Media Library »

Storacles

separator

Ensam i mängden

Ensam i mängden
Ensam i mängden
Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom, rusade Petrus upp och lovade storslaget att även om alla andra övergav Jesus, så skulle i alla fall inte han göra det! Jesus svarade: "I denna natt, förrän hanen har galit, skall du tre gånger förneka mig." Vers 34. Petrus menade nog vad han sade, men han kände inte sitt eget hjärtas högmod. Senare den kvällen när folkskaran kom för att arrestera Jesus, och i allas åsyn, drog Petrus sitt svärd för att försvara sin Mästare. Men bara tre timmar senare när Jesus stod inför rätta och Petrus började känna sig hotad av Jesu fiender, förnekade han tre gånger att han över huvud taget kände honom. För varje gång blev Petrus lite modigare, tills han slutligen med svordomar bestred bekantskapen med honom. Vers 74. Och så gol tuppen. Jesus var då inne i översteprästens hus och blev slagen av vakterna. Petrus såg hur Jesus just i det ögonblicket vände sig om och tittade rakt på honom, kärleksfullt och med medlidande. Petrus blev förtvivlad. "Och Petrus kom då ihåg Herrens ord, hur han hade sagt till honom: Förrän hanen i dag har galit, skall du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bitterligen." Lukas 22:61, 62. Från och med den dagen var Petrus en förvandlad människa. Det var inte längre viktigt för honom att vara människor till lags, nu ville han bara vara Gud till lags. Efter sin omvändelse, när han hade blivit förd inför det judiska rådet och hotad med spöstraff om han fortsatte predika om Jesus, svarade Petrus orädd: "Man måste lyda Gud mer än människor." Apostlagärningarna 5:29. Petrus bevisade inför den romerske kejsaren Nero sin omutbara lojalitet och kärlek för Jesus, när han valde att bli korsfäst med huvudet neråt, hellre än att förneka sin Herre en andra gång.


1. Hur ser Gud om vi är på hans sida eller inte?

1. Hur ser Gud om vi är på hans sida eller inte?

Matteus 7:21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som ______ min himmelske Faders vilja.

Romarbrevet 6:16 I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda lyden, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det är en enkel princip: Vi lyssnar till den på vars sida vi står. Om vi säger att vi är Guds tjänare men tar våra order från den Onde eller från världen, då är vi oärliga mot oss själva.

2. När människors befallningar strider mot Guds befallningar, vem säger Petrus då att vi ska lyda?

2. När människors befallningar strider mot Guds befallningar, vem säger Petrus då att vi ska lyda?

Apostlagärningarna 5:29. Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: "Man måste lyda ______ mer än människor."


Svar:  ____________________

NOTERA:   Efter att Petrus hade blivit omvänd och verkligen börjat älska Jesus, förklarade han för det judiska rådet att han först och främst ville vara trogen mot Gud. Vi har lärt oss att i de yttersta dagarna, vilddjurets och världens lagar kommer att stå i konflikt med Guds lagar. Vi måste redan nu välja att lyda Guds lagar - vilka konsekvenser det än för med sig.

3. Vad är bästa sättet att visa Gud att vi älskar honom?

3. Vad är bästa sättet att visa Gud att vi älskar honom?

Johannes 8:31. Om I förbliven i mitt ______, så ären I i sanning mina lärjungar.

Johannes 14:15 Älskar ni mig, så håller ni mina bud.

1 Johannes 2:4 Den som säger sig ha lärt känna honom och inte håller hans bud, han är en lögnare och i honom är inte sanningen.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det bästa sättet att visa sin kärlek till Jesus är att göra hans vilja, och Guds lag är det mest perfekta uttrycket för hans vilja (Psaltaren 40:9).

4. Vad var fariseernas motiv för sitt religiösa uppförande, enligt Jesus?

4. Vad var fariseernas motiv för sitt religiösa uppförande, enligt Jesus?

Matteus 6:2. För att de skola bli ______ av människorna.

Matteus 6:5 ...För att bli sedda av människorna.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln säger oss att "en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat." 1 Samuelsboken 16:7. En äkta kristen är mer mån om vad Gud tänker om honom, än vad världen tycker om honom.

5. Brukar det gå bra om man följer med mängden?

5. Brukar det gå bra om man följer med mängden?

2 Mosebok 23:2. Du skall icke ______ med hopen i vad ont är.

Matteus 7:13, 14 Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den.Svar:  ____________________

NOTERA:   Våra historieböcker visar oss att den stora massan nästan alltid väljer fel. Det var den stora massan som ville stena Moses och gå tillbaka till slaveriet i Egypten (4 Mosebok 14:4-10). Det var den stora massan som ropade "Korsfäst honom, korsfäst honom!" Lukas 23:21. Och det kommer att vara den stora massan - inte minoriteten - som låter giva sig vilddjurets märke i de sista dagarna (Uppenbarelseboken 13:16).

6. Vad säger Jesus när vi sätter människobud framför Guds bud?

6. Vad säger Jesus när vi sätter människobud framför Guds bud?

Markus 7:7, 9. Och ______ dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud. Ytterligare sade han till dem: "Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar!


Svar:  ____________________

7. Kommer sann kristendom att bli populär på den sista tiden?

7. Kommer sann kristendom att bli populär på den sista tiden?

Matteus 24:9. I skolen bliva ______ av alla folk, för mitt namns skull.

2 Timoteus 3:12 Så skall också alla de, som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.

Uppenbarelseboken 12:17 Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd.

Uppenbarelseboken 13:15 Och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Satan och hans anhängare kommer att hänsynslöst förfölja Guds sanna, bibeltroende efterföljare i den yttersta tiden.

8. Är det möjligt att tjäna både Gud och den stora massan?

8. Är det möjligt att tjäna både Gud och den stora massan?

Matteus 6:24. Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och ______ den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare.

Matteus 12:30 Den som icke är med mig, han är emot mig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I den här kampen mellan Kristus och Satan, finns det inget ingenmansland. Man kan inte sitta på staketet och titta på. När vi inte samarbetar med Jesus hjälper vi faktiskt djävulen.

9. Hur går det om man älskar en vän eller familjemedlem mer än Jesus?

9. Hur går det om man älskar en vän eller familjemedlem mer än Jesus?

Matteus 10:37. Den som älskar fader eller ______ mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig.

Lukas 14:26 Om någon kommer till mig, och han därvid ej hatar [älskar mindre] sin fader och sin moder, och sin hustru och sina barn, och sina bröder och systrar, därtill också sitt eget liv, så kan han icke vara min lärjunge.

Matteus 12:50 Ty var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus försöker här förklara att bästa sättet att rädda våra nära och kära är att sätta Honom främst i våra liv. Det är ett tragiskt misstag att tro att vår kärlek till familjen eller våra vänner är viktigare än vårt förhållande till vår Frälsare och Skapare.

10. Vad händer om man sätter en framgångsrik karriär eller jordiska ägodelar före Jesus?

10. Vad händer om man sätter en framgångsrik karriär eller jordiska ägodelar före Jesus?

Matteus 16:26. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela ______, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ?

Lukas 12:15 En människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det är livsfarligt att tro att lycka och trygghet kommer av ett bra jobb och fina saker. Tvärtom säger Jesus: "Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike." Markus 10:25.

11. Vad händer med den människa som bryter mot Guds lag efter att ha lärt sig vad som är sanning?

11. Vad händer med den människa som bryter mot Guds lag efter att ha lärt sig vad som är sanning?

Hosea 4:6. Det är ______ med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig....Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn.

Hebreerbrevet 10:26 Ty om vi med berått mod syndar, sedan (efter det att) vi har undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder.


Svar:  ____________________

12. Vad kommer att hända med dem som hårdnackat tillbakavisar sanningen?

12. Vad kommer att hända med dem som hårdnackat tillbakavisar sanningen?

2 Tessalonikerbrevet 2:10-12. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå ______, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Johannes 3:19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln lär oss att Jesus är sanningen (Johannes 14:6). När man accepterar eller avvisar sanningen, helt eller delvis, accepterar eller avvisar man Jesus.

13. Kommer de som förföljer Guds folk på den sista tiden att tro att de gör en välgärning?

13. Kommer de som förföljer Guds folk på den sista tiden att tro att de gör en välgärning?

Johannes 16:2. Ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta ______ åt Gud.


Svar:  ____________________

14. Hur beskriver Petrus dem som vet vad som är sanning men som vägrar att följa den?

14. Hur beskriver Petrus dem som vet vad som är sanning men som vägrar att följa den?

2 Petrus 2:21, 22. Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat. Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: "En hund vänder åter till sina spyor", och: "Ett tvaget svin ______ sig åter i smutsen."


Svar:  ____________________

15. Kommer det att innebära någon kamp eller försakelse att följa Jesus?

15. Kommer det att innebära någon kamp eller försakelse att följa Jesus?

Lukas 9:23. Om någon vill efterfölja mig, så ______ han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig.


Svar:  ____________________

16. Vad kan hända om man skjuter upp eller väntar med att bestämma sig för att följa Jesus?

16. Vad kan hända om man skjuter upp eller väntar med att bestämma sig för att följa Jesus?

Hebreerbrevet 4:7. I dag, om I fån ______ hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan.

Hebreerbrevet 2:3 Hur skall då vi kunna undkomma, om vi icke tar vara på en sådan frälsning?

2 Korinterbrevet 6:2 Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bästa tillfället att lyssna till Guds röst är när Du hör den, och bästa tillfället att göra Guds vilja är när han visar Dig den. Satans favoritfälla är att få människor att tro att de har hur mycket tid som helst att bestämma sig för att följa Jesus. Djävulen vet att den Helige Andes kallande stämma tystnar om man inte lyssnar till den. Vi vet inte hur många millioner människor som kommer att gå förlorade för att de ärligt tänkte omvända sig "en annan gång". En gång som aldrig kom.

17. Vilka fördelar har den som tar emot och följer sanningen?

17. Vilka fördelar har den som tar emot och följer sanningen?

Psaltaren 119:165. Stor ______ äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Johannes 8:32 Och ni skall då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.

1 Peter 1:22 Rena edra själar, i lydnad för sanningen.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Outsäglig frid, trygghet och frihet kommer in i hjärtat hos dem som tar emot och lyder sanningen.

18. Vilken fråga ställde Jesus till Petrus tre gånger?

18. Vilken fråga ställde Jesus till Petrus tre gånger?

Johannes 21:17. För tredje gången frågade han honom: "Simon, Johannes son, har du mig ______ ?"


Svar:  ____________________

NOTERA:   Detta är den allra viktigaste frågan när det gäller hel och fullständig överlåtelse till Guds vilja. Älskar jag honom?

19. Sanningen kommer aldrig att vara populär i denna syndiga värld, och majoriteten kommer nästan alltid att följa minsta motståndets lag. Men Jesus har visat sin stora kärlek till oss genom att ge sitt liv för att betala priset för alla våra synder. Gud har en mäktig plan för Ditt liv. Därför har han också uppenbarat för Dig vad som är sanning. Vill Du älska honom tillbaka genom att överlåta Ditt hjärta till honom, erkänna honom som Din Herre, och följa honom vartän han leder?

19. Sanningen kommer aldrig att vara populär i denna syndiga värld, och majoriteten kommer nästan alltid att följa minsta motståndets lag. Men Jesus har visat sin stora kärlek till oss genom att ge sitt liv för att betala priset för alla våra synder. Gud har en mäktig plan för Ditt liv. Därför har han också uppenbarat för Dig vad som är sanning. Vill Du älska honom tillbaka genom att överlåta Ditt hjärta till honom, erkänna honom som Din Herre, och följa honom vartän han leder?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top