Media Library »

Storacles

separator

Historien om to kvinner

Historien om to kvinner
Introduction
Historien om to kvinner
En stillhet senket seg over den kongelige rettssalen, og alles øyner festet seg på kong Salomo. Tjenerne hans undret seg over hvordan han ville løse denne kompliserte saken. To enslige mødre bodde sammen, og begge fødte et guttebarn på omtrent samme tid. I løpet av natten så hadde en av mødrene snudd seg i sengen og ligget i hjel sin sønn. Da hun våknet tidlig og så at hennes barn var dødt, tok den fortvilte kvinnen den andre kvinnens sovende baby til seg selv, og la deretter den døde babyen ved siden av den sovende kvinnen. Senere våknet den sovende kvinnen og fant den døde babyen og hun brast ut i en sorgtung gråt. Etter å ha sett nærmere på barnet så hun hurtig at dette ikke var hennes barn. Tvers over rommet kunne hun se den andre kvinnen trykke barnet hennes tett til seg. Nå stod begge kvinnene foran kongen, og begge dro og halte i den levende babyen. "Dette barnet er mitt"! ropte den ene. "Nei, den døde babyen er din" skrek den andre. Hvordan skulle kongen avgjøre hvem som var den rette moren? Salomo brøt inn i diskusjonen med å beordre en av vaktene å kutte det levende barnet i to med sverdet sitt. Først trodde soldaten at kongen spøkte, men Salomo så forarget på vaktens nøling. Sakte trakk han det skarpe sverdet sitt og gikk mot kvinnen som holdt babyen. Plutselig kastet den rette moren seg ned foran kongens føtter og tryglet, "La henne få barnet, men vær så snill og ikke drep det"! Men den andre kvinnen sa: "La det verken være hennes eller mitt, men del det". Nå visste Salomo med sikkerhet hvem som var den rette moren. I profetiene er en kvinne et symbol på en menighet (Jer 6,2). Med så mange menigheter i de siste dager, hvordan kan vi da skille ut den sanne menigheten, fra alle de falske etterligningene? Som Salomo må også vi bruke Guds Ords sverd (Hebr 4,12)!


1. Hvordan beskriver Åpenbaringens bok Guds sanne menighet?

1. Hvordan beskriver Åpenbaringens bok Guds sanne menighet?

Åp 12,1.2.5 En kvinne som var kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av tolv stjerner. Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer. Hun fødte et Guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med jernstav. Og Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.


Svar:  ____________________

Merk:   I Bibelens profetier er Guds menighet symbolisert med en ren kvinne (Jer 6,2). I Åp 12 er denne kvinnen kledd med solen, månen og stjerner — Guds naturlige skaperlys. Jesus fortalte menigheten: "Dere er verdens lys!" Matt 5,14. Solen symboliserer Jesu lys (Salm 84,12; Mal 4,2). Månen under hennes føtter henspeiler på symbolene i Det Gamle Testamentets offersystem. Som månen reflekterer solens lys, pekte offersystemene på sannhetens lys om Messias komme (Kol 2,16,17; Hebr 10,1). De 12 stjernene hun hadde på hodet symboliserte lederskap i menigheten — 12 stammer i Det Gamle Testamentet og 12 apostler i Det Nye Testamentet. Den som skal regjere alle nasjoner med jernstav er Jesus (Salm 2,7-9; Åp 19,13-16).

2. Hvem er den

2. Hvem er den "store dragen," og hva prøver han å gjøre?

Åp 12,9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan.

Åp 12,4 Og dragen stod foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke Barnet hennes så snart hun hadde født det.


Svar:  ____________________

Merk:   Dragen er Satan, som ved Jesu fødsel jobbet gjennom det hedenske romerske riket. Satan påvirket Herodes, en hersker underlagt myrde babyen Jesus ved å drepe alle guttebarn under to år i Betlehem (Matt 2,16).

3. Hva hendte etter at Satan feilet i drapsforsøket på Jesus?

3. Hva hendte etter at Satan feilet i drapsforsøket på Jesus?

Åp 12,5 Og Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.


Svar:  ____________________

Merk:   Etter sin oppstandelse steg Jesus opp til himmelen, til Guds trone (Apg 1,9- 11), hvor Han var utenfor Satans rekkevidde.

4. Etter at Jesus ble tatt opp til himmelen, hva gjorde Satan da mot menigheten?

4. Etter at Jesus ble tatt opp til himmelen, hva gjorde Satan da mot menigheten?

Åp 12,13 Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som hadde født Guttebarnet.


Svar:  ____________________

Merk:   Når Satan ikke lenger kunne vende sitt hat mot Jesus, besluttet han å skade Jesus ved å snu sitt sinne mot menigheten.

5. Hvor flyktet kvinnen under denne forferdelige perioden med forfølgelse? Hvor lenge varte den?

5. Hvor flyktet kvinnen under denne forferdelige perioden med forfølgelse? Hvor lenge varte den?

Åp 12,6 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, for at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager.


Svar:  ____________________

Merk:   Kvinnen (Guds menighet) flyktet ut i ørkenen (til jordens fjerne utkanter) for å gjemme seg for fienden. Det er et vel kjent historisk faktum at under den mørke middelalder, så flyktet Guds folk til huler og ensomme steder på jorden, inkludert den amerikanske kyst, hvor en fant religiøs frihet og beskyttelse mot pavelig forfølgelse. De 1.260 dagene (også beskrevet som 42 måneder eller tre og et halvt år) refererer til den forferdelige perioden på 1.260 år med forfølgelse, hvor millioner døde for sin tro. Under denne tidsepoken var Guds menighet i live, men ikke som en offisiell, synlig organisasjon. (Se tillegget "År med forfølgelse".)

6. Hva er de andre to kjennemerkene på Guds sanne menighet?

6. Hva er de andre to kjennemerkene på Guds sanne menighet?

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.


Svar:  ____________________

Merk:   Guds menighetslevning vil holde Guds ti bud (inkludert sabbaten). Den vil også ha Jesu vitnesbyrd, som er profetiens gave (Åp 19,10). Gud kaller sin endetidsmenighet "levningen" fordi den er identisk med den apostoliske menigheten med hensyn til doktriner og karakteristikker.

7. Hvordan demonstrerer vi vår kjærlighet til Jesus?

7. Hvordan demonstrerer vi vår kjærlighet til Jesus?

Joh 14,15 Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud.

1 Joh 5,3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud.


Svar:  ____________________

Merk:   I vår åpningsfortelling var Salomo i stand til å identifisere den sanne moren ved hennes ekte kjærlighet. På samme måte vil Guds sanne menighet bli gjenkjent ved sin oppofrende kjærlighet og iver etter å adlyde Guds bud.

8. Hvilke tre englebudskaper vil Guds endetidsmenighet forkynne?

8. Hvilke tre englebudskaper vil Guds endetidsmenighet forkynne?

Åp 14,7 "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!"

Åp 14,8 Og en annen engel fulgte etter og sa: "Falt, falt er Babylon, den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredes-vin."

Åp 14,9.10 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: "Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger.


Svar:  ____________________

Merk:   Disse tre englenes erklæringer representerer de tre viktige budskapene som Guds menighet vil forkynne før Jesus kommer tilbake.

9. Til hvem vil Guds menighet forkynne disse budskapene?

9. Til hvem vil Guds menighet forkynne disse budskapene?

Åp 14,6 Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk


Svar:  ____________________

Merk:   Guds endetidsmenighet vil forkynne dette tredelte budskapet til hver nasjon på jorden.

10. Hvilke detaljer har Gud gitt i sitt ord for å hjelpe oss til å identifisere Hans endetidsmenighet?

10. Hvilke detaljer har Gud gitt i sitt ord for å hjelpe oss til å identifisere Hans endetidsmenighet?

A. Den vil fremstå og synlig utføre sitt arbeid etter at den kommer ut av ørkenen i 1798 (Åp12,6.13-17). Se tillegget "år med forfølgelse".

B. Den vil undervise om de samme sannheter som apostlene lærte, og hele dens lære vil samsvare med Bibelen (Åpenbaringen 12,17).

C. De vil holde de ti bud, inkludert den bibelske sabbaten (Åpenbaringen 12,17).

D. Den vil ha profetiens ånd (Åpenbaringen 12,17; 19,10).

E. Den vil forkynne Guds tre endetidsbudskap med høy røst (Åpenbaringen 14,6-14).

F. Det vil være en verdensomspennende bevegelse (Åpenbaringen 14,6).

G. Den vil forkynne det evige evangeliet, som er frelse gjennom Jesus Kristus alene (Åpenbaringen 14,6).


Svar:  ____________________

Merk:   Mange kjærlige kristne er medlemmer av menigheter som ikke møter de syv spesifikasjonene over. Imidlertid kan ikke en slik menighet være Guds levning som Han vil kalle sine barn inn i, fordi Hans endetidsmenighet må møte alle de syv spesifikasjonene over.

11. Jesus gir deg disse syv kjennemerkene og sier så,

11. Jesus gir deg disse syv kjennemerkene og sier så, "Gå og finn min menighet." Hva lover Han vedrørende din søken?

Luk 11,9 Let, og dere skal finne.


Svar:  ____________________

12. Hvor mange alternative troslærer har vi å velge mellom?

12. Hvor mange alternative troslærer har vi å velge mellom?

Ef 4,5 Det er én Herre, èn tro, én dåp.


Svar:  ____________________

Merk:   Syvendedags-adventistene, som har utgitt disse studiene, inviterer deg til å sjekke deres lære mot de syv punktene nevnt ovenfor. Flere tusen hver dag velger å slutte seg til Adventistsammfunnet.

13. Mange kirkesamfunn kaller seg selv kristne. Er det nok?

13. Mange kirkesamfunn kaller seg selv kristne. Er det nok?

Jes 4,1 På den dagen skal sju kvinner gripe tak i en mann og si: "Vi skal spise vår egen mat og gå med våre egne klær. La oss bare få kalles ved ditt navn og ta bort vår vanære!"


Svar:  ____________________

Merk:   Brød er et symbol for Guds Ord (Joh 6,35.51.52.63) og kledning er et symbol på rettferdighet (Åp 19,8). De syv kvinnene i denne profetien hadde sitt eget brød (idè om sannhet) og ønsker å beholde sine egne klær (rettferdighet). De ønsker ikke Kristi rettferdighets feilfrie kledning. Alt de ønsker er å ta Jesu navn, sannsynligvis fordi Bibelen sier: "For det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apg 4,12.

14. Så snart en person oppdager Guds sanne menighet, er det da nødvendig å bli medlem?

14. Så snart en person oppdager Guds sanne menighet, er det da nødvendig å bli medlem?

Apg 2,47 Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.


Svar:  ____________________

Merk:   Medlemsskap i Guds menighet er Guds ønske for sine barn. Legg merke til hvor klart Gud svarer på spørsmålet om medlemskap:


• Vi er alle kalt inn i en kropp (Kol 3,15).

• Den kroppen er menigheten (Kol 1,18).

• Vi går inn i den kroppen ved dåpen (1 Kor 12,13).


Det er like viktig å gå inn i Guds menighet i dag, som det var å gå inn i arken på Noahs tid. Herren sier: "Kom inn i arken, du og hele ditt hus." 1 Mos 7,1.

15. Hvor mange fluktveier fantes på Noahs tid?

15. Hvor mange fluktveier fantes på Noahs tid?

Hebr 11,7 Ved tro, ... bygde Noah i gudsfrykt en ark til frelse for sin husstand.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus sier at tiden rett før Hans annet komme vil bli som på Noahs dager (Luk 17,26). Guds menighet er vår "ark".

16. Hvilken plan har Gud for alle sine oppriktige etterfølgere?

16. Hvilken plan har Gud for alle sine oppriktige etterfølgere?

Joh 10,16 Jeg har andre sauer, som ikke er av denne kveen. Dem må Jeg også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være èn flokk og én hyrde.

Åp 18,2.4 Falt, falt er den store Babylon, ... kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus vil kalle alle sine trofaste etterfølgere ut av frafall de måtte være i. De vil høre Hans stemme, og slutte seg til Hans folk.

17. Jesus kaller deg i dag til å stille deg sammen med Guds folk. Du er veldig dyrebar for Ham. Hva vil du svare på hans kall?

17. Jesus kaller deg i dag til å stille deg sammen med Guds folk. Du er veldig dyrebar for Ham. Hva vil du svare på hans kall?Svar:  ____________________


Tillegg

År med forfølgelse
De 1.260 årene med forfølgelse er gjentatte ganger nevnt i Bibelen, for historisk så var dette det verste som noen gang har hendt Guds folk (Matt 24,21). Det er referert til som 1.260 dager, 42 måneder, og tre og ett halvt år, eller tider (Åp 12,6, 14; 13,5; Dan 7,25). Ved å bruke den jødiske kalenderen som hadde 360 dager i året, så er alle tre periodene samme tidsperiode — 1.260 kalenderår. En profetisk dag er likt ett bokstavelig år (Esek 4,6; 4 Mos 14,34).

Historien viser tydelig at det var pavemakten som forfulgte i disse 1.260 årene. Perioden begynte i 538 e.Kr., da pavemakten ble erklært som den høyeste autoritet i et dekret fra den romerske keiseren Justinian. I dette dekretet så opphøyde han biskopen av Rom som hode over alle kirker. Dette dekretet ble en del av imperiets fundamentale lovverk. Perioden endte i 1798 da Napoleons general, Aleksander Berthier, tok paven til fange. Minst 50 millioner mennesker døde for sin tro under denne forfølgelsesperioden.

Tre avgjørende punkt
Tre fakta som er av den største betydning for Guds folk slås fast i Åp 12,10-12. Disse punktene er:

1. Jesus beseiret Satan, anklageren, på korset.

2. Vi kan alle seire over ham ved Jesu blod.

3. Djevelen er rasende fordi han vet at han bare har en kort tid. Vi kan ikke forvente at han oppfører seg som en "gentleman". Han er vår bitreste fiende.

Budskapet er at Jesus, som har overvunnet Satan, tilbyr oss sin kraft som en fri gave. Med Jesu kraft i våre liv, kan vi ikke feile. Satans raseri behøver ikke å påvirke oss. Han er en slagen fiende. Han ble overvunnet i krigen i himmelen og kastet ut. Han ble overvunnet av Jesus på korset og mistet sitt herredømme. Han vil bli overvunnet juridisk i dommen, og han vil bli beseiret når han angriper Guds hellige by. Til slutt vil han lide nederlag og bli utslettet fra jordens overflate i ildsjøen. Jesus lover at Satan vil bli overvunnet i sin bitre kamp for å ødelegge deg og meg.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top