Media Library »

Storacles

separator

Tegel utan halm

Tegel utan halm
Introduction
Tegel utan halm
Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet hade Moses och Aron uppmanat folket att helga sig åt Herren, ty Gud planerade att med sin mäktiga hand befria dem ur slaveriet. Israeliterna hade släpat och slitit sju dagar i veckan för att hinna med sina arbeten åt Egyptierna. Men efter samtalet med Moses hade de beslutat att återinföra en ledig dag i veckan. Det var därför Farao blev så vred och senare sade till Moses och Aron: "Ni vill skaffa dem frihet ifrån deras dagsverken!" 2 Mosebok 5:5. (Det hebreiska ordet för frihet som används här är shabath. Det betyder "få dem att hålla sabbaten.") Farao var arg och förstod att han måste göra något drastiskt för att inte förlora kontrollen över sina slavar. Han beslöt öka deras arbetsbörda ännu mer så att de inte skulle ha tid för varken Gud eller gudstjänst. Så han sade: "Ni skall inte vidare såsom förut ge folket halm till att göra tegel. Låt dem själva gå och skaffa sig halm. Men samma antal tegel som de förut har gjort skall ni ändå ålägga dem, utan något avdrag." 2 Mosebok 5:7-8. Gud planerar att göra mäktiga ting för sitt folk i dag, precis som han gjorde på Mose tid. Han kommer snart att befria sina trogna barn från syndens träldom och föra dem till det himmelska Kanaan. Och återigen försöker han få sina barn att förstå innebörden och betydelsen av sabbatsvila.


1. Skapade Gud sabbatsvilan uteslutande för israeliter?

1. Skapade Gud sabbatsvilan uteslutande för israeliter?

Markus 2:27. Därefter sade han till dem: "Sabbaten blev gjord för ______ skull, och icke människan för sabbatens skull."


Svar:  ____________________

NOTERA:   När Jesus sade att sabbaten blev gjord för människan, syftar ordet "människa" på hela mänskligheten - alla människor, i alla tider, överallt.

2. När instiftades sabbaten?

2. När instiftades sabbaten?

1 Mosebok 2:1,3. Så blev nu himmelen och jorden ______ med hela sin härskara. ...Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Sabbaten instiftades vid skapelseveckans slut.

3. Vilken dag i veckan är sabbatsdagen?

3. Vilken dag i veckan är sabbatsdagen?

1 Mosebok 2:2, 3. Och Gud fullbordade på ______ ______ det verk som han hade gjort; och han vilade på ______ ______ från allt det verk som han hade gjort. Och Gud välsignade den ______ ______ och helgade den.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Tre gånger i 1 Mosebok, kapitel 2, talar Gud om för oss att han gjorde den sjunde dagen i skapelseveckan till sabbat. Han "helgade" den, vilket betyder att han "avskiljde den för ett heligt syfte". Gud gjorde sabbaten till att vara en 24-timmars period, för han visste att man måste ha tid för att utveckla en sann kärleksrelation till Jesus. Djävulen vill, precis som Farao i Egypten, ha oss så upptagna med arbete att vi inte har tid att tänka på Gud. Men Gud visste hur stressade och upptagna människorna skulle komma att vara på den sista tiden, så han avsatte 24 speciella timmar varje vecka för att kunna få vara tillsammans med sina barn, och bara umgås. Han har stämt träff med dig varje vecka, missa inte det mötet!

4. Hur har Gud visat oss att hans heliga sabbat är viktig?

4. Hur har Gud visat oss att hans heliga sabbat är viktig?

2 Mosebok 20:8-11. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. ...därför har Herren ______ sabbatsdagen och helgat den.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det fjärde av Guds tio budord finner vi i 2 Mosebok 20:8-11. Genom att göra sabbaten till ett av de tio budorden, visade han hur ytterst viktig den är. I vers 10 kallas den "Herrens, din Guds sabbat". Det är bara det fjärde budet som börjar med orden "tänk på". Det visar att Gud visste att människorna skulle glömma. Att bryta mot tio Guds bud är synd (1 Johannes 3:4). Men Jesus dog för att frälsa sitt folk från deras synder och lagöverträdelser (Matteus 1:21).

5. Vilka två dyrbara saker säger Gud att sabbaten är ett tecken på?

5. Vilka två dyrbara saker säger Gud att sabbaten är ett tecken på?

Hesekiel 20:12. Jag gav dem ock mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är Herren, som ______ dem.

2 Mosebok 31:17 Den [sabbaten] skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud säger att sabbaten är ett tecken på sin kraft som Skapare och Frälsare. I Uppenbarelseboken 14:6-14, ger Gud oss tre viktiga budskap till att förkunna "för dem som bo på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk." Vers 6. Det första budskapet hittar vi i vers 7: "Frukta Gud och ge honom ära, ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbed honnom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor." Denna vädjan att återgå till sann tillbedjan är hämtat direkt från det fjärde budet: "Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen." 2 Mosebok 20:11.

6. Vilken dag helighöll Jesus?

6. Vilken dag helighöll Jesus?

Lukas 4:16. Så kom han till Nasaret, där han var uppfödd. Och på sabbatsdagen gick han, såsom hans ______ var, in i synagogan: och där stod han upp till att föreläsa.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus är vårt exempel (1 Petrus 2:21) i allting, inklusive sabbatsfirandet. Jesus hade som sed att gå i kyrkan på sabbaten. En "sed" är en regelbunden vana. Kristna människor är pliktiga att leva så som Jesus levde (1 Johannes 2:6).

7. Vad hade Paulus för vana att göra på sabbatsdagen?

7. Vad hade Paulus för vana att göra på sabbatsdagen?

Apostlagärningarna 18:4. Och i synagogan höll han ______ ______ samtal och övertygade både judar och greker.

Apostlagärningarna 17:2 I den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Även Paulus hade till vana att hålla den sjunde dagen som sabbat.

8. Samlades apostlarna även med icke-judar på sabbatsdagen?

8. Samlades apostlarna även med icke-judar på sabbatsdagen?

Apostlagärningarna 13:42. När de sedan gingo därifrån, bad [icke-judarna] dem att de nästa ______ skulle tala för dem om samma sak.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vid ett annat tillfälle samlades lärljungarna på sabbaten tillsammans med en grupp icke-judiska kvinnor vid en flod, eftersom det inte fanns någon synagoga i staden (Apostlagärningarna 16:13).

9. Menade Jesus att Hans folk skulle hålla sabbaten även efter det att han dött för deras synder?

9. Menade Jesus att Hans folk skulle hålla sabbaten även efter det att han dött för deras synder?

Matteus 24:20. Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på ______ .


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus förutsäger här Jerusalems fall, vilket han visste skulle inträffa år 70 e.Kr (ca 40 år senare). Men han råder dem att be till Gud att de inte skulle behöva fly från de anfallande krigsstyrkorna på en sabbat. Det är uppenbart att Jesus förväntade sig att hans efterföljare skulle hålla sabbaten helig långt efter hans död.

10. Lär Bibeln ut att Guds folk även på den sista tiden skulle hålla hans sjundedags-sabbat  helig?

10. Lär Bibeln ut att Guds folk även på den sista tiden skulle hålla hans sjundedags-sabbat helig?

Uppenbarelseboken 12:17. Och draken (djävulen) vredgades än mer på kvinnan (församlingen)och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd (de som var kvar), mot dem som hålla Guds ______ . Uppenbarelseboken 14:12 Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Texterna ovan avser tydligt Guds församling i den sista tiden och varje avsnitt förklarar klart och tydligt att Guds församling på den sista tiden håller hans bud, som naturligtvis inkluderar även det fjärde budet, sabbatsbudet.

11. Kommer alla frälsta i himlen att fira sabbat?

11. Kommer alla frälsta i himlen att fira sabbat?

Jesaja 66:22, 23. Ty likasom de nya himlar och den nya jord, som jag vill göra, bliva beståndande inför mig, säger Herren, så skall det ock vara med edra barn och med ert namn. ...Och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske, att ______ kött kommer och tillbeder inför mig, säger Herren.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln talar om för oss att de återlösta av alla åldrar kommer att fira sabbat tillsammans i himlen och på den nya jorden.

12. Kan vi vara säkra på att den nuvarande sjunde dagen i veckan (lördag) är samma sabbatsdag som Jesus helighöll?

12. Kan vi vara säkra på att den nuvarande sjunde dagen i veckan (lördag) är samma sabbatsdag som Jesus helighöll?

Lukas 23:54-24:1. Det var då tillredelsedag [fredag], och sabbatsdagen begynte ingå. ...Sedan vände de hem igen och redde till välluktande kryddor och smörjelse; men på sabbaten var de ______, efter lagens bud. Men på första veckodagen kom de, ...till graven med de välluktande kryddor som de hade tillrett.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus korsfästes på en fredag (förberedelsedag) som är dagen före sabbaten (Markus 15:42). Jesus vilade i graven på sabbaten efter lagens bud (Lukas 23:56), och uppstod på den första dagen… dagen efter sabbaten (Markus 16:1-6). Kristna runt om i världen firar fortfarande denna dag som påsksöndag. Bibeln visar tydligt att sabbaten var dagen efter fredag och dagen före söndag. I de flesta av världens länder börjar veckan fortfarande på söndag, och på många språk heter lördag "Sabbat" i någon form. (Se bilagorna med titeln ”Vad ordboken säger” och ”Har inte kalendern ändrats?”)

13. Tillåter Gud någon människa att ändra på sin heliga dag?

13. Tillåter Gud någon människa att ändra på sin heliga dag?

Ordspråksboken 30:5, 6. Allt Guds tal är luttrat; ...Lägg ______ något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Alldeles innan Gud gav de tio budorden som det berättas om i 5 Mosebok, kapitel 5, så varnade Gud allvarligt för att "lägga något till" eller "taga något därifrån." Nej, de skulle hållas precis som Gud hade gett dem. Gud välsignade sin sabbat (2 Mosebok 20:11), och när han välsignar något så är det välsignat för alltid. (1 Krönikeboken 17: 27) I Psaltaren 89:35 säger Gud: "Jag skall inte bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra." Vilseförda människor medger att de ändrade Guds heliga sabbat till söndag. Men Gud accepterar inte människoläror när han gett oss Bibeln till att vara vårt rättesnöre.

14. När börjar och slutar sabbaten?

14. När börjar och slutar sabbaten?

3 Mosebok 23:32. Om aftonen, skolen I hålla denna eder sabbatsvila, från afton till ______ .

Markus 1:32 Men när solen hade gått ned och det hade blivit afton.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Sabbatens timmar börjar vid solnedgången på fredag och slutar vid solnedgången på lördag.

15. Vilken dag är Herrens dag som det står om i Uppenbarelseboken 1:10?

15. Vilken dag är Herrens dag som det står om i Uppenbarelseboken 1:10?

2 Mosebok 20:10. Men den sjunde dagen är ______, din Guds, sabbat.

Jesaja 58:13 Om du är varsam med din fot på sabbaten, så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor.

Markus 2:28 Så är då Människosonen herre också över sabbaten.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Både i gamla och i nya testamentet kallar Gud sabbaten "Herrens dag". Han befaller också att människor skall varnas för att synda mot Guds sabbat genom att kränka den (Jesaja 58:1,13). Sabbaten är till för alla människor (Jesaja 56:2-7). Bibeln syftar aldrig på söndagen när den talar om Herrens dag. Söndag är helt enkelt en av veckans sex arbetsdagar. (Hesekiel 46:1) Så har det alltid varit.

16. Vilken välsignelse utlovas i samband med sabbatsbudet?

16. Vilken välsignelse utlovas i samband med sabbatsbudet?

Matteus 11:28. Kommen till mig, I alla som arbeten och äro betungade, så skall jag giva eder ______.

2 Mosebok 33:14 Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro (Folkbibeln).


Svar:  ____________________

NOTERA:   Varje budord har en andlig innebörd. Somliga legalistiska kristna fokuserar på lagens bokstav och åsidosätter lagens anda. Jesus vill att vi ska ha båda delarna för att bibehålla jämvikten. (Matteus 5:21,22,27,28) Bibeln använder ofta termen "vila" när den syftar på frälsning. Hebreerbrevet 4:1,4,9,10 säger att de som uppriktigt har blivit ledda till omvändelsens "vila" och som lyder Kristus, håller den sjunde dagen som sabbat som symbol på kristen vila.

17. Jesus har gett sabbaten som ett tecken på sin makt att skapa och att helga. Är det din önskan att även du ska få komma i åtnjutande av den speciella välsignelse han ger till dem som helighåller sabbaten till hans ära?

17. Jesus har gett sabbaten som ett tecken på sin makt att skapa och att helga. Är det din önskan att även du ska få komma i åtnjutande av den speciella välsignelse han ger till dem som helighåller sabbaten till hans ära?Svar:  ____________________


Tillägg

Vad ordboken säger
Slå upp dessa ord i nästan vilken ordbok som helst, och lägg märke till vad det står:

Lördag (substantiv) Veckans sjunde dag.

Sjunde dag (adjektiv) Av den sjunde dagen (lördag).

Söndag (substantiv) Veckans första dag.

Första dagen (substantiv) Söndag.


Har inte kalendern ändrats?
Kalendern ändrades en gång i oktober 1582, men det påverkade inte veckans dagar. Tio datum togs bort efter den 4:e oktober. Vad som skulle ha varit fredagen den 5:e oktober, blev fredagen den 15:e oktober. Diagrammet nedan visar hur det ändrades. Men lägg märke till att följden på veckodagarna inte påverkades.

OKTOBER 1582

Sön.

Mån.

Tis.

Ons.

Tor.

Fre.

Lör.

1

2

3

4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top