Media Library »

Storacles

separator

Mursteiner uten halm

Mursteiner uten halm
Introduction
Mursteiner uten halm
Før Moses kom frem for kongen i Egypt for å be om frihet for Israels barn, så møtte han og broren Aron de undertrykte lederne for Israel. I løpet av dette møtet oppfordret Moses og Aron folket til å innvie seg til Herren, og de fortalte dem at Gud, med mektig hånd, ville frelse dem fra slaveriet. Israelittene hadde arbeidet syv dager i uken for å kunne utføre det tunge arbeidet for egypterne. Etter dette møtet med Moses bestemte de seg for å begynne å hvile igjen hver syvende dag. Dette er grunnen til at den rasende faraoen senere sa til Moses og Aron: "Dere lar dem hvile fra tvangsarbeidet." 2 Mos 5,5. (Det hebraiske ordet for "hvile" brukt her er "shabath." Det betyr "for å holde sabbat.") Den sinte kongen visste at han måtte gjøre noe drastisk for å holde denne nasjonen av slaver under kontroll, og bestemte derfor å tynge dem ned med arbeid for å presse både Gud og tilbedelse ut av deres tanker. Han sa: "Dere skal ikke lenger gi folket halm til å lage murstein av, slik som før. La dem selv gå og sanke halm! Dere skal kreve det samme antall murstein av dem som de laget før. Dere skal ikke slå av på det." 2 Mos 5,7.8. Som på Moses tid er nå Gud i ferd med å gjøre store ting for sitt folk. Snart vil de bli utfridd fra syndens slaveri og reise til det himmelske Kanaan. Og igjen prøver Gud å føre tankene til sitt folk mot viktigheten av sabbatshvilen.


1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?

1. Laget Gud sabbatshvilen bare for Israelittene?

Mark 2,27 Og Han sa til dem: Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld..


Svar:  ____________________

Merk:   Når Jesus sier at sabbaten ble til for menneskets skyld, så betyr ordet "mennesket" hele "menneskeheten" — for alle folk, til alle tider, overalt.

2. Når etablerte Gud sabbaten?

2. Når etablerte Gud sabbaten?

1 Mos 2,1.3 Slik ble himmelen og jorden og hele deres hær fullført. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og formet.


Svar:  ____________________

Merk:   Sabbaten ble etablert ved slutten av skapelsesuken.

3. Hvilken dag i uken er sabbat?

3. Hvilken dag i uken er sabbat?

1 Mos 2,2.3 På den sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den.


Svar:  ____________________

Merk:   Tre ganger i 1 Mosebok kapitel 2 sier Gud at Han helliget den syvende dagen som avslutning på skapelsesuken. Når Han “helliget” den så betyr det at “Han satte den til side for hellig bruk”. Gud skapte sabbaten som en 24-timers tidsperiode, fordi tid er nødvendig for å oppnå et ekte kjærlighetsforhold til Jesus. Djevelen, i likhet med farao i Egypt, ønsker å oppholde oss med så mye arbeid at vi ikke tenker på Gud. Fordi Gud visste hvor opptatt mennesker i endetiden ville være, satte Gud tilside 24 spesielle timer ukentlig for å bruke sammen med sitt folk for å bli kjent med dem. Han har gjort denne ukentlige avtalen med deg. Ikke utebli fra møtene med Ham.

4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?

4. Hvordan har Gud demonstrert viktigheten av sin hellige dag sabbaten?

2 Mos 20,8-11 Husk på hviledagen så du holder den hellig ... Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.


Svar:  ____________________

Merk:   2 Mos 20,8-11 er det fjerde budet i Guds lov. Ved å gjøre sabbaten til et av Hans ti bud, demonstrerte Han dens viktighet. Vers 10 sier: “sabbat for Herren din Gud.” Bare det fjerde budet begynner med ordet “husk”, som indikerer at Gud visste at menneskene ville glemme dette. Brudd på Guds ti-budslov er synd (1 Joh 3,4). Jesus døde for å frelse sitt folk fra deres synder, eller lovbrudd (Matt 1,21).

5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?

5. Hvilke to verdifulle ting sier Gud at sabbaten er et tegn på?

2 Mos 31,17 Den (sabbaten) er et tegn mellom Meg og Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden.

Esek 20,12 Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem.


Svar:  ____________________

Merk:   Gud sier at sabbaten er et tegn, eller merke, på Hans makt som Skaper og Gjenløser. I Åp 14,6-14, gir Gud tre viktige budskap som skal bli forkynt "for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk." Vers 6. Det første budskapet finner vi i vers 7: "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!" Denne appellen om å vende tilbake til sann tilbedelse er tatt direkte fra det fjerde budet: "For på seks dager dannet Herre himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen." 2 Mos 20,11.

6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?

6. Hvilken dag holdt Jesus hellig?

Luk 4,16 Så kom Han til Nasaret, hvor Han hadde vokst opp. Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus er vårt eksempel (1 Pet 2,21) i alt, inkludert sabbatshelligholdelse, som var Hans tradisjon. En "tradisjon" er en regelmessig vane. Kristne skal følge Hans eksempel (1 Joh 2,6).

7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?

7. Hvilken vane hadde Paulus på sabbaten?

Apg 17,2 Paulus gikk inn til dem, slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra Skriftene.

Apg 18,4 Og hver sabbat samtalte han i synagogen og overbeviste både jøder og grekere.


Svar:  ____________________

Merk:   Paulus hadde også for vane å holde syvendedags sabbaten hellig.

8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?

8. Hadde apostlene også møte med hedningene på sabbaten?

Apg 13,42 Da så jødene gikk ut av synagogen, bad hedningene inntrengende om at disse ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.


Svar:  ____________________

Merk:   Ved en annen anledning møttes disiplene på sabbaten ved elvebredden med en gruppe hedenske kvinner, fordi byen ikke hadde noen synagoge (Apg 16,13).

9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde for deres synder?

9. Mente Jesus at Hans folk skulle holde sabbaten etter at Han døde for deres synder?

Matt 24,20 Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus forkynner her Jerusalems fall, som Han visste ville finne sted i året 70 e.Kr. (omtrent 40 år senere). Men Han sa at de skulle be om at de ikke måtte flykte fra den invaderende hæren på sabbaten. Det er tydelig at Jesus forventet at Hans folk skulle holde sabbaten hellig lenge etter sin død.

10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags sabbat hellig?

10. Lærer Bibelen at Hans endetidsfolk også ville holde Hans syvendedags sabbat hellig?

Åp 12,17 Og dragen (djevelen) ble rasende på kvinnen (menigheten), og han gikk for å føre krig mot de andre (resten) av hennes ætt (barn), dem som holder Guds bud.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.

Åp 22,14 Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.


Svar:  ____________________

Merk:   Skriftstedene ovenfor refererer helt klart til Guds endetidsmenighet, og hvert sitat bekrefter tydelig at Guds endetidsmenighet holder Guds bud, som selvfølgelig inkluderer det fjerde budet, sabbaten.

11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?

11. Vil alle de frelste i himmelen holde sabbaten?

Jes 66,22.23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ... ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.


Svar:  ____________________

Merk:   Bibelen sier at alle de frelste gjennom alle tider vil sammen holde Guds sabbat i himmelen og på den nye jord.

12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?

12. Kan vi være sikre på at den nåværende syvende dagen i uken (lørdag) er den samme sabbaten som Jesus holdt hellig?

Luk 23,54-24,1 Den dagen var forberedelsesdagen, og sabbaten nærmet seg. ... Så vendte de tilbake og gjorde i stand krydder og velduftende oljer. De hvilte på sabbaten slik budet sier. Men på den første dagen i uken, ... kom kvinnene til graven.


Svar:  ____________________

Merk:   Jesus ble korsfestet på fredag (beredelsesdagen), dagen før sabbaten (Mark 15,42). Jesus hvilte i graven på sabbaten, i harmoni med loven (Luk 23,56), for så å oppstå på den første dagen — dagen etter sabbaten (Mark 16,1-6). Kristne verden over feirer fortsatt denne dagen som påskesøndag. Bibelen viser tydelig at sabbaten var dagen etter fredag og dagen før søndag. Det er lett å identifisere denne ukedagen på hvilken som helst kalender. (Se tillegget kalt "Hva ordlisten sier" og "Har ikke kalenderen blitt forandret?")

13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?

13. Tillater Gud at noen endrer Hans hellige dag?

Ordsp 30,5.6 Alt Guds ord er rent. ... legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner.


Svar:  ____________________

Merk:   Rett før Gud gav de ti bud, som beskrevet i 5 Mosebok kapitel 5, så advarte Han tydelig at ingen skulle "legge til" eller "trekke fra" noe fra dem. (5 Mos 4,2). Derimot skulle de ble holdt nøyaktig slik som Han ga dem. Gud velsignet sin sabbat (2 Mos 20,11), og når Han velsigner noe, så er det velsignet for alltid (1 Krøn 17,27). Gud sier: "Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre." Sal 89,35. Villfarne menn innrømmer at de har endret Guds hellige sabbat til søndag. Gud vil ikke akseptere menneskers lære så lenge Han har gitt oss Bibelen som vår veileder.

14. Når begynner og ender sabbaten?

14. Når begynner og ender sabbaten?

3 Mos 23,32 Fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat.

Mark 1,32 Om kvelden, da solen var gått ned.


Svar:  ____________________

Merk:   Sabbaten starter ved solnedgang fredag og ender ved solnedgang lørdag.

15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?

15. Hvilken dag er Herrens dag i Åpenbaringen 1,10?

2 Mos 20,10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.

Jes 58,13 Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min hellige dag.

Mark 2,28 Derfor er Menneskesønnen også Herre over sabbaten.


Svar:  ____________________

Merk:   I både Det Gamle og Det Nye Testamentet kaller Gud sabbaten Herrens dag. Han advarer bestemt at folk må vokte seg fra å synde ved overtredelse av Hans hellige sabbat (Jes 58,1.13). Gud erklærer at Hans hellige sabbat gjelder alle mennesker (Jes 56,2-7) Bibelen refererer aldri til søndag som Herrens dag. Den er ganske enkelt en av ukens seks virkedager (Esek 46,1). Det er alt den noen gang har vært.

16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?

16. Hvilke velsignelser er knyttet til sabbatsbudet?

Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

2 Mos 33,14 Mitt Åsyn skal gå med deg, og Jeg skal føre deg til hvile.

Hebr 4,5 Komme inn til Min hvile.


Svar:  ____________________

Merk:   Hvert og ett av de ti bud har en åndelig betydning. Noen kristne legalister fokuserer på lovens bokstav, og overser det åndelige ved loven. Jesus ønsker at vi skal gjøre begge deler for å opprettholde balansen (Matt 5,21.22.27.28). Bibelen bruker ofte ordet "hvile" som referanse til frelsen. Hebr 4,1.4.9.10 sier at de som virkelig har blitt ført til "hvilens" forvandling, og som adlyder i Kristus, vil holde syvendedags sabbaten som et symbol på den kristne hvilen.

17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære?

17. Fordi Jesus har gitt sabbaten som et tegn på sin makt til å skape og helliggjøre, ønsker da du å begynne med å motta denne hellige dagens velsignelser ved å holde den til Hans ære?Svar:  ____________________


Tillegg

Hva ordlisten sier
Slå opp de følgende opptegnelser i nesten enhver ordliste, og legg merke til hva du finner:

Lørdag (substantiv) den syvende og siste dagen i uken (i Norge og noen øvrige land i Europa ble lørdag endret til den sjette dagen i uken og søndag innsatt som den syvende fra 1. januar 1972, men dette har ikke endret ukedagenes rekkefølge). De aller fleste land i verden har fortsatt lørdag som den syvende og siste ukedagen.

Syvende-dags (adjektiv) om den syvende dagen (lørdg).

Søndag den første dagen i uka.

Den første dagen søndag.

Har ikke kalenderen blitt forandret?
Kalenderen ble endret en gang i oktober 1582, men den endret ikke rekkefølgen på den ukentlige syklusen. Ti datoer ble utelatt fra
kalenderen etter 4. oktober 1582. Det som ville ha blitt fredag den 5. ble fredag den 15. Det skjematiske oppsettet under vil hjelpe deg til å synliggjøre endringen. Du vil se at den ikke endret rekkefølgen på ukedagene.

OKTOBER 1582

Søn.Man.Tir.Ons.Tor.Fre.Lør.
 12341516
17181920212223
24252627282930
31      

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top