Media Library »

Storacles

separator

Glasul din pustie

Glasul din pustie
Introduction
Glasul din pustie
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci? Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau oamenii de la zeci de kilometri din jur să-l asculte pe acest mesager umil, puternic şi neînfricat. Într-un contrast izbitor cu viaţa conducătorilor religioşi ai acelui timp, viaţa lui a fost plină de sfinţenie şi simplitate. În timp ce preoţii purtau haine luxuoase, Ioan purta un veşmânt modest din păr de cămilă, încins cu o curea de piele. În timp ce ei duceau o viaţă de belşug, Ioan postea sau mânca locuste (păstăi de roşcove) şi miere sălbatică. Refuza să bea orice vin sau băutură îmbătătoare, ca să fie plin de Duhul lui Dumnezeu (Luca 1:15). În locul sinagogilor împodobite, Ioan a ales râurile şi văile stâncoase ca templu în care să predice. În curând, oamenii îşi puneau întrebarea "Nu cumva este acesta Ilie?"


1. Care era unul dintre secretele vieţii pline de Duh Sfânt a lui Ioan?

1. Care era unul dintre secretele vieţii pline de Duh Sfânt a lui Ioan?

Luca 3:16. Ioan drept răspuns a zis tuturor, ... Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt ________ să-I desleg cureaua încălţămintelor.

Ioan 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Viaţa plină de Duh Sfânt trăită de Ioan Botezătorul era marcată de o smerenie neobişnuită. Exista o legătură directă între lucrarea puternică a lui Ioan şi predarea totală pe care o făcuse Domnului. Era cea mai mare bucurie a lui Ioan să-i îndrepte pe alţii la Isus mai degrabă decât la el. Tot ceea ce făcea avea ca scop să-I aducă slavă numelui lui Dumnezeu.

2. A citit Scripturile Ioan Botezătorul?

2. A citit Scripturile Ioan Botezătorul?

Ioan 1:23. Eu, a zis el, sunt ______________ celui ce strigă în pustie, 'Neteziţi calea Domnului', cum a zis proorocul Isaia.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   DA! Ioan a citat din Vechiul Testament ca dovadă că cunoştea bine Scripturile. Biblia ne mai spune că Ioan îşi învăţa ucenicii să postească şi să se roage des (Matei 9:14). Aceasta este o nouă mărturie a iubirii sale profunde pentru Domnul. La fel, prin studiul biblic şi prin devoţiunea personală, putem şi noi să ajungem să-L cunoaştem şi să-L iubim pe Dumnezeu şi să primim Duhul Său.

3. Dorea Ioan Botezătorul să dea mărturie în favoarea lui Isus?

3. Dorea Ioan Botezătorul să dea mărturie în favoarea lui Isus?

Ioan 1:29. A doua zi ________ a văzut pe Isus venind la el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Din fire, Ioan era un suflet singuratic (Luca 1:80). Totuşi era gata să rişte batjocura şi chiar să-şi dea viaţa doar pentru a-L arăta oamenilor pe Isus ca Mântuitor al lumii. Tot astfel, aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Domnul astăzi vor fi gata să lase deoparte teama şi confortul pentru a-L mărturisi pe Domnul Isus.

4. Oare predicile directe ale lui Ioan erau bine văzute de către conducătorii politici şi religioşi ai acelui timp?

4. Oare predicile directe ale lui Ioan erau bine văzute de către conducătorii politici şi religioşi ai acelui timp?

Luca 7:30. Dar Fariseii şi învăţătorii Legii au __________ planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. ("respins" - KJV)

Luca 3:19, 20 Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan ... pentru toate relele pe care le făcuse, ... a închis pe Ioan în temniţă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ioan rostea pe faţă, cu îndrăzneală păcatele acelor zile care erau înfăptuite chiar şi de către conducătorii religioşi. Solia lui Dumnezeu de pocăinţă şi sfinţire vestită în ultimele zile va fi tot atât de rău văzută de către conducătorii bisericii şi liderii politici respectaţi, dar va fi conform Bibliei.

5. Descurajează Biblia purtarea de bijuterii şi de haine scumpe?

5. Descurajează Biblia purtarea de bijuterii şi de haine scumpe?

1 Timotei 2:9. Vreau, de asemenea, ca femeile (şi desigur şi bărbaţii) să se roage îmbrăcate în chip ___________, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu măgăritare, nici cu haine scumpe.

1 Petru 3:3 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, ...a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Isaia 3:18-21 În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, ...Cerceii, brăţările şi mahramele, lănţişoarele de la picioare şi brâiele, cutiile cu mirosuri şi inelele şi cerceii şi verigile de la nas.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Desigur! Ioan Botezătorul purta o haină simplă, modestă--un model de urmat pentru creştini. Capriciile modei de astăzi care încurajează sexualitatea duc în mare măsură în ispită şi le aduc mari datorii celor ce le poartă. Dumnezeu nu intenţionează să ne îmbrăcăm în saci, totuşi o îmbrăcăminte scumpă şi ostentativă nu ar trebui să-şi găsească locul în garderoba unui creştin. Deşi purtarea de bijuterii este larg acceptată în lume, ea are o imagine negativă în Scripturi. S-ar putea să nu recunoaşteţi toate articolele amintite în Isaia 3:18-23, dar în alte părţi ale lumii ele se poartă. Multe dintre aceste ornamente păgâne încep să apară şi în cultura occidentală.

6. Exista oare vreo legătură între viaţa plină de Duh Sfânt a lui Ioan şi alimentaţia lui simplă?

6. Exista oare vreo legătură între viaţa plină de Duh Sfânt a lui Ioan şi alimentaţia lui simplă?

Luca 1:15. Nu va bea nici ____, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Creştinii ar trebui să se abţină de la orice băutură fermentată ca să-şi păstreze mintea limpede şi să audă glasul Duhului Sfânt (Proverbe 23:31, 32; Habacuc 2:15; 1 Petru 5:8).

7. De ce Îl interesează pe Dumnezeu ce mâncăm şi ce bem?

7. De ce Îl interesează pe Dumnezeu ce mâncăm şi ce bem?

Judecătorii 13:7. Tu vei rămânea însărcinată şi vei naşte un fiu şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare şi să nu mănânci nimic___________, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morţii lui.

1 Corinteni 6:19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu?


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Există o legătură directă între ceea ce mâncăm sau bem şi limpezimea minţii noastre, capacitatea noastră de a ne împotrivi ispitelor şi abilitatea de a face deosebirea dintre bine şi rău. Tot ceea ce face un creştin--inclusiv ceea ce mănâncă şi bea--ar trebui să facă spre slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31).

8. Ce spune Biblia despre purtarea lumească?

8. Ce spune Biblia despre purtarea lumească?

Iacov 4:4. Cine vrea să fie prieten cu lumea se face ____________ cu Dumnezeu.

2 Corinteni 6:17 Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.

Ioan 2:15 Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Îşi cheamă poporul astăzi să ducă o viaţă exemplară în timp ce îi ajută şi pe alţii să se pregătească pentru a doua venire a Domnului Isus.

9. La ce trebuie să aleagă un creştin să se gândească?

9. La ce trebuie să aleagă un creştin să se gândească?

Filipeni 4:8. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este _______, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Psalmul 101:3 Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ioan Botezătorul le poruncea oamenilor să se ferească de orice fel de violenţă (Luca 3:14). Pentru noi, această poruncă ar include să nu privim violenţa ca pe o formă de distracţie. Domnul Isus îi învaţă pe oameni că păcatele plăcerii ochilor şi ale violenţei îşi au originea în gânduri şi în atitudini (Matei 5:22, 28), Prin urmare, un creştin adevărat ar trebui să se ferească de a urmări programe TV, casete video sau să citească materiale care ar încuraja gânduri necurate.

10. De ce fel de muzică trebuie să se bucure un adevărat creştin?

10. De ce fel de muzică trebuie să se bucure un adevărat creştin?

Psalmii 40:3. Mi-a pus în gură o ________ nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

1 Samuel 16:23 Şi când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa şi cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul cel rău pleca de la el.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Este evident că marea majoritate a muzicii preferate de lume nu ne ajută deloc spiritual. În schimb, ea ne distruge dorinţa după lucrurile cereşti şi adesea ne întăreşte firea degradată. Cu toate acestea, muzica poate fi o putere extraordinară spre bine. Când regele Saul era chinuit de un duh rău, muzica alinătoare de la harpa lui David îl reînviora şi alunga influenţa celui rău.

11. Oare dansul reprezintă o modalitate potrivită de recreaţie pentru un creştin?

11. Oare dansul reprezintă o modalitate potrivită de recreaţie pentru un creştin?

1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să _________ şi el cum a trăit Isus.

Tit 2:12 Şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cea mai mare parte a dansurilor contemporane este asociată cu muzica lumească şi are un impact sexual foarte marcat. În aproape orice situaţie, ar trebui să ne punem întrebarea, "Ce ar face Domnul Isus?" Suntem de părere că toţi vom fi de acord că Mântuitorul nostru nu ar dansa în ritmul unei astfel de muzici.

12. Oare se cade ca un creştin să joace la loterie sau la jocuri de noroc?

12. Oare se cade ca un creştin să joace la loterie sau la jocuri de noroc?

1 Timotei 6:10. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de ______.

2 Tesaloniceni 3:10 Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: 'Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.'

Proverbe 28:20 Cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Jocul de noroc poate fi un viciu tot atât de grav precum sunt drogurile. Unii au pariat la cazino sau la biletele de loterie de stat toate economiile familiei. Majoritatea planurilor de îmbogăţire rapidă este însoţită de riscuri, preţuri incorecte şi o etică dubioasă.

13. Care ar trebui să fie scopul poporului lui Dumnezeu de astăzi?

13. Care ar trebui să fie scopul poporului lui Dumnezeu de astăzi?

1 Ioan 3:22. Fiindcă _____ poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

Eclesiastul 12:13 Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cineva nu poate să trăiască cum îi place şi în final să fie mântuit în împărăţia lui Dumnezeu. Din acest motiv a venit Domnul Isus pe pământ--ca să ne fie o pildă de vieţuire sfântă (1 Petru 2:21).

14. Ce anume face să fie uşor să asculţi de Dumnezeu în problemele de viaţă discutate în această lecţie?

14. Ce anume face să fie uşor să asculţi de Dumnezeu în problemele de viaţă discutate în această lecţie?

Ioan 14:15. Dacă Mă ______ , veţi păzi poruncile Mele.

1 Ioan 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.

Psalmul 40:8 Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.


Răspundeţi:  ____________________

15. De ce viaţa creştinului reprezintă o chemare atât de înaltă?

15. De ce viaţa creştinului reprezintă o chemare atât de înaltă?

1 Petru 2:9. Voi însă sunteţi o seminţie ______ , o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ca ambasadori pentru Domnul Isus, creştinii au într-adevăr o chemare înaltă! Ioan Botezătorul i-a ajutat pe oameni să se pregătească pentru prima venire a Domnului Isus, iar Dumnezeu Şi-a chemat poporul Său de astăzi să ducă o viaţă sfântă şi să-i pregătească şi pe alţii pentru a doua venire a Domnului Isus.

16. N-ai dori să fii şi tu un

16. N-ai dori să fii şi tu un "glas în pustie" şi să dai mărturie printr-o viaţă deosebită care să-i pregătească pe alţii pentru cea de a doua venire a Domnului Isus?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Ambasadori pentru Hristos
Când cineva se face creştin, el sau ea devine ambasador al unei împărăţii mai bune. Biblia declară "Noi dar suntem trimişi împuterniciţi (KJV - ambasadori) ai lui Hristos." 2 Corinteni 5:20.

Dicţionarul defineşte un ambasador ca "un funcţionar diplomatic de cel mai înalt nivel numit şi acreditat ca reprezentant cu rezidenţă al unui guvern sau al unui suveran pentru un alt stat, de obicei pentru o perioadă limitată de timp."

Pe tărâmul spiritual, ambasadorii sunt tot atât de importanţi pe cât sunt cei de pe tărâmul politic. Cetăţenii împărăţiei cerului nu se aseamănă cu cetăţenii acestei lumi. Suntem trimişi în lume ca să demonstrăm cine este Domnul Isus şi cum arată El. Prin Duhul Sfânt, ajungem reprezentanţii Luireflectăm chipul Său în toate, de la felul cum vorbim şi muncim până la felul cum mâncăm sau ne îmbrăcăm. Cu alte cuvinte, când devenim cetăţeni ai împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu, trebuie să fim modele vii ale guvernării pe care o reprezentăm. În 2 Corinteni 3:18, Scripturile declară că "noi toţi ... suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului."

Noi, Biserica, suntem practic mâinile, picioarele, ochii şi gura, şi ei bine, chiar şi urechile Domnului Isus în lumea de astăzi. Suntem trupul lui Hristos (Efeseni 1:22, 23 5:29, 30 Coloseni 1:18). Înainte ca să Se înalţe la ceruri, Domnul Isus ne-a spus, "Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi." Ioan 20:21.

Fiecare faţetă a vieţii noastre ar trebui să fie o reflectare a vieţii şi persoanei Domnului Isus. "Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatal vostru, care este în ceruri." Matei 5:16.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top