Media Library »

Storacles

separator

En himmelsk modell

En himmelsk modell
Introduction
En himmelsk modell
Aldri før hadde Herren åpenbart så mektige tegn og under som når Han utfridde Israels barn fra slaveriet i Egypt. Plage etter plage falt ned over faraos rike, inntil han ble tvunget til å løslate slavene. Så delte Herren Rødehavet og ledet folket til frihet, mens fienden som forfulgte dem druknet bak dem. Etter at de gikk inn i ørkenen overrasket Gud sitt folk med å føre dem sydover — i motsatt retning av det lovede landet. Herren visste at før de ville være i stand til å motta arven sin, måtte de bli organisert og lære å stole på Ham. På reisen til Sinaifjellet så dekket Gud alle deres behov. Når de ble sultne fødde Gud dem med brød fra himmelen. Når de ble tørste frembrakte Herren kaskader av vann fra fjellet. Falt de i bakholdsangrep av fiender gav Herren dem mirakuløse seirer. Til slutt slo israelittene leir ved foten av det hellige fjellet. Der gjorde Gud noe som han ikke hadde gjort verken før eller siden. Han kunngjorde — i påhør av hele nasjonen — sin pakt, de ti bud. Etter at Herren verbalt hadde erklært sin lov, kalte Han Moses opp på Sinaifjellet for å gi ham den skrevne originalen i stein. Men Gud gav ham også noe annet. Mens Moses var 40 dager og 40 netter oppe på fjellet med Herren, fikk Moses detaljerte planer om hvordan de skulle bygge et transportabelt tempel for Gud. Det ville bli en liten modell av det virkelige tempelet i himmelen. Den unike strukturen skulle tjene som en tredimensjonal lekse for hele verden, vedrørende Guds plan om hvordan Han frelser oss fra synd.


1. Hva var det Gud ba Moses om å bygge, og hvorfor?

1. Hva var det Gud ba Moses om å bygge, og hvorfor?

2 Mos 25,8 De skal lage en helligdom for Meg, så Jeg kan bo iblant dem.


Svar:  ____________________

2. Hva forventet Gud at Hans folk skulle lære av helligdommen og tjenesten der?

2. Hva forventet Gud at Hans folk skulle lære av helligdommen og tjenesten der?

Sal 77,14 Din vei, Gud, er i helligdommen.


Svar:  ____________________

Merk:   Guds vei, eller plan for frelsen ble åpenbart i den jordiske helligdommen. Alt i helligdommen, og alt forbundet med dens tjeneste, var et symbol på noe som Jesus ville gjøre i sin frelsesplan. Vi kan ikke fullt ut forstå frelsesplanen før vi forstår helligdommen og dens tjeneste. Den var et stort, tredimensjonalt objekt som forklarte og lærte oss prosessen vedrørende frelsen.

3. Hvor fikk Moses tegningene av helligdommen?

3. Hvor fikk Moses tegningene av helligdommen?

2 Mos 25,40 Se til at du lager dem etter det mønsterbilde som ble vist deg på fjellet.


Svar:  ____________________

Merk:   Skissen over helligdommen, med alle nødvendige spesifikasjoner for byggingen, ble gitt til Moses på Sinaifjellet (Hebr 8,5). Dette skulle være en miniatyrmodell av Guds virkelige helligdom i himmelen.

Den første helligdommen, eller tabernaklet, var en elegant teltkonstruksjon (4,57 meter x 13,72 meter). Gud var tilstede der, og der ble de spesielle tempeltjenestene utført. Veggene ble bygget av planker av akasietre, reist på høykant, med sokler av sølv og gull utenpå treverket (2 Mos 26,15-19.29). Taket var laget av fire lag med tepper — lin, geitehår, rødfarget værskinn og delfinskinn (versene 1.7.14). Tabernaklet hadde to rom: Det Hellige (4,57m x 9,14m), og Det Aller Helligste (4,57m x 4,57m). Se ofte på skissen ovenfor når du går gjennom dette studiet.

4. Hvilke ting fantes i forgården?

4. Hvilke ting fantes i forgården?

A. 2 Mos 29,18 Og du skal la hele væren gå opp i røyk på alteret. Det er et brennoffer for Herren.

B. 2 Mos 30,18 Du skal også lage et kar av bronse, ... så skal du helle vann i det.


Svar:  ____________________

Merk:   Brennofferalteret (2 Mos 27,1-8) er der dyrene ble ofret. Det var lokalisert i forgården rett foran inngangen til helligdommen. Alteret
representerte Jesu kors. Offerdyrene representerte Jesus, det endelige offer (Joh 1,29). Vaskefatet (2 Mos 30,17-21; 38,8) var stort og av bronse, plassert mellom inngangen til helligdommen og brennofferalteret. Her vasket prestene hendene og føttene før de gikk inn i helligdommen, og før de ofret et brennoffer. Vannet representerte dåpen, renselse fra synd, og den nye fødsel.

5. Hvilke inventar var i Det Hellige?

5. Hvilke inventar var i Det Hellige?

4 Mos 4,7 På bordet med skuebrødene skal de bre et fiolett klede. ... Og skuebrødene skal ligge på det.

4 Mos 8,2 Når du setter opp lampene, skal de sju lampene gi lys rett foran lysestaken.

2 Mos 30,1 Du skal lage et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det.


Svar:  ____________________

Merk:   Skuebrødsbordet (2 Mos 25,23-30) representerte Jesus, det levende brødet (Joh 6,51). Den syvarmede lysestaken (2 Mos 25,31-40) representerte Jesus, verdens lys (Joh 9,5; 1,9). Oljelampene symboliserte Den Hellige Ånd (Sak 4,1-6; Åp 4,5). Røkofferalteret (2 Mos 30,1-8) representerer bønnene til Guds folk (Hebr 5,7).

6. Hva slags gjenstand var i Det Aller Helligste?

6. Hva slags gjenstand var i Det Aller Helligste?

2 Mos 26,34 Du skal sette nådestolen opp på Vitnesbyrdets ark i Det Aller Helligste.


Svar:  ____________________

Merk:   Den eneste gjenstanden i Det Aller Helligste (2 Mos 25,10-22) var paktens ark, en kiste av akasietre belagt med gull. På toppen av kisten var det to engler av massivt gull. Lokket på kisten ble kalt nådestolen (2 Mos 25,17-22), hvor Guds tilstedeværelse hvilte. Dette symboliserte Guds trone i himmelen, som på samme måte er plassert mellom engler (Sal 80,2; Jes 6,1.2).

7. Hva var inne i arken?

7. Hva var inne i arken?

2 Mos 25,21 Du skal sette nådestolen opp på arken, og i arken skal du legge Vitnesbyrdet som Jeg skal gi deg.

5 Mos 10,4.5 Og Han skrev på tavlene nøyaktig det samme som først var skrevet, De Ti Ord. ... Så snudde jeg meg og gikk ned fra fjellet. Tavlene la jeg i arken som jeg hadde laget. Og der er de, slik som Herren hadde befalt meg.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud nedtegnet pakten med sin egen finger på to steintavler, og disse ble plassert inne i paktkisten. Nådestolen var over dem, noe som tilkjennega at så lenge Guds folk bekjente og vendte seg bort fra syndene sine (Ordsp 28,13), ville nåde bli gitt dem gjennom blodet, som ble stenket på nådestolen av presten (3 Mos 16,15.16). Blodet representerte Jesu blod, som ble utgytt for å gi alle mennesker tilgivelse og renselse (Matt 26,28; Hebr 9,22).

8. Hvorfor var det nødvendig å ofre dyr i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten?

8. Hvorfor var det nødvendig å ofre dyr i den gammeltestamentlige helligdomstjenesten?

Hebr 9,22 Og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. Matt 26,28 For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.


Svar:  ____________________

Merk:   Ofring av dyr var nødvendig for å hjelpe mennesker til å forstå at uten at Jesu blod ble utgytt på korset, så ville tilgivelse vært umulig. Den sjokkerende sannheten er at syndens lønn er døden. Siden vi alle har syndet, skulle vi alle dø — og vi ville ha dødd, hvis ikke Jesus hadde ofret sitt perfekte liv ved å dø for oss, for å betale for våre synder. Synderen brakte frem sitt eget offerdyr og slaktet det med sine egne hender (3 Mos 1,4.5). Det var blodig og forferdelig og etterlot seg den klare sannheten at synden forårsaket Jesu død. Følgelig så de frem mot korset og frelsen, mens vi ser tilbake på korset og frelsen. Det finnes ikke noe annet grunnlag for frelse.

9. Når dyr ble ofret for synd, hva hendte da med selve synden?

9. Når dyr ble ofret for synd, hva hendte da med selve synden?

3 Mos 1,4.5 Så skal han trykke hånden sin mot hodet til brennofferet, og det skal bli tatt imot i hans sted så det er til soning for ham. Han skal slakte den unge oksen for Herrens åsyn.


Svar:  ____________________

Merk:   Når synderen la sin hånd på dyrets hode og bekjente sine synder, så ble syndene symbolsk overført til dyret. Dyret ble derfor funnet skyldig, og måtte ta dødsstraffen. Dette representerte Jesus som bærer våre synder.

10. Når et offerdyr ble ofret for hele forsamlingen, hva skjedde så med synden?

10. Når et offerdyr ble ofret for hele forsamlingen, hva skjedde så med synden?

3 Mos 4,17 Så skal presten dyppe fingeren i blodet og stenke det sju ganger for Herrens åsyn, rett foran forhenget.


Svar:  ____________________

Merk:   Presten stenket noe av blodet på forhenget inne i helligdommen, som symboliserte at synden ble overført fra folket til helligdommen. Når Jesus steg opp til himmelen etter sin død, ofret Han sitt blod (slik som oldtidens yppersteprest gjorde) for å vise at våre synder er tilgitt, når de blir bekjent i Jesu navn (1 Joh 1,9).

11. Hvilke to helligdomssymboler oppfylte Jesus for oss?

11. Hvilke to helligdomssymboler oppfylte Jesus for oss?

1 Kor 5,7 Vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus.

Hebr 4,14 Når vi da har en så stor Yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus tjener som offer for våre synder, og som vår himmelske yppersteprest, derfor utføres to mirakuløse ting for oss. Det første er en
fullstendig endring av livsførsel som er kalt den nye fødsel, med alle tidligere synder tilgitt (Joh 3,3-6; Rom 3,25). Det andre er kraft til å leve rettferdig i nåtid og fremtid (Tit 2,14; Fil 2,13). Disse to tingene gjør en person rettferdig, som betyr at et rett forhold eksisterer mellom personen og Gud. Det finnes ikke noen måte en person kan bli rettferdiggjort ved gjerninger (ved egen kraft), fordi rettferdiggjørelsen kommer fra den nåden som bare Jesus kan gi (Apg 4,12). Dette er rettferdiggjørelse ved tro, som er den eneste sanne rettferdiggjørelse.

12. Hvilke seks vidunderlige løfter gir Bibelen oss vedrørende rettferdigheten som Jesus tilbyr oss?

12. Hvilke seks vidunderlige løfter gir Bibelen oss vedrørende rettferdigheten som Jesus tilbyr oss?

1 Joh 1,9 Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.A. Han vil dekke over gamle synder og regne oss skyldfri (Jes 44,22; 1 Joh 1,9).
B. Jesus lover å gjenskape oss i Guds bilde (Rom 8,29).
C. Jesus gir oss lyst og kraft til å gjøre Guds vilje (Fil 2,13).
D. Jesus vil hjelpe oss til bare å gjøre de tingene som tilfredsstiller Gud (Hebr 13,20.21; 1 Joh 3,22).
E. Han fjerner dødsdommen over oss og gir oss kreditt for sitt eget syndfrie liv og forsonende død (2 Kor 5,21).
F. Jesus påtar seg ansvaret for å hjelpe oss til å være trofaste inntil Han kommer tilbake (Fil 1,6; Jud 24).


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus er klar til å oppfylle alle disse løftene i livet ditt. Er du klar? Knel ned og be Ham om å ta kontroll over livet ditt. Han vil ikke svikte deg.

13. Har en person en rolle å spille i det å bli rettferdiggjort?

13. Har en person en rolle å spille i det å bli rettferdiggjort?

Matt 7,21 Ikke alle som sier til Meg: "Herre, Herre," skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje.


Svar:  ____________________

Merk:   Ja, vår del er å gi våre hjerter og vår vilje over i Jesu hender og tillate ham å regjere i våre liv. Vi må stole på Ham ved å gi Ham full kontroll i våre liv. Mange tror at Jesus vil ta alle som bare bekjenner Hans navn til himmelen, uten hensyn til deres oppførsel. Men dette er ikke tilfelle og fører bare til evig død (Matt 7,14).

14. Hva skjedde på forsoningsdagen?

14. Hva skjedde på forsoningsdagen?

3 Mos 16,30 For på den dagen skal det gjøres soning for dere, så dere blir renset fra alle deres synder og dere kan være rene for Herrens åsyn.


Svar:  ____________________

Merk:   Forsoningsdagen var en seremoniell domsdag som fant sted en gang årlig i Israel (3 Mos 23,27). Hver synd måtte bekjennes og vendes bort fra. De som nektet ble på den dagen for alltid avskåret fra Israels leir (vers 29). På den dagen ble to geitebukker valgt ut. Den ene var Herrens bukk og den andre var syndebukken som representerte Satan (3 Mos 16,7.8). Herrens bukk ble slaktet og ofret for folkets synder (vers 9). Blodet ble tatt med inn i Det Aller Helligste, og stenket på og foran nådestolen (vers 14). Bare på denne spesielle forsoningsdagen gikk ypperstepresten inn i Det Aller Helligste. Det stenkede blodet (som representerte Jesu offer) ble akseptert av Gud og folkets bekjennende synder ble overført fra helligdommen til syndebukken, som deretter ble ledet ut i ørkenen og forlatt (versene 16.20.22). På denne måten ble helligdommen symbolsk renset fra folkets synder som gjennom året hadde blitt overført ditt av det stenkede offerblodet.

15. Varslet forsoningsdagen om en renselse av den himmelske helligdommen?

15. Varslet forsoningsdagen om en renselse av den himmelske helligdommen?

Hebr 9,23 Derfor var det nødvendig at etterligningene av de himmelske ting ble renset med slike offer, men de himmelske ting renses selv med bedre offer enn disse.


Svar:  ____________________

Merk:   Tjenesten på denne dagen pekte frem mot Jesu renselse av våre synder i den himmelske helligdommen. Han er vår formidler og mellommann, og er klar til å slette ut syndene til alle som vil utøve tro på Hans utgytte blod. Den gamle forsoningsdagen, likt det moderne Israels "Yom Kippur", pekte frem mot den endelige forsoningsdagen for planeten jorden. Den endelige forsoningen fører til den endelige dommen, som for alltid vil avgjøre syndespørsmålet i hver enkelts liv. Det neste studiet vil vise at Gud har forutsagt datoen for den himmelske domsstols begynnelse!

16. Er du villig til å plassere ditt liv helt og fullt i Jesu hender, slik at Han kan gjøre de miraklene som er nødvendig for å gjøre deg rettferdig?

16. Er du villig til å plassere ditt liv helt og fullt i Jesu hender, slik at Han kan gjøre de miraklene som er nødvendig for å gjøre deg rettferdig?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top