Media Library »

Storacles

separator

En som ropar i öknen

En som ropar i öknen
En som ropar i öknen
Jesus sade: "Bland dem som är födda av kvinnor har ingen uppstått, som har varit större än Johannes döparen." Matteus 11:11. Vad vet vi om denne man som Jesus sa var den störste av profeterna? När Johannes började predika i Judeens öken, kom folkskarorna från milsvida omkring för att höra denne kraftfulle, orädde och ödmjuke predikant. I iögonfallande kontrast till den tidens religiösa ledare, levde Johannes ett enkelt och gudfruktigt liv. Medan prästerna bar dyrbart utsmyckade kläder, bar Johannes en enkel klädnad av kamelhår med ett läderbälte. Medan de festade, fastade Johannes, eller livnärde sig på vildhonung och på en ärtväxt som vi i dag kallar johannesbröd. Han tackade nej till vin och starka drycker, för att i stället bli fylld av Guds Ande (Lukas 1:15). I stället för dekorerade synagogor valde Johannes en flodstrand eller en stenig dal som sin katedral att predika i. Snart började människorna undra: "Är inte det här Elias?" Visserligen hade Johannes likadana kläder som profeten från gamla testamentet, men han var ändå inte den återuppståndne Elias. Ängeln Gabriel hade förklarat för Johannes föräldrar innan han föddes att han skulle gå "i Elias ande och kraft och …skaffa åt Herren ett välberett folk." Lukas 1:17. Nyckeln till framgången i Johannes verksamhet var att han hade samma kraft från den Helige Ande som Elias hade, till att starta väckelse bland Guds folk. Hans speciella uppgift var att predika omvändelse från synd och förbereda människorna för Jesu första ankomst. Bibeln säger att det kommer att finnas en hel armé av "Eliasar" och "Johannes Döpare" på den sista tiden. Människor som gör liknande arbete med att förbereda människor för Jesu andra ankomst. "Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer." Malaki 4:5 (Se också Joel 2:28-31.)


1. Vad var en av hemligheterna bakom Johannes starka andliga liv?

1. Vad var en av hemligheterna bakom Johannes starka andliga liv?

Lukas 3:16. Johannes tog till orda och sade till dem alla: "Jag döper eder med vatten, men den kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är ______ att upplösa."

Johannes 3:30 Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Johannes andliga liv präglades av ovanligt stor ödmjukhet. Det fanns ett direkt samband mellan hans kraftfulla predikan och hans totala överlåtelse åt Gud. Det var Johannes största glädje att kunna visa andra på Jesus i stället för på sig själv. Allt det han gjorde, gjorde han för att förhärliga Guds namn.

2. Läste Johannes Döparen Bibeln?

2. Läste Johannes Döparen Bibeln?

Johannes 1:23. Han svarade: "Jag är ______ av en som ropar i öknen: 'Jämnen vägen för Herren', såsom profeten Esaias sade." [Esaias är det grekiska ordet för Jesaja].


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ja! Johannes citerade ofta gamla testamentet, vilket visar att han kunde sin Bibel väl. Det står också att Johannes lärde sina lärjungar att ofta fasta och bedja (Matteus 9:14). Detta visar också på hans stora kärlek till Herren. På samma sätt kan vi genom personlig andakt och bibelstudium lära känna Gud, lära oss älska honom och få del av hans Ande.

3. Var Johannes Döparen villig att vittna om Jesus?

3. Var Johannes Döparen villig att vittna om Jesus?

Johannes 1:29. Dagen därefter såg han ______ nalkas; då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!"


Svar:  ____________________

NOTERA:   Johannes var av naturen en som helst gick undan (Lukas 1:80). Ändå var han villig att riskera att bli hånad och till och med att mista livet, för att visa människorna att Jesus var världens frälsare. På samma sätt är de människor idag som verkligen älskar Jesus, villiga att trots rädsla och obekvämlighet, vittna för Jesus.

4. Var Johannes oskrymtade predikan populär bland de politiska och religiösa ledarna?

4. Var Johannes oskrymtade predikan populär bland de politiska och religiösa ledarna?

Lukas 7:30. Men fariséerna och de lagkloke ______ Guds rådslut i fråga om dem själva och läto icke döpa sig av honom.

Lukas 3:19, 20 Men när han hade förehållit Herodes, landsfursten, ...allt det onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också det att han inspärrade Johannes i fängelse.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Johannes var helt orädd när han pekade ut den tidens favoritsynder, även om det råkade träffa de religiösa ledarna på ömma punkter. Guds budskap i den sista tiden kommer också att bli impopulärt bland de flesta av våra respekterade politiska och religiösa ledare, men det kommer att vara bibliskt.

5. Avråder Bibeln användandet av smycken och dyrbara kläder?

5. Avråder Bibeln användandet av smycken och dyrbara kläder?

1 Timoteus 2:9. Likaledes vill jag att kvinnorna [gäller naturligtvis också männen] skola uppträda i ______ dräkt, ...inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder.

1 Petrus 3:3-4 Er prydnad vare inte den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.

Jesaja 3:18-21 På den dagen skall Herren taga bort all deras ståt: fotringar, pannband och halsprydnader, örhängen, armband och slöjor, huvudprydnader, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor och amuletter.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ja! Johannes Döparen bar enkla, anspråkslösa kläder - ett bra exempel för den kristne att följa. Dagens moderna, utmanande klädmode, lockar både till frestelse och skulder. Gud menar inte att vi ska klä oss fult och utan smak, men skrikiga, iögonfallande eller lyxiga kläder passar inte i en kristens garderob. Även om det är vedertagen praxis i stora delar av världen att använda smycken, har det negativ klang i Bibeln. Du kanske inte vet vad alla sakerna som nämns i Jesaja 3:18-23 är för något, men människor i andra delar av världen vet. Många av dessa hedniska utsmyckningar har nu också kommit till vår kultur.

6. Fanns det ett samband mellan Johannes andefyllda liv och hans enkla diet?

6. Fanns det ett samband mellan Johannes andefyllda liv och hans enkla diet?

Lukas 1:15. ______ och starka drycker skall han icke dricka, och ...han skall bli uppfylld av Helig Ande.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Kristna människor bör helt avstå från alla alkoholhaltiga drycker och bevara sina sinnen skärpta och mottagliga för den Helige Andes röst (Ordspråksboken 23:31, 32; Habackuk 2:15; 1 Petrus 5:8).

7. Varför bryr sig Gud om vad vi äter och dricker?

7. Varför bryr sig Gud om vad vi äter och dricker?

Domarboken 13:7. Se, du skall bliva havande och föda en son; drick nu icke vin eller starka drycker och ät icke något ______ , ty gossen skall vara en Guds nasir, från moderlivet ända till sin död.

1 Korinterbrevet 6:19 Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud?


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det finns ett direkt samband mellan vad vi äter och dricker och vår mentala skärpa, vår förmåga att stå emot frestelser, och vår kapacitet att skilja mellan rätt och fel. Allt vad en kristen gör - inklusive vad han äter och dricker - skall göras till Guds ära (1 Korinterbrevet 10:31).

8. Vad säger Bibeln om att vara lik alla andra?

8. Vad säger Bibeln om att vara lik alla andra?

Jakob 4:4. Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ______.

2 Korinterbrevet 6:17 Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kom inte vid det orent är. Då skall jag taga emot eder.

1 Johannes 2:15 Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.

Romarbrevet 12:2 Och skicka eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Herren har i dag kallat sitt folk till att leva som föredömen och därigenom hjälpa andra att bereda sig för Jesu andra ankomst.

9. Vad ska en kristen människa välja att tänka på?

9. Vad ska en kristen människa välja att tänka på?

Filipperbrevet 4:8. Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad ______ är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas - tänken på allt sådant.

Psaltaren 101:3 Jag vänder ej mitt öga ej till det som fördärvligt är.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Johannes Döparen uppmanade människorna att ta avstånd från våld (Lukas 3:14). För oss betyder det även att inte titta på våldsfilmer eller annan "underhållning" som innehåller våld. Jesus lärde att synder som har med sex eller våld att göra, börjar i våra tankar och attityder (Matteus 5:22, 28). Det är därför vi som kristna ska undvika alla TV-program, videos, böcker och annan litteratur som får oss att tänka orena tankar.

10. Vilken sorts musik lyssnar en sann kristen till?

10. Vilken sorts musik lyssnar en sann kristen till?

Psaltaren 40:4. Han lade i min mun en ny sång, en ______ till vår Gud.

1 Samuel 16:23 Då tog David harpan och spelade; då kände Saul lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det är helt uppenbart att större delen av populärmusiken idag inte hjälper oss andligt. Tvärtom, den bedövar vår längtan efter himmelska ting och förstärker i stället vår köttsliga natur. Och ändå kan musik ha sådan positiv inverkan på oss. När kung Saul plågades av en ond ande, var det den rogivande musiken från Davids harpa som gav honom lindring och förjagade det ondas inflytande.

11. Är dans en bra form av avkoppling för en kristen människa?

11. Är dans en bra form av avkoppling för en kristen människa?

1 Johannes 2:6. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så ______ som Han vandrade.

Titus 2:12 Den [Guds nåd] fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nästan all modern dans, dansas till världslig musik som har mycket starka associationer till sex. I alla situationer ska vi kunna fråga oss "Vad skulle Jesus ha gjort?" Jag tror att vi alla håller med om att Jesus inte skulle lägga sitt förnuft åt sidan för att svänga med kropp och lemmar i takt med någon synkoperad rytm.

12. Ska en kristen spela på lotteri?

12. Ska en kristen spela på lotteri?

1 Timoteus 6:10. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många ______.

2 Tessalonikerbrevet 3:10 Om någon inte vill arbeta, så skall han inte heller äta.

Ordspråksboken 28:20 Den som fikar efter att varda rik, han bliver inte ostraffad.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Spel om pengar kan vara lika beroendeframkallande som många droger. Det finns de som spelat bort sin familjs hela sparkapital på casino eller på att köpa lotter. De flesta "snabba pengar" innebär höga risker, orimliga priser och tvivelaktiga affärsmetoder.

13. Vad borde Guds folks målsättning idag vara?

13. Vad borde Guds folks målsättning idag vara?

1 Johannes 3:22. Vi ______ hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

Predikaren 12:13 Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till.


Svar:  ____________________

NOTERA:   En människa kan inte leva hur som helst och ändå tro att hon kommer till himlen. En av anledningarna till att Jesus kom till jorden var att ge oss ett exempel på hur vi ska leva gudfruktigt (1 Petrus 2:21).

14. Vad är det som gör det lätt att lyda Gud i de livsstils-frågor vi har diskuterat i den här lektionen?

14. Vad är det som gör det lätt att lyda Gud i de livsstils-frågor vi har diskuterat i den här lektionen?

Johannes 14:15. ______ I mig, så hållen I mina bud.

1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud; och hans bud är inte tunga.

Psaltaren 40:9 Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.


Svar:  ____________________

15. Varför är det så viktigt att som kristen ha hög standard?

15. Varför är det så viktigt att som kristen ha hög standard?

1 Petrus 2:9. Ni åter är "ett ______ släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk", för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Som ambassadörer för Jesus måste vi kristna ha en hög standard. Johannes Döparen hjälpte människorna bereda sig för Jesu första ankomst, och Gud har i dag kallat sitt folk att leva ett helgat liv för att kunna hjälpa andra bereda sig för Jeus andra ankomst.

16. Är du villig att bli en unik

16. Är du villig att bli en unik "röst som ropar i öknen", och vittna genom att med din gudfruktiga livsstil hjälpa andra bereda sig för Jesu återkomst?Svar:  ____________________


Tillägg

Ambassadörer för Kristus
När en människa blir kristen, blir hon samtidigt utnämnd till ambassadör för ett bättre land. Bibeln säger: "Å Kristi vägnar är vi alltså sändebud." 2 Korinterbrevet 5:20.

I uppslagsboken står det under ordet ambassadör: "Diplomatiskt sändebud av högsta rang från en stat eller regent till en annan stat eller regent."

Ambassadörer är precis lika viktiga inom de andliga områdena som de är inom de politiska. Medborgarna i Himmelriket är inte likadana som medborgarna i den här världen. Vi är sända i världen för att visa vem Jesus är och hurudan han är. Genom den Helige Andes kraft blir vi hans representanter – att vara honom lika i allting, ifrån hur vi pratar och arbetar till hur vi äter och klär oss. När vi blir delaktiga av Guds andliga rike, skall vi med andra ord vara levande bilder på den regering vi representerar. I 2 Korinterbrevet 3:18 säger Bibeln att "vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiger från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande."

Vi, församlingen, är Jesu händer och fötter, ögon och mun. Ja, vi är även hans öron i världen idag. Vi är Kristi kropp (Efeserbrevet 1:22,23 5:29,30 Kolosserbrevet 1:18). Innan Jesus for upp till himlen sade han till oss: "Så som min Fader har sänt mig, så sänder också jag er." Johannes 20:21.

Vi skall återspegla Jesu person och karaktär i alla stycken i våra liv. "På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de ser edra goda gärningar och prisar eder Fader, som är i himmelen." Matteus 5:16.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top