Media Library »

Storacles

separator

Rensingen av tempelet

Rensingen av tempelet
Rensingen av tempelet
Jesus var tydelig trist da Han kom inn i tempelforgården og ble vitne til all ståheien. Overalt så han bur fylt med offerdyr, mens selgere forhandlet med besøkende pilgrimer for å oppnå høyest mulig pris. Kurringen av duer, brekingen av sauer og buingen av okser blandet seg med luktene fra en dyreinnhegning, og fikk det hele til å fremstå som det rene kaos. Dette kaoset var aldri Guds plan. Når Salomo bygget det første tempelet i Jerusalem, så var det slik respekt for Guds hus at selv ikke lyden av hammerslag kunne høres under hele byggeperioden. Alle steinene og plankene ble prefabrikkert andre steder, for deretter å bli brakt til tempelet for lydløs montering (1 Kong 6,7). Jesus fant et knippe reip som ble brukt til å binde sammen sauene i små grupper. Så utbasunerte Guds sønn følgende: "Ta dette bort! Gjør ikke Min Fars hus til en handelsbod!" Joh 2,16. "Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule." Matt 21,13. Han gikk fra den ene båsen til den andre, løste dyrene og veltet pengevekslernes bord. I det de følte at de stod foran den Allmektiges åsyn, flyktet de skrekkslagne hals over hode ut av tempelforgården. Jesus ønsket mer enn noe at mennesker skulle ha en klar forståelse av Hans himmelske Fars kjærlighet og renhet. Dette var grunnen til at det smertet Ham så dypt å se det hellige tempelet forvandlet til et handelsmarked. Flere år tidligere hadde profeten Daniel forutsagt en annen hendelse hvor tempelet skulle bli forurenset, Guds sannhet nedtrampet og Hans folk undertrykt. Og enda en gang ville Herren komme for å rense sin helligdom.


1. Daniel hadde et fantastisk syn der han så en bukk med to horn (Dan 8,1-4). Hvem er det denne bukken representerer?

1. Daniel hadde et fantastisk syn der han så en bukk med to horn (Dan 8,1-4). Hvem er det denne bukken representerer?

Dan 8,20 Væren som du så, som har de to hornene, det er kongene i Media og Persia.


Svar:  ____________________

2. Det neste som Daniel så var en geitebukk med et stort horn mellom dens øyne. Hva betyr dette?

2. Det neste som Daniel så var en geitebukk med et stort horn mellom dens øyne. Hva betyr dette?

Dan 8,21-22 Den raggete geitebukken er Grekenlands konge. Det store hornet mellom øynene på den er den første kongen. 22 Når dette ble brukket av og fire andre stod opp i stedet for det, betyr det at fire riker skal oppstå ut fra dette folkeslaget, men ikke ha den samme makten.


Svar:  ____________________

Merk:   Geitebukken representerer Grekenland og det store hornet er et symbol på dets første hersker, Aleksander den store. De fire hornene representerer de fire generalene som tok over deler av riket da Aleksander døde.

3. Så vokste det opp et lite horn fra et av de fire. Hvilken makt representerte dette

3. Så vokste det opp et lite horn fra et av de fire. Hvilken makt representerte dette "lille hornet"?

Apg 18,2 Klaudius hadde befalt at alle jødene skulle forlate Rom.


Svar:  ____________________

Merk:   Det "lille hornet" som forfulgte Guds folk, trampet på hellige ting og stod opp mot Jesus, representerer Rom — både det hedenske og det pavelige. Rom er den eneste makten som etterfulgte Hellas og som ble meget stor.

4. Daniel ble fortalt at et lite horn ville forurense helligdommen. Hvor lang tid ville det ta før den ble renset?

4. Daniel ble fortalt at et lite horn ville forurense helligdommen. Hvor lang tid ville det ta før den ble renset?

Dan 8,14 Han sa til meg: "I to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen bli rettferdiggjort.


Svar:  ____________________

Merk:   Perioden på 2.300 dager er den lengste profetien i Bibelen, men startpunktet er ikke gitt før i neste kapitel — i Dan 9,25.

5. Hvordan reagerte Daniel da han så at det lille hornet forfulgte Guds folk og mørkla sannheten?

5. Hvordan reagerte Daniel da han så at det lille hornet forfulgte Guds folk og mørkla sannheten?

Dan 8,27 Jeg, Daniel, ble syk i dagevis. ... Jeg var forskrekket på grunn av synet, men det var ingen som forsto det.


Svar:  ____________________

Merk:   Daniel ble så sterkt grepet av sorg over det som skulle komme over Guds folk at han ble syk en stund. Først forstod hverken Daniel eller vennene hans den delen av synet som var om de 2.300 dagene.

6. I det neste kapitlet forklarer engelen profetien mer utdypende. Hvor lang var den tidsperioden som ikke tidligere var beskrevet i synet?

6. I det neste kapitlet forklarer engelen profetien mer utdypende. Hvor lang var den tidsperioden som ikke tidligere var beskrevet i synet?

Dan 9,24 sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, ... til å besegle syn og profet.


Svar:  ____________________

Merk:   Flere år etter Daniels syn om de 2.300 dagene kom en engel fra himmelen for å hjelpe ham å forstå det. Engelen utdyppet også synet med å legge inn de 70 profetiske ukene som var "fastsatt for" eller tildelt jødene og byen Jerusalem. Gud gav sin utvalgte nasjon en ny sjanse — en 490-årig mulighet til å presentere Messias for verden (Dan 9,23-24).

7. Hva er startpunktet for tidsprofetien om de 2.300- dager og 70-uker?

7. Hva er startpunktet for tidsprofetien om de 2.300- dager og 70-uker?

Dan 9,25 Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og sekstito uker.


Svar:  ____________________

Merk:   Engelen fortalte Daniel at han skulle begynne å regne de 2.300 dagene og de 70 ukene i profetien fra dekretet om å gjenoppbygge Jerusalem ble gitt. Guds folk var i fangenskap i det Persiske riket på den tiden. Dekretet ble gitt i kong Artaxerxes syvende år. Han startet sin regjeringstid i 464 f.Kr. (Esra 7,7). Artaxerxes dekret i 457 f.Kr. var det eneste som spesifiserte gjenreisingen og oppbyggingen av hele Jerusalem.

8. Engelen forklarte at hvis vi teller 69 uker fra 457 f.Kr., så vil vi komme frem til Messias, Fyrsten. Stemte det?

8. Engelen forklarte at hvis vi teller 69 uker fra 457 f.Kr., så vil vi komme frem til Messias, Fyrsten. Stemte det?

Apg 10,37.38 Det ordet kjenner dere. ... etter den dåpen Johannes forkynte: Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft.


Svar:  ____________________

Merk:   Ja, det gjorde det. Her er et fantastisk mirakel. Hundrevis av år før Jesus ble salvet med Den Hellige Ånd, ble hendelsen forutsagt i profetiene! "Messias" er det hebraiske ordet for "salvet" og ordet "Kristus" er tilsvarende i det greske språket. Luk 3,21.22 sier at denne spesielle salvingen med Den Hellige Ånd fant sted ved Hans dåp. Her er nøkkelen til å forstå: I Bibelske profetier er en profetisk dag likt et bokstavelig år (4 Mos 14,34; Esek 4,6; Luk 13,32). Å legge til 69 uker eller 483 profetiske dager (69 x 7 = 483), til 457 f.Kr. bringer oss til året 27 e.Kr.

483 år + 457 startdato = A.D. 26 + 1 år for 1 f.Kr.-1 e.Kr. (år 0 finnes ikke) = 27 e.Kr.

Jesus begynte sin tjeneste som Messias etter sin dåp i året 27 e.Kr., nøyaktig 483 år etter at befalingen ble gitt i 457 f.Kr. Dette er grunnen til at Jesus etter sin dåp begynte å forkynne: "Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær." Mark 1,15. Han snakket da om tidsprofetien i Dan 9,25.

9. Hva var det neste som skulle skje i profetien?

9. Hva var det neste som skulle skje i profetien?

Dan 9,26.27 Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. .... Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer.


Svar:  ____________________

Merk:   Det neste som profetien forutsier er at Jesus ville bli "utryddet", eller korsfestet i midten av den siste av de 70 profetiske ukene (en full profetisk uke er 7 virkelige år). Ved å telle tre og et halvt år fra Han ble salvet (døpt) på høsten i året 27 e.Kr., kommer vi frem til våren 31 e.Kr., som er nøyaktig det tidspunktet Jesus ble korsfestet. Ved Hans død revnet forhenget inn til Det Aller Helligste i to, fra toppen og helt til bunnen (Matt 27,50.51). Dette indikerte at Jesus hadde gjort en ende på offerhandlingene ved sin soningsdød som Guds lam. Studer tidslinjen over til høyre.

10. Hvilket folkeslag var det Jesus instruerte sine disipler om først å forkynne for?

10. Hvilket folkeslag var det Jesus instruerte sine disipler om først å forkynne for?

Matt 10,5.6 "Gå ikke ut på veien til hedningene, ... Men gå heller til de fortapte sauene av Israels hus!


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus insisterte på at disiplene Hans først skulle forkynne til jødene, fordi de fremdeles hadde tre og et halvt år igjen av deres 490-årige mulighet til å akseptere og forkynne Messias. Profetien i Dan 9,27 sier at Jesus ville bekrefte pakten, eller den store frelsesplanen, for mange i en profetisk uke (syv bokstavelige år). Men Jesus ble korsfestet i midten av den siste uken som ble gitt til Hans utvalgte nasjon, så hvordan kunne Han bekrefte pakten med dem etter sin død? Svaret finner vi i Hebr 2,3: "Hvordan skal da vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse? I begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt Ham." Jesu disipler forkynte for jødene i de siste tre og et halvt årene, inntil nasjonen offisielt avviste evangeliets budskap i året 34 e.Kr., når Stefanus, en rettferdig diakon, ble steinet. (Se tillegget "den omdiskuterte uken".)

11. Hvilken advarsel gav Jesus til sitt utvalgte folk?

11. Hvilken advarsel gav Jesus til sitt utvalgte folk?

Matt 21,43 Derfor sier Jeg til dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukter.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus hadde gjort det veldig klart at den spesielle statusen som den jødiske nasjonen hadde ville bli annullert hvis folket fortsatte å avvise Messias.

12. Så hva er det andre

12. Så hva er det andre "folket" som Jesus snakker om i Matt 21,43 som ville bli Hans utvalgte folk?

Gal 3,29 Og dersom dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

Rom 2,28.29 For jøde er ikke den som er det i det ytre, ... Men den er jøde som er det i det skjulte.


Svar:  ____________________

Merk:   Ved steiningen av Stefanus i år 34 e.Kr. (Apg 7,58.59), opphørte den jødiske nasjonen som Guds utvalgte nasjon. Fordi de vedvarende avviste Guds plan for dem, så har den jødiske nasjonen ikke lenger en sentral rolle i endetidsprofetiene. Nå er alle som aksepterer Jesus Hans utvalgte folk, og de løftene som Gud gav til det bokstavelige Israel gjelder nå det åndelige Israel (Rom 9,6-8).

13. I henhold til engelen som snakket med Daniel, hva var det som ville skje ved slutten av de 2.300 årene?

13. I henhold til engelen som snakket med Daniel, hva var det som ville skje ved slutten av de 2.300 årene?

Dan 8,14 Han sa til meg: "I to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen bli rettferdiggjort."


Svar:  ____________________

Merk:   I året 34 e.Kr. gjenstod det 1.810 år av den 2.300-dagers profetien. (Se diagrammet under.) Ved å legge til 1.810 år til året 34 e.Kr. når vi frem til høsten 1844. Engelen sa at ved det tidspunktet så skulle helligdommen renses.Den jordiske helligdommen ble ødelagt i år 70 e.Kr. så det må være snakk om den himmelske helligdommen. Jesus, vår yppersteprest i himmelen (Hebr 4,14-16; 8,1-5), begynte å fjerne syndene i sin himmelske helligdomstjeneste (Åp 20,12; Apg 3,19-21) i 1844. Denne første fasen i dommen kan vi kalle den undersøkende dom fordi den finner sted før Jesus annet komme.

14. Hvem sine saker blir behandlet i den undersøkende dom?

14. Hvem sine saker blir behandlet i den undersøkende dom?

1 Pet 4,17 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus.


Svar:  ____________________

Merk:   Den første fasen av dommen behandler bare de som bekjenner seg til å være Guds barn.

15. Hva vil bli vurdert i denne første fasen av dommen?

15. Hva vil bli vurdert i denne første fasen av dommen?

Åp 20,12 Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene.

Fork 12,14 For Gud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen med alt det skjulte.

Jak 2,12 De ... skal bli dømt etter frihetens lov.


Svar:  ____________________

Merk:   Bevisene i dommen kommer fra bøker som er oppbevart i himmelen, som inneholder alle detaljer i en persons liv. (Se også Sal 56,8.) De ti bud, Guds lov, er standarden og loven vi blir dømt etter (Åp 22,14).

16. Er Gud den som står som anklager i retten?

16. Er Gud den som står som anklager i retten?

Åp 12,9.10 Den gamle slangen, han som kalles djevelen ... Han ble kastet til jorden, ... anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.


Svar:  ____________________

Merk:   Nei! Satan er din eneste anklager. Dessverre tror noen kristne at Jesus prøver å overbevise Faderen om å spare oss i dommen, men Jesus sier: "For Faderen Selv elsker dere." Joh 16,27.

17. Må jeg stå alene i den undersøkende domen?

17. Må jeg stå alene i den undersøkende domen?

1 Joh 2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige :

A. Jesus er vår advokat (1 Joh 2,1).
B. Jesus er vår dommer (Joh 5,22).
C. Jesus er vårt trofaste og sanne vitne (Åp 3,14).


Svar:  ____________________

Merk:   Takk og pris, nei. I dommen er Jesus de kristnes advokat, dommer og vitne. Lever du for Jesus så kan du ikke tape (Rom 8,1; Kol 1,12-14)!

18. Hvis Jesus er din advokat i dommen, så lover han å vinne din sak. Vil du i dag overgi deg til Ham?

18. Hvis Jesus er din advokat i dommen, så lover han å vinne din sak. Vil du i dag overgi deg til Ham?Svar:  ____________________

Tillegg


Tillegg

Noen bibelstudenter kutter den siste uken, (eller syv bokstavelige årene), fra den 490-årige profetien som er gitt i Daniel og bruker den på Antikrists arbeid i endens tid som en syv års periode med prøvelser. Det finnes ingen bibelsk støtte for en slik praksis.

La oss slå fast noen fakta:

A. Den 490-årige profetien er en fortløpende tidsperiode, på samme måte som de 70 årene i eksil for Guds folk, nevnt i Dan 9,2.

B. Startpunktet for de siste syv årene av profetien var Jesu dåp (27 e.Kr.). Dette er grunnen til at Han begynte å forkynne, "Tidens fylde er kommet." Mark 1,15.

C. I dødsøyeblikket på korset, våren 31 e.Kr. roper Jesus ut, "Det er fullbrakt". Frelseren referer her klart og tydelig til forutsigelsene av sin død i Daniels 9. kapitel. De er som følger:

1. "Messias" ville bli "utryddet" eller korsfestet (vers 26).

2. Han ville gjøre "slutt på slaktoffer og grødeoffer" ved å dø for alle som Guds sanne Lam (vers 27; 1 Kor 5,7; 15,3).

3. Han ville "gjøre slutt på syndene" (vers 24).

Hans komme som Messias slik som profetien hadde forutsagt, nøyaktig til rett tid, beviser at alle datoene for hele den 490- og 2.300-årige profetien er riktige!

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top