Media Library »

Storacles

separator

Himlens fönster

Himlens fönster
Himlens fönster
Jakob hade aldrig känt sig så ensam och övergiven – och det bara för att han hade varit falsk och egoistisk. Först hade han mutat sin äldre tvillingbror till att sälja sin förstfödslorätt. Sedan hade han med hjälp av sin mamma lurat till sig sin blinde pappas välsignelse. Den faderliga välsignelsen från Isak skulle ju rätteligen Esau ha, eftersom han var äldst. Nu var Jakob på flykt hemifrån, bland annat för att undkomma sin arge brors mordhot. Han böjde sitt huvud och grät när han tänkte på hur alla hans själviska planer hade slagit fel. Ensam ute i vildmarken med bara en sten till huvudkudde och en käpp att försvara sig med, lade han sig ner för att försöka vila. Han undrade om han någonsin skulle få se sina föräldrar igen – och om Gud skulle förlåta honom. Utmattad slumrade Jakob så småningom in. Plötsligt blev allting så ljust runt omkring honom. Han drömde att han såg ett bländande ljussken som kom från en öppen himmel, och en lysande stege som räckte från härligheten där ovan, ner till marken där han låg. En stor skara strålande änglar steg upp och ner på stegen. Sedan hörde han Herren tala från himlen och lova att välsigna honom på resan. Herren bekräftade även sitt förbund med honom, det förbund som Gud hade slutit med Abraham och Isak. När Jakob vaknade, föll han ned på sina knän och lovade Gud att aldrig vara så girig och självisk igen. Han sa: "Av allt vad du ger mig skall jag ge dig tionde." 1 Mosebok 28:22. Gud accepterade hans löfte och öppnade himmelens fönster så att när Jakob återvände hem 20 år senare, hade han blivit en mycket framgångsrik och frikostig man.


1. Var hade Jakob lärt sig principen att ge tillbaka en tiondel till Gud?

1. Var hade Jakob lärt sig principen att ge tillbaka en tiondel till Gud?

1 Mosebok 14:18, 20. Och Melki-Sedek ...var präst åt Gud den Högste. ...Och Abram gav honom ______ av allt.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Tiondet är en tiondel av en persons inkomst. Jakobs farfar, Abraham, hade lärt sina barn många år tidigare att ge tionde till Guds präst, Melki-Sedek.

2. Hur stor del av vår inkomst är Guds?

2. Hur stor del av vår inkomst är Guds?

3 Mosebok 27:30. Och all ______ ... tillhör Herren; den är helgad åt Herren.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Egentligen är ju 100 procent av allt vad vi äger, Guds.

Psaltaren 24:1 Jorden är Herrens och allt vad därpå är, jordens krets och de som bo därpå.

Och genom att ge tillbaka tiondet, eller 10 procent av vår inkomst, erkänner vi att allt är Herrens.

3. Vad gör Gud med vårt tionde?

3. Vad gör Gud med vårt tionde?

4 Mosebok 18:21, 24. Åt ______ barn giver jag all tionde i Israel till arvedel, såsom lön för den tjänst de förrätta. ... Ty den tionde som Israels barn giva åt Herren såsom gärd, den giver jag åt leviterna till arvedel.

1 Korinterbrevet 9:13, 14 Ni vet ju att de som förrättar tjänsten i helgedomen får sin föda ifrån helgedomen, och att de som är anställda vid altaret får sin del, när altaret får sin. Så har också Herren förordnat att de som förkunnar evangelium skall ha sitt uppehälle av evangelium.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I gamla testamentet bestämde Gud att tiondet skulle användas till att försörja leviterna, som ju var hans präster. I 1 Korinterbrevet 9:13 säger Gud att precis som Bibelns präster betalades med tiondet, så skall evangeliets predikanter idag också betalas av det tionde som ges till kyrkan.

4. Är tiondesystemet en kvarleva av Mose lag som upphörde i och med Jesu död på korset?

4. Är tiondesystemet en kvarleva av Mose lag som upphörde i och med Jesu död på korset?

1 Mosebok 28:20, 22. Och Jakob gjorde ett löfte och sade: "...av allt vad du giver mig skall jag ______ dig tionde.”


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nej! Både Abraham och Jakob gav tionde till Gud av sina inkomster långt innan Mose lag, d.v.s. ceremioniallagen, fanns. Lagen om att ge tionde är Guds plan för att försörja dem som gör tjänst i helgedomen, och så är det även i dag.

5. Men fördömde inte Jesus tiondegivandet?

5. Men fördömde inte Jesus tiondegivandet?

Matteus 23:23. Ve eder, I skriftlärde och fariséer. I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten! Det ena ______ I göra, men icke underlåta det andra.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nej. Jesus såg att de snåla fariséerna satt och räknade vartenda blad eller litet frö när de skulle betala tionde, i stället för att ge skäppan full. Därför tillrättavisade han dem för att de var så exakta när det gällde att ge tionde, men inte så noga när det gällde att döma eller att visa nåd eller att leva som de lärde. Det var inte för att de gav tionde som han klandrade dem, utan för att de underlät de andra kristna principerna. Det var därför Jesus sade: "Det ena (ge tionde) borde ni göra, men inte underlåta det andra."

6. Vilket oerhört löfte ger Gud angående tiondet?

6. Vilket oerhört löfte ger Gud angående tiondet?

Malaki 3:10. Fören full tionde till förrådshuset, ... och ______ så, hurudan jag sedan bliver, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud säger: "Om du tvekar, gör ett experiment med tiondegivandet. Pröva mig och se om jag inte kommer att välsigna dig mer än du har utrymme att ta emot." Hundratusentals människor som ger tionde kan bekräfta att det är sant. Ekonomin har alltid blivit bättre!

7. Gud befaller sitt folk att föra fram tiondet till förrådshusen. Vad betyder det?

7. Gud befaller sitt folk att föra fram tiondet till förrådshusen. Vad betyder det?

Nehemja 13:12. Och hela Juda förde fram till ______ sin tionde av säd, vin och olja.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Förrådshusen är kassan i Guds kyrka. (I bibelförklaringen står det att "förrådshuset" är det samma som "kassan".) I Malaki 3:10 kallar Gud förrådshuset "mitt hus", som betyder hans kyrka eller tempel. Andra texter använder orden "kamrarna och förvaringsrummen" (1 Krönikeboken 9:26), "förrådskamrar i Guds hus" (2 Krönikeboken 31:11, 12), "Guds hus, in i förrådshusets kamrar" (Nehemja 10:37, 38). Det är tydligt att förrådshusen betyder kassan i Guds församling.

8. Vem är det som verkligen får våra pengar när vi ger tionde?

8. Vem är det som verkligen får våra pengar när vi ger tionde?

Kolosserbrevet 3:23. Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I ______ och icke människor.

Hebreerbrevet 7:8 Och medan det här är dödliga människor som tar tionde, är det där en [Jesus] som får det vittnesbördet att han förbliver levande.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vi ska alltid komma ihåg att vi ger inte tionde till människor, utan till Gud. Det tillhör honom. Vi behöver inte oroa oss för hur tiondet används om vi ger det till Gud. Han är stor nog att ta hand om sina pengar, och han vet hur han ska handskas med den som kanske förvaltar pengarna oförståndigt.

9. Vad vill Gud att vi ska ge honom förutom tionden, som redan är hans?

9. Vad vill Gud att vi ska ge honom förutom tionden, som redan är hans?

Psaltaren 96:8. Bären fram ______, och kommen i hans gårdar.

Malachi 3:8 Menar ni då, att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: "På vad sätt har vi rövat från dig?" Jo, i fråga om tionden och offergärden.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Herren vill att vi ska ge frivilliga gåvor som uttryck för vår kärlek och av tacksamhet till honom för alla de välsignelser han ger oss.

10. Hur mycket ska man ge i gåva?

10. Hur mycket ska man ge i gåva?

2 Korinterbrevet 9:7. Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt ______, icke med olust eller av tvång, ty "Gud älskar en glad givare".


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln dikterar inte hur mycket man ska ge. Var och en bestämmer själv, allt eftersom man känner sig manad.

11. Vad var det för ett prov som Adam och Eva inte klarade, men som vi måste klara om vi vill komma till himlen?

11. Vad var det för ett prov som Adam och Eva inte klarade, men som vi måste klara om vi vill komma till himlen?

1 Mosebok 3:3. Men om frukten på det ______ som står mitt i lustgården har Gud sagt: ‘I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid (beröra), på det att I icke må dö.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Adam och Eva hade fri tillgång till alla träden i Eden, utom ett - kunskapens träd. Gud hade sagt att om de åt av dess frukt, eller ens så mycket som rörde vid trädet, så skulle de dö. Gud satte inget elektriskt stängsel runt trädet. Tvärotm, trädet stod så att Adam och Eva bara kunde räcka ut handen och ta. Och det var det de gjorde för de litade inte på Gud. Gud ställer oss idag inför samma prov. Han säger: "Du kan behålla alla pengar du tjänar eller får, utom en tiondel. Den är min. Ta inte den." Men han tar inte pengarna ifrån oss, de är fortfarande inom räckhåll för oss. Vi kan bara räcka ut handen och ta. Men när vi gör det begår vi samma synd som Adem och Eva. Gud behövde inte själv frukten från det speciella trädet. Det var ett prov på deras lojalitet. Han behöver inte heller våran tionde. Han äger ju allting! Det är ett prov på vår kärlek, lojalitet och förtröstan.

12. Vilket bud bryter vi mot när vi inte ger tionde och gåvor tillbaka till Gud?

12. Vilket bud bryter vi mot när vi inte ger tionde och gåvor tillbaka till Gud?

2 Mosebok 20:15. Du skall icke ______.

Malaki 3:8 Menar ni då, att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Åter frågar ni: "På vad sätt har vi rövat från dig?" Jo, i fråga om tionden och offergärden.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud säger att de som medvetet inte ger tionde och gåvor är rövare. Det är illa nog att stjäla från andra människor, men det är en skrämmande tanke att någon vågar stjäla från Gud! Det är också svårt at tro att det finns de som kan sänka sig så djupt, att de stjäl pengar som Gud har bestämt för spridandet av evangelium till räddning för de förlorade.

13. Vad säger Gud att det ska ske med dem som medvetet undanhåller tionde och gåvor?

13. Vad säger Gud att det ska ske med dem som medvetet undanhåller tionde och gåvor?

Malaki 3:9. ______ har drabbat eder, men ändå röven I från mig, så många I ären.

1 Korinterbrevet 6:10 Varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skall få Guds rike till arvedel.


Svar:  ____________________

NOTERA:   De som inte troget ger tionde och gåvor är förbannnade. Och om de inte ändrar sig kommer de att kallas tjuvar och bli utestängda från Guds rike.

14. Varför är girighet så farlig?

14. Varför är girighet så farlig?

Lukas 12:34. Ty där eder ______ är, där komma ock edra hjärtan att vara.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Girighet är livsfarlig, därför att våra hjärtan följer våra investeringar. Om jag är fokuserad på att samla mer och mer pengar, kommer mitt hjärta att bli avundsjukt, äregirigt och stolt. Men om jag är fokuserad på att stödja Herrens verk, kommer mitt hjärta att bli omtänksamt, kärleksfullt, generöst och ödmjukt. Våra hjärtan återspeglar oundvikligen det vi värderar mest. Vi får inte glömma att det var Judas girighet och pengakärlek som fick honom att förråda Jesus för 30 silverpenningar (Matteus 26:14-16).

15. Hur  tror du Jesus känner det när vi rövar tiondet och gåvorna från honom?

15. Hur tror du Jesus känner det när vi rövar tiondet och gåvorna från honom?

Hebreerbrevet 3:10. Därför blev jag ______ på det släktet och sade: "Alltid fara de vilse med sina hjärtan."


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus känner det nog som en förälder vars barn stjäl pengar från hans/hennes plånbok. Det är inte förlusten av pengarna som är det värsta. Det är att barnet förlorat sin integritet och förtroende som är den största besvikelsen. Ingen av oss vill väl förorsaka vår Frälsare den sorgen.

16. Vilka andra bibliska principer angående frikostighet ger Gud oss?

16. Vilka andra bibliska principer angående frikostighet ger Gud oss?

2 Korinterbrevet 8:5. Sig ______ gåvo de, först och främst åt Herren.

Ordspråksboken 3:9 Ära Herren med dina ägodelar och med förstlingen av all din gröda.

Ordspråksboken 11:24, 25 Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men blir allenast fattigare. Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt.

Apostlagärningarna 20:35 Saligare är att giva än att taga.

Lukas 12:21 Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.

Lukas 6:38 Ge, och er skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man ge er i skötet.

1 Korinterbrevet 16:2 Var och en av er må spara ihop vad han får tillfälle till.

5 Mosebok 16:17 Var och en skall ge vad hans hand förmår, alltefter måttet av den välsignelse som Herren, din Gud, har givit dig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nio tiondelar av min inkomst med Guds välsignelse räcker längre än tio tiondelar utan. Förresten är det inte säkert att när Gud öppnar himmelens fönster, välsignelserna alltid kommer i pengar. Han kanske väljer att välsigna oss med god hälsa, inre frid, bönesvar, beskydd, en kärleksfull sammanhållning inom familjen, fysisk styrka, vishet, sin närhet, framgång i att vinna människor för honom, en gammal bil som bara går och går, etc. Om vi uppriktigt älskar Jesus kommer det vi ger till hans verk aldrig att bli betungande. Det blir tvärtom till välsignelse - ett härligt privilegium som ger oss glädje och tillfredsställelse.

17. Vad representerade stegen som Jakob såg i sin dröm?

17. Vad representerade stegen som Jakob såg i sin dröm?

Johannes 1:51. I skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp och fara ned över ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Stegen som Jakob såg och som förband himlen med jorden, representerade Människosonen. Gud säger i Malaki 3:10 att om vi för full tionde till hans förrådshus, skall han öppna himmelens fönster och utgjuta en så stor välsignelse över oss att vi knappast har plats att ta emot den! Den välsignelsen är Jesus.


18. Vad är den bästa gåva vi kan ge till Jesus?

Ordspråksboken 23:26. Giv mig, min son, ditt ______, och låt mina vägar behaga dina ögon.

Markus 7:6 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Om Jesus har våra hjärtan, har han allting annat också.


19. När vi är trogna med tiondet och gåvorna, blir Jesus vår kompanjon i allt vi företar oss här i livet. Är du villig att be Jesus bli din partner genom att ge honom tiondet tillbaka, och genom att vara frikostig med dina gåvor?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top