Media Library »

Storacles

separator

Livets elv

Livets elv
Livets elv
Naaman var en djerv, rik og berømt kommandant i den syriske arme, men han var spedalsk. Dette var den mest fryktede sykdommen på bibelsk tid. Spedalskhet betydde isolasjon fra kjære, og en langsom og fryktet død. En hebraisk slavekvinne som jobbet i Naamans hus sa at hvis hennes herre bare ville gå til den israelske profeten Elisja, så ville han helbrede Naaman for hans spedalskhet. Villig til å gripe ethvert håp, reiste Naaman til Israel. Sammen med ham var en liten gruppe personlige livvakter, samt gaver som betaling for en mirakuløs helbredelse. Da kongen endelig stod foran det beskjedne huset til profeten, så ville ikke Elisja komme ut. Isteden sendte han tjeneren sin med den enkle beskjeden: "Gå og bad deg i Jordan sju ganger, så skal kjøttet ditt bli godt igjen, og bli rent." 2 Kong 5,10. Profetens pålegg om å vaske seg hintet om at han var skitten! Å bli fortalt at han skulle vaske seg syv ganger — og de i en skitten elv ble for mye for den stolte syriske generalen. I sinne snudde Naaman hesten sin rundt og begynte å ri hjem. For å nå Damaskus måtte Naaman ri langs Jordanelven. Mens han red langs elvebredden nødet Naamans tjenere ham til å prøve profetens råd. Dermed stoppet han hesten, steg av, og la til side rustningen som dekket bevisene på hans spedalskhet. Naaman gikk sakte ned i Jordans vann. Seks ganger dukket han seg uten noe resultat, men da han kom opp den syvende gangen var spedalskheten borte! Huden hans var så ren og sunn som på en baby. På samme måte som Naaman erfarte helbredelse kan også du få erfare en helbredende ny fødsel!


1. Hvilken nytestamentlig profet brukte Jordanelven til dåp eller renselse?

1. Hvilken nytestamentlig profet brukte Jordanelven til dåp eller renselse?

Matt 3,1.5.6 I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Da drog Jerusalem, hele Judea og hele Jordan-landet ut til ham og ble døpt av ham i Jordan.


Svar:  ____________________

Merk:   Evangelienes historier berører ofte temaet dåp. Dette er åpenbart en viktig sak for Jesus (Matt 28,18.19).

2. Hvilken bibelsk seremoni symboliserte en

2. Hvilken bibelsk seremoni symboliserte en "renselse" fra syndens spedalskhet?

Apg 22,16 Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller Herrens navn.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelens forordning vedrørende dåp symboliserer renselsen av synd fra en persons liv, så vel som den nye fødsel.

3. I henhold til Bibelen, hvor mange forskjellige typer av dåp er akseptabelt?

3. I henhold til Bibelen, hvor mange forskjellige typer av dåp er akseptabelt?

Ef 4,5 det er én Herre, én tro, én dåp.


Svar:  ____________________

Merk:   Minst 15 forskjellige seremonier blir i dag kalt dåp, men i henhold til Bibelen finnes det bare en sann dåp.

4. Hva betyr ordet

4. Hva betyr ordet "dåp"?

Kol 2,12 Begravet med Ham i dåpen og i den ble dere også oppreist med Ham ved troen på Guds makt, Han som oppreiste Ham fra de døde.


Svar:  ____________________

Merk:   Det greske ordet for "dåp" betyr "neddykking", "dykke under", eller "senke". En person har ikke blitt døpt før han har blitt fullstendig neddykket, eller begravd, i vannet. Det greske ordet for "stenke" eller "helle" er aldri brukt i forbindelse med dåp.

5. Jesus er vårt eksempel. Hvordan ble Han døpt?

5. Jesus er vårt eksempel. Hvordan ble Han døpt?

Mark 1,9.10 Jesus kom ... og ble døpt av Johannes i Jordan. Og med det samme Han kom opp fra vannet, så han himmelen dele seg.


Svar:  ____________________

Merk:   Johannes døpte Jesus ved neddykking i den samme elven som Naaman ble renset fra sin spedalskhet. Legg merke til at de var i elven, (ikke på elvebredden) og at Jesus steg "opp av" vannet. Dette var grunnen til at Johannes døpte i "Ainon nær Salim, fordi det var mye vann der." Joh 3,23. Kristne skal følge Jesu eksempel (1 Pet 2,21), som ble døpt ved neddykking for "å oppfylle all rettferdighet." Matt 3,15.

6. Hvordan døpte Filip den etiopiske hoffmannen?

6. Hvordan døpte Filip den etiopiske hoffmannen?

Apg 8,38.39 Både Filip og hoffmannen gikk ned i vannet, og han døpte ham. Da de kom opp av vannet, tok Herrens Ånd Filip bort, slik at hoffmannen ikke så ham lenger.


Svar:  ____________________

7. Hvilke andre sannheter er symbolisert av dåpen?

7. Hvilke andre sannheter er symbolisert av dåpen?

Rom 6,4 Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv.


Svar:  ____________________

Merk:   Dåpen symboliserer Kristi død, begravelse, og oppstandelse. Først døden fra synd, så begravelsen av det gamle syndige livet i vann, og til slutt oppstandelse fra vannet til et nytt liv. Dåp ved neddykking passer perfekt til denne symbolismen. Det syndige livet dør, deretter et kort opphold av åndedrett mens dåpskandidaten lener seg bakover i vannet inntil hele kroppen er dekket, eller begravd under vannet. Så blir personen reist opp av vannet, tar et nytt åndedrag som en nyfødt baby, for så å leve et fullstendig nytt liv, som symboliserer oppstandelsen. Ingen annen form for dåp passer Bibelens symbolikk. Noen sier at de holder søndag til ære for oppstandelsen, men denne praksisen er aldri nevnt i Bibelen.

8. Hvor viktig er dåpen?

8. Hvor viktig er dåpen?

Mark 16,16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Joh 3,5 Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.


Svar:  ____________________

Merk:   Skriften er helt tydelig på at dåp er nødvendig. Imidlertid, når dåp er umulig, slik som det var for røveren på korset, så tilregner Jesus den personen sin dåp (Matt 3,15).

9. Hvilket bilde bruker Paulus om dåpen?

9. Hvilket bilde bruker Paulus om dåpen?

Gal 3,27 For så mange av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.


Svar:  ____________________

Merk:   Dåpen kan også sammenlignes med ekteskapsseremonien. Bibelen sier: "For din Skaper er din ektemann, hærskarenes Herre er Hans navn." Jes 54,5. Som en kvinne som tar sin ektemanns navn ved vielsen, tar de kristne navnet til Kristus — for deretter å bli kalt kristne. Begge seremoniene må være basert på kjærlighet og forpliktelser hvis de skal være meningsfulle. Dåpen er viktig for det kristne livet slik som vielsen er for ekteskapet.

10. Hvilken befaling gav Jesus til sitt folk rett før sin himmelfart?

10. Hvilken befaling gav Jesus til sitt folk rett før sin himmelfart?

Matt 28,19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.


Svar:  ____________________

Merk:   Peter fulgte dette budet på pinsefestens dag da han sa til det angrende folket: "Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn." Apg 2,38.

11. Hva bør gå forut for dåpen?

11. Hva bør gå forut for dåpen?

Apg 2,38 Da sa Peter til dem: "Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.

A. Forstå Jesu lære (Matt 28,19.20). B. Tro alt Jesus lærte (Mark 16,16). C. Angre alle synder (Apg 2,38). D. Tro med hele ditt hjerte (Apg 8,37). E. Avstå fra synd (Luk 3,7.8; Rom 6,5.6). F. Akseptere Kristus som din personlige Frelser, og erfare den nye fødsel (2 Kor 5,17; Joh 3,3.5).


Svar:  ____________________

Merk:   Siden en baby ikke kan forholde seg til noe av det ovenstående, så er det opplagt at det ikke er bibelsk å døpe et barn før det er gammelt nok til å forstå evangeliet.

12. Hvor kommer alle de falske etterligningene av dåpen fra?

12. Hvor kommer alle de falske etterligningene av dåpen fra?

Mark 7,8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter.


Svar:  ____________________

Merk:   Dåp ved neddykking var den eneste formen for dåp som ble praktisert i den bibelske tidsalder, samt i århundrer etter korset. Men så introduserte villfarne menn andre former for dåp av bekvemmelighetsgrunner. Således ble Guds hellige dåpsseremoni forvrengt, og den rike symbolske betydningen mørklagt.

13. Hva sier Bibelen om de som setter menneskers lærdommer fremfor Guds sannhet?

13. Hva sier Bibelen om de som setter menneskers lærdommer fremfor Guds sannhet?

Matt 15,9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.

Gal 1,8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!


Svar:  ____________________

14. Men erstatter ikke Den Hellige Ånds dåp, dåpen ved neddykking?

14. Men erstatter ikke Den Hellige Ånds dåp, dåpen ved neddykking?

Apg 2,38 Da sa Peter til dem: "Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.


Svar:  ____________________

Merk:   Legg merke til at mens Peter talte (Apg 10,44-48), så falt Den Hellige Ånd på alle tilhørerne, hvorav mange ennå ikke var blitt døpt. Men siden de allerede hadde mottatt Den Hellige Ånds dåp befalte Peter at de også skulle døpes av vann.

15. Kan gjendåp noen gang være passende?

15. Kan gjendåp noen gang være passende?

Apg 19,2-5 Da sa de til ham: "Vi har ikke engang hørt at det finnes en Hellig Ånd." Og han sa til dem: "Hva ble dere da døpt med?" De sa: "Med Johannes' dåp." Da sa Paulus: "Johannes døpte med omvendelsens dåp. Og han sa til folket at de skulle tro på Ham som skulle komme etter ham, det er: på Kristus Jesus." Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.


Svar:  ____________________

Merk:   En dag da Paulus talte i Efesus, så fant han 12 menn som hadde blitt døpt av døperen Johannes, men som aldri hadde hørt om Den Hellige Ånd. Etter å ha mottatt dette viktige nye lyset ble de gjendøpt. På samme måte, hvis en person fullstendig har mistet sin kristne erfaring, burde han bli gjendøpt når han vender tilbake til Herren. Gjendåp er også riktig hvis en person ikke ble døpt etter den bibelske metoden, skjønt da er det egentlig ikke snakk om en repetisjon, for det er bare en bibelsk måte å gjøre det på.

16. Er dåpen forbundet med å gå inn i en menighet?

16. Er dåpen forbundet med å gå inn i en menighet?

Apg 2,41 De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring tre tusen sjeler lagt til de andre.

Apg 2,47 Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten.

Kol 3,15 Den ble dere også kalt til i ett legeme.

Kol 1,18 Han er hodet for legemet, menigheten.

1 Kor 12,13 For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme.


Svar:  ____________________

Merk:   Skriften etterlater ingen tvil. Alle Guds folk er kalt til å være deler av en kropp, som er menigheten, og vi går inn i den ved dåpen. Etter fødselen må en baby plasseres hos en familie for oppfostring, beskyttelse og vekst.

17. Hvis jeg avviser dåp, hvem sitt råd avviser jeg da?

17. Hvis jeg avviser dåp, hvem sitt råd avviser jeg da?

Luk 7,30 Men fariseerne og de lovlærde forkastet Guds råd for dem, og de lot seg ikke døpe av ham.


Svar:  ____________________

18. Hva sa Gud Faderen når Jesus ble døpt?

18. Hva sa Gud Faderen når Jesus ble døpt?

Mark 1,9.11 Det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Da lød en røst fra himmelen: "Du er Min Sønn, Den Elskede, i Deg har Jeg velbehag."


Svar:  ____________________

Merk:   Når ett av Guds barn angrer på sine synder og blir døpt, er det glede hos Gud.

19. Ønsker du å starte forberedelsene til det hellige dåpsritualet slik at Gud kan si om deg,

19. Ønsker du å starte forberedelsene til det hellige dåpsritualet slik at Gud kan si om deg, "Du er min elskede sønn (eller datter), i hvem jeg har velbehag"?Svar:  ____________________


Tillegg

Dåpens modell
Jesus ble ikke døpt fordi Han trengte renselse fra synd, for Han var syndfri (1 Pet 2,22). Det var grunnen til at døperen Johannes ble så forbløffet da Jesus kom til jordanelven for å bli døpt av ham. Johannes sa: "Jeg trenger å bli døpt av Deg, og så kommer Du til meg?" Matt 3,14.

Så hvorfor ble Jesus døpt? Det er to hovedgrunner. For det første ble Han døpt som stedfortreder for de som ikke var i stand til å bli døpt selv. Noen ganger når mennesker aksepterer Herren i fengsler eller på sykehus, kan omstendighetene gjøre det umulig for dem å bli døpt. Da gir Jesus dem kredit for sin egen dåp. Røveren på korset var et eksempel på dette (Luk 23,43).

For det andre ble Jesus døpt som et eksempel som vi skulle etterfølge (1 Pet 2,21). Matt 3,16 og 17 sier: "Da Jesus var blitt døpt, kom Han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for Ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over Ham. Og se, fra himmelen lød en røst som sa: Dette er Min Sønn, Den Elskede, i Ham har Jeg velbehag."

"Himmelen åpnet seg" = Vi får tilgang til Gud.

"Han så" = Våre åndelige øyne åpnes, og vi får en ny forståelse og oppfatning.

"Guds Ånd" = Vi gjenkjenner Hans ledelse.

"Fare ned som en due" = Fred strømmer inn i våre hjerter.

"Fra himmelen lød en røst" = Vi begynner å høre den stille, myke røsten.

"Min Sønn, Den Elskede" = Vi er adoptert inn i Hans kongelige familie og blir borgere av et nytt land.

"Har Jeg velbehag" = Gud gir oss fullstendig aksept og tilgivelse.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top