Bible Universe » Bible Study Guides

separator

Mentőöv fentről

Mentőöv fentről
Képzeljük el azt az iszonyatot, amint egy óceán közepén vízbe esünk, miközben veszedelmes, éhes cápák közelítenek felénk. Majd képzeljük el, mennyire hálásak lennénk, mennyire megkönnyebbülnénk, ha valaki ekkor biztonságba helyezne. Az igazság az, hogy mindenki ezen a bolygón egy veszéllyel teli óceánon hánykolódik. Sürgősen menedékre van szükségünk, nem egy csónakról vagy egy helikopterről, hanem a mi Mennyei Atyánktól. Isten szeret téged, annyira, hogy elküldte Fiát, hogy megmentsen téged. Mindezt már korábban is hallottad, kétségtelenül, de biztos vagy abban, hogy tényleg megértetted, mi az egésznek a lényege? Mit jelent ez valójában neked, és valóban megváltoztathatja az életedet? Olvasd tovább és járj utána!
Isten személyesen törődik veled. Micsoda fantasztikus ok ez az örvendezésre!
Isten személyesen törődik veled. Micsoda fantasztikus ok ez az örvendezésre!

1. Valóban törődik velem Isten?

Így szól: „…kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek” (Ésaiás 43:4). „…örökkévaló szeretettel szerettelek téged” (Jeremiás 31:3).

Válasz:   Isten végeérhetetlen szeretete irántam és irántad messze meghaladja az értelmünket. Úgy szeret téged, mintha te lennél az egyetlen elveszett lélek a világegyetemben. Akkor is odaadta volna az életét érted vagy értem, ha nem lett volna más bűnös, aki megváltásra szorul. Próbáld soha el nem felejteni ezt a tényt. Értékes vagy a szemében. Szeret téged.

A szeretetnek még soha nem volt olyan nagyszerű kinyilvánítása, mint a kereszt.
A szeretetnek még soha nem volt olyan nagyszerű kinyilvánítása, mint a kereszt.

2. Hogyan nyilvánította ki Isten a szeretetét irántunk?

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”(János 3:16). „Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért”(1 János 4:9-10).

Válasz:   Mivelhogy annyira mélyen szeretett téged, inkább kész volt arra, hogy lássa Fiát, amint szenved és meghal értünk, semmint, hogy mindörökre el legyen választva tőled és tőlem. Soha nem leszünk képesek megérteni ezt, ő azonban megtette − kizárólag érted és értem!

Nem élt még földön ember, akit Jézus ne szeretett volna.
Nem élt még földön ember, akit Jézus ne szeretett volna.

3. Hogyan szerethetett Jézus egy olyan embert, mint amilyen én vagyok?

„Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Róma 5:8).

Válasz:   Bizonyára nem azért, mert kiérdemeltem vagy rászolgáltam. Senki nem érdemelt ki egyebet a bűn zsoldjánál, ami a halál (Róma 6:23). Isten szeretete azonban feltétel nélküli. Szereti a tolvajokat, a házasságtörőket és a gyilkosokat is. Szereti az önzőt, a képmutatót és a közönséges istenkáromlót is. De ami a legeslegnagyszerűbb, hogy engem is szeret! És mivel tudja, hogy bűneim csak a nyomorúságba és a halálba vezetnek, meg akar menteni engem a bűneimtől. Ezért halt meg.

Jézus halála teljesen megfizetett valamennyi bűnödért, amit életedben elkövettél. Amikor elfogadod ezt a hihetetlenül nagy ajándékot, Jézus családjának tagja leszel.
Jézus halála teljesen megfizetett valamennyi bűnödért, amit életedben elkövettél. Amikor elfogadod ezt a hihetetlenül nagy ajándékot, Jézus családjának tagja leszel.

4. Mit nyújt számomra a halála?

„Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt” ( 1János 3:1). „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek” (János 1:12).

Válasz:   Krisztus azért halt meg, hogy eleget tegyen a reám kirótt halálbüntetésnek. Emberré lett, így elszenvedhette azt a fajta halált, amire rászolgálok. Majd felajánlja nekem annak érdemét, amit ő tett. Más szavakkal, nekem számítja be bűntelen életét, így engem is igaznak tekinthet. Halálát Isten teljes fizetség gyanánt fogadja el valamennyi múltbeli vétkemért, és azzal, hogy elfogadja, amit tett, ajándékképpen, mint gyermek, befogadást nyerek Isten családjába. Ez valami egészen mámorító gondolat!

Mérlegeld egy pillanatra a következő egyszerű tényeket:

 • Bűneim miatt halálra vagyok ítélve.

 • Nem szenvedhetem el ezt a büntetést az örök élet elvesztése nélkül, mert ha meghalnék a bűneim miatt, nem támaszthatnám fel saját magam. Örökre meghalnék.

 • Van valamim, amiért nem tudok megfizetni! Ámde Jézus személyében odajön egy barát és így szól: „Majd én megfizetek. Meghalok helyetted, és érdemeimet neked tudom be. Nem kell meghalnod a bűneidért.”

 • El kell fogadnom ezt a felajánlást! Hát nem egyszerű? Őszintén elismerem és elfogadom halálát, amit a bűneimért szenvedett el. Abban a pillanatban, amikor elfogadom, Isten Fia illetve leánya leszek!
 • Jézus odaadta az életét, hogy rendezze azt az adósságot, amit te nem tudsz megfizetni.
  Jézus odaadta az életét, hogy rendezze azt az adósságot, amit te nem tudsz megfizetni.

  5. Hogyan fogadhatom be őt és mehetek át a halálból az életbe?

  Mindössze három dolgot kell belátnod:

  1. Bűnös vagyok. „Mindnyájan vétkeztek” (Róma 3:23).

  2. Halálra vagyok ítélve. „A bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23).

  3. Nem tudom megmenteni saját magam. „Nélkülem semmit sem cselekedhettek” (János 15:5).


  Majd három dologban kell hinnetek:

  1. Meghalt értem. „…mindenkiért megízlelje a halált” (Zsidó 2:9).

  2. Megbocsát nekem. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket” (1 János 1:9).

  3. Üdvözít engem. „Aki énbennem hisz, örök élete van annak” (János 6:47).

  Válasz:   Ha kérem és hiszek benne, továbbá elfogadom Isten csodálatos ajándékát, a mi Urunk Jézus Krisztusunkat.

  A bűnben fuldokolsz? Jézus egy csapásra kiment téged, ha kéred Őt.
  A bűnben fuldokolsz? Jézus egy csapásra kiment téged, ha kéred Őt.

  6. Mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösségnek ezt az ajándékát?

  „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által” (Róm 3:24). „Az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül” (Róm 3:28).

  Válasz:   Az egyetlen, amit tehetek, hogy elfogadom azt, mint egy egyszerű ajándékot. Az én engedelmességi próbálkozásaim jottányit sem segítenek hozzá a megigazulás tapasztalatához. Mindnyájan, akik hit által kérik az üdvösséget, el fogják nyerni. A legkárhozatosabb bűnös ugyanolyan alapon fog elfogadást nyerni, mint a legerkölcsösebb jót cselekvő. A múlt semmit nem nyom a latban. Emlékezzünk arra, hogy Isten mindenkit egyenlőképpen szeret, bűnbocsánatban pedig az részesül, aki kéri. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2:8-9).

  Jézus hatalma a visszataszító bűnösből kedves szentet formál.
  Jézus hatalma a visszataszító bűnösből kedves szentet formál.

  7. Amikor hit által családtagjai sorába lépek, milyen változást visz végbe Jézus az életemben?

  „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden” (2 Korinthus 5:17).

  Válasz:   Amikor befogadom Krisztust a szívembe, lerontja a régi bűnös ént, és új lelki teremtéssé formál át. A bűn egykori élete most egy csapásra visszataszítóvá és nemkívánatossá lesz. Most először örömmel kezdem megtapasztalni a bűntől és a kárhoztatástól való dicsőséges szabadságot. Kezdem meglátni, milyen üres volt az életem Krisztus nélkül. Nem az asztal alá eső hulladékokból táplálkozom immár, hanem a királyi lakoma asztalánál foglalok helyet. Egyetlen perc Istennel több örömet nyújt, mint egy egész élet az ördög szolgálatában. Micsoda váltás! Miért vártam oly sokat az elfogadásával?

  A legértékesebb ajándék, amit a szülők gyermekeiknek adhatnak, az, ha keresztényekké lesznek.
  A legértékesebb ajándék, amit a szülők gyermekeiknek adhatnak, az, ha keresztényekké lesznek.

  8. Ez a megváltozott élet valóban boldogabb lesz, mint a régi élet gyönyörei?

  Jézus mondta: „Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11). „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (Jn 8:36). „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek” (Jn 10:10).

  Válasz:   Sokan érzik úgy, hogy a keresztény élet nem lesz valami örömteli a korlátozások és az önmegtagadás miatt. Ennek pont az ellenkezője igaz. Amikor elfogadod Jézus szeretetét, valami kimondhatatlan boldogság-érzés tör fel belülről. Hihetetlen béke és öröm járja át z életedet. S mennyi izgalom! Mindez még csak nem is hasonlítható a régi élet önzéséhez és kielégületlenségéhez. Mint egy rossz álom halványul el a fájdalmas múlt minden emléke, és megtapasztalod a „bővelkedőbb” életet, az Isten által elgondolt módon.

  Amikor Jézus belép az életedbe, az Ő csodálatos hatalma úgy formál át, hogy az engedelmesség nem teher, hanem a legteljesebb öröm forrása lesz.
  Amikor Jézus belép az életedbe, az Ő csodálatos hatalma úgy formál át, hogy az engedelmesség nem teher, hanem a legteljesebb öröm forrása lesz.

  9. Ámde meg tudom-e tenni magamtól mindazt, amit egy kereszténynek tennie kell?

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20). „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).

  Válasz:   Itt tárul fel a keresztény élet legnagyszerűbb csodája. Szó sincs arról, hogy neked kellene rábírnod magadat arra, hogy jó legyél! Amit keresztényként teszel, az egy másik Személy életének spontán kiáramlása benned. Az engedelmesség a szeretet természetes válasza az életedben. Mivelhogy Istentől születtél, új teremtésként engedelmeskedni akarsz neki, mert az Ő élete része lett a te életednek. Kedvében járni annak, akit szeretsz, nem teher, hanem öröm. „Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9).

  Nem nehéz kedvében járni olyan valakinek, akit igazán szeretsz.
  Nem nehéz kedvében járni olyan valakinek, akit igazán szeretsz.

  10. Úgy kell ezt érteni, hogy még a Tízparancsolatnak sem nehéz így engedelmeskedni?

  „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). „Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:3). „Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete” (1Jn 2:5).

  Válasz:   A Biblia véges végig a szeretetkapcsolathoz köti az engedelmességet. Az újjászületett keresztények nem találják fárasztó küzdelemnek a Tízparancsolat megtartását. Azzal, hogy minden múltbeli vétkemet befedezte az Ő engesztelő halála, engedelmességem a jelenben és a jövőben az Ő győzelmes életében gyökerezik bennem. Igazából, mivel annyira mélyen szeretem Őt azért, hogy megváltoztatta az életemet, túllátok a Tízparancsolat követelményein. Naponta kutatom a Bibliában, mi az Ő akarata, a legkisebb dolgokban is igyekezvén kifejezni Iránta való szeretetemet. „És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek őelőtte”(1Jn 3:22, kiemelés tőlünk).

  A Tízparancsolat megtartása, amikor valaki az üdvösséget akarja általa megszerezni, kizárólag bánatot és kétségbeesést fog eredményezni. Az az ember ellenben, aki megtapasztalta az üdvösség ajándékát, örvendezve jár az Isten törvénye iránti engedelmesség ösvényén.
  A Tízparancsolat megtartása, amikor valaki az üdvösséget akarja általa megszerezni, kizárólag bánatot és kétségbeesést fog eredményezni. Az az ember ellenben, aki megtapasztalta az üdvösség ajándékát, örvendezve jár az Isten törvénye iránti engedelmesség ösvényén.

  11. Hogyan lehetek biztos abban, hogy amit a Biblia Isten népe parancsolatmegtartásáról említ, az nem törvényeskedés?

  „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)! „És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mindhalálig” (Jel 12:11).

  Válasz:   Ne mossuk össze az engedelmességet a törvényeskedéssel. A törvényeskedő ember a jó cselekedetei által próbálja megszerezni az üdvösséget. A Bibliában a szentek a következő négy azonosító jeggyel rendelkeznek: (1) megtartják a parancsolatokat; (2) a Bárány vérében bíznak; (3) megosztják a hitüket másokkal, és (4) inkább választják a halált, semmint, hogy vétkezzenek. Ezek a valódi ismertetőjegyei annak az embernek, aki szeretetközösségben van Krisztussal, s aki életre szólóan elkötelezte magát a követése mellett.

  A keresztség a menyegzői ünnepség, amelynek során Krisztussal kelek egybe.
  A keresztség a menyegzői ünnepség, amelynek során Krisztussal kelek egybe.

  12. Milyen jelentős cselekmény pecsételi meg a Krisztussal való szeretetkapcsolatot, és mit jelképez ez a cselekmény?

  „Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk… hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste… ” (Róm 6:4,6). „…hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé” (2Kor 11:2).

  Válasz:   
  A keresztség három jelentős eseményt jelképez az igaz hívő életében: (1) meghalás a bűnnek, (2) új életre születés Krisztusban, valamint (3) örökre szóló házasság Krisztussal. Ez a lelki szövetség idővel még erősebb és gyönyörűségesebb lesz, valameddig a szeretet is növekedik. Mint ahogy bármely házasságban is a szeretet megfogyatkozása a paradicsomot pokollá változtatja. Amikor a szeretet eltűnik, az otthont egyedül a házasság törvényi kötelékének gépies és kényszerű kötelme tartja egyben. Ugyanígy, amikor a keresztény ember nem szereti már Krisztust mindenek felett, vallása csupán szabálygyűjteményeknek való korlátozó megfelelések szintjén létezik.

  Jézus iránti szeretetem mélyül, amikor másoknak is beszélek róla.
  Jézus iránti szeretetem mélyül, amikor másoknak is beszélek róla.

  13. Hogyan lehetek biztos abban, hogy a hit és a szeretet, ami a Krisztussal való menyegzőm idején megvolt, folyton növekedni fog?

  „Tudakozzátok az Írásokat” (Jn 5:39). „Szüntelen imádkozzatok” (1Thessz 5:17). „Azért amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok őbenne” (Kol 2:6). „Naponkint meghalok” (1Kor 15:31, Káldi-fordítás).

  Válasz:   Egyetlen szerelmi kapcsolat sem erősödhet kommunikáció nélkül. Az ima és a bibliatanulmányozás feltétlenül fontos annak érdekében, hogy a kapcsolat mindinkább növekedjék. Igéje olyan, mint egy szerelmeslevél, amit a lelki élet növekedése érdekében naponta olvasnom kell. Társalogni vele ima által mélyíti az áhítatot és megnyitja a gondolataimat a hozzám való ragaszkodásának megindítóbb és bensőségesebb ismeretéhez. Naponta elcsodálkozom, amikor újabb és újabb részleteket fedezek fel arról, milyen hihetetlen mértékben gondoskodik a boldogságomról.

  Isten pecsételi meg lelki házasságunkat
  Örökre szóló lelki házasságunk megpecsételésére ígéretet tett nekünk arra, hogy soha nem hagy el bennünket (Zsolt 55:22 Mt 28:20 Zsid 13:5), betegség és egészség idején egyaránt gondunkat viseli (Zsolt 41:3 Ézs 41:10), és minden olyan szükségletünkről gondoskodik, ami felmerülhet az életemben (Mt 6:25-34). Amiként hit által befogadtam Őt és ígéreteit minden igényt kielégítőknek találtam, valamennyi jövőbeli szükségletemre nézve is bízom benne, és ő soha nem fog cserbenhagyni.


  14. Vágyam, hogy behívjam Jézust az életembe, és hogy megtapasztaljam az újjászületést.

  Válasz:   


  Gondolatébreszto kérdések

  1. Hogyan nyújthat jóvátételt egy Ember halála az egész emberi nem bűneiért? Rettenetesen bűnös életet éltem. Félek, hogy Istennek valami egészen rendkívülit kell tennie annak érdekében, hogy engeszteléssel szolgálhasson egy ennyire gonosz valakiért.


  A Római levél 3:23-ban az áll, hogy „mindnyájan vétkeztek”. Mivelhogy „a bűn zsoldja a halál” (Róm 6:23), továbbá mivel „mindnyájan vétkeztek”, ezért „valami rendkívüli” kívántatik mindenkiért, aki e világra született. Csak az a Valaki, akinek élete egy szinten van valamennyi emberével, halhatott meg az emberi faj bűneiért. Minthogy Jézus a Teremtő, minden élet Forrása, az Általa letett élet megfelelt a földön élt valamennyi ember életéért. Nem pusztán engesztelést kellett szereznie annak, Akinek az élete jót kellett, hogy álljon valamennyi teremtett lényért, hanem annak, Aki engesztelő halált hal, képesnek kell lennie feltámadni a halálból. Miért? Hogy az engesztelés nyújtotta javakkal szolgálhasson mindazoknak, akik hitben folyamodnak értük. „Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7:25).

  2. Ha elfogadom Krisztust és az Általa adott bocsánatot, majd újra elesem, megbocsát nekem ismét?


  Bízvást hihetjük, hogy Isten ismét megbocsát nekünk, ha fájlaljuk bűneinket és megvalljuk azokat. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” (1Jn 1:9).

  3. Miképpen közeledhetem Istenhez bűnös állapotomban? Nem lenne könnyebb számomra, ha egy pap vagy egy lelkész imádkozna helyettem?


  Mivel Jézus testben élt és „megkísértetett hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), olyan Istenünk van, aki megértő tud lenni és aki gyönyörködik a könyörületességben. A Zsidókhoz írt levél 4:16 arra biztat bennünket, hogy „járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk”. Mi magunk is mehetünk közvetlenül Istenhez Jézus Krisztus által, nincs szükség más közbenjáróra. Az ő könyörületességében bízva pedig bizodalommal járulhatunk Hozzá Jézus nevében (Jn 14:14). A Timóteushoz írt első levél 2:5-ben ezt olvassuk: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus”.

  4. Mit tehetek hozzá Istennél az én üdvösségemhez?


  Semmit. Az Ő üdvterve mindenestül kegyelemből van (Róm 3:24, 4:5), Isten ajándéka az (Ef 2:8). Igaz, hogy ahogy Isten hit által kegyelemben is részesít bennünket, Ő adja a vágyat és erőt ahhoz is, hogy engedelmeskedjünk Neki. Ez eredményezi azt, hogy összhangba kerülünk az Ő törvényével. Vagyis még ez az engedelmesség Isten ingyen kegyelmének folyománya. Az engedelmesség − a szolgálat és a szeretethez való ragaszkodás − a tanítványság valódi próbája és a Jézus Krisztusban való hit természetes gyümölcse.

  5. Ha Isten megbocsátja a bűnömet és visszafogad engem az Ő családjába, ez kizárja minden jövőbeni büntetés lehetőségét a bűneim miatt, vagy szükségem van még valami nemű vezeklésre?


  A Bibliában ez áll: „Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róm 8:1). Krisztus mindenestül megfizetett a mi vétkeinkért, és akik hitben elfogadják Őt, semmilyen vezeklő cselekedettel nem járulhatnak hozzá a megtisztulásukhoz, hiszen már úgy tekintetnek, mint akik „megmosattak” a Bárány vérében! Ézsaiás könyve 43:25 csodálatos ígéretet tartalmaz a megbocsátással kapcsolatban: „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg”. Mikeás könyve 7:18-19 bemutatja a Megváltó Isten ámulatba ejtő jó voltát népe iránt: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!”


  Kvíz kérdések

  1. Melyik az a nagy ajándék, amiben Isten az egész mennyet reánk árasztotta? (1)


  _____   A Biblia.
  _____   Egyháza.
  _____   Jézus Krisztus.
  _____   A törvény.

  2. Mi volt a szeretet legnagyszerűbb bizonyítéka, amit a világ valaha láthatott? (1)


  _____   A cipók és a halak.
  _____   Jézus halála a kereszten.
  _____   A pünkösd.
  _____   Péter bűnvallása.

  3. Ki(k)ért hozta meg áldozatát Krisztus a kereszten? (1)


  _____   Mindenkiért.
  _____   Kizárólag az igazakért.
  _____   Kizárólag a gonoszokért.
  _____   Azokért, akikről előre elrendelte, hogy üdvözülni fognak.

  4. Melyik embertípust szereti Isten a legjobban? (1)


  _____   A gyülekezeti tagokat.
  _____   A prostituáltakat és a tolvajokat.
  _____   Mindenkit egyformán szeret.
  _____   Az újjászületett keresztényeket.

  5. Miért született bele Krisztus a nagy emberi családba? (1)


  _____   Hogy lefizesse a bűn büntetését.
  _____   Hogy megtudja, mennyire gyengék vagyunk.
  _____   Hogy egy jó ács váljék belőle.

  6. Az üdvösség elnyerése érdekében az embernek... (1)


  _____   …el kell végeznie egy bibliatanfolyamot.
  _____   …tartoznia kell egy egyházhoz.
  _____   …nyelveken kell szólnia.
  _____   …el kell fogadnia, mint egy ajándékot.

  7. Mi által van az üdvösség? (1)


  _____   A jó cselekedetekből.
  _____   Kegyelemből.
  _____   A kívánság szüli.

  8. Milyen érzést kell, hogy kiváltson belőlünk a megbocsátás és az elfogadás? (2)


  _____   Azt, hogy bármikor újra vétkezhetünk.
  _____   A megtagadott gyönyörök utáni sóvárgást.
  _____   Örömöt és békességet.
  _____   Az örök élet bizonyosságát.

  9. Min kell alapulnia az engedelmességnek? (1)


  _____   A pokoltól való félelmen.
  _____   Annak vágyán, hogy a barátok jót mondjanak rólam.
  _____   A Jézus iránti szereteten.

  10. A keresztény életvitel illetve a parancsolatok megtartása: (1)


  _____   Törvényeskedés.
  _____   A megtérés egyik gyümölcse.
  _____   Lényegtelen.

  11. Mi jelképezi a Krisztussal megkötött frigyet? (1)


  _____   Az, ha az ember bevonul egy kolostorba, és szerzetes vagy apáca lesz.
  _____   A keresztség.
  _____   A jobb kézen hordott jegygyűrű.
  _____   A nőtlenségi fogadalom.

  12. Mi a két legfontosabb eszköze annak, hogy megmaradjunk Krisztus szeretetében? (2)


  _____   A naponkénti bibliatanulmányozás.
  _____   A rendszeres nagylelkű adományok.
  _____   A disznóhústól való tartózkodás.
  _____   A szüntelen imádság lelkülete.

  Free Bible School

  Bible School
  Enroll in our Free Online Bible School Today!
  Start your first lesson now!


  Christian Hymns  Freebie!

  Ultimate Resource
  Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
  Get It Now!


  Back To Top