanított titkos elragadtatás nem található meg a Bibliában. Ez puszta emberi kitaláció. Nem is csak egy lelki eljövetel, ami a szívben megy végbe a megtéréskor. Nem az egyes ember halálakor zajlik le, nem is jelképes értelemben veendő, a megjavult földi állapotokban várva a beteljesülést. Ezek az elméletek mind emberi eredetűek. A második eljövetel Krisztus valóságos, a világ minden részére kiterjedő, látható és személyes megjelenése lesz az ég felhőiben, hogy véget vessen ennek a világnak, s hogy jutalmat vagy büntetést hozzon minden embernek.

Második eljövetelekor Jézussal tart majd tart majd minden mennyei angyal.
Második eljövetelekor Jézussal tart majd tart majd minden mennyei angyal.

4. Ki(k) kíséri(k) majd Jézust második eljövetelekor és miért?

„Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe” (Mt 25:31).

Válasz:   Második eljövetelekor Jézussal tart majd minden mennyei angyal. Amikor a felhő megközelíti a földet, Jézus elküldi angyalait, akik hamar egybegyűjtik az összes igaz embert, akik már előkészültek a mennyei utazásra (Mt 24:31).

Jézus magával viszi a népét a mennybe, és visszaad nekik mindent, amit Ádám és Éva elveszített.
Jézus magával viszi a népét a mennybe, és visszaad nekik mindent, amit Ádám és Éva elveszített.

5. Mit akar adni Jézus e föld lakóinak az ő második eljövetelével?

„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). „Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:3). „És elküldje a Jézus Krisztust…, kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjáteremtetnek mindenek” (ApCsel 3:20-21).

Válasz:   Jézus azért jön vissza e földre, hogy ígéretéhez híven jutalmat adjon népének, s hogy magával vigye őket abba a csodálatos otthonba, amit nekik készített. Visszaadja népének az Éden mindazon örömét és dicsőségét, amit Ádám és Éva a bűnbeeséssel elvesztett. Második eljövetele véget fog vetni a rossz e mostani uralmának.

Azok a kisgyermekek, akiket a halál elragadott szüleiktől, visszaadatnak nekik Jézus második eljövetelekor.
Azok a kisgyermekek, akiket a halál elragadott szüleiktől, visszaadatnak nekik Jézus második eljövetelekor.

6. Mi lesz az igazakkal Jézus második eljövetelekor?

„Mert maga az Úr… leszáll az égből: és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:16-17). „Mindnyájan elváltozunk,…és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban… Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára…” (1Kor 15:51-53). „…honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez” (Fil 3:20-21).

Válasz:   A meghalt igazak előjönnek sírjaikból, és a Krisztuséhoz hasonló tökéletes, halhatatlan testet fognak kapni, majd elragadtatnak a felhőkbe az Úr elébe. Ekkor az élő igazak is a Krisztuséhoz hasonló testet fognak kapni, és elragadtatnak az Úr elé a levegőbe. Majd Jézus magával viszi az igazakat a mennybe. Figyeljük meg, hogy Jézus nem fogja érinteni a földet a második eljövetelekor. A szentek a „levegőben” fognak találkozni Vele. Isten népe tehát nem kell, hogy foglalkozzon olyan híradásokkal, hogy Krisztus megjelent Los Angelesben, Párizsban vagy Moszkvában. Hamis krisztusok bukkannak majd fel és visznek végbe csodákat a földön (Mt 24:23-27), Jézus azonban a föld felett, a felhők között fog maradni a második eljövetelekor.

Jézus visszajövetelekor a gonoszok el lesznek pusztítva.
Jézus visszajövetelekor a gonoszok el lesznek pusztítva.

7. Mi lesz a gonoszokkal, amikor Jézus visszajön?

„…és ajkai lehével megöli a hitetlent” (Ézs 11:4). „És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig” (Jer 25:33).

Válasz:   A gonoszokat Jézus el fogja pusztítani.

A mai földrengések jelentéktelen földmozgások a Jézus visszajövetelekor tapasztalható erős földrengésekkel összevetve.
A mai földrengések jelentéktelen földmozgások a Jézus visszajövetelekor tapasztalható erős földrengésekkel összevetve.

8. Hogyan fogja érinteni Krisztus visszajövetele magát a földet?

„És lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy… És minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé” (Jel 16:18,20). „Nézek, és íme a bő termő föld pusztává lőn; és minden városa összeomlott az Úr előtt” (Jer 4:26). „Az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt… Megüresíttetvén megüresíttetik a föld” (Ézs 24:1,3).

Válasz:   Az Úr eljövetelekor hatalmas földrengés fogja sújtani a földet. Ez a földrengés annyira romboló hatású lesz, hogy a világot a teljes pusztulás állapotában fogja hagyni.

Keresztények milliói haltak meg a középkorban. Sokakat máglyán égettek meg.
Keresztények milliói haltak meg a középkorban. Sokakat máglyán égettek meg.

9. Mond a Biblia valami közelebbit Krisztus visszajövetelének közelségével kapcsolatban?

Válasz:   Igen, mond! Maga Jézus fogalmazott így: „Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt” (Mt 24:33). Az Úr jeleket helyezett el a mennybemenetelétől az Ő második eljöveteléig vezető út mentén végig. Elősoroltuk ezeket. Tanulmányozd át ezeket figyelmesen.

A. Jeruzsálem lerombolása
Jövendölés: „Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik… Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre” (Mt 24:2,16).

Beteljesedés: Jeruzsálemet Titusz római hadvezér rombolta le Kr. u. 70-ben.

B. Súlyos üldöztetés, nagy nyomorúság
Jövendölés: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig” (Mt 24:21).

Beteljesedés: Ez a jövendölés mindenekelőtt arra a hosszú üldözésekkel terhes időszakra mutat, ami középkor néven vonult be a történelemkönyvekbe, amikor is az üldözést a hitehagyó egyház kezdeményezte. Több mint ezer esztendőn át tartott. Ennek a borzalmas üldözésnek az idején mintegy ötvenmillió keresztényt gyilkoltak meg hitéért. Egy író szerint a hitehagyó egyház „több ártatlan vért ontott, mint bármely más intézmény az emberiség története során” W. E. H. Lecky: History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (A racionalizmus felemelkedésének története és hatása Európában), (Reprint New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

C. A nap elsötétül
Jövendölés: „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik” (Mt 24:29).

Beteljesedés: Ezt a jövendölést az 1780. május 19-én bekövetkezett természetfeletti elsötétedés napja teljesítette be. Ez nem egy napfogyatkozás volt. Timothy Dwight beszámolója szerint „1780. május 19-e nevezetes sötét nap volt. Számos házban gyertyát gyújtottak. A madarak elhallgattak és megbújtak, a baromfik behúzódtak az óljaikba. ... Széles körben vált uralkodóvá az a vélemény, hogy eljött az ítélet napja.” Idézi a Connecticut Historical Collections (Connecticuti Történelmi Forrásgyűjtemény szerkesztette John Warner Barber (2. kiadás New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. A hold vérré vált
Jövendölés: „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja” (Jóel 2:31).

Fulfillment: A hold az 1780. május 19-i „sötét nap” éjjelén vörössé vált, mint a hold. Milo Bostick a Stone's History of Massachusetts (Stone-féle Massachusetts történeté)-ben így ír: „A holdnak − épp telihold idején jártunk − olyan kinézete volt, mint a vérnek.”

E. Csillagok hullnak az égből
Jövendölés: „…és a csillagok az égből lehullanak” (Mt 24:29).

Beteljesedés: A nagy csillaghullás1833. november 13-án történt. Olyan világosság támadt az égen, hogy az utcán lehetett olvasni az újságot. Egy író szerint „az ég mintegy négy órán keresztül szó szerint tündöklött”. Az emberek azt hitték, hogy eljött a világ vége. Vedd ezt fontolóra. Ez igazán lenyűgöző és Krisztus eljövetelének a jele.

*Peter A. Millman: „A csillagok hullása” The Telescope, 7 (1940. május-június) 57.

F. Jézus eljön a felhőkben
Jövendölés: „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 24:30).

Beteljesedés: Ez a következő nagy esemény. Készen állsz?

A tőke és a munka közötti viszály is Jézus második eljövetelének a jele.
A tőke és a munka közötti viszály is Jézus második eljövetelének a jele.

10. Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az abban élő embereket az utolsó nemzedékből?

A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei.
A jövőtől való félelem és rettegés is Jézus visszajövetelének jelei.
Válasz:   Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.

A. A tőke és a munka viszálya
„Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8).

A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég belelapozni valamelyik sajtótermékbe.

B. Háborúk és lázadások
„És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek mert ezeknek meg kell lenni elébb” (Lk 21:9).

Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.

C. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar
„És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek” (Lk 21:25-26).

Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, hogy az Ő eljövetele közel van.

D. A tudás gyarapodása
„…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).

Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.

E. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól
„Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem szenvedik ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4).

Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.

F. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása
„Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5).

A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az áradatát, ami lassan beborítja a világot.

G. Gyönyörök hajszolása
„az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4).

A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.

H. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak
„A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23).

E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy a bűnözést lehetetlen féken tartani.

I. Pusztító földrengések, viharok és éhségek
„És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11).

A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái.

J. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz
„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég” (Mt 24:14).

A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.

K. A világ a spiritizmus felé fordul
„Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi lelkek azok” (Jel 16:14).

A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak halottak.

A történelem utolsó pillanataiban élünk.
A történelem utolsó pillanataiban élünk.

11. Mégis mennyire vagyunk közel az Úr második eljöveteléhez?

„A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek” (Mt 24:32-34).

Válasz:   A Biblia nagyon körülírtan és őszintén fogalmaz ebben a kérdésben. A jelek már majdnem egytől-egyig mind beteljesedtek. Nem tudhatjuk Krisztus eljövetelének napját és óráját (Mt 24:36), de bizakodhatunk abban, hogy mi leszünk azok az emberek, akik élve érik meg Jézus visszajövetelét. Isten megígérte, hogy gyorsan bevégzi a dolgokat és nagyon rövidre szabja a dolgot (Róm 9:28). Krisztus hamar visszajön e földre népéért. Készen állsz?

Ami egy szeánszon Jézus alakjában tűnik fel, az Sátán személyeket alakító démonai közül az egyik.
Ami egy szeánszon Jézus alakjában tűnik fel, az Sátán személyeket alakító démonai közül az egyik.

12. Sátán számtalan hamisságot fog szólni Krisztus második eljövetelével kapcsolatban, és milliókat fog hazug csodákkal és jelekkel megtéveszteni. Hogyan lehetek biztos abban, hogy engem nem fog megtéveszteni?

„Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek” (Jel 16:14). „…és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is” (Mt 24:24). „A törvényhez inkább és a bizonysághoz! Hogyha nem szólnak ez igék szerint, nem lesz nékik reggeli világosságuk” (Ézs 8:20, Káldi-ford.).

Válasz:   Sátán sok hamis tanítást gondolt ki a második eljövetellel kapcsolatban, és milliókat vesz rá, hogy higgyék azt, hogy Krisztus már eljött, vagy hogy valami nem bibliai úton fog visszajönni. Krisztus azonban előre figyelmeztetett Sátán hadviselésére, ezt mondván: „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket” (Mt 24:4). Krisztus ezután leleplezi Sátán terveit és hamisságait, óva int bennünket, és nem szűnik meg emlékeztetni: „Ímé eleve megmondtam néktek” (Mt 24:25). Példának okáért Jézus külön is kitért arra, hogy nem fog megjelenni a pusztában vagy szeánszokon (26. vers). Miért is kerülnénk a megtévesztés sorsára, ha elménkbe véssük mindazt, amit Isten könyve az Ő második eljöveteléről tanít? A mindent eldöntő próba ez: Mit tanít erről a Biblia? Azokat az embereket, akik tudják, hogy mit mond a Biblia a második eljövetelről, nem térítheti rossz útra Sátán. A többi ember azonban mind a megtévesztés áldozata lesz.

Nem szabad annyira lekötnünk magunkat a földi dolgokkal, hogy ne legyen időnk Krisztusra.
Nem szabad annyira lekötnünk magunkat a földi dolgokkal, hogy ne legyen időnk Krisztusra.

13. Hogyan lehetek biztos abban, hogy készen leszek, amikor Jézus visszajön?

„Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” (Jn 1:12). „Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat” (Zsid 8:10). „De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15:57).

Válasz:   Jézus így szól: „Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jel 3:20). Jézus Szentlelkén és a lelkiismeretemen keresztül kopogtat, és bebocsátást kér a szívembe, így tudja megváltoztatni az életemet. Ha életemet őszintén átadom Neki, múltam minden bűnét eltörli (Róm 3:25), és hatalmat ad arra, hogy istenfélő életet éljek (Jn 1:12). Ő pedig ingyen ajándék gyanánt megajándékoz igaz jellemével, így félelem nélkül állhatok meg a Szent Isten színe előtt, hisz Jézus megváltoztatta az életemet. Ekkor az Ő akaratának cselekvése öröm lesz. Ez annyira egyszerű, hogy sokan kételkednek ennek valóságában. Mégis igaz. Az én részem mindössze annyi, hogy átadjam életemet Krisztusnak, s engedjem, hogy Ő éljen bennem. Az Ő része annak a hatalmas csodának a elvégzése bennem, ami megváltoztatja az életemet és felkészít az Ő második eljövetelére. Ez ingyen ajándék. Csupán el kell fogadnom.

14. Milyen hatalmas veszélyre figyelmeztet a lehető legkomolyabban Krisztus?

14. Milyen hatalmas veszélyre figyelmeztet a lehető legkomolyabban Krisztus?

„Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia” (Mt 24:44). „De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap” (Lk 21:34). „Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:37).

Válasz:   Hatalmas a veszélye annak, hogy annyira lekötnek, elfoglalnak bennünket ez életnek gondjai, vagy annyira megigéznek bennünket a bűn gyönyörei, hogy az Úr eljövetele ugyanúgy zuhan ránk, miként az özönvíz a világra Noé napjaiban, s meglepetésként ér, felkészületlenül, és elveszünk. Ezt élik majd át emberek óriási tömegei. És te hogyan állsz ebben a dologban? Jézus nagyon-nagyon hamar eljön − itt élünk ennek napjaiban. Készen állsz? Semmi egyéb nem számít.


15. Az a szándékom, hogy készen álljak, amikor Jézus eljön.

Válasz:   


Gondolatébreszto kérdések

1. A nagy nyomorúság még előttünk van?


Valóban így van: a föld minden szegletére nagy nyomorúság következik, mégpedig közvetlenül azelőtt, hogy Jézus visszatérne népe megszabadítására. Dániel úgy jellemzi ezt az időt, hogy „nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mind ez ideig” (Dán 12:1). Mindamellett a „nagy nyomorúság” Máté evangéliuma 24:21-ben szövegösszefüggés szerint arra a rettenetes üldözésre utal, amit Isten népének kellett elszenvednie a középkorban. Milliók haltak meg hitükért abban a korban.

2. Ha az Úr úgy jön el, „mint a tolvaj éjjel”, mi módon tudhat bárki bármit ezzel kapcsolatban?


A választ ugyanott találjuk meg: „Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket” (1Thessz 5:2-4). Figyeljük meg, hogy az Úr tolvajhoz hasonlóan jön el azoknak, akik nem készültek fel, de nem azoknak, akik megszólítása: „atyámfiai”.

3. Mikor alapítja meg Krisztus az országát a földön?


A nagy ezeréves korszakot követően, amelyről Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk. Az ezeréves korszak Krisztus második eljövetelekor veszi kezdetét, amikor Jézus magával viszi az igazakat a földről a mennybe, hogy éljenek és uralkodjanak Vele „ezer esztendeig” (Jel 20:4). Az ezer esztendő lejártakor „a szent város, az új Jeruzsálem” (Jel 21:2) leszáll a mennyből a földre minden szenttel egyben (Zak 14:1,4-5), miközben az összes gonosz, aki valaha a földön élt, feltámad az életre (Jel 20:5). Körülveszik a szent várost, hogy bevegyék azt (Jel 20:9), de tűz száll alá a mennyből Istentől, amely megemészti őket. Ez a tűz megtisztítja a földet és felégeti a bűn és a bűnösök minden nyomát (2Pt 3:10). A tűz végül kialszik (Ézs 47:14), és csak hamut hagy maga után (Mal 4:3). Ezután Isten új földet teremt (2Pt 3:13; Ézs 65:17; Jel 21:1), és átadja az igazaknak, és „Isten sátora az emberekkel” lesz, „maga az Isten lesz velük, az ő Istenük” (Jel 21:3). Tökéletes, szent és boldog lények, akikben helyre lesz állítva Isten képmása, elnyerik otthonukat egy bűntelen, egy makulátlanul tiszta világban, ahogy az eredetileg Isten tervében szerepelt. Igazán balgának kell lennie ahhoz, hogy valaki ne akarjon ott lenni.

4. Miért nem hallunk ma több prédikációt és tanítást Krisztus második eljövetelével kapcsolatban?


Az ördög a ludas ebben. Jól tudja, hogy a második eljövetel a keresztények „áldott reménysége” (Tit 2:13), és ha egyszer megértik, az emberek sokaságának életét változtatja meg, továbbá ez arra fogja ösztönözni őket, hogy maguk is személyesen, szorgalmasan és tevékenyen kivegyék részüket e jó hír terjesztésében mások felé, hogy ezzel is Krisztus eljövetelét siettessék. Ez haraggal tölti el Sátánt, ezért azokon keresztül gyakorolja befolyását, „akikben megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét”(2Tim 3:5), hogy majd így kezdjenek csúfolódni: „Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtéstől fogva” (2Pt 3:4)? Akik megtagadják, akik figyelemre sem méltatják, de azok is, akik könnyedén veszik Krisztus második adventjét (úgymint egy valóságos és hamarosan bekövetkező eseményt): mind-mind sajátos módon egy jövendölést teljesítenek be, miközben nagyon nagy szolgálatot tesznek az ördögnek.

5. Az ám, de nem egy titkos elragadtatásról beszélt Jézus, amikor Lukács evangéliuma 17:36 szerint ezt mondta: „Az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik”?


Nem. A leghalványabb utalás sincs arra nézve, hogy ez az esemény titokban zajlana le. Jézus e helyen a Noé korabeli özönvizet és Sodoma elpusztítását írta le. (Lásd Lk 17:26-37.) Arról beszélt, hogyan kímélte meg az Úr Noét és Lótot, miközben elpusztította a gonoszokat. Külön is kitért arra, hogy az özönvíz és a tűz „mindenkit elvesztett” (27. és 29. vers). Egyszóval mindkét esetben csak kevesen menekültek meg, miközben a maradék mind elpusztult. Ezt a gondolatot fűzve tovább, mondja: „Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (30. vers). Mintegy az imént mondottak szemléltetésére, Jézus így folytatja: „Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik” (36. vers). Nincs ebben semmi titok. „Minden szem meglátja Őt” (Jel 1:7). Krisztus az Ő második eljövetelekor nyíltan és nagy nyilvánosság előtt viszi magával az igazakat az ég felhőibe (1Thessz 4:16-17) s pusztítja el a gonoszokat (Ézs 11:4; 2Thessz 2:8). Ezért szól Lukács evangéliuma 17:37 a gonoszok testeiről és a köréjük gyűlő sasokról (avagy keselyűkről). (Lásd még Jel 19:17-18.) A gonoszok, akik Krisztus eljövetelekor itt hagyatnak, holtan hagyatnak itt.


Kvíz kérdések

1. Második eljövetelekor… (1)


_____   …Krisztus titokban jön el a földre és meglátogat bizonyos városokat a földön.
_____   …Krisztus a pusztában fog megjelenni.
_____   …Krisztus a felhőkben marad, és onnan szólítja az igazakat magához a levegőbe.

2. Amikor Jézus másodszor eljön, … (1)


_____   …egyedül az igazak fogják meglátni Őt.
_____   …minden szem meglátja Őt.
_____   …míg a tévében be nem mondják, az emberek nem is fogják tudni, hogy bekövetkezett.

3. Mi lesz az igazakkal Krisztus második eljövetelekor? (2)


_____   A megholt igazak feltámadnak, halhatatlanságot kapnak, a felhőkbe ragadtatnak, majd felvitetnek a mennybe.
_____   Az élő igazak halhatatlanságot kapnak, a felhőkbe ragadtatnak, majd felvitetnek a mennybe.
_____   Az igazak itt maradnak a földön és megtérítik a gonoszokat.
_____   Az igazak titokban elragadtatnak.

4. A bibliai jelek alapján Krisztus eljövetele valószínűleg… (1)


_____   …nagyon-nagyon hamar bekövetkezik!
_____   …néhány száz év múlva következik be.
_____   …a 21. század közepén következik be.

5. Azok a gonoszok, akik még élnek Jézus visszajövetelekor, … (1)


_____   …a pokolba kerülnek, ahol örökké égni fognak.
_____   …el lesznek pusztítva az Ő második eljövetelekor.
_____   …meg lesznek kímélve és kapnak egy újabb esélyt.

6. Az alábbi állítások közül melyek igazak Krisztus második eljövetelével kapcsolatban? (4)


_____   Titokban jön el.
_____   A második eljövetel egyenlő a megtérés tapasztalatával.
_____   A felhőkben jön el.
_____   Krisztus a halálunk pillanatában jön el értünk.
_____   A gonoszok nem fogják meglátni Őt.
_____   Valamennyi angyal Vele tart.
_____   Eljövetelekor nem fogja lábával érinteni a földet.
_____   Meg lehet tudni az Ő eljövetelének napját és óráját.
_____   Emberek millióit éri váratlanul az esemény s vesznek el.

7. Krisztus második eljövetelekor… (1)


_____   …az egész világ készen áll és Őt várja.
_____   …egy, az egész világra kiterjedő pusztító földrengés fog bekövetkezni.
_____   …a gonoszok meg fognak térni.

8. Jelöljük meg az alábbiak közül azokat, amelyeket az utolsó idők jeleiként tartjuk számon. (7)


_____   A világ egyre jobb lesz.
_____   A tőkés és a munkásérdekek fokozottan ütköznek.
_____   A földrengések, viharok stb. száma csökken.
_____   Sokan fognak elpártolni a Biblia igazságától.
_____   A válások csökkenő száma.
_____   A gyönyörök utáni hajsza.
_____   Erkölcsi romlás.
_____   A bűncselekmények száma hirtelen megugrik.
_____   Súlyos éhínségek.
_____   Az ismeretek növekedése.
_____   Nyugtalanság és zűrzavar.

9. Mely égi jelek jelzik Krisztus visszajövetelét? (2)


_____   A Haley üstökös.
_____   Az 1780. évi sötét nap.
_____   Az 1833. novemberi csillaghullás.
_____   A hold a földre esik.

10. Honnan tudjuk, hogy Jézus visszajövetele nagyon hamar bekövetkezik. (1)


_____   A Biblia jeleket ad, továbbá tökéletes jellemzést nyújt az utolsó időkről.
_____   Onnan, hogy nagyon sok ember hisz abban, hogy Jézus hamar eljön.
_____   Egyes jövendőmondók jelentették ki előre.

11. Emberek milliói esnek hitetés áldozatául Krisztus eljövetelének idejét és módját illetően, mivel… (1)


_____   …Isten nem akarja, hogy mindenki üdvözüljön.
_____   …nem adakoztak elég bőkezűen.
_____   …nem tanulmányozzák a Bibliát, hogy megtalálnák a témára vonatkozóan az igazságot.

12. Hogyan állhatok készen Jézus visszajövetelekor? (1)


_____   Ha Jézus bennem él.
_____   Ha mindennap elolvasom az újságokat.
_____   Ha azt teszem, amit a lelkészem javasol.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top