Media Library »

Storacles

separator

Templets rening

Templets rening
Templets rening
Det syntes hur ledsen och besviken Jesus blev när han kom in på templets förgård och fick se all oredan. Överallt fanns det burar med offerdjur till salu, och han hörde försäljarna ropa och högljutt diskutera om bästa priset med de besökande pilgrimerna. Duvors kuttrande, fårs bräkande och oxars bölande blandades med ladugårdslukterna. Det var riktigt kaos. Gud hade aldrig menat att det skulle vara sådant här oväsen och tumult. När Salomo byggde det första templet i Jerusalem, hade man sådan respekt för Guds hus att man inte inte ens kunde höra ljudet av hammarslag under byggnationen. Alla stenar och bräder höggs ut och hyvlades till på en annan plats, och forslades sedan till templet för att sättas ihop i stillhet och under tystnad (1 Konungaboken 6:7). Jesus fick tag på några rep som använts till att binda fast fåren med. Dessa snodde han ihop till en piska. Sedan ropade Människosonen med basunliknande stämma: "Tag bort detta härifrån gör inte min Faders hus till ett marknadshus." Johannes 2:16. "Det är skrivet: ‘Mitt hus skall kallas ett bönehus.’ Men ni gör det till en rövarkula." Matteus 21:13. Sedan gick han från det ena ståndet till det andra och släppte ut djuren och välte omkull växlarnas bord. De förskräckta köpmännen flydde från tempelgården utan att se sig tillbaka. De förstod att de haft att göra med den Allsmäktige. Vad Jesus önskade mest av allt, var att folket skulle få en klar bild av sin himmelske Faders kärlek och renhet. Det var därför en hjärtslitande upplevelse för Jesus att se det heliga templet förvandlat till en marknadsplats. Många år tidigare hade profeten Daniel förutspått en tid då templet skulle bli vanhelgat, Guds sanning förvrängd, och Guds barn förtryckta, men Herren skulle komma för att rena sitt tempel.


1. Daniel hade en märklig syn där han såg en vädur med två horn (Daniel 8:1-4). Vem representerar denna vädur?

1. Daniel hade en märklig syn där han såg en vädur med två horn (Daniel 8:1-4). Vem representerar denna vädur?

Daniel 8:20. Väduren som du såg, han med de två hornen, betyder ______ och Persiens konungar.


Svar:  ____________________

2. Sedan såg Daniel en bock med ett stort horn i pannan. Vad betyder den?

2. Sedan såg Daniel en bock med ett stort horn i pannan. Vad betyder den?

Daniel 8:21, 22. Men bocken är ______ (Greklands) konung, och det stora hornet i hans panna är den förste konungen. Det [hornet] brast sönder, och fyra andra uppstod i dess ställe.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bocken representerar Grekland och det stora hornet är symbolen på Greklands förste härskare, Alexander den store. De fyra hornen representerar de fyra generalerna som delade landet mellan sig när Alexander dog.

3. Ett litet horn växer ut ur ett av de fyra hornen. Vilken makt representerar detta lilla horn?

3. Ett litet horn växer ut ur ett av de fyra hornen. Vilken makt representerar detta lilla horn?

Apostlagärningarna 18:2. Klaudius (Cesar) hade nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna ______ .


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det lilla hornet som förföljde Guds folk, förtrampade heliga ting, och som motsatte sig Jesus, representerar Rom - både det hedniska och det påvliga Rom. Rom är den enda makt som kom efter Grekland och som blev övermåttan mäktig.

4. Ängeln sade till Daniel att det lilla hornet skulle komma att vanhelga helgedomen. Hur lång tid skulle det ta innan den blev renad igen?

4. Ängeln sade till Daniel att det lilla hornet skulle komma att vanhelga helgedomen. Hur lång tid skulle det ta innan den blev renad igen?

Daniel 8:14. ______ tusen tre hundra aftnar och morgnar; därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen.


Svar:  ____________________

NOTERA:   De här 2300 dagarna är den längsta profetiska perioden i Bibeln. Startpunkten för tidsperioden får vi inte förrän i nästa kapitel - i Daniel 9:25.

5. Hur reagerade Daniel när han såg det lilla hornet förfölja Guds folk och dölja sanningen?

5. Hur reagerade Daniel när han såg det lilla hornet förfölja Guds folk och dölja sanningen?

Daniel 8:27. Men jag, Daniel, blev maktlös och låg ______ en tid. ...och jag var häpen över synen, men ingen förstod den.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Daniel blev så förtvivlad över vad som skulle komma över Guds folk att han svimmade och blev sjuk. Men varken Daniel eller hans vänner förstod till att börja med vad de 2300 dagarna betydde.

6. I nästa kapitel förklarar ängeln profetian närmare i detalj. Hur lång var tidsperioden som inte beskrivits tidigare i synen?

6. I nästa kapitel förklarar ängeln profetian närmare i detalj. Hur lång var tidsperioden som inte beskrivits tidigare i synen?

Daniel 9:24. ______ veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, ...innan syn och profetia beseglas.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Först flera år efter att han hade sett synen, kom en ängel flygande med fart ner till Daniel för att hjälpa honom förstå den. Ängeln berättade också om 70 profetiska veckor som var "bestämda över", eller givna, judarna och Jerusalem. Gud ville ge sin utvalda nation ännu en chans - 490 ytterligare år med möjlighet att fullgöra sin uppgift att berätta för världen om Messias (Daniel 9:23, 24).

7. När började de profetiska 2300 dagars- och 70-veckors perioderna?

7. När började de profetiska 2300 dagars- och 70-veckors perioderna?

Daniel 9:25. Så vet nu och förstå: Från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle ______ upp utgick, till dess en smord, en furste, kommer, skola sju veckor förgå; och under sextiotvå veckor skall det åter byggas upp...


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ängeln sade åt Daniel att börja räkna de 2300 dagarna och de 70 veckorna från det att befallningen utgick om att återuppbygga Jerusalem. Guds folk var i fångenskap i det persiska imperiet vid den här tiden. Kung Artasastas kom till tronen år 464 f.Kr., och befallningen utgick i hans sjunde regeringsår (Esra 7:7). Kung Artasastas påbud var det enda som innehöll en specifik befallning om att återuppbygga Jerusalem.

8. Ängeln sade att om man räknar 69 veckor från 457 f.Kr., så kommer man till

8. Ängeln sade att om man räknar 69 veckor från 457 f.Kr., så kommer man till "en smord, en furste". Blev det så?

Apostlagärningarna 10:37, 38. ...den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, ...efter den döpelse Johannes predikade - förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade ______ honom med Helig Ande och kraft.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ja, det blev det. Här ser vi ett fantastiskt mirakel. Hundratals år innan Jesus smordes med den Helige Ande, blev det förutsagt i profetiorna. "Messias" är det hebreiska ordet för "smord", och "Kristus" är det grekiska. Lukas 3:21, 22 säger att denna speciella smörjelse av Helig Ande skedde vid Jesu dop. Här är nyckeln. I biblisk profetia motsvaras en profetisk dag av ett bokstavligt år (4 Mosebok 14:34 Hesekiel 4:6 Lukas 13:32). Lägger man till 69 veckor, eller 483 profetiska dagar (69x7=483), till 457 f.Kr., kommer man till år 27 e.Kr.

483 år

+ 457 start datum

= 26 e.Kr.

+ 1 år för 1 f.Kr. - 1 e.Kr. (det fanns inget år noll)

= 27 e.Kr.

Jesus började sin verksamhet som Mesias efter sitt dop år 27 e.Kr., exakt 483 år efter att befallningen utgick år 457 f.Kr. Det är därför som Jesus började predika, efter sitt dop, att "tiden är fullbordad och Guds rike är nära." Markus 1:15. Jesus hänsyftade här till profetian i Daniel 9:25.

9. Vad skulle sedan hända enligt profetian?

9. Vad skulle sedan hända enligt profetian?

Daniel 9:26, 27. Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord ______, ...Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. (Folkbibeln)


Svar:  ____________________

NOTERA:   Profetian förutsade att Jesus skulle "förgöras", eller korsfästas, mitt i den sista av de 70 veckorna. Om man räknar tre och ett halvt år från det Jesus smordes på hösten 27 e.Kr., kommer man till våren 31 e.Kr., vilket är precis då han korsfästes. När Jesus dog rämnade förlåten i templet i två delar, uppifrån och ner (Matteus 27:50, 51), vilket visar att Jesus, Guds lamm, med sin död avskaffade offersystemet.
Titta en gång till på tidsschemat ovan.

10. Till vilken grupp av människor sade Jesus att lärjungarna först skulle predika?

10. Till vilken grupp av människor sade Jesus att lärjungarna först skulle predika?

Matteus 10:5, 6. Ställen icke eder färd till hedningarna, ...utan gån hellre till de förlorade fåren av ______ hus.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus insisterade på att hans lärjungar först skulle predika för judarna, för de hade tre och ett halvt år kvar av de 490 åren som var deras givna tid att ta emot och förkunna Messias. Profetian i Daniel 9:27 sade att Jesus skulle befästa förbundet, eller den stora frälsningsplanen, med många under en profetisk vecka (sju bokstavliga år). Men Jesus korsfästes mitt i vad som var den utvalda nationens givna tid. Hur kunde han då befästa förbundet med dem efter sin död? Svaret finner vi i Hebreerbrevet 2:3: "Hur skall då vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? - en frälsning som ju först förkunnades genom Herren och sedan bekräftades för oss av dem som hade hört honom." Jesu lärjungar predikade för judarna under de resterande tre och ett halvt åren, ända tills nationen officiellt avvisade evangeliets budskap år 34 e:Kr., när de offentligt stenade Stefanus. (Se bilaga)

11. Vilken varning gav Jesus sitt utvalda folk?

11. Vilken varning gav Jesus sitt utvalda folk?

Matteus 21:43. Guds rike skall ______ ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus gjorde klart för dem att den särskilda status som den judiska nationen hade, skulle komma att tas ifrån dem om de fortsatte att avvisa Messias.

12. Vilket är det andra

12. Vilket är det andra "folk" som Jesus talar om i Matteus 21:43, som skall bli hans utvalda folk?

Galaterbrevet 3:29. Hören I nu ______ till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Romarbrevet 2:28, 29 Ty den är inte jude, som är det i utvärtes måtto, ...Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I och med att Stefanus stenades år 34 e.Kr. (Apostlagärningarna 7:58, 59), var den judiska nationen inte längre Guds utvalda folk. De hade konsekvent avvisat Guds plan för dem, och Israel som nation spelar därför inte längre en central roll i profetiorna om den sista tiden. Till Guds folk hör nu alla och envar som accepterat Jesus, och alla de löften Gud gav det bokstavliga Israel, gäller nu även det andliga Israel (Romarbrevet 9:6-8).

13. Vad skulle komma att ske vid slutet av de 2300 åren, enligt ängeln som talade med Daniel?

13. Vad skulle komma att ske vid slutet av de 2300 åren, enligt ängeln som talade med Daniel?

Daniel 8:14. Då svarade han mig: "Två tusen tre hundra aftnar och morgnar; därefter skall ______ komma till sin rätt igen."


Svar:  ____________________

NOTERA:   År 34 e.Kr. var det 1810 år kvar av 2300-dagars profetian. (Titta igen på diagrammet ovan.) Om man lägger 1810 år till 34 e.Kr., så kommer man till hösten 1844. Ängeln sade att då skulle den himmelska helgedomen komma till sin rätt igen. (Den jordiska helgedomen förstördes år 70 e.Kr.) Jesus, vår överstepräst i himlen (Hebreerbrevet 4:14-16; 8:1-5), började utplåna synderna från böckerna i den himmelska helgedomen (Uppenbarelseboken 20:12; Apostlagärningarna 3:19-21) år 1844. Denna första fas av domen kallas för den undersökande domen eftersom den fungerar som en förundersökning inför domens dag.

14. Vilka människor gäller den undersökande domen?

14. Vilka människor gäller den undersökande domen?

1 Petrus 4:17. Domen skall begynna, och det på Guds ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Denna första fas av domen gäller endast de som bekänner sig vara Guds barn.

15. Vad är det som skall gås igenom i denna första fas av domen?

15. Vad är det som skall gås igenom i denna första fas av domen?

Uppenbarelseboken 20:12. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var ______ i böckerna.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vittnesmålen i domen kommer från böcker som finns i himlen. I dessa böcker finns alla detaljer i varje människas liv. (Se även Psaltaren 56:8) De tio budorden, Guds lag, är det rättesnöre som kommer att användas.

16. Är Gud min åklagare i domen?

16. Är Gud min åklagare i domen?

Uppenbarelseboken 12:9, 10. Den gamle ormen, ...han som kallas ______ och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden. ... Våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nej! Satan är den ende som anklagar. Olyckligtvis finns det en del kristna som tror att Jesus kommer att försöka övertala Fadern att vara mild i sin dom över oss. Men Jesus har sagt: "Fadern själv älskar er." Johannes 16:27.

17. Måste jag stå ensam i den undersökande domen?

17. Måste jag stå ensam i den undersökande domen?

1 Johannes 2:1. Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, ______ Kristus, som är rättfärdig:

A. Jesus är vår advokat (1 Johannes 2:1).
B. Jesus är vår domare (Johannes 5:22).
C. Jesus är vårt trovärdiga och sanna vittne (Uppenbarelseboken 3:14).


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nej, tack och lov. I domen kommer Jesus att vara den kristnes advokat, domare och vittne. Om du lever för Jesus, kan du inte gå förlorad! (Romarbrevet 8:1; Kolosserbrevet 1:12-14)

18. Om du låter Jesus vara din advokat på domens dag, så har han lovat att vinna din rättegång. Vill du inte överlåta ditt liv till honom idag?

18. Om du låter Jesus vara din advokat på domens dag, så har han lovat att vinna din rättegång. Vill du inte överlåta ditt liv till honom idag?Svar:  ____________________

Tillägg


Tillägg

Det finns de som tar bort den sista veckan (eller sju bokstavliga år) från Daniels profetia om de 490 åren, och säger att det är de 7 åren av vedermöda och den tid som Antikrist verkar, i den yttersta tiden. Det finns emellertid inget stöd i Bibeln för detta. Låt oss repetera ett par fakta:

A. De 490 profetiska åren är en sammanhängande tidsperiod, precis som de 70 åren av Israels folks fångenskap, som det står om i Daniel 9:2.

B. De sista 7 åren av profetian började med Jesu dop (27 e.Kr.). Det var därför som han började predika: "Tiden är fullbordad." Markus 1:15.

C. När Jesus dog på korset på våren 31 e.Kr., ropade han: "Det är fullbordat." Frälsaren hänsyftade här helt klart till de profetior om hans död som gjorts i Daniel kapitel 9, nämligen:

1. "En som är smord" skall "förgöras", eller korsfästas (vers 26).

2. Genom att som det enda sanna Guds lamm, dö för alla människor "skall slaktoffer och spisoffer vara avskaffade". (vers 27 1 Korinterbrevet 5:7 15:3).

3. Han försonar våra missgärningar (vers 24).

När han kom som den utlovade Messias, exakt på rätt tidpunkt, bevisade detta att hela profetian om de 490 åren och de 2300 åren är korrekt och komplett.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top