Media Library »

Storacles

separator

Kunglig lag

Kunglig lag
Introduction
Kunglig lag
Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som fånge till Babylon och hade sedan dess tjänat som rådgivare åt de babyloniska kungarna. Daniel var känd i hela landet för sitt skarpa intellekt. Daniel 5:12 6:3. Kung Darius hade ett syfte med att inte döda Daniel. Han var nämligen "betänkt på att sätta honom över hela riket". Daniel 6:3. När de medo-persiska ämbetsmännen fick höra att kungen tänkte utnämna en hebreisk gammal fånge till att härska över dem, blev de förstås avundsjuka och arga. Så de smidde en elak plan och lurade kung Darius att utfärda en lag som sade att "vem som helst som under 30 dagar vänder sig med bön till någon annan, vare sig gud eller människa, än till kungen, han skall kastas i lejogropen (Daniel 6:7). De här männen visste mycket väl att Daniel regelbundet bad till sin Gud, och att han troget följde sin Guds lag som förbjöd tillbedjan av andra gudar (2 Mosebok 20:3). Och precis som de hade räknat ut kunde de arrestera Daniel när han som vanligt bad till Gud vid sitt öppna fönster. När kung Darius förstod att han hade blivit lurad och att hans trogne vän Daniel skulle bli kastad i lejongropen, försökte han på alla sätt hitta en utväg för att rädda Daniel från den dumma lag som han själv hade undertecknat. Men en kunglig lag kan inte ändras och Daniel kastades in till lejonen. Men Gud belönade Daniels trofasthet och sände en ängel som tillslöt lejonens gap. (Daniel 6:22). Bibelns profetior säger oss att i de yttersta dagarna kommer Guds folk att bli tvungna att fatta ett liknande beslut. De måste bestämma sig för vilken kung och vilken lag de vill följa.


1. Kan Guds tio bud ändras eller upphävas?

1. Kan Guds tio bud ändras eller upphävas?

Lukas 16:17. Men snarare kunna himmel och jord ______ , än en enda prick av lagen kan falla bort. Psaltaren 89:35 Jag skall icke bryta mitt förbund, och vad mina läppar har talat skall jag ej förändra. Psaltaren 111:7, 8 Oryggliga är alla hans ordningar. De stå fasta för alltid och för evigt. Malaki 3:6 Ty jag, HERREN, har inte förändrats.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Guds lag, de tio budorden, kan inte ändras eller upphävas under några som helst omständigheter. Den är lika bestående som Gud själv. I Bibeln står det tre gånger om kungar (Herodes, Ahasveros och Darius) som stiftade lagar som de senare ville ändra på men inte kunde. Om lagar, stiftade av svaga och vacklande kungar, inte kunde ändras, hur kan då någon tro att Guds eviga lag, som han med sitt eget finger skrev in i sten, kunde ändras? Titta på denna jämförelse mellan Gud och hans lag.

Kännetecken:Gud är:Lagen är:
GODLukas 18:19Romarbrevet 7:12
HELIGJesaja 5:16Romarbrevet 7:12
RÄTTVIS5 Mosebok 32:4Romarbrevet 7:12
FULLKOMLIGMatteus 5:48Psaltaren 19:8
KÄRLEK1 Johannes 4:8Romarbrevet 13:10
RÄTTFÄRDIG2 Mosebok 9:27Psaltaren 19:10
SANNINGJeremia 10:10Psaltaren 119:151
REN1 Johannes 3:3Psaltaren 19:10
ANDLIGJohannes 4:24Romarbrevet 7:14
OFÖRÄNDERLIGMalaki 3:6Matteus 5:18
EVIG1 Mosebok 21:33Psaltaren 111:7,8


Guds lag kan inte ändras eftersom den är en avskrift av hans karaktär. De underbara bibelorden som beskriver Gud beskriver även hans lag. Guds lag är hans karaktär i skriven form. Det är lika omöjligt att ändra Guds lag som att ändra på Gud själv.

2. Vad är Bibelns definition  av synd?

2. Vad är Bibelns definition av synd?

1 Johannes 3:4. Synd är ______ av lagen.

Romarbrevet 3:20 Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Djävulen hatar lagen, därför att den gör oss medvetna om att vi behöver en frälsare som räddar oss från synd. Romarbrevet 4:15 förklarar: ”Utan lag ingen överträdelse”. Lagen kan inte frälsa någon men den visar oss Guds fullkomlighet och vår egen ofullkomlighet.

3. Vilken lag handlar det om i 1 Johannes 3:4?

3. Vilken lag handlar det om i 1 Johannes 3:4?

Romarbrevet 7:7. Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke ______ av begärelsen, om icke lagen hade sagt: "Du skall icke ha begärelse."


Svar:  ____________________

NOTERA:   Guds lag säger: ”Du skall inte ha begärelse”. Att bryta mot de tio budorden som Gud skrev med sitt eget finger (2 Mos 31:18; 32:16) är synd. Varje tänkbar synd som någon människa skulle kunna begå, fördöms av åtminstone ett av de tio buden. Det är därför som det står att Guds lag är ”utan gränser”(Psaltaren 119:96) och att den är ”utan brist” (Psaltaren 19:8) . ”Den gäller alla människor” (Predikaren 12:13) När vi blir medvetna om vår synd söker vi en Frälsare. Därför hatar djävulen lagen mer än allt annat, för den får oss att söka Jesus för förlåtelse och frälsning.

4. Höll Jesus de tio buden?

4. Höll Jesus de tio buden?

Johannes 15:10. Jag har ______ min Faders bud.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesus höll verkligen de tio budorden som ett exempel för oss. (1 Petrus 2:21)

5. Hur många människor har syndat?

5. Hur många människor har syndat?

Romarbrevet 3:23. ______ hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud.


Svar:  ____________________

6. Vad är straffet för att leva ett syndigt liv?

6. Vad är straffet för att leva ett syndigt liv?

Romarbrevet 6:23. Den lön som synden giver är ______ .


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det hade inte varit nödvändigt för Jesus att dö på korset om Guds lag kunde ha ändrats. Det faktum att Jesus betalade syndens straff genom att dö visar att lagen är oföränderlig.

7. Det finns de som hävdar att de tio buden inte gäller för nya testamentets kristna. Vad säger Jesus om det?

7. Det finns de som hävdar att de tio buden inte gäller för nya testamentets kristna. Vad säger Jesus om det?

Matteus 19:17. Vill du ingå i livet, så ______ buden.

Johannes 14:15 Älskar ni mig, så håller ni mina bud.

Uppenbarelseboken 14:12 Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som håller Guds bud.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Nya testamentet visar klart att Guds folk håller hans bud. Vi vet ju alla att världen i dag har hamnat i stora svårigheter eftersom så många människor inte längre tycker att det är viktigt att lyda Guds lag. Bibeln talar om vår tid när den säger: ”Det är tid för Herren att handla, ty de har gjort din lag om intet.” Psaltaren 119:126

8. Hur är det möjligt att hålla de tio Guds bud?

8. Hur är det möjligt att hålla de tio Guds bud?

Filipperbrevet 4:13. Allt förmår jag i ______ som giver mig kraft.

Romarbrevet 8:3, 4 Gud, ...sände sin Son ...och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss.

Filipperbrevet 1:6 Han som i eder har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det, intill Kristi Jesu dag.


Svar:  ____________________

NOTERA:   När man föds på nytt kommer Jesus Kristus, genom den Helige Ande, in i människans liv och gör det på ett mirakulöst sätt möjligt att lyda honom.

9. Vad var det gamla förbundet, och varför misslyckades det?

9. Vad var det gamla förbundet, och varför misslyckades det?

5 Mosebok 4:13. Och han förkunnade för eder sitt förbund, som han bjöd eder att hålla nämligen de ___ ______ ; och han skrev dem på två stentavlor. (Två ord i svaret)

Hebreerna 8:8 Men nu förebrår Gud dem och säger, ...jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bristerna i det gamla förbundet berodde inte på Gud eller hans lag utan på människorna.

Psaltaren 19:8 Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen; Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

10. Vilken lag grundar sig det nya förbundet på?

10. Vilken lag grundar sig det nya förbundet på?

Hebreerbrevet 8:10. Detta är det förbund som jag skall sluta ... säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras ______ skall jag skriva dem.


Svar:  ____________________

NOTERA:   De två förbunden var överenskommelser mellan Gud och hans folk. Gamla förbundet misslyckades därför att det var baserat på människans bristfälliga löften och gärningar.

2 Mosebok 24:7 Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.

Det nya förbundet lyckas därför att Guds lag skrivs in i våra hjärtan och är baserade på Jesu löften och hans undergörande kraft.

Hebreerbrevet 8:10 Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan.

Människans hela natur blir förändrad så att det blir en glädje att göra Guds vilja. Lägg märke till att nya förbundet är baserat på samma lag, men är skriven på ett annat ställe (hjärtat) och bygger på bättre löften (Guds).

11. Är det verkligen viktigt att hålla Guds lag när vi i tro lever under nåden?

11. Är det verkligen viktigt att hålla Guds lag när vi i tro lever under nåden?

Romarbrevet 6:15. Hur är det alltså? Skola vi synda, eftersom vi icke stå under lagen, utan under nåden? ______ ______ ! (Svaret har två ord)Svar:  ____________________

NOTERA:   De som efter att ha brutit mot lagen, har fått Jesu förlåtelse, är sedan dubbelt förpliktade att lyda hans bud. Och när de upplever hans välsignande förlåtelse är de ivrigare än andra att med glädje följa Jesus.

12. Blir man frälst genom att hålla lagen?

12. Blir man frälst genom att hålla lagen?

Efeserbrevet 2:8, 9. Ty av ______ är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen skall kunna berömma sig.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ingen blir frälst genom att hålla Guds lag. Alla blir frälsta genom Guds undergörande nåd. Men alla de som är frälsta och förvandlade genom Jesu nåd, vill visa sin kärlek och tacksamhet till honom genom att lyda hans lag.

Johannes 14:15 Älskar ni mig så håller ni mina bud.

13. Vad motiverar en människa att lyda Guds bud?

13. Vad motiverar en människa att lyda Guds bud?

Romarbrevet 13:10. Alltså är ______ lagens uppfyllelse.

Matteus 22:37-39 Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

1 Johannes 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi håller hans bud.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Kärleken är en mäktig drivkraft. De fyra första budorden handlar om mina förpliktelser mot Gud. När jag älskar Gud är det ett nöje att lyda de buden. De sex sista buden innefattar mina förpliktelser mot människor. Om jag verkligen älskar mina medmänniskor, vill jag inte göra någonting som skulle kunna skada dem.

14. Kan jag vara en sann kristen utan att hålla Guds bud?

14. Kan jag vara en sann kristen utan att hålla Guds bud?

1 Johannes 2:3, 4. Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi ______ hans bud. Den som säger sig ha lärt känna honom och inte håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.


Svar:  ____________________

15. Finns det några gammaltestamentliga lagar som inte längre är bindande för kristna människor?

15. Finns det några gammaltestamentliga lagar som inte längre är bindande för kristna människor?

Efeserbrevet 2:15. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens ______.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Ja, de stadgar och förordningar som reglerade prästerskapet och offersystemet har avskaffats, eftersom de var symboler på den kommande Kristus (Kolosserbrevet 2:13-17) Han uppfyllde dem som Guds sanna Lamm.

16. Vem hatar Satan särskilt mycket?

16. Vem hatar Satan särskilt mycket?

Uppenbarelseboken 12:17. Och draken [djävulen] vredgades än mer på kvinnan [Guds församling] och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd [de som är trogna intill änden], mot dem som hålla Guds ______ och hava Jesu vittnesbörd.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Satan hatar och gör sitt yttersta för att förgöra Guds sista församling, den som lyder Jesu bud och lär människor att det finns en gudomlig kraft som kan förvandla en syndare till att bli ett Guds barn.

17. Vilka är några av de underbara belöningar man får om  man håller Guds bud?

17. Vilka är några av de underbara belöningar man får om man håller Guds bud?

Johannes 15:11. Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder ______ skall bliva fullkomlig.Svar:  ____________________

NOTERA:   Lycka, glädje, frid och ett mycket rikare liv kommer dem till del som lyder Guds lag. Inte att undra på att David säger att Guds bud är mer åtråvärda än guld. (Psaltaren 19:10,11).

18. Längtar du efter ett kärleksfullt förhållande till Jesus som leder dig till att bli ett av hans glada, lydiga barn?

18. Längtar du efter ett kärleksfullt förhållande till Jesus som leder dig till att bli ett av hans glada, lydiga barn?Svar:  ____________________


Tillägg

Likheter mellan personer i Bibeln och Jesus
Många av Bibelns hjältar symboliserar eller är en bild på Jesus. Moses, Josef, David och Salomon var allihop personer som någon gång under sitt liv illustrerade Kristi liv och verk. Likheterna i deras erfarenheter syftade till att hjälpa världen se att Jesus är Guds Son.

Daniels erfarenhet med lagen och med lejonen är ett exempel på en sådan andlig parallell. Lägg märke till följande likheter:

-Medo-Persiens ledare ville ha bort Daniel från sitt höga ämbete för de var avundsjuka på hans nära förhållande till kungen. I Daniel 6:3 står det: "Kungen var betänkt på att sätta honom över hela riket". På samma sätt ville Jerusalems ledare ha bort Jesus för de var avundsjuka på hans nära förhållande till världsaltets Kung (Johannes 5:18-20).

-Ämbetsmännen i Medo-Persien följde efter Daniel för att ta honom på bar gärning om han skulle göra eller säga något fel (Daniel 6:4). De religiösa ledarna på Jesu tid skickade ut spioner att följa efter Jesus. Också de hoppades att han skulle göra eller säga något fel (Lukas 20:19, 20).

-Daniels fiender kunde inte finna något fel hos Daniel, så de organiserade en fälla för att få honom fast (Daniel 6:5-9). På samma sätt konspirerade de skriftlärde med Judas Iskariot för att sätta en fälla för Jesus (Lukas 22:2-6).

Pilatus förklarade emellertid att han inte kunde finna något att anklaga Jesus för (Johannes 19:4).

-Efter att man slängt ner Daniel i lejongropen, vältrade man en sten över öppningen och förseglade den med ett regeringssigill (Daniel 6:16, 17). Jesus lades också i en grotta med en stor sten för ingången som var förseglad med regeringens sigill (Matteus 27:59-60, 65, 66).

-Både Daniel och Jesus var oskyldiga, och de kom båda levande ut ur sina fängelsehålor (Daniel 6:23 Markus 16:5, 6).

Se om du kan hitta andra likheter mellan Jesu liv och andra personer i bibeln!

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top