Media Library »

Storacles

separator

Un vas cu untdelemn

Un vas cu untdelemn
Introduction
Un vas cu untdelemn
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime. Se folosea la iluminare, încălzire, gătit şi la vindecare. Elisei i-a spus văduvei şi fiilor ei să se ducă şi să împrumute cât mai multe vase cu putinţă de la vecinii lor. Trebuiau să le aducă acasă, să închidă uşa şi apoi să toarne untdelemnul din vasul lor mic în toate vasele goale. Ei au făcut cum le-a zis Elisei şi a avut loc o minune deosebită. Untdelemnul din micuţul vas a continuat să curgă până ce s-au umplut toate vasele! "Ce să facem acum?" l-a întrebat pe prooroc tânăra mamă. "Vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria iar cu ce va rămânea, vei trăi tu şi fiii tăi." i-a spus el. Această femeie şi fiii ei au plecat din prezenţa lui Elisei bucuroşi şi liberi din pricina minunii cu untdelemnul. Domnul doreşte să te elibereze de un creditor nemilos ce se cheamă Satana. Această minune va avea loc atunci când Domnul va umple vasul tău până la refuz cu untdelemnul Său deosebit!


1. În Biblie, ce simbolizează vasul şi untdelemnul?

1. În Biblie, ce simbolizează vasul şi untdelemnul?

Faptele Apostolilor 9:15. Dar Domnul i-a zis: 'Du-te căci el este un ____, pe care l-am ales.

1 Samuel 16:13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste David.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Biblia ne învaţă că Dumnezeu este Olarul iar noi suntem vasele de lut (Ieremia 18:1-6; Romani 9:20, 21). Toţi am fost creaţi pentru un scop. De-a lungul întregii Biblii, untdelemnul se foloseşte ca simbol al Duhului lui Dumnezeu. Untdelemnul curat din măslin se folosea la păstrarea luminii în sfeşnicul din templul iudaic ca o ilustraţie a felului cum ne luminează mintea Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu doreşte să-Şi umple tot poporul cu Duhul Său cel Sfânt (Ioel 2:28).

2. Este Duhul Sfânt o forţă impersonală sau chiar este El Dumnezeu?

2. Este Duhul Sfânt o forţă impersonală sau chiar este El Dumnezeu?

Faptele Apostolilor 5:3, 4. Petru i-a zis: 'Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe ____________Sfânt? ... N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.'

Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Apostolul Petru a declarat că să-L minţi pe Duhul Sfânt înseamnă să-L minţi pe Dumnezeu. Mai mult, Domnul Isus ne-a spus să botezăm în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt (Matei 28:19, 20), arătându-ne astfel că Duhul Sfânt este cea de a treia persoană a Dumnezeirii, perfect egală cu Tatăl şi cu Fiul.

Biblia mai declară că putem întrista Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă că El are stări sufleteşti, nu este doar o forţă fără personalitate. În Scriptură, se face referire la Duhul Sfânt ca la Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Domnului, cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi simplu Duhul. Toate aceste titluri denotă personalitate.

3. Care este lucrarea primordială a Duhului Sfânt?

3. Care este lucrarea primordială a Duhului Sfânt?

Ioan 16:13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă __________________ în tot adevărul. ... vă va descoperi lucrurile viitoare.

Ioan 14:26 Vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Isus a făgăduit că va fi cu noi întotdeauna şi El este cu noi şi în noi prin persoana Duhului Sfânt (Ioan 14:17).

4. Care este singurul păcat care nu poate fi iertat?

4. Care este singurul păcat care nu poate fi iertat?

Matei 12:32. Dar oricine va vorbi __________ Duhului Sfânt, nu va fi iertat.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Hula (blasfemia) împotriva Duhului Sfânt nu este un singur păcat, ci o împotrivire continuă care are ca urmare în cele din urmă o respingere a voiei lui Dumnezeu (Evrei 10:26, 27). Conştiinţa este ca şi marcată cu fierul roşu când cineva se împotriveşte repetat îndemnurilor Duhului Sfânt sau le neglijează până ce nu mai aude glasul Său. De aceea, cineva care are o teamă teribilă că a comis "păcatul de neiertat" probabil că nu l-a comis.

5. Care sunt unele din darurile Duhului pe care le-ar putea primi cineva?

5. Care sunt unele din darurile Duhului pe care le-ar putea primi cineva?

1 Corinteni 12:8-10. Unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre _____________ ; altuia să vorbească despre cunoştinţă ...; altuia darul tămăduirilor prin acelaşi Duh; altuia puterea să facă minuni, altuia proorocia altuia deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; altuia, tălmăcirea limbilor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Când vine în viaţa noastră, Duhul Sfânt aduce diferite daruri. Nu toţi primesc acelaşi dar (1 Corinteni 12:29-31). Adesea Scriptura accentuează importanţa de a fi plin de Duhul. Domnul Isus ne-a învăţat în Ioan 3:5 că "Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Dar cu tristeţe, trebuie să spunem că deseori lucrarea Duhului Sfânt şi personalitatea Lui au fost greşit înţelese. Unii oameni sunt învăţaţi că Duhul Sfânt este o forţă impersonală; alţii neagă influenţa Lui în problemele zilnice ale oamenilor, iar alţii sunt învăţaţi că toţi cei plini de Duhul Sfânt trebuie să vorbească în limbi.

6. Care dar spiritual a devenit un subiect de controversă în biserica din Corint?

6. Care dar spiritual a devenit un subiect de controversă în biserica din Corint?

1 Corinteni 14:1, 2. Umblaţi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi. În adevăr, cine vorbeşte în altă ________ nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Aşa cum s-a întâmplat în zilele primei biserici creştine, şi acum darul vorbirii în limbi a ajuns un subiect de confuzie şi controverse. Iată de ce, am consacrat o parte mare din această lecţie explicării a ceea ce ne învaţă Biblia despre acest dar spiritual.

7. Cum a promis Domnul Isus că Îşi va ajuta ucenicii să predice evanghelia în toată lumea?

7. Cum a promis Domnul Isus că Îşi va ajuta ucenicii să predice evanghelia în toată lumea?

Marcu 16:17. Vor vorbi în ______________ noi.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În Biblie, cuvântul "limbă" înseamnă "limbă străină". Ucenicii Domnului Isus erau oameni fără carte în marea lor majoritate. Ca să-i ajute să ducă evanghelia în lume, Domnul Isus a făgăduit că le va da un dar supranatural ca să vorbească în limbi străine pe care nu le studiaseră sau nu le ştiuseră mai înainte.

8. Ce s-a întâmplat când ucenicii au primit revărsarea Duhului Sfânt?

8. Ce s-a întâmplat când ucenicii au primit revărsarea Duhului Sfânt?

Faptele Apostolilor 2:1, 4. În ziua ______________ , ... toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ziua Cincizecimii era o sărbătoare evreiască ce se serba la 50 de zile după Paşte. Evrei cucernici veneau din toată lumea la Ierusalim ca să se închine. Prin Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu a dat darul limbilor chiar în acest timp pentru a-i înzestra pe ucenici cu puterea de a le împărtăşi acestor oameni evanghelia în limba lor natală. Cei care au crezut au dus vestea cea bună înapoi în ţările din care veniseră.

9. Ce experienţă au trăit aceşti evrei străini când S-a revărsat Duhul Sfânt?

9. Ce experienţă au trăit aceşti evrei străini când S-a revărsat Duhul Sfânt?

Faptele Apostolilor 2:11. Îi ______________ vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Uneori s-a sugerat că darul limbilor este o "limbă a cerului" înţeleasă doar de Dumnezeu şi de cei cu darul tălmăcirilor. Biblia arată clar că atât ucenicii cât şi cei care îi ascultau înţelegeau ce se predica--"lucrurile minunate ale lui Dumnezeu." Există doar trei exemple de vorbire în limbi în Scriptură. Noi l-am examinat doar pe primul. Acum să le examinăm pe ultimile două ca să avem o imagine mai clară despre acest dar.

10. Ce s-a întâmplat când le predica Petru lui Corneliu şi casei lui?

10. Ce s-a întâmplat când le predica Petru lui Corneliu şi casei lui?

Faptele Apostolilor 10:44, 46. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. ... Caci îi auzeau vorbind în limbi şi ______________ pe Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Corneliu era din ceata italiană (Faptele Apostolilor 10:1), în timp ce Petru era evreu şi vorbea în aramaică. Istoria ne mai povesteşte că robii dintr-un cămin roman puteau proveni de oriunde din lume. Ca urmare, la această întrunire existau bariere de limbă. Cu toate acestea, când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Corneliu şi peste membrii casei sale, cei care îl însoţeau pe Petru i-au înţeles vorbind în alte limbi decât limba lor maternă. Ei i-au auzit "mărindu-L pe Dumnezeu" în aceste limbi. Când Petru le-a povestit mai târziu această experienţă conducătorilor bisericii din Ierusalim, a zis: "Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, ca şi peste noi la început." Faptele Apostolilor 11:15. Corneliu şi casa lui au primit acelaşi dar al limbilor aşa cum îl primiseră ucenicii în ziua Cincizecimii. Vorbeau în limbi care erau înţelese.

11. Ce s-a întâmplat când apostolul Pavel le-a predicat celor 12 ucenici din Efes?

11. Ce s-a întâmplat când apostolul Pavel le-a predicat celor 12 ucenici din Efes?

Faptele apostolilor 19:6. Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi _____________.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Pavel, care era cel mai cult şi cel mai mult umblat dintre toţi apostolii, vorbea în multe limbi (1 Corinteni 14:18). Când Duhul Sfânt a venit asupra acestor 12 oameni din Efes, Pavel şi Luca au reuşit să înţeleagă că aceştia prooroceau în limbi pe care nu le ştiuseră până atunci.

12. Ce spune Biblia despre vorbirea într-o limbă care nu este înţeleasă?

12. Ce spune Biblia despre vorbirea într-o limbă care nu este înţeleasă?

1 Corinteni 14:9. Dacă nu rostiţi cu limba o vorbă ________, cum se va pricepe ce spuneţi?

1 Corinteni 14:19 Voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În repetate rânduri, Pavel explică scopul unei limbi şi anume acela de a face cunoscut şi de a învăţa adevărul. Cuvântul grecesc pentru "necunoscut" nu se găseşte în nici un manuscris original, ci a fost introdus de către traducători pentru a arăta că limba era străină majorităţii prezente. Biserica din Corint era o amestecătură din multe naţionalităţi diferite şi uneori slujbele deveneau neînţelese când membrii se rugau, dădeau mărturie sau predicau în limbi necunoscute celorlalţi prezenţi.

Iată de ce apostolul Pavel le-a poruncit să tacă, dacă vorbesc într-o limbă necunoscută de majoritatea, cu excepţia faptului că exista cineva care să traducă (1 Corinteni 14:28). Lecţia pentru noi este să nu vorbim şi să nu ne rugăm într-o limbă pe care ceilalţi prezenţi nu o pot înţelege.

13. Care a fost una din caracteristicile Babilonului antic?

13. Care a fost una din caracteristicile Babilonului antic?

Geneza 11:7, 9. Haidem să Ne pogorâm şi să le _______ acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora. ... De aceea cetatea a fost numită Babel.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Turnul Babel reprezintă locul unde s-au încurcat la început limbile pământului. Cuvântul ebraic atât pentru Babel cât şi pentru Babilon este "babel" care înseamna "încurcătură". În Apocalipsa 18, Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă din Babilonul spiritual. Una dintre caracteristicile Babilonului spiritual este şi încurcătura de limbi.

14. Oare cei care calcă voit poruncile lui Dumnezeu pot fi umpluţi de Duhul Sfânt?

14. Oare cei care calcă voit poruncile lui Dumnezeu pot fi umpluţi de Duhul Sfânt?

Ioan 14:15-17. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi ______________ Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, ... şi anume Duhul adevărului.

Faptele Apostolilor 5:32 Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Puterea extraordinar de mare a Duhului Sfânt nu poate sălăşlui în cei care refuză să asculte de poruncile lui Dumnezeu.

15. După declaraţia lui Pavel, după ce dar spiritual ar trebui să tânjim?

15. După declaraţia lui Pavel, după ce dar spiritual ar trebui să tânjim?

1 Corinteni 14:4, 5. Cine vorbeşte în altă limbă, se zideşte pe sine însuşi, dar cine proroceşte, zideşte sufleteşte Biserica. ... Cine _____________ este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi.

1 Corinteni 14:12 Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În ciuda faptului că Pavel a acordat mai multă importanţă darului proorociei decât darului limbilor, unii învaţă acum că orice om care este plin de Duhul Sfânt va vorbi în limbi.

Din cele peste 25 de exemple de oameni pe care Dumnezeu i-a umplut cu Duhul, doar de trei ori se leagă această umplere de darul limbilor. Din cele 14 cărţi scrise de apostolul Pavel în Noul Testament, el aminteşte limbile doar într-una--1 Corinteni. Din cele 27 de cărţi ale Noului Testament, doar trei fac vreo referire la vorbirea în limbi.

16. Care este motivul principal pentru care îi umple Dumnezeu pe oameni cu Duhul Său?

16. Care este motivul principal pentru care îi umple Dumnezeu pe oameni cu Duhul Său?

Faptele Apostolilor 1:8. Ci voi veţi primi o ___________, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori.

Faptele Apostolilor 4:31 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dumnezeu ne umple cu Duhul Său ca să ne dea putere să mărturisim!

17. Este cu putinţă să spunem dacă cineva este plin sau nu cu Duhul Sfânt?

17. Este cu putinţă să spunem dacă cineva este plin sau nu cu Duhul Sfânt?

Matei 7:20. Aşa că după ______________ lor îi veţi cunoaşte.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Decidem că o persoană a primit botezul cu Duhul Sfânt nu prin darurile Duhului pe care poate să le aibă, ci prin roadele Duhului, care sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22, 23).

18. Cum aş putea să primesc botezul cu Duh Sfânt?

18. Cum aş putea să primesc botezul cu Duh Sfânt?

Luca 11:13. Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L ______?


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Aşa cum Domnul Isus a avut Duhul Sfânt fără măsură, tot aşa Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne umple vasele peste măsură, dar mai întâi trebuie să dorim să ne golim de noi înşine predându-ne inima Lui.

19. Domnul Isus aşteaptă şi doreşte să-Şi reverse preţiosul untdelemn al Duhului Sfânt în viaţa ta. N-ai vrea să-L rogi chiar acum să-ţi ia în stăpânire mintea şi inima?

19. Domnul Isus aşteaptă şi doreşte să-Şi reverse preţiosul untdelemn al Duhului Sfânt în viaţa ta. N-ai vrea să-L rogi chiar acum să-ţi ia în stăpânire mintea şi inima?Răspundeţi:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top