Media Library »

Storacles

separator

Kains märke

Kains märke
Introduction
Kains märke
Adams och Evas två äldsta söner var mycket olika varandra, både till personlighet och sätt. Kain trivdes bäst med jordbruk och bygge, medan Abel älskade att vandra omkring på ängar och kullar med sina boskapshjordar. Efter det att Adams och Evas olydnad mot Gud förorsakat att synden fått tillträde till den nyskapade jorden, inrättade Gud ett offersystem för att de skulle kunna få förlåtelse. Han förklarade, att ingen förlåtelse kan fås utan att blod utgjuts. (Hebreerbrevet 9:22). Han talade också om för dem att dessa offer pekade framåt till en tid då Jesus skulle bli människa och dö som ett Guds Lamm för världens synder. Abel bar troget fram ett lamm som offer för sina synder, men Kain tyckte inte det var nödvändigt att så i detalj lyda Guds instruktioner. Han tyckte att offersystemet var blodigt och omständigt, och tänkte att om han bara tillbad Gud och offrade av det han hade, så skulle det räcka. Så han tog skörden av sitt eget arbete – frukt och säd och grönsaker – och lade fram det som ett offer inför Gud. Kain såg sedan med avund på hur eld kom ner från himlen och förtärde Abels offer, medan hans eget fick ligga där orört. Herren försökte kärleksfullt visa Kain till rätta, få honom att ödmjukt lyda, men Kain stod envist på sig i sitt uppror. En gång när Abel försiktigt försökte tala sin äldre bror till rätta, fick Kain ett vredesutbrott. När Kain slutligen lugnat ner sig, låg Abels blodiga kropp död vid hans fötter. Gud uttalade då en förbannelse över Kain. Men när Kain beklagade sig över straffet, tänkte Gud på honom och satte ett märke på honom för att inte kommande generationer skulle kunna hämnas på honom för detta första mord. Uppenbarelseboken säger oss att i den yttersta tiden kommer det åter att bli en kamp mellan kristna angående hur och när Gud skall tillbedjas. Snart kommer vi alla att bli identifierade med ett märke. Antingen Guds insegel eller vilddjurets märke.


1. Vem kommer att skonas från de sju sista plågorna?

1. Vem kommer att skonas från de sju sista plågorna?

Uppenbarelseboken 7:3. Och sade: "Gören icke jorden eller havet eller träden någon skada, förrän vi hava tecknat vår Guds tjänare med ______ på deras pannor.


Svar:  ____________________

NOTERA:   De som har Guds insegel på sina pannor kommer att stå under Guds beskydd under de sju sista plågorna. (Psaltaren 91:7-11)

2. Vad är det för sorts

2. Vad är det för sorts "insegel" som de rättfärdiga har på sina pannor?

Jesaja 8:16. Lägg vittnesbördet ombundet och ______ förseglad i mina lärjungars hjärtan.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Guds insegel finner man i hans lag. Ett insegel eller sigill gör att ett dokument får laga kraft. Det innehåller normalt tre kännetecken, nämligen namnet, befattningen och området. T.ex. "Kores, konungen i Persien" (Esra 1:2), eller: "Karl XVI Gustav, Kung av Sverige."

3. Vilket av de tio budorden innehåller alla elementen av ett sigill?

3. Vilket av de tio budorden innehåller alla elementen av ett sigill?

2 Mosebok 20:11. Ty på sex dagar ______ ______ himmelen och jorden och havet och ______ vad i dem är. (Tre ord i svaret).


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det fjärde budet är det enda som innehåller alla de tre komponenter som ingår i ett sigill: (1) "Herren" - hans namn, (2) "skapade" - hans befattning som Skapare, (3)"himmel och jord, havet och allt vad i dem är" - hans territorium.

4. Vad har Gud gett oss som ett särskilt tecken på sin makt?

4. Vad har Gud gett oss som ett särskilt tecken på sin makt?

Hesekiel 20:12. Jag gav dem också mina ______, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är Herren, som helgar dem.

Hesekiel 20:20 Och helga mina sabbater, och må de vara ett tecken mellan mig och er, för att man må veta att jag är HERREN, eder Gud.

2 Mosebok 31:13 Mina sabbater skall ni hålla, ty de äro ett tecken mellan mig och er, från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN, som helgar eder.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud förklarar tydligt att han gav sabbaten som ett tecken på sin makt att skapa och att helga. Det är hans sigill, eller om man så vill, märket på hans auktoritet. Orden "märke", "tecken", eller "insegel," används omväxlande genom hela Bibeln. (jämför 1 Mosebok 17:11 med Romarbrevet 4:11).

5. Vad tvingar det andra vilddjuret i Uppenbarelseboken kapitel 13, alla att ta på sig?

5. Vad tvingar det andra vilddjuret i Uppenbarelseboken kapitel 13, alla att ta på sig?

Uppenbarelseboken 13:16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett ______ på högra handen eller på pannan.


Svar:  ____________________

6. Vad är vilddjurets märke?

6. Vad är vilddjurets märke?

Apostlagärningarna 5:29. Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: "Man måste ______ ______ mer än människor".

Om man väljer att lyda påvens lagar (söndagsfirande) hellre än Guds lagar (sabbatsfirande), får man vilddjurets märke.

Romarbrevet 6:16 Ni vet ju, att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under denne, som ni sålunda lyder, vare sig det är under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet.

Vad är synd?

1 Johannes 3:4 Var och en som gör synd, han överträder också lagen, ty synd är överträdelse av lagen.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I lektion 13 identifierade vi det första vilddjuret från Uppenbarelseboken kapitel 13. Vad är märket på detta vilddjurs kraft och auktoritet? Enklaste sättet att ta reda på detta är att fråga påven direkt. Lägg märke till vad det står i följande utdrag ur en katolsk katekes:"Fråga: Vilken dag är sabbatsdagen?

Svar: Lördagen är sabbatsdagen.

Fråga: Varför firar vi söndagen i stället för lördagen?

Svar: Vi firar söndagen i stället för lördagen därför att den katolska kyrkan har överfört högtidlighållandet från lördagen till söndagen."1Här är ett annat utdrag ur en katekes:


"Fråga: Har ni något annat sätt att bevisa att kyrkan har makt att instifta religiösa helgdagar?


Svar: Hade den inte haft sådan makt, skulle den inte kunna göra det som alla moderna religioner nu följer - hon skulle inte ha kunnat byta ut helighållandet av lördagen, veckans sjunde dag, mot söndagsfirande på veckans första dag, en ändring för vilket det inte finns något stöd i bibeln."2

Så vad påvekyrkan säger är att deras tecken på makt och auktoritet är att de gjort söndagen till en helig dag - en ändring som så gott som hela den kristna världen accepterar. (Se bilaga "Vilken viktig fråga ställer påvekyrkan till protestanterna?")1Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder Book Co., 1957 års utgåva), sid. 50.

2Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, tredje amerikanska utgåvan, omarbetad, n.d.), sid. 174.

7. Är vilddjurets märke eller Guds insegel synliga märken?

7. Är vilddjurets märke eller Guds insegel synliga märken?

Hebreerbrevet 10:16. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras ______ skall jag skriva dem.

2 Mosebok 13:9 Och det skall vara för dig såsom ett tecken på din hand och såsom ett påminnelsemärke på din panna, för att HERRENS lag må vara i din mun.

Jesaja 59:6, 7 deras verk är fördärvliga verk, och våldsgärningar övar deras händer. ...deras tankar är fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras vägar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Varken vilddjurets märke eller Guds insegel syns utanpå. Pannan representerar våra tankar, vår håg och vårt sinne, och handen representerar våra handlingar. "På handen" och "på pannan" är återkommande symboler i den heliga skrift för en persons tankar och gärningar (2 Mosebok 13:16 5 Mosebok 6:8 11:18).

Vilddjurets märke i pannan får man om man väljer att tro att söndagen är Guds heliga dag trots att man vet vad Bibeln säger. Märket i högra handen får man om man arbetar på Guds sabbatsdag eller låtsas hålla söndagen helig för enkelhetens skull - på grund av arbete, familj etc. Även om märket inte syns utanpå, så vet Gud vem som har vilket märke. (2 Timoteus 2:19). Man kan säga att man ger sig själv märket. Men om jag respekterar och håller Guds heliga sabbat, så kommer han att märka mig som sin egen. Om jag firar vilddjurets falska sabbat, så kommer jag att märkas som tillhörande vilddjuret.

8. Hur avgör Jesus om vi är hans tjänare?

8. Hur avgör Jesus om vi är hans tjänare?

Romarbrevet 6:16. I veten ju, att när I ställen eder i någons tjänst för att lyda honom, så ären I tjänare under denne, som I sålunda ______.

Johannes 14:15 Älskar ni mig så håller ni mina bud.


Svar:  ____________________

9. Har någon vilddjurets märke redan nu?

9. Har någon vilddjurets märke redan nu?

Uppenbarelseboken 13:17. Ingen får vare sig ______ eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ingen människa har märket än. När detta en dag blir lagstadgat, då kommer endast de som har vilddjurets märke att kunna köpa eller sälja. De människor som håller Guds heliga sabbat kommer att att göra det med risk för sina liv (Uppenbarelseboken 13:15). De som väljer att vanhelga Guds heliga dag och officiellt rösta på att sätta människors bud före Guds bud, kommer att få märket som visar att de tillhör Antikrist. Alla som älskar och är lojala mot Jesus och hans heliga dag kommer att få hans härlighets insegel, och de är hans för alltid. Om någon tror att han kan förbli neutral, kommer han att räknas till Antikrists skara (Matteus 12:30).

10. Vilka två saker kommer Antikrist att försöka ändra på?

10. Vilka två saker kommer Antikrist att försöka ändra på?

Daniel 7:25. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Daniel kapitel 7 avslöjar en gammaltestamentlig beskrivning av Antikrists makt. Den förutsäger tydligt att vilddjuret ska försöka ändra på både Guds lagar och tider. Påvedömet har försökt ändra Guds lag genom att: (1) ta bort det andra budordet som förbjuder tillbedjan av bilder, (2) ta bort allt det i det fjärde budet som talar om vilken dag som är sabbatsdagen, och (3) dela upp det tionde budet i två bud. Påvekyrkan försökte vidare att ändra Guds tider genom att: (1) lära människorna att veckans första dag är sabbatsdagen i stället för den sjunde dagen, och (2) införa det hedniska Roms sedvänja att börja varje dag vid midnatt istället för vid solnedgången. Gud räknar sabbatsdagen från solnedgången på fredag kväll till solnedgången på lördag kväll (3 Mosebok 23:32). Ingen dödlig varelse borde någonsin våga ändra på Guds heliga lagar och tider (Matteus 5:18).

11. För vad kritiserade Gud sina forna präster, eller pastorer?

11. För vad kritiserade Gud sina forna präster, eller pastorer?

Hosea 4:6. Hosea 4:6 Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har ______ ______, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn.

Malaki 2:8, 9 Genom eder undervisning haven I kommit många på fall. ...eftersom I icke hållen mina vägar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud blir fortfarande sårad när hans pastorer predikar åtta eller nio bud och orsakar att många hoppar över hans bud om att hålla sabbaten helig. Så gott som alla kyrkor vet och erkänner i sina officiella dokument att det inte finns något bibliskt stöd för söndagsfirande. Det är ett tragiskt faktum att både protestanter och katoliker kommer att stå som skyldiga framför Guds domstol, för att de förkastat Bibelns sabbat! Gud själv gav sabbatsdagen som ett tecken, eller sigill, på sin skaparkraft och sin makt att helga och frälsa (2 Mosebok 31:17; Hesekiel 20:12). Skulle någon människa våga börja ändra på detta heliga tecken som representerar den store himmelske Guden och allt vad Han står för?

12. Hur såg Guds forna ledare på Guds lag?

12. Hur såg Guds forna ledare på Guds lag?

Hosea 8:12. Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental, så räknas de ju dock för en ______ lagar.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Tiderna har inte förändrats. Gud placerade sabbaten, sitt speciella tecken, mitt i sin lag och började det budet med orden "tänk på." Och ändå finns det så många människor idag som låtsas som om hans sjundedags sabbat inte fanns.

13. Vilka specifika, allvarliga varningar gav Gud de religiösa ledarna angående sin heliga sabbatsdag?

13. Vilka specifika, allvarliga varningar gav Gud de religiösa ledarna angående sin heliga sabbatsdag?

Hesekiel 22:8. Mina heliga ting ______ du, och mina sabbater ohelgar du.

Hesekiel 22:26 Prästerna där våldför min lag och ohelgar mina heliga ting; de gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt. ...De tillsluter sina ögon för mina sabbater, och så blir jag ohelgad mitt ibland dem.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud tillrättavisar skarpt de religiösa ledare som säger att sabbatsdagen inte spelar någon roll, och som säger "Så säger Herren", när det inte är sant.

14. Vilken speciell synd befaller Gud sina ledare att fördöma?

14. Vilken speciell synd befaller Gud sina ledare att fördöma?

Jesaja 58:1, 13, 14. Ropa med full hals utan återhåll, häv upp din röst såsom en basun och ______ för mitt folk deras överträdelse. ...Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sabbaten din lust och Herrens helgdag en äredag, ...då skall du finna din lust i Herren.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud befaller sina andliga ledare att kalla vanhelgande av sabbaten, synd. Han befaller dem att insistera på att hålla sabbatsdagen helig. Precis som det var för lärjungarna i gamla tider, är det också idag vår enda trygghet, att lyda Gud mer än människor (Apostlagärningarna 5:29).

15. Vad händer när du beslutar dig för att ta emot Jesus och följa honom helt och fullt?

15. Vad händer när du beslutar dig för att ta emot Jesus och följa honom helt och fullt?

Matteus 11:29. Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna ______ för edra själar


Svar:  ____________________

NOTERA:   Underbar ro och frid strömmar in i hjärtat vid omvändelsen. Sabbaten, som betyder "vila", är en symbol på den vila och frid som kommer genom pånyttfödelsen (Hebreerbrevet 4:1-10). De som verkligen är födda på nytt kommer att hålla sabbaten som ett heligt tecken på den vilan (lägg märke till verserna 4, 9 och 10). Det finns ingen glädje lik den glädje som en omvänd person får erfara när han, eller hon, håller Guds sabbat helig.

16. Innan du kan säga

16. Innan du kan säga "nej" till vilddjurets märke, måste du säga "ja" till Guds sigill. Jesus väntar vid din hjärtedörr på ditt svar. Vill du besluta dig i dag för att stå under hans sabbatsbannér som tecken på att du har tagit emot honom som din Skapare och Frälsare?Svar:  ____________________


Tillägg

Vilken viktig fråga ställer påvekyrkan till protestanterna?
Protestanterna har många gånger frågat påvekyrkan: "Hur tordes ni ändra Guds lag?" Men Katolska kyrkans fråga till protestanterna är mycket mer genomträngande.

Så här låter den officiellt:

"Ni säger att lördagen var judarnas sabbat, men att den kristna sabbaten har ändrats till söndag. Ändrad! Av vem? Vem har rättighet att ändra på ett av den Allsmäktige Gudens bud? När Gud har talat och sagt 'Den sjunde dagen skall du helighålla', vem är då dumdristig nog att säga‚ 'Nej, du får arbeta och göra vad du vill på den sjunde dagen, men du skall hålla den första dagen i stället?' Detta är en mycket viktig fråga som jag inte förstår hur ni kan svara på. Ni är protestanter och ni säger att ni följer Bibeln, och bara Bibeln, och ändå går ni rakt emot vad Bibeln tydligt säger i en sådan här viktig fråga, och byter ut den dag som Bibeln har befallt. Att man skall hålla sjunde dagen helig är ett av de tio budorden. Om ni tror att de övriga nio fortfarande gäller, vem har gett er rätten att börja ändra i det fjärde budet? Om ni vore konsekventa i era egna principer att följa Bibeln, och bara Bibeln, så borde ni kunna visa mig skriftstället i nya testamentet där det står att det fjärde budet har ändrats."1

1Library of Christian Doctrine: Why Don't You Keep Holy the Sabbath-Day? (Varför helighåller ni inte Sabbatsdagen) (London: Burns and Oates, Ltd.), sid. 3, 4.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top