Media Library »

Storacles

separator

Buga för Babylon

Buga för Babylon
Buga för Babylon
Kung Nebukadnessar gav signalen, och medan de tusen instrumenten stämde upp sin musik, föll förhänget som hade dolt den nästan 30 meter höga bildstoden av rent guld. Och enligt befallningen som hade utgått från kungen, böjde sig alla ämbetsmännen som hade samlats där på Duraslätten, ända ner till marken i ödmjuk tillbedjan. Alla utom tre unga hebreiska män. De tjänade en Kung, mycket mäktigare än Nebukadnessar. Nebukadnessar strålade av stolthet och tillfredsställelse. Men bara tills han fick veta att Sadrak, Mesak och Abed-Nego hade vägrat att böja sig och tillbedja hans bildstod. Han blev så häpen över att någon tordes vägra hans befallning, att han utgick ifrån att de måste ha missförtått påbudet. Så han gav dem en chans till att lyda befallningen – men de vägrade även denna gång! Kungens stolthet vändes då i vrede. Han gav order om att den brinnande ugnen som fanns i närheten skulle hettas upp sju gånger mer än vanligt. Medan mer ved lades på elden, bands de tre männen med kraftiga rep. Elden var nu så het att de soldater som kastade in männen i ugnen själva omkom av hettan. Kungen som på avstånd stått och observerat vad som pågick, blev plötsligt förskräckt. Med darrande stämma frågade han: "Var det inte tre män, som vi lät kasta bundna in i elden?" Hans rådsherrar svarade att det var det. "Och ändå ser jag nu fyra män, som går lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem och den fjärde ser ut, som vore han en gudason." Daniel 3:25. Gud räddade dessa tre modiga unga män i den brinnande ugnen för att de vågade stå upp för Guds sanning. I de yttersta dagarna kommer Guds folk att möta liknande situationer då deras tro kommer att sättas på prov.


1. Vad har berättelsen i Daniel kapitel 3 för samband med Uppenbarelseboken?

1. Vad har berättelsen i Daniel kapitel 3 för samband med Uppenbarelseboken?

Uppenbarelseboken 13:15. Vilddjurets bild kunde ...låta döda alla som icke ______ vilddjurets bild.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I den yttersta tiden kommer Guds barn återigen att bli tvingade att tillbe mot sitt samvete, om de inte vill mista livet. De blir tvungna välja mellan att lyda Guds lag eller människors lagar.

2. Vad handlar de tre änglarnas budskap om, som man läser i Uppenbarelsboken kapitel 14?

2. Vad handlar de tre änglarnas budskap om, som man läser i Uppenbarelsboken kapitel 14?

Uppenbarelseboken 14:7. Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla ______. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

Uppenbarelseboken 14:8 Och ännu en annan ängel följde honom; denne sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredesvin."

Uppenbarelseboken 14:9,10 Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall också han få dricka av Guds vredesvin.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln säger oss i Uppenbarelseboken 14: 6-14, att i den sista tiden kommer detta mäktiga budskap av hopp och varning att gå ut över hela jorden för att förbereda människor för Jesu andra ankomst. Ett av budskapen är en varning för att tillbe vilddjuret och ta emot dess märke. I den här lektionen ska vi identifiera vilddjuret. I lektion 14 ska vi identifiera märket. Ditt eviga liv står här på spel, så bed allvarligt om Guds ledning och hans välsignelse när du studerar.

3. Vad representerar ett vilddjur i biblisk profeti?

3. Vad representerar ett vilddjur i biblisk profeti?

Daniel 7:23. Det fjärde djuret betyder att ett fjärde ______ skall uppstå på jorden.

Daniel 7:17 De fyra stora djuren betyder att fyra konungar skall uppstå på jorden.

Daniel 8:21 Men bocken är Javans (Greklands) konung.


Svar:  ____________________

NOTERA:   När man studerar bibliska profetior, vet man att ett vilddjur representerar en regering, ett rike eller politisk makt. Gud använder djur för att symbolisera länder och regeringar - precis som vi också gör. En örn är symbolen på Amerika till exempel, och Ryssland symboliseras ofta med en björn. Ett vilddjur är inte någon nedsättande term i Bibelns värld. Den anspelar inte på något "vilt" eller "djuriskt" i negativ bemärkelse. Vilddjuret som har märket är beskrivet i Uppenbarelseboken 13:1-10, 15-18. Ta tid att läsa dessa bibeltexter innan Du fortsätter till fråga 4.

4. Hur identifierar Bibeln vilddjuret?

4. Hur identifierar Bibeln vilddjuret?

Uppenbarelseboken 13:1. Och han ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett ______ stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I Uppenbarelseboken 13:1-10, 15-18, ger Gud oss 10 ledtrådar för att hjälpa oss att identifiera vilddjuret. Han ger oss en lång lista med karaktärsegenskaper så att vi kan vara alldeles säkra på vilddjurets identitet.Punkt 1 - Kommer upp ur havet (vers 1)

Punkt 2 - Får sin makt, tron och myndighet från draken (vers 2)

Punkt 3 - Blir en världsvid makt (verserna 3, 7)

Punkt 4 - Hädar Gud (verserna 1, 5, 6)

Punkt 5 - Regerar i 42 profetiska månader (vers 5)

Punkt 6 - Får ett dödligt sår som sedan läker (vers 3)

Punkt 7 - Är en religiös makt som tar emot tillbedjan (verserna 4, 8)

Punkt 8 - Förföljer Guds heliga (vers 7)

Punkt 9 - Bär det mystiska talet 666 (vers 18)

Punkt 10 - Leds av en ledande man (vers 18)

Det finns bara en makt som har alla dessa 10 identifierande märken - påvedömet. Men för att vara riktigt säkra, ska vi i de följande frågorna noggrannt gå igenom dem, ett och ett.

5. Vilddjuret kommer upp ur havet.  Vad symboliserar havet, eller vatten?

5. Vilddjuret kommer upp ur havet. Vad symboliserar havet, eller vatten?

Uppenbarelseboken 17:15. Vattnen som du har sett, ...äro ______ och människoskaror och folkslag och tungomål.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I profetiskt språk representerar vatten stora folkmängder eller tätbefolkat område. Profetian förutsäger att vilddjuret skulle uppstå ur etablerade, redan då kända, nationer. Påvedömet uppstod i västeropa, så det stämmer med punkt 1. Men hur är det med de andra nio punkterna?

6. Vem ger vilddjuret dess maktposition?

6. Vem ger vilddjuret dess maktposition?

Uppenbarelseboken 13:2. Och ______ gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vilddjuret - som har detta märke som vi skall undvika - fick sin makt, auktoritet och huvudstad från draken. Enligt Uppenbarelseboken 12:3-5 är draken den makt som försökte döda Jesusbarnet redan som nyfött. Det var Satan som intalade Herodes, kung under det hedniska romerska imperiet, att döda alla gossebarn i Betlehem. (Matteus 2:13, 16). Till vem gav det hedniska Rom sin auktoritet och sin huvudstad? Historien visar att det hedniska Rom lämnade över sin makt och huvudstad till den romerska kyrkan. Följande historiska citat är utmärkande: "Romerska kyrkan ...trängde sig in och tog över det romerska världs-imperiets plats, och gjorde ...påven, som kallar sig själv för 'Kung' och 'Pontifex Maximus' till Caesars efterträdare."* Punkt 2 passar därför också in på påvedömet.


*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, andra utgåvan, reviderad, 1901), sid. 270.

7. Hur vidsträckt är vilddjurets inflytande?

7. Hur vidsträckt är vilddjurets inflytande?

Uppenbarelseboken 13:3. Och hela ______ såg med förundran efter vilddjuret.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ingen ifrågasätter det faktum att påvemakten var en världsmakt under medeltiden. Ordet "katolsk" betyder ju "universiell". Vi ser att punkt 3 också stämmer in på påvedömet.

8. Vad är det som kommer ut ur munnen på vilddjuret?

8. Vad är det som kommer ut ur munnen på vilddjuret?

Uppenbarelseboken 13:6. Och den öppnade sin mun till att föra ______ tal mot Gud, till att häda hans namn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln kallar det för hädelse när en person säger att han kan förlåta synder (Lukas 5:21), eller att en människa säger att hon är Gud (Johannes 10:33). Påvedömet deklarerar öppet att de "kan" förlåta synder. Lägg märke till följande avsnitt ur en katolsk katekes: "Kan prästen verkligen förlåta synder, eller talar han bara om att de är förlåtna? Prästen förlåter verkligen synderna helt och fullt i kraft av den makt han har fått av Kristus."1

Påvekyrkan påstår även att påven är likställd med Gud. Påve Leo XIII sade: "Vi [påvarna] upprätthåller Gud den Allsmäktiges plats här på jorden."2 Här är ytterligare ett häpnadsväckande påstående om påven: "Du är Gud på jorden."3 Alltså passar punkt 4 också in på påvedömet.1Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), sid. 279.

2Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, kol. 761 (Latin).

3Påve Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," daterat 20 juni, 1894, trans. in The Great Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), sid. 304.

9. Hur länge skulle detta första vilddjur ha makten?

9. Hur länge skulle detta första vilddjur ha makten?

Uppenbarelseboken 13:5. Det fick makt att så göra under ______ månader.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Som vi kommer ihåg är en profetisk dag lika med ett bokstavligt år (Hesekiel 4:6). Denna tidsperiod av 42 månader nämns vid ett flertal tillfällen i profetiorna, ibland som 42 månader, ibland som 1260 dagar och ibland som tre och ett halvt år. När man utgår från den judiska kalendern där alla månader har 30 dagar, blir samtliga dessa tidsangivelser 1,260 bokstavliga år. Påvedömets världsvida makt blev officiell år 538 e.Kr. genom kejsar Justinians dekret. År 1798 tillfångatogs påven av Napoleons general Alexander Berthier, och påvedömet fick vad som såg ut att vara dödsstöten. Det är ingen tillfällighet att mellan år 538 och 1798 är det precis 1260 år! Punkt 5 passar alltså även den in på påvedömet.

10. Vad hände med vilddjuret efter de fyrtiotvå månaderna?

10. Vad hände med vilddjuret efter de fyrtiotvå månaderna?

Uppenbarelseboken 13:3. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess ______ blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Som redan nämnts, fick påvedömet något som såg ut som ett dödligt sår år 1798 när general Berthier tog påven som fånge till Frankrike, där han senare dog i landsflykt.1 Halva Europa trodde att detta var slutet på påvedömet. Men Gud hade sagt att såret skulle läkas och att makten och inflytandet skulle återgå till påvekyrkan och att hela världen slutligen skulle komma att följa hennes ledning. Malachi Martin med fullständig insyn i Vatikanen avslöjar i sin bok The Keys of This Blood, följande: "Påven är vårt århundrades mest kända person (sid. 123); har etablerat personlig kontakt med ledarna i 91 av
världens länder (sid. 490); och är nu beredd att ta över en världsvid regering" (sid. 143).2 Även en oinvigd vet att i dag är påven på flera områden den mest inflytelserika personen i världen. Och med varje resa han gör, stärker han sin makt och inflytande. Miljontals människor jorden runt ser påvedömet som vårt enda hopp för världsfred, enhet och anständighet - precis som Gud har förutsagt. Påvedömet passar klart på punkt 6.1Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, sid. 1.

2Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990).

11. Är vilddjuret verkligen en religiös makt?

11. Är vilddjuret verkligen en religiös makt?

Uppenbarelseboken 13:15. ...Och kunde låta döda alla som icke ______ vilddjurets bild.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det är uppenbart att vad vi här talar om handlar om andliga saker. Ordet "tillbe" eller "tillbedjan" används fem gånger i Uppenbarelseboken 13 i samband med den här makten. Det är säkerligen ingen som betvivlar att även punkt 7 passar in på påvedömet.

12. Vad gör vilddjuret med Guds heliga?

12. Vad gör vilddjuret med Guds heliga?

Uppenbarelseboken 13:7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att ______ dem.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Alla vet i dag att påvekyrkan förföljde och dödade de kristna, särskilt under medeltiden då dess makt var som störst. Många historieskrivare uppskattar antalet människor som måste dö för sin tros skull till mer än 50 millioner under denna tid av vedermöda. Den romerska kyrkan ansåg antagligen att den gjorde Gud en tjänst genom att förinta "kättarna". Även om påven på senare tid har bett om ursäkt å kyrkans vägnar för dessa illdåd, kvarstår dock faktumet att påvedömet genom dessa gärningar passar in även på punkt 8.

13. Vilket är det mystiska talet som identifierar vilddjruet?

13. Vilket är det mystiska talet som identifierar vilddjruet?

Uppenbarelseboken 13:18. Och dess tal är ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   I Uppenbarelseboken 13:18 uppmanar Gud oss att räkna ut talet av vilddjurets namn. Det skall vara en människas tal. När man tänker på påvekyrkan är naturligtvis påven den människa man tänker på. Vad är hans namn? En av hans officiella titlar är "Guds Sons ställföreträdare," som heter "Vicarius Filii Dei" på latin (kyrkans officiella språk).

Uppenbarelseboken säger att hans namns tal är 666. Låt oss se om punkt 9 passar in på påvedömet:

VICARIUS FILII DEI
V = 5
I = 1
C = 100
A = 0
R = 0
I = 1
U = 5
S = 0
F = 0
I = 1
L = 50
I = 1
I = 1
D = 500
E = 0
I = 1
======= ==============
11253501
ADDERA 112 + 53 + 501 = 666


Det finns inga tvivel. Vi ser att alla 10 kännetecknen från Uppenbarelseboken 13:1-8, 15-18 passar in på påvedömet. Och det är denna makt som har ett speciellt märke som vi inte vill ha med att göra.

Vi får inte glömma att det finns många gudfruktiga, kärleksfulla, romersk-katolska kristna människor som Gud räknar som sina barn. Det har också funnits rakryggade och modiga påvar som älskat Gud. Denna lektion är inte en attack mot våra katolska vänner. Den är en attack mot djävulen som lurar bort kyrkor från sanningen i den Heliga Skrift. Men Gud har själv sagt oss att denna institution har ett märke som vi inte skall riskera att ta emot. Uppriktiga protestanter, katoliker, judar och icke-kristna vill alla veta vad detta märke är så att de kan slippa att få det. Låt oss tacka Gud för att han i sitt ord har avslöjat Satans illvilliga planer att förgöra oss alla.

I vår nästa lektion ska vi tydligt identifiera vilddjurets "märke". Om du tar emot vilddjurets märke kommer du att gå förlorad. Många kommer att upptäcka att det är inte så enkelt att undvika märket. Men Gud kan ge oss Sadraks, Mesaks och Abed-Negos tro med vars hjälp de var villiga att möta döden för att ära Gud.

14. Är du villig att följa Jesus vartän han leder, även om det kanske betyder att du mister dina vänner?

14. Är du villig att följa Jesus vartän han leder, även om det kanske betyder att du mister dina vänner?Svar:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top