Media Library »

Storacles

separator

Deasupra mulţimii

Deasupra mulţimii
Deasupra mulţimii
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând cu lumea. În timpul ultimei cine când Domnul Isus i-a avertizat pe apostoli că toţi Îl vor părăsi, Petru s-a jurat cu voce tare că el nu-L va părăsi niciodată, chiar dacă toţi ceilalţi vor găsi pricină de poticnire în El. Domnul Isus i-a răspuns: "Chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori." versetul 34. Petru era bine intenţionat, dar nu-şi recunoştea mândria din propria inimă. Mai târziu, în acea noapte, când a venit mulţimea să-L aresteze pe Isus şi toţi erau martori, Petru şi-a scos sabia ca să-Şi apere Învăţătorul. Dar câteva ore mai târziu la judecarea Lui, când a fost batjocorit de vrăjmaşii Domnului Isus, s-a lepădat de trei ori că nici nu-L cunoaşte. De fiecare dată, Petru a devenit mai îndrăzneţ până ce s-a lepădat de El cu blesteme şi înjurături (versetul 74). Apoi a cântat cocoşul. Chiar în acea clipă, Domnul Isus Se afla în sala de judecată şi era bătut de către gărzile romane. Petru L-a văzut pe Isus întorcându-Se şi privindu-L cu iubire şi compătimire, iar lucrul acesta i-a frânt inima. "Şi Petru şi-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Domnul: 'Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.' Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar." Luca 22:61, 62. Din acea zi, Petru s-a schimbat. El nu a mai trăit ca să fie pe placul celor mulţi, ci s-a hotărât să fie pe placul doar al lui Dumnezeu. După convertirea sa, când a fost adus înaintea sfatului iudeilor şi ameninţat cu bătaia dacă continuă să predice despre Isus, Petru a răspuns fără teamă: "Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!" Faptele Apostolilor 5:29. Petru şi-a pecetluit pentru totdeauna credincioşia şi iubirea Lui pentru Domnul Isus când a ales să fie răstignit cu capul în jos de către împăratul roman Nero decât să-L mai tăgăduiască pe Domnul său.


1. Cum hotărăşte Dumnezeu dacă suntem sau nu de partea Lui?

1. Cum hotărăşte Dumnezeu dacă suntem sau nu de partea Lui?

Matei 7:21. Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce _______ voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Romani 6:16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Un principiu simplu ne spune că le vom fi credincioşi acelora de care ascultăm. Dacă spunem că suntem slujitorii lui Dumnezeu dar urmăm de fapt îndemnurile celui rău sau ale lumii, ne înşelăm singuri.

2. Atunci când poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor intră în conflict, de cine ne spune Petru că trebuie să ascultăm?

2. Atunci când poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor intră în conflict, de cine ne spune Petru că trebuie să ascultăm?

Faptele apostolilor 5:29. Petru şi apostolii ceilalţi drept răspuns i-au zis: "Trebuie să ascultăm mai mult de ________________ decât de oameni!"


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   După ce s-a convertit şi a început să-L iubească pe Domnul Isus, Petru a mărturisit înaintea sfatului iudeilor că el ascultă mai degrabă de Dumnezeu. Am învăţat că în ultimile zile ale pământului, legile fiarei şi lumea vor intra în conflict cu legile lui Dumnezeu. Acum este momentul să alegem să ascultăm de legea lui Dumnezeu, indiferent de urmări.

3. Cum ne putem demonstra cel mai bine iubirea faţă de Dumnezeu?

3. Cum ne putem demonstra cel mai bine iubirea faţă de Dumnezeu?

Ioan 8:31. Dacă rămâneţi în __________ Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei.

Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

1 Ioan 2:4 Cine zice: "Îl cunosc" şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cea mai bună demonstrare a iubirii cuiva faţă de Domnul Isus este să facă voia Lui, iar legea lui Dumnezeu este cea mai desăvârşită exprimare a voiei Sale (Psalm 40:8).

4. După cuvintele Domnului Isus, de ce fac fapte religioase cei făţarnici?

4. După cuvintele Domnului Isus, de ce fac fapte religioase cei făţarnici?

Matei 6:2. Pentru ca să fie _____________ de oameni.

Matei 6:5 Pentru ca să fie văzuţi de oameni.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Biblia ne spune că "omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă." 1 Samuel 16:7. Pe un creştin adevărat îl va interesa mult mai mult ce crede Dumnezeu despre el decât ce crede lumea.

5. Suntem oare în siguranţă dacă ne luăm după mulţime?

5. Suntem oare în siguranţă dacă ne luăm după mulţime?

Exodul 23:2. Să nu ___ ______ _______ mulţime ca să faci rău.

Matei 7:13, 14 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.

1 Petru 3:20 În zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete şi anume opt. (un răspuns din trei cuvinte)


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   S-ar părea că istoria ne arată că de cele mai multe ori mulţimea ia hotărârile greşite. Mulţimea a vrut să-l omoare cu pietre pe Moise şi să se întoarcă înapoi în robia din Egipt (Numeri 14:4-10). Mulţimea a strigat: "Răstigneşte-L, răstigneşte-L!" Luca 23:21. Şi majoritatea -- nu o minoritate -- va primi semnul fiarei în conflictul final (Apocalipsa 13:16).

6. Ce simte Domnul Isus când ascultăm mai mult de tradiţiile omeneşti decât de poruncile lui Dumnezeu?

6. Ce simte Domnul Isus când ascultăm mai mult de tradiţiile omeneşti decât de poruncile lui Dumnezeu?

Marcu 7:7, 9. ___________ Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. ... El le-a mai zis: 'Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.


Răspundeţi:  ____________________

7. Va fi uşor să fii adevărat creştin în ultimile zile?

7. Va fi uşor să fii adevărat creştin în ultimile zile?

Matei 24:9. Veţi fi __________ de toate neamurile pentru Numele Meu.

2 Timotei 3:12 Toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi

Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei.

Apocalipsa 13:15 şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În ultimile zile, Satana şi urmaşii săi vor purta un război pe viaţă şi pe moarte împotriva adevăraţilor copii ai lui Dumnezeu, care cred în Biblie şi se conduc după ea.

8. Este cu putinţă să-I slujeşti atât lui Dumnezeu cât şi mulţimii?

8. Este cu putinţă să-I slujeşti atât lui Dumnezeu cât şi mulţimii?

Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va _______ pe celălalt; sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celălalt.

Matei 12:30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În această luptă dintre Domnul Hristos şi Satana nu există nici un teritoriu neutru. Este cu neputinţă să rămâi un simplu spectator. Dacă nu suntem de partea lui Dumnezeu, atunci suntem de partea celui rău.

9. Ne aflăm oare în siguranţă dacă iubim un prieten sau vreun membru al familiei mai mult decăt pe Domnul Isus?

9. Ne aflăm oare în siguranţă dacă iubim un prieten sau vreun membru al familiei mai mult decăt pe Domnul Isus?

Matei 10:37. Cine iubeşte pe tată sau pe _______ mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiica mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.

Luca 14:26 Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte [iubeşte mai puţin] pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.

Matei 12:50 Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Isus ne arată aici că cea mai bună cale de a-i salva pe cei dragi este de a-L pune pe El mai întâi în viaţa noastră. Facem întotdeauna o mare greşeală dacă punem mai presus sentimentele noastre fireşti faţă de familie sau prieteni, neglijându-ne obligaţiile primordiale faţă de Mântuitorul şi Creatorul nostru.

10. Ar fi oare înţelept să preferi o carieră stralucită sau comori pământeşti în locul Domnului Isus?

10. Ar fi oare înţelept să preferi o carieră stralucită sau comori pământeşti în locul Domnului Isus?

Matei 16:26. Şi ce i-ar folosi unui om să câştige toată ________ dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Luca 12:15 Viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Părerea că fericirea constă din a avea o slujbă bună şi lucruri grozave este o înşelăciune de moarte. Din contră, Domnul Isus a spus: "Mai lesne este să treacă o camilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în împărăţia lui Dumnezeu!" Marcu 10:25

11. Ne aflăm oare în siguranţă dacă tot continuăm să nu ascultăm de voia lui Dumnezeu după ce El ne-a descoperit adevărul?

11. Ne aflăm oare în siguranţă dacă tot continuăm să nu ascultăm de voia lui Dumnezeu după ce El ne-a descoperit adevărul?

Osea 4:6. Poporul Meu _________ din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda. ... Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

Evrei 10:26 Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate.


Răspundeţi:  ____________________

12. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să respingă adevarul?

12. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să respingă adevarul?

2 Tesaloniceni 2:10-12. Cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea _____________, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Ioan 3:19 Şi judecata aceasta stă în faptul că odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Scripturile ne învaţă că Domnul Isus este adevărul (Ioan 14:6). Să primeşti sau să respingi adevărul în orice măsură înseamnă să-L primeşti sau să-L respingi pe Domnul Isus.

13. Oare cei care vor persecuta poporul lui Dumnezeu în ultimile zile ale pământului vor crede că fac un lucru bun?

13. Oare cei care vor persecuta poporul lui Dumnezeu în ultimile zile ale pământului vor crede că fac un lucru bun?

Ioan 16:2. Ba încă, va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o _______ lui Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

14. Cum i-a descris Petru pe cei care au aflat adevărul dar refuză să-l urmeze?

14. Cum i-a descris Petru pe cei care au aflat adevărul dar refuză să-l urmeze?

2 Petru 2:21, 22. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: 'Câinele s-a întors la ce vărsase' şi 'scroafa spălată s-a întors să se ____________ iarăşi în mocirlă.'


Răspundeţi:  ____________________

15. Oare să-L urmezi pe Domnul Isus implică luptă şi tăgăduire de sine?

15. Oare să-L urmezi pe Domnul Isus implică luptă şi tăgăduire de sine?

Luca 9:23. Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se ________ de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.


Răspundeţi:  ____________________

16. Ne aflăm oare în siguranţă dacă amânăm să luăm hotărârea de a-L urma pe Domnul Isus?

16. Ne aflăm oare în siguranţă dacă amânăm să luăm hotărârea de a-L urma pe Domnul Isus?

Evrei 4:7. Astăzi, dacă _______ glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.

Evrei 2:3 Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare?

2 Corinteni 6:2 Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cel mai bun timp de a urma glasul lui Dumnezeu este atunci când îl auzi, iar ocazia cea mai bună de a face voia lui Dumnezeu este atunci când El îţi arată voia Lui. Capcana preferată a lui Satana este de a-i înşela pe oameni făcându-i să creadă că mai au destul timp să ia această hotărâre. Cel rău ştie că glasul lui Dumnezeu care cheamă la pocăinţă va deveni din ce în ce mai slab auzit dacă nu este luat în seamă. Milioane de oameni se vor pierde, oameni care au dorit cu sinceritate să-L urmeze pe Isus într-o anumită zi în viitor, dar "acea zi" nu a venit niciodată.

17. Ce binecuvântări rezultă din primirea şi urmarea adevărului?

17. Ce binecuvântări rezultă din primirea şi urmarea adevărului?

Psalmii 119:165. Multă _____ au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.

Ioan 8:32 Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.

1 Petru 1:22 Deci ... prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În inima şi în viaţa acelora care primesc adevărul şi ascultă de el apare o pace deosebită, siguranţă şi libertate.

18. Ce întrebare i-a pus Domnul Isus lui Petru de trei ori?

18. Ce întrebare i-a pus Domnul Isus lui Petru de trei ori?

Ioan 21:17. A treia oară i-a zis Isus: 'Simone, fiul lui Iona, Mă ________ ?'


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Este cea mai importantă întrebare când este vorba de o predare deplină şi desăvârşită a voinţei lui Dumnezeu. Îl iubeşti cu adevărat?

19. Adevărul nu va fi niciodată popular în această lume de păcat, iar mulţimea va urma aproape întotdeauna calea cea uşoară, dar Domnul Isus Şi-a demonstrat iubirea Lui incontestabilă faţă de tine dându-Şi viaţa ca să plătească preţul pentru păcatele tale. Domnul are un plan măreţ cu viaţa ta. De aceea ţi-a descoperit adevărul Său. N-ai dori să răspunzi la această iubire dăruindu-I toată inima ta, alegând să-L primeşti ca pe Domnul tău şi să-L urmezi acolo unde te conduce?

19. Adevărul nu va fi niciodată popular în această lume de păcat, iar mulţimea va urma aproape întotdeauna calea cea uşoară, dar Domnul Isus Şi-a demonstrat iubirea Lui incontestabilă faţă de tine dându-Şi viaţa ca să plătească preţul pentru păcatele tale. Domnul are un plan măreţ cu viaţa ta. De aceea ţi-a descoperit adevărul Său. N-ai dori să răspunzi la această iubire dăruindu-I toată inima ta, alegând să-L primeşti ca pe Domnul tău şi să-L urmezi acolo unde te conduce?Răspundeţi:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top