Media Library »

Storacles

separator

Årtusenenes mann

Årtusenenes mann
Introduction
Årtusenenes mann
Det mektige Babylonske riket var overdådig og prangende, men allikevel så funderte kong Nebukadnesar fra sin kongelige seng på rikets fremtid. Hvor lenge ville denne gylne æraen vare, og hvordan ville det gå med hans mektige imperium når han var borte? Med disse turbulente spørsmålene i tankene falt han endelig i søvn. Den natten fremstod en livaktig statue av en mann, sammensatt av flere metaller, i et panorama av farger som var ulikt alt annet som han hadde erfart. Med ett byks var han ute av sengen og mens det dekorerte sengeteppet ble slengt til side ropte han til livvaktene sine: ”Tilkall alle magikere og astrologer umiddelbart. Jeg må få vite tydningen av denne drømmen!” Kongens vise menn ble kommandert ut og ført frem for den frustrerte monarken, og kongen sa til dem: «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» Dan 2,3. En av de falske profetene utbrøt umiddelbart: «Fortell tjenerne dine drømmen, så skal vi fortelle deg tydningen.» Men som det så ofte skjer med drømmer, så hadde detaljene allerede blitt ganske tåkelagt i Nebukadnesar’s sinn. Disse mennene hadde hevdet at de hadde guddommelig innsikt, men kongen var begynt å dra i tvil deres evner i så måte. Følgende ville være den perfekte test: «Hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver og stor ære av meg,» sa kongen til sine rådgivere, «men hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husene deres skal legges i grus!» Magikerne og astrologene hadde ikke noe annet valg enn å innrømme at de var maktesløse i å tyde kongens drøm uten først å ha hørt denne. Rasende over disse hyklerne befalte kongen at alle Babylons vismenn skulle samles for å henrettes. Imidlertid hadde Herren fortsatt en person i Babylon som kunne forklare drømmen om den gigantiske årtusenets statue.


1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

1. Hvorfor ga Gud den babylonske kongen denne drømmen?

Dan 2,28 Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter, og Han har gjort kjent for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager.


Svar:  ____________________

Merk:   I denne drømmen om statuen av forskjellige metaller åpenbarte Gud fremtiden gjennom de kommende årtusener, og viste fremvekst og fall av alle verdensriker som ville ha direkte påvirkning for Hans folk.

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

2. Når kongens rådgivere sviktet i å åpenbare og forklare drømmen, hva var da Nebukadnesars befaling?

Dan 2,12 På grunn av dette ble kongen ... Han gav befaling om å utrydde alle de vise mennene i Babylon.


Svar:  ____________________

Merk:   Babylons astrologer og magikere hevdet å ha overnaturlige krefter, men når de ikke kunne åpenbare drømmen for kongen, viste de seg som kraftløse hyklere. Hvis kongen hadde husket drømmen, ville de ganske enkelt ha produsert en oppdiktet tydning. I sinne befalte Nebukadnesar at alle vismennene skulle drepes — til og med de som ikke var tilstede. Blant de som ikke var tilstede ved det første møtet med kongen, var en gudfryktig fange med navnet Daniel, som nylig hadde blitt opplært til tjeneste for kongen.

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

3. Når Daniel fikk høre om dødsdekretet, hva ba han da kongen om, og hva fortalte han sine venner?

Dan 2,16 Så gikk Daniel inn og bad kongen om å gi ham tid, så han kunne forklare tydingen for kongen.

Dan 2,17-18. Deretter gikk Daniel til huset sitt og gjorde beslutningen kjent for vennene sine, Hananja, Misjael og Asarja, for at de skulle søke barmhjertighet fra himmelens Gud når det gjaldt denne hemmeligheten.


Svar:  ____________________

Merk:   Daniel ba kongen om litt tid og lovte at han ville åpenbare drømmen og dens tydning. Kongen, som fortsatt var desperat etter å få vite betydningen av sin drøm, imøtekom Daniels bønn. Så henvendte han og vennene hans seg til den eneste Kilden som kunne åpenbare kongens drøm. De bad til himmelens Gud.

4.  Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

4. Når Herren åpenbarte drømmen for Daniel, til hvem ga da Daniel ære og pris?

Dan 2,23.23 Jeg takker og priser Deg, mine fedres Gud. ... Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter.


Svar:  ____________________

Merk:   Tilblivelse og fall av verdensriker kan se ut som menneskers verk, men Daniels bønn og lovprising åpenbarer tydelig en sentral guddommelig inngripen. Ingenting skjer som Gud ikke allerede er klar over, og har tillatt. Noen ganger forstår vi kanskje ikke hva som skjer i verden i dag, eller hvorfor, men det er en trøst at Gud fortsatt styrer. Bare Daniel kunne åpenbare drømmen for kongen, men han gir tydelig æren til Han som har åpenbart drømmen for ham — himmelens Gud.

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

5. Hvilke to objekter var det Daniel sa at kongen hadde sett i sin drøm?

Dan 2,31 Du så, konge, og se! Det var en stor billedstøtte!

Dan 2,34 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender.


Svar:  ____________________

Merk:   Det første som kongen så var en stor statue laget av følgende materialer:

1. Hodet var av gull.
2. Brystet og armene var av sølv.
3. Magen og lårene var av bronse.
4. Leggene var av jern.
5. Føttene var av jern og leire.

Deretter så kongen en stein som hadde blitt revet løs uten hender. På dette tidspunktet, utenfor enhver tvil, satt kong Nebukadnesar som trollbundet på kanten av sin trone. Daniel hadde gjenfortalt drømmen nøyaktig slik som Gud hadde åpenbart for ham. Nå ventet kongen i spenning på å få høre tydningen. Daniel gikk over til å legge frem tydningen slik som Herren hadde åpenbart det for ham, og vi
gjør vel i å motta den slik som Han har åpenbart. Den eneste sikre måten å tolke Bibelen og profetier på, er å la Bibelen forklare seg selv.

6. Hva representerer hodet av gull?

6. Hva representerer hodet av gull?

Dan 2,38. Du er dette hodet av gull.


Svar:  ____________________

Merk:   Kongen ble ansett som rikets overhode. Dette er grunnen til at Nebukadnesar representerte Babylon, imperiet som profetien begynner med. Neo-Babylon regjerte verden fra 612 – 539 f.Kr. som et av de mektigste riker i oldtiden — ett som tydelig kunne bli beskrevet som hodet av gull. Legg merke til at profetien starter på Daniels tid.

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

7. Ville det Babylonske riket være evigvarende?

Dan 2,39. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, dårligere enn ditt.


Svar:  ____________________

Merk:   Babylons regjering ville ikke vare i all tid. Suksessrike kongedømmer underlagt Babylon ville regjere etter hvert. Akkurat slik som sølv er lavere rangert enn gull, slik ville kongedømmene som fulgte etter Babylon være mindre glansfulle. Ledet av Kyros i 539 f.Kr., inntok Medo-Persia Babylon og forvandlet den til ruiner. Mederne og Perserne var verdensherskere fra 539 – 331 f.Kr. I deres regjeringstid måtte all skatt betales i sølv.

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

8. Hvilket metall representerer kongeriket som etterfølger Medo-Persia?

Dan 2,39 Så skal det komme et tredje rike, som er av bronse. Det skal herske over hele jorden.


Svar:  ____________________

Merk:   Det greske bronseriket inntok herredømmet når Aleksander den store beseiret mederne og perserne i slaget om Arbela i 331 f.Kr., og grekerne beholdt makten til omkring 168 f.Kr. Greske soldater ble kalt ”bronsebelagt” fordi deres rustninger var av bronse. Legg merke til hvordan de etterfølgende metaller i statuen er av redusert verdi, men allikevel av større varighet enn de tidligere.

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

9. Hvilket metall representerer det fjerde kongeriket?

Dan 2,40 Det fjerde riket ... skal være sterkt som jern.


Svar:  ____________________

Merk:   Det romerske jernriket beseiret grekerne i 168 f.Kr. og hersket over verden inntil romerne ble beseiret av østgoterne i 476 e.Kr. Romerriket er det riket som regjerte når Jesus Kristus ble født. Legg merke til hvordan Daniel forutsa 1.000 år av verdenshistorien med eksakt nøyaktighet. Tilblivelse og fall av de fire verdensrikene — Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Rom — er tydelig forutsagt i Bibelen, og bekreftet av historien.

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

10. Hva ville skje etter det romerske imperiets fall?

Dan 2,41.42 Slik skal riket være delt. ... På samme måten som tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, slik skal riket dels være sterkt og dels skrøpelig.


Svar:  ____________________

Merk:   Når det romerske riket begynte å smuldre bort i 476 e.Kr., så ble den ikke overtatt av en annen verdensmakt. Isteden hærtok barbariske makter det romerske riket og delte det — akkurat slik som Daniel hadde forutsagt. 10 av disse stammene utviklet seg til det moderne Europa. Det var østgoterne, visigoterne, frankerne, vandalene, alemannerne, sueverne, anglo-sakserne, herulerne, lombardene og
burgunderne. Syv av disse eksisterer fortsatt i Europa. For eksempel ble anglosakserne til England, frankerne ble Frankrike, alemannerne ble Tyskland, og lombardene ble Italia.

11.  Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

11. Ville disse rikene noen gang lykkes i å forenes?

Dan 2,43 Slik du så jernet blandet med leire, slik skal de blande seg ved menneskers sæd. Men de skal ikke henge fast til hverandre, slik jernet ikke blander seg med leire.


Svar:  ____________________

Merk:   Gjennom giftermål, allianser og traktater har mennesker ikke lykkes med å forene det europeiske kontinentet. Gjennom historien har ledere som Karl den store, Napoleon, Keiser Wilhelm, Mussolini, og Hitler kjempet for å bygge et nytt Europeisk rike; men disse Skriftens ord har stoppet hver eneste som har forsøkt å bli verdenshersker. Åpenbaringen kapitel 13 forteller oss at det vil bli gjort et nytt forsøk på å etablere en verdensreligion, men Daniels profetier presiserer klart at verden vil forbli politisk delt resten av denne jordens historie.

12.  Hvem vil opprette det endelige riket?

12. Hvem vil opprette det endelige riket?

Dan 2,44. I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt.


Svar:  ____________________

Merk:   Det neste store universelle kongedømme vil bli det himmelske riket som er beskrevet i Matt 25,31-34.

13.  Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

13. Hva gjør steinen med de andre verdensrikene?

Dan 2,34.35 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. ... Steinen som hadde truffet billedstøtten, ble til et stort fjell og fylte hele jorden.


Svar:  ____________________

Merk:   Steinen som ble revet løs "uten menneskehender" representerer Guds rike. Det vil ikke bli en samling av jordiske riker, men en fullstendig erstatning (Åp 21,1). Skriften erklærer at når Jesus Kristus returnerer til jorden, så vil Han fullstendig utslette alle jordiske riker og opprette et evigvarende rike (Dan 2,44). Hvilke oppløftende nyheter! Jesus Kristus kommer igjen! Hele historien går mot dette klimakset, når Guds Sønn skal returnere som Majestet for å opprette sitt evigvarende rettferdighetsrike.

Kong Nebukadnesar kan ha trodd at han beseiret den sanne Gud når han inntok Jerusalem og plyndret tempelet (Dan 1,1.2), Men han ble hurtig vist at Gud er hersker over alt. Menneskelige begivenheter er underlagt Hans kontroll, og til sist vil Han vinne konflikten. Babylon, Medo- Persia, Grekenland, Rom og de 10 delene av det romerske riket kan ha søkt å tilrane seg guddommelig autoritet og utrydde Guds folk, men alle jordiske riker vil til slutt bli tilintetgjort ved Jesu komme. Takk Gud, Han vil vinne den store konflikten!

14.  Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

14. Etter å ha hørt Daniels tydning av drømmen, hva sa da Nebukadnesar om Herren?

Dan 2,47 Kongen talte til Daniel og sa: "Sannelig, din Gud er gudenes Gud, kongenes Herre og en som åpenbarer hemmeligheter, siden du kunne åpenbare denne hemmeligheten."


Svar:  ____________________

Merk:   Etter å ha sett at Gud hadde fullstendig kontroll over verdenssituasjonen, sannet Nebukadnesar at den Gud som Daniel tjente var over alle de hedenske gudene i Babylon. Hvor hurtig endret ikke situasjonen seg! Daniel og vennene hans, fordi de var trofaste mot Gud, ble opphøyd til posisjoner som fremstående ledere i riket (Dan 2,48.49). Gud ærer alltid de som ærer Ham (1 Sam 2,30).


15. I det du ser at Gud har full kontroll over de jordiske begivenhetene, er du da villig til å gi Ham full kontroll over livet ditt?

Svar:

Tillegg


Tillegg

Denne delen gir ekstra informasjon for ytterligere studier


Gull = Babylon
Hodet av gull representerer Babylon, som var den herskende verdensmakt fra 612-539 f.Kr..

Sølv = Medo-Persia
Brystet av sølv representerte Medo-Persia, den regjerende verdensmakt fra 539-331 f.Kr..

Bronse = Grekenland
Lårene av bronse representerte Grekenland, den dominante verdensmakt fra 331-168 f.Kr.

Jern = Rom
Leggene av jern representerte Rom, som hadde verdensherredømmet fra 168 f.Kr.-476 e.Kr.

Jern og leire = Det delte riket
Føttene som var delvis av jern og delvis leire representerte et rike som ikke ville holde sammen. Ingen enkeltmakt har regjert verden siden 476 e.Kr., og den vil forbli delt inntil Kristi gjenkomst.

Stein =Kristi evige rike, Hans verden, og Hans lov

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top