Media Library »

Storacles

separator

Landets hvile

Landets hvile
Introduction
Landets hvile
I begynnelsen ble vår verden skapt i perfekt balanse. Mennesker, dyr og planter levde i total harmoni. Men alt ble endret ved syndens inntredelse. Mennesker begynte å spise dyr, og dyr begynte å spise hverandre. Torner og tistler grodde frem både her og der. Syndens elendighet forringet til og med jordsmonnet. Gud sa til Kain: "Når du dyrker jorden, skal den ikke lenger gi deg sin grøde." 1 Mos 4,12. Dette er en av grunnene til at Herren befalte Israels barn å la åkerlandet hvile hvert syvende år (2 Mos 23,10.11). Det ville gi jordsmonnet en anledning til å gjenvinne sin vitalitet, og de fattige kunne spise av det som vokste opp av seg selv. De fleste av Guds folk ignorerte denne loven, eller ganske enkelt nektet å adlyde den. Så kom en dag med en redselsfull dom. Nebukadnesar, den babylonske kongen, kom til Judea og henrettet de som hadde gjort opprør mot ham. Andre ble bortført til byen Babylon, mens Israels land ble etterlatt i ruiner, "helt til landet hadde fått nyte sine sabbater. Alle dagene det lå øde, holdt det sabbat." 2 Krøn 36,21. Etter de 70 år i fangenskap dro de overlevende tilbake til Kanaan for å dyrke det lovede landet og gjenoppbygge Jerusalem. Snart vil Kong Jesus komme for å høste verden. Mange vil bli drept av glansen fra Hans komme og resten vil bli tatt med til Hans fantastiske kongerike. Deretter vil denne gamle, slitne planeten holde en 1.000-årig sabbat.


1. Hvilken begivenhet markerer begynnelsen på de 1.000 år?

1. Hvilken begivenhet markerer begynnelsen på de 1.000 år?

1 Tess 4,16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Åp 20,4.5 Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. Dette er den første oppstandelsen.


Svar:  ____________________

Merk:   De tusen år i Åp 20 blir ofte kalt tusenårsriket. Jesu annet komme og oppstandelsen av de rettferdige markerer begynnelsen på de 1.000 år. De hellige fra alle tidsaldre (beskrevet som "salig og hellig" i Åp 20,6) vil bli oppreist i den første oppstandelsen.

2. Hva annet vil skje i den første oppstandelsen?

2. Hva annet vil skje i den første oppstandelsen?

1 Kor 15,51.52 Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå.

Fil 3,21 Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme.

2 Tess 2,8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ... tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

Åp 16,18.20.21 Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene, hvert hagl veide omtrent en talent (omtrent 34 kg).

Åp 20,1.2 Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. ... Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år.


Svar:  ____________________

Merk:   Se 1.000-års diagrammet på side 6 for en oppsummering av hendelsene ved begynnelsen av de 1.000 år.

3. Hvem vil stå opp i den andre oppstandelsen, og når vil den finne sted?

3. Hvem vil stå opp i den andre oppstandelsen, og når vil den finne sted?

Joh 5,28.29 For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.

Åp 20,5 Men de andre døde (de ugudelige) ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.


Svar:  ____________________

Merk:   De ugudelige blir reist opp i den andre oppstandelsen, ved slutten av de 1.000 år.

4. Hvordan er tilstanden på jorden i de 1.000 år?

4. Hvordan er tilstanden på jorden i de 1.000 år?

Jes 24,1 Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate.

Jer 4,23-26 Jeg så på jorden, og se, den var uformet og tom. På himmelen var det ikke noe lys. Jeg så fjellene, og se, de skalv, ... det fantes ikke noe menneske mer, alle fuglene under himmelen hadde flyktet. Jeg så, og se, det fruktbare landet var en ødemark. Alle byene var revet ned framfor Herrens åsyn, framfor Hans brennende vrede.

Jer 25,33 På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem.


Svar:  ____________________

Merk:   Jorden vil bli fullstendig lagt i ruiner av jordskjelv og haglstormer som inntreffer ved Jesu annet komme. Den vil bli etterlatt i fullstendig mørke. Døde mennesker vil ligge spredd over hele jordens overflate, uten noen form for jamring, for ingen vil være i live. De rettferdige vil alle være i himmelen, og de ugudelige vil alle være døde. (Se tillegget "Avgrunnen".)

5. Hvor vil de frelste være i de 1.000 år, og hva vil de gjøre?

5. Hvor vil de frelste være i de 1.000 år, og hva vil de gjøre?

Joh 14,3 Skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

Åp 20,4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.

1 Kor 6,2.3 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? ...Vet dere ikke at vi skal dømme engler?


Svar:  ____________________

Merk:   I de 1.000 årene hvor de frelste vil være i himmelen, som deltagere i dommen, vil de ikke avgjøre hvem som blir frelst eller går fortapt. Det har Gud allerede gjort. De vil ganske enkelt få innblikk i Guds dom. "Dine rettferdige dommer er blitt åpenbart." Åp 15,4. Rettferdigheten i Guds straff for de fortapte vil bli erkjent, så vel som belønningen for de rettferdige (Åp 22,11.12). Denne fasen i dommen er til gagn for de hellige. For eksempel, la oss anta at du kommer til himmelen og oppdager at din kjære pastor ikke er der — derimot er der noen beryktede kriminelle! Du ville sannsynligvis trenge en forklaring. . Ved slutten av denne domsfasen, så vil alle være fullstendig overbevist om Guds rettferdighet, kjærlighet, og upartiske håndtering av det hele. De vil erklære: "For sanne og rettferdige er Hans dommer." Åp 19,2. (Se tillegget “Det 1.000-årige diagrammet".)

6. Hva vil skje ved slutten av de 1.000 år?

6. Hva vil skje ved slutten av de 1.000 år?

Sak 14,1.4.5.9 Se, Herrens dag kommer, ... På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det bliren meget stor dal. ... Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg. Herren skal være Konge over hele jorden.

Åp 21,2 Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.


Svar:  ____________________

Merk:   Ved slutten av de 1.000 år vil det nye Jerusalem, med de hellige, dale ned fra himmelen og lande der som Oljeberget nå står. Herren vil jevne ut terrenget, å lage en stor slette som landingsplass for byen.

7. Hvilken hendelse løser Satan fra fangenskapet?

7. Hvilken hendelse løser Satan fra fangenskapet?

Åp 20,5.7 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. ... Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel.


Svar:  ____________________

Merk:   Etter at de ugudelige er oppstått, vil Satan igjen være fri til å forføre og manipulere dem en kort stund.

8. Hva vil Satan gjøre når de ugudelige er stått opp?

8. Hva vil Satan gjøre når de ugudelige er stått opp?

Åp 20,8.9 Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringe de helliges leir og den elskede staden.


Svar:  ____________________

Merk:   Satan vil forføre menneskene til å tro at de ble urettferdig nektet adgang til himmelen, og at de sammen kan innta byen og overta kontrollen. Da de innser at de er utestengt fra den hellige byen, vil de ugudelige organisere et angrep for å innta det nye Jerusalem.

9. Hva er det som stopper alt i det avgjørende øyeblikket?

9. Hva er det som stopper alt i det avgjørende øyeblikket?

Åp 20,11.12 Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. ... Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.


Svar:  ____________________

Merk:   Guds trone vil med ett komme til syne i himlene over byen, og den siste fasen i dommen begynner. Stormangrepet på Guds by blir da øyeblikkelig stoppet. Bøkene vil bli åpnet, og hver persons liv vil passere revy foran dem. Alt bli åpenbart (Luk 12,2.3).

10. Hva vil skje etter at de ugudelige er dømt?

10. Hva vil skje etter at de ugudelige er dømt?

Rom 14,11 Så sant Jeg lever, sier Herren, for Meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud.

Fil 2,10.11 At i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Åp 19,1.2 Etter dette hørte jeg en kraftig røst av en stor skare i himmelen, som sa: ... sanne og rettferdige er Hans dommer.


Svar:  ____________________

Merk:   De ugudelige vil åpent innrømme at Gud har vært ærlig og rettferdig, og at Han har gjort alt for å prøve å frelse dem. Men de valgte åpent å avvise Ham for å kunne leve et selvisk liv i synd. Etter denne universelle tilståelsen vil syndens stridigheter for alltid være avgjort, og syndere vil nå bli tilintetgjort.

11. Hva hender så?

11. Hva hender så?

Åp 20,9 Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.

Åp 20,15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.


Svar:  ____________________

Merk:   Guds ild vil da falle ned over de ugudelige og danne en enorm ildsjø rundt Guds by. Denne ilden vil til slutt forvandle dem alle til aske (Mal 4,3). Djevelen vil ikke ha noen kontroll over denne ilden, som er kalt "helvete". Derimot vil også han og hans engler bli straffet i ilden, som forvandler dem til aske (Åp 20,10; Esek 28,18). Det er ingen oppstandelse fra denne ilden, som er kalt "den annen død" (Åp 20,14).

12. Etter at ilden er slukket, hva gjør da Gud for sitt folk?

12. Etter at ilden er slukket, hva gjør da Gud for sitt folk?

Jes 65,17 For se, Jeg skaper en ny himmel og en ny jord.

2 Pet 3,13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.


Svar:  ____________________

Merk:   Ved slutten av de 70 årene i Babylonsk fangenskap, så returnerte Israels barn tilbake til det lovede land og gjenoppbygde byen. Etter tusenårsriket, så vil de hellige se at Jesus skaper nye himler (atmosfære) og en perfekt ny jord, hvor synden aldri mer vil heve sitt stygge hode (Nah 1,9). Paradiset som Adam og Eva mistet på grunn av synden vil bli gjenopprettet i hele Edens herlighet. Fred, glede, kjærlighet og perfekt lykke vil hvile over Guds folk for alltid!

13. Hvor vil Gud og de rettferdige bo til slutt?

13. Hvor vil Gud og de rettferdige bo til slutt?

Åp 21,3 Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem.

Matt 5,5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.


Svar:  ____________________

Merk:   Både Gud Faderen og Gud Sønnen vil bo sammen med de hellige på den nye jord. Tenk over det — ha Gud til nabo!

14. Jesus sier:

14. Jesus sier: "Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere." Joh 14,2. Han har et hjem for deg i den hellige byen. Vil du akseptere Hans tilbud om evig liv slik at Han kan forberede deg for sitt kongerike?Svar:  ____________________


Tillegg

1.000-års diagrammet
Hendelser som begynner ved starten av de 1.000 år:

1. Jesus kommer for å hente sine hellige, og de rettferdige døde gjenoppstår.

2. De ugudelige blir drept ved Herrens komme, pluss ødeleggende jordskjelv og haglstormer.

3. De levende rettferdige blir forvandlet, og ført opp i luften for å møte Herren.

4. Skyen tar de rettferdige til himmelen.


Vilkår og begivenheter i de 1.000 år:

1. De hellige i himmelen deltar i dommen over de ugudelige.

2. Satan og hans engler er tvunget til å forbli på jorden som er i total ruin og mørke.

3. Ingen mennesker er i live på jorden.


Begivenheter ved slutten av de 1.000 år:

1. Jesus kommer til jorden med sine hellige, i det nye Jerusalem.

2. Satan løses for en kort stund.

3. De ugudelige står opp, Satan overtaler de ugudelige til å angripe den hellige byen.

4. De ugudelige dømmes og straffes av ilden fra himmelen som fortærer de fortapte.

5. Gud skaper en ny jord ut av asken til den rensede jorden.


Avgrunnen
Utrykket "avgrunnen" fra Åp 20,1 er ofte missforstått. Det er oversatt fra det greske ordet "abusos" som betyr avgrunn eller helvete. I det greske Gamle Testamentet, er dette ordet brukt med henvisning til en formløs mørk jord, slik den var før skapelsen. "Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate." 1 Mos 1,2. Ordet "abusos" er igjen brukt i Luk 8,31 for å illustrere tilstanden hvor demonene ikke hadde noen å besette eller manipulere.

Under de 1.000 årene er djevelen bundet av omstendighetene, "for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene." Åp 20,3. Det er ikke noen å forføre! Når Jesus kommer så blir alle de ugudelige drept, og de rettferdige blir tatt til himmelen. Dermed er Satan og hans engler bundet til denne jorden uten noen å friste. I 1.000 år vil de vandre rundt og beskue fruktene av sitt opprør. Aldri tidligere har noen lenke noengang blitt smidd med større smertelig erfaring. Det er på denne måten at Satan og hans engler er bundet. "De skal samles sammen som fanger i fangehullet. De skal stenges inne i fengsel. Etter mange dager skal de få sin gjengjeldelse." Jes 24,22.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top