Media Library »

Storacles

separator

Det dyrbaraste offret

Det dyrbaraste offret
Introduction
Det dyrbaraste offret
Det var fortfarande mörkt ute när den gamle patriarken tydligt hörde Gud säga: "Abraham, ...Tag din son Isak, din ende son, som du har kär, och gå bort till Moria land, och offra honom där såsom brännoffer, på ett berg som jag skall säga dig." 1 Mosebok 22:1, 2. Abraham började darra när han tänkte på följderna av Guds befallning. Det var ju genom Isak som Gud hade lovat att han skulle bli far till en stor nation. Han hade satt sitt hopp och alla sina drömmar till denne mirakelson som han och Sara hade fått på ålderns höst. Han kunde inte förstå varför Gud befallde honom att göra så här, men han hade lärt sig att lyda och att lita på sin himmelske Fader - även när det verkade konstigt. Så Abraham väckte försiktigt den unge Isak och två av sina trogna tjänare, och den lilla gruppen människor började sin tredagarsresa till Moria berg. När de kommit till foten av berget, befallde han sina tjänare att stanna och vänta där tills han och Isak kom tillbaka. Han lade så veden på sin sons axlar, och de två började sin klättring upp för berget. Isak kände på sig att det var något som inte stämde och frågade därför sin pappa: "Se, här är elden och veden men var är fåret till brännoffret?" Abraham svarade: "Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son." Först när de kommit ända upp på berget förklarade Abraham Guds plan för Isak. Isak såg hur bedrövad hans pappa var, och fogade sig villigt under Guds vilja. Efter att ha gett sin son en sista kram, band Abraham honom enligt föreskrifterna för offerlammen och lade honom på altaret. Men precis när Abraham höjde handen for att slakta Isak, blev han hindrad av en ängel. Ängeln befallde honom att som offerlamm i stället ta en bock som just fastnat med hornen i en törnbuske alldeles bredvid. Men denna rörande berättelse är inte enda gången som en far fattat det smärtsamma beslutet att offra sin älskade son.


1. Vem representerade djuret som offrades i Isaks ställe?

1. Vem representerade djuret som offrades i Isaks ställe?

Johannes 1:29. Dagen därefter såg han ______ nalkas; då sade han: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!"


Svar:  ____________________

2. Varför var det nödvändigt för Jesus att dö?

2. Varför var det nödvändigt för Jesus att dö?

Romarbrevet 3:23. ______ hava ju syndat.
Romarbrevet 6:23 Syndens lön är döden.
Hebreerbrevet 9:22 Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
1 Korinterbrevet 15:3 Kristus dog för våra synder.
1 Petrus 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för de orättfärdiga.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bibeln är ovärderlig just därför att den berättar för oss om hur synd kom in i världen och den talar också om hur den till slut kommer att övervinnas. Gud kan inte tolerera syndens förödande verkan. Syndens lön är döden. Och vad värre är, när Adam och Eva syndade spreds denna dödliga farsot till hela det mänskliga släktet. Eftersom både Guds lag och straffet för att bryta mot den, är oföränderliga, blev alla människor förtappade. Men Gud lider så av att vara skild från de varelser som han har skapat. Därför valde han, i sin stora kärlek, att sända sin Son till världen för att dö i ditt och mitt ställe. Våra synder och vårt dödsstraff lades på honom, och vi får gå fria.

3. Vad kallas denna stora frälsningsplan?

3. Vad kallas denna stora frälsningsplan?

Uppenbarelseboken 14:6. Han hade ett evigt ______, som han skulle förkunna för dem som bo på jorden.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Guds stora frälsningsplan kallas "evangelium", som betyder "glada nyheter". Och det är verkligen de mest fantastiska nyheter någon någongång har fått. Jesus tog vårt dödsstraff och vår skuld blev betald.

4. Varför gav Gud oss ett sådant oerhört offer?

4. Varför gav Gud oss ett sådant oerhört offer?

Johannes 3:16. Ty så ______ Gud världen, att han utgav sin enfödde Son.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det starkaste mänskliga band vi känner till, är en mors eller fars kärlek för sitt barn. När Gud Fadern var villig att låta sin Son Jesus lida och dö i vårt ställe, så demonstrerade han på ett mäktigt sätt hur innerligt han älskar var och en av oss.

5. Vad måste jag göra för att komma i åtnjutande av Jesu offerdöd?

5. Vad måste jag göra för att komma i åtnjutande av Jesu offerdöd?

Apostlagärningarna 16:31. ______ på Herren Jesus, så blir du frälst.

Johannes 1:12 Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jesu erbjudande om frälsning är en gåva (Romarbrevet 6:23). Vad jag måste göra är att tro att det är sant och att ta emot gåvan i tro.

6. Hur blir jag då förlåten och renad?

6. Hur blir jag då förlåten och renad?

Apostlagärningarna 3:19. Gören därför ______ och omvänden eder, så att edra synder blir utplånade.

1 Johannes 1:9 Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Bekännelse är att uttrycka sin ånger i ord. Sann ånger innebär också omvändelse - att vi ångrar och vänder om - från vår synd. (Ordspråksboken 28:13)

7. Vad kallas denna underbara omvändelseerfarenhet?

7. Vad kallas denna underbara omvändelseerfarenhet?

Johannes 3:7. Ni måste ______ på nytt.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Denna härliga upplevelse jämförs med att bli född på nytt, därför att vi från detta ögonblick inte längre har något förflutet. I stället börjar vi ett helt nytt liv, precis som ett nyfött barn. Det är en fantastisk upplevelse att få börja om på nytt utan ett enda anmärkning i protokollet.

8. Vem kommer in och bor i hjärtat hos varje pånyttfödd kristen?

8. Vem kommer in och bor i hjärtat hos varje pånyttfödd kristen?

Johannes 14:17. Sanningens ______, ...Ni känner honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Det är Jesus själv som genom den Helige Ande bor i varje kristen människa.

9. Om Gud bor i mitt hjärta genom den Helige Ande, vad kommer jag att vilja göra?

9. Om Gud bor i mitt hjärta genom den Helige Ande, vad kommer jag att vilja göra?

Filipperbrevet 2:13. Ty Gud är den som verkar i eder, både vilja och ______, för att hans goda vilja skall ske.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jag kommer att önska att göra hans vilja, och han ger mig kraften att verkligen också utföra den.

10. Hur kan jag vara säker på att jag kommer att lyckas i mitt nya liv?

10. Hur kan jag vara säker på att jag kommer att lyckas i mitt nya liv?

Filipperbrevet 1:6. Han som i eder har ______ ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Jag kan vara trygg och säker, ty Jesus har lovat klara av det för mig genom sin mäktiga kraft. Frälsningen beror på honom, inte på mig.

11. Varför klarar vissa människor inte av att vara kristna?

11. Varför klarar vissa människor inte av att vara kristna?

Jesaja 53:6. Var och en av oss ville vandra sin egen ______.

2 Petrus 3:2 Kom ihåg vad som har blivit förutsagt... det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Anledningen till att människor ofta misslyckas i sitt kristna liv, är att de visserligen accepterat Jesus som sin frälsare, men inte som sin Herre. De flesta av oss vill själva bestämma hur vi ska leva våra liv. Men när vi tagit emot Jesus som vår Herre, då ska han också få bestämma hur vi skall leva. Vi skall hålla händerna borta från ratten i vårt liv, och be honom vara den som styr. (Se bilaga "En gång frälst, alltid frälst?)

12. Hur kan jag veta att Jesus tar emot mig och att jag får vara hans barn?

12. Hur kan jag veta att Jesus tar emot mig och att jag får vara hans barn?

Titus 1:2. Gud, som icke kan ljuga, har för evärderliga tider sedan ______.

Matteus 7:7 Bedjen, och eder skall varda givet.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Vi kan vara säkra på att Jesus tar emot oss när vi ber honom, för han kan inte ljuga. Han har lovat att ta emot oss, och det gör han också. Inte för att det känns annorlunda, men för att han har lovat.

13. Hur kommer sann omvändelse att förändra livet?

13. Hur kommer sann omvändelse att förändra livet?

Johannes 13:35. Om I haven ______ inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.

2 Korinterbrevet 5:17 Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse.

1 Johannes 3:22 Vi håller hans bud och gör vad som är välbehagligt för honom.

Romarbrevet 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Folkbibeln)

Apostlagärningarna 1:8 Ni skall undfå kraft och bli mina vittnen.

Efeserbrevet 6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt ber i Anden.


Svar:  ____________________

14. Vilka underbara löften har vi som kristna?

14. Vilka underbara löften har vi som kristna?

Filipperbrevet 4:13. ______ förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipperbrevet 4:19 I fullt mått och på ett härligt sätt skall Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.

Markus 10:27 För Gud är allting möjligt.

Johannes 15:11 För att er glädje skall bli fullkomlig.

Johannes 10:10 De skall ha liv och ha över nog.

Hebreerbrevet 13:5 Jag skall inte lämna dig eller överge dig.

Hebreerbrevet 13:6 Jag skall inte frukta, vad kunna människor göra mig?

Johannes 14:27 Min frid ger jag er.


Svar:  ____________________

NOTERA:   Gud ger sina barn dessa åtta dyrbara löften:

-Vi kan göra allting genom Jesus.

-Vi får allt det vi behöver.

-Ingenting kommer att vara omöjligt för oss.

-Vår glädje kommer att vara fullkomlig.

-Vi kommer att få ett överflödande rikt liv.

-Gud kommer aldrig att svika eller överge oss.

-Vi behöver aldrig vara rädda för vad människor kan göra oss.

-Herren kommer att ge oss sin fullkomliga frid.

Lovad vare Gud! Hur kan någonting vara bättre än det?

15. Vill du besluta nu att ta emot Jesus och hans plan att frälsa dig?

15. Vill du besluta nu att ta emot Jesus och hans plan att frälsa dig?Svar:  ____________________


Tillägg

En gång frälst, alltid frälst?
Kan en person som en gång tagit emot Kristus, ändå gå förlorad?

Bara i Bibeln kan vi hitta svaret på denna fråga. Bibeln talar för sig själv: "Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar ty om vi med berått mod syndar, sedan vi har undfått kunskapen om sanningen, så återstår inte mer något offer för våra synder,” Hebréerbrevet 10:23, 24, 26.

Ingenstans lär Bibeln att vårt ansvar upphör när vi blir kristna. Guds ord säger klart och tydligt: "Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, har undkommit världens besmittelser, men sedan åter låter sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första. Ty det hade varit bättre för dem att inte ha lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de har lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat. Det har gått med dem som det så riktigt heter i ordspråket: 'En hund vänder åter till sina spyor', och: 'Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.'” 2 Petrus 2:20-22.

Att vara kristen innebär mer än bara ett enda beslut. Jesus sade att vår frälsning är grundad på förutsättningen att vi förblir i honom (Johannes 15:4). Och aposteln Paulus sade: "Jag lider döden dag efter dag." 1 Korinterbrevet 15:31. Det betyder att han varje dag valde att förneka sig själv och följa Jesus. Herren själv sade: "Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag så följe han mig." Lukas 9:23.

Bibeln lär inte att vi kan vända ryggen åt sanningen och ändå förbli frälsta. Hesekiel 18:24 säger: "Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör - skulle han då få leva, om han gör så? Nej, inget av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö". Paulus påminner oss också: "Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han inte faller." 1 Korinterbrevet 10:12.

Många tror att det går att vara kristen i ord utan att behöva vara det i handling. Men Jesus sade: "Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt er gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’" Matteus 7:21-23.

Paulus beskrev en sann kristens kamp när han sade: "Ni vet ju, att fastän de som löper på tävlingsbanan allasammans löper, så vinner allenast en segerlönen. Löp såsom denne, för att ni må vinna lönen. Men alla som vill deltaga i en sådan tävlan pålägger sig återhållsamhet i alla stycken. ...Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag inte, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet." 1 Korinterbrevet 9:24, 25, 27.

Om man tror att man inte kan gå förlorad bara för att man en gång blivit frälst, är att ta bort vår största frihet - valfriheten. Å andra sidan vill Gud att vi ska vara förvissade om att han kommer att göra färdigt det arbete han har påbörjat i våra liv. "Och jag har den tillförsikten, att han som i er har begynt ett gott verk, han skall också fullborda det, intill Kristi Jesu dag." Filipperbrevet 1:6.

Vi kan vara förvissade om att om vi fortsätter att följa honom, så kommer han att leda oss och kommer aldrig att släppa den hand vi frivilligt lagt i hans.

"Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst." Matteus 24:13.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top