Media Library »

Storacles

separator

Un model ceresc

Un model ceresc
Introduction
Un model ceresc
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât de puternice ca atunci când i-a izbăvit pe copiii lui Israel din robia egipteană. Plagă după plagă a căzut peste regatul lui Faraon până ce a fost silit să le dea drumul robilor. Apoi Domnul a despărţit Marea Roşie şi a condus tânăra naţiune spre libertate, înecându-le duşmanii ce îi urmăreau din spate. După ce au ajuns în pustie, Dumnezeu i-a surprins pe mulţi din popor îndreptându-i spre sud, exact în direcţia opusă Ţării Făgăduite. Domnul ştia că înainte ca să fie pregătiţi să-şi primească moştenirea, trebuiau organizaţi şi învăţaţi să se încreadă în El. Când au călătorit spre Muntele Sinai, Dumnezeu le-a împlinit orice lipsă. Când le-a fost foame, Dumnezeu i-a hrănit cu pâine din cer. Când le-a fost sete, Domnul le-a dat apă dintr-o stâncă. Când au fost atacaţi subit din spate de vrăjmaşi, au avut o biruinţă miraculoasă. În cele din urmă, israeliţii şi-au ridicat tabăra la poalele muntelui celui sfânt. Acolo Dumnezeu a făcut ceva ce nu mai făcuse niciodată până atunci. Şi-a rostit, în auzul întregii naţiuni, legământul Său, Cele Zece Porunci. După ce Domnul a rostit cu glas tare legea Sa, l-a chemat pe Moise sus pe munte ca să primească o dovadă scrisă pe piatră. Dar Dumnezeu i-a mai dat şi altceva. În timp ce se afla pe munte cu Domnul 40 de zile şi 40 de nopţi, Moise a primit instrucţiuni amănunţite spre a zidi un templu frumos şi portabil pentru Dumnezeu. Urma să reprezinte o miniatură a adevăratului Său locaş din cer. Această structură unică urma să slujească de pildă tridimensională întregii lumi despre planul lui Dumnezeu de a ne mântui din păcat.


1. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise să facă şi de ce?

1. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise să facă şi de ce?

Exodul 25:8. Să-Mi facă un locaş sfânt şi Eu voi _______ în mijlocul lor.


Răspundeţi:  ____________________

2. Ce vroia Dumnezeu ca să înveţe poporul Său din lecţia sanctuarului şi a serviciilor de la sanctuar?

2. Ce vroia Dumnezeu ca să înveţe poporul Său din lecţia sanctuarului şi a serviciilor de la sanctuar?

Psalmii 77:13. Dumnezeule, _________ Tale sunt sfinte. (În Versiunea King James - Calea Ta/Drumul Tău este în sanctuar)


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Căile lui Dumnezeu sau planul Lui de mântuire s-au descoperit prin sanctuarul pământesc. Tot ce se afla în sanctuar sau tot ceea ce se lega de serviciile de la sanctuar reprezenta un simbol a ceea ce urma să facă Domnul Isus ca să ne salveze. Nu vom putea înţelege pe deplin planul de mântuire până ce nu vom înţelege sanctuarul şi slujbele de la sanctuar. El reprezintă o lecţie practică tridimensională care ne explică într-o mare măsură planul de mântuire.

3. Unde a primit Moise modelul sanctuarului?

3. Unde a primit Moise modelul sanctuarului?

Exodul 25:40. Vezi să faci după _________, care ţi s-a arătat pe munte.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Lui Moise i s-a dat modelul sanctuarului, cu toate amănuntele pentru construirea lui de către Însuşi Dumnezeu pe Muntele Sinai (Evrei 8:5). Acest sanctuar de pe pământ urma să fie o miniatură a adevăratului sanctuar al lui Dumnezeu din ceruri.Primul sanctuar sau cort era o structură asemenea unui cort elegant (4,5 m pe 13,5 m ce se afla pe un cot de 0.45 m). Acolo Se manifesta prezenţa supranaturală a lui Dumnezeu şi se ţineau slujbe deosebite. Pereţii erau făcuţi din scânduri de lemn de salcâm fixate în adâncituri de argint şi poleite cu aur (Exodul 26:15-19, 29). Acoperişul era făcut din patru rânduri de învelişuri--in, păr de capră, piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţei de mare (versetele 1, 7, 14). Avea două încăperi: sfânta (4,5 m pe 9 m) şi sfânta sfintelor (4,5 m pe 4,5 m). Să reveniţi de mai multe ori la datele de mai sus când veţi revedea acest studiu.

4. Ce mobilier se afla în curte?

4. Ce mobilier se afla în curte?

Exodul 29:18. Berbecele să-l arzi de tot pe _________ ; este o ardere de tot pentru Domnul.

Exodul 30:18 Să faci un lighean de aramă, ... să torni apă în el.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Altarul arderilor de tot (Exodul 27:1-8) era locul unde se jertfeau animalele. Se afla în curte chiar la ieşirea din sanctuar. Acest altar reprezenta crucea Domnului Hristos. Animalul adus ca jertfă Îl reprezenta pe Isus, jertfa supremă (Ioan 1:29). Ligheanul (Exodul 30:17-21; 38:8) era un dispozitiv mare de spălat din aramă care se afla între intrarea în sanctuar şi altarul arderilor de tot. Aici preoţii se spălau pe mâini şi pe picioare înainte de a intra în sanctuar şi de a aduce jertfe. Apa reprezenta botezul, curăţirea de păcat şi naşterea din nou.

5. Care trei piese de mobilier se aflau în sfânta?

5. Care trei piese de mobilier se aflau în sfânta?

Numeri 4:7. Să întindă un covor albastru peste masa ________ pentru punerea înainte ... să fie şi pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului.

Numeri 8:2 Când vei aşeza candelele în sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului.

Exodul 30:1 Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei şi anume să-l faci din lemn de salcâm.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Masa pâinilor pentru punerea înainte (Exodul 25:23-30) Îl reprezenta pe Domnul Isus, pâinea vieţii (Ioan 6:51). Sfeşnicul cu şapte braţe (Exodul 25:31-40) Îl reprezenta pe Domnul Isus, lumina lumii (Ioan 9:5; 1:9). Lămpile cu untdelemn simbolizau Duhul Sfânt (Zaharia 4:1-6; Apocalipsa 4:5). Altarul tămâierii (Exodul 30:1-8) era un simbol al rugăciunilor poporului lui Dumnezeu (Evrei 5:7).

6. Ce obiect deosebit se afla în sfânta sfintelor?

6. Ce obiect deosebit se afla în sfânta sfintelor?

Exodul 26:34. Să pui capacul ispăşirii pe _______ mărturiei, în locul prea sfânt.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Singurul obiect din sfânta sfintelor (Exodul 25:10-22) era chivotul mărturiei, o lădiţă din lemn de salcâm poleit cu aur. Deasupra chivotului se aflau doi îngeri făcuţi din aur masiv. Capacul chivotului se chema capacul ispăşirii (Exodul 25:17-22), unde sălăşluia prezenţa lui Dumnezeu. Acest loc simboliza scaunul de domnie al lui Dumnezeu din ceruri, care se găseşte de asemenea între doi îngeri (Psalmii 80:1; Isaia 6:1, 2).

7. Ce se afla în chivot?

7. Ce se afla în chivot?

Exodul 25:21. Să pui capacul ispăşirii pe chivot şi în chivot să pui _______________ pe care ţi-o voi da.

Deuteronom 10:4, 5 Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci. ... M-am întors apoi şi m-am pogorât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem şi ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dumnezeu Şi-a scris legământul cu propria Sa mână pe două table de piatră şi ele au fost aşezate în chivot. Capacul îndurării se afla deasupra lor, ceea ce însemna că atâta timp cât poporul lui Dumnezeu îşi mărturisea şi îşi părăsea păcatele (Proverbe 28:13) îndurarea urma să-i acopere prin sângele care era stropit pe capacul îndurării de către preot (Leviticul 16:15, 16). Acel sânge reprezenta sângele vărsat de Domnul Isus pentru a aduce iertare şi curăţire tuturor oamenilor (Matei 26:28; Evrei 9:22).

8. De ce era nevoie ca să se jertfească animale în slujbele de la sanctuarul din Vechiul Testament?

8. De ce era nevoie ca să se jertfească animale în slujbele de la sanctuarul din Vechiul Testament?

Evrei 9:22. Şi fără vărsare de _________ , nu este iertare.

Matei 26:28 Căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Jertfirea animalelor era necesară ca să-i facă pe oameni să înţeleagă că fără sângele Domnului Isus vărsat pe cruce, nu poate exista iertare de păcat. Adevărul şocant este că pedeapsa pentru păcat este moartea. Întrucât noi toţi am păcătuit, ar trebui să murim cu toţii -- şi chiar am fi murit, dacă Domnul Isus nu Şi-ar fi dat viaţa Lui desăvârşită murind în favoarea noastră pentru a plăti preţul păcatelor noastre. Păcătosul îşi aducea animalul de jertfă şi îl omora cu mâna lui (Leviticul 1:4, 5). Era un eveniment sângeros şi şocant, care trebuia să-i impresioneze pe oameni cu adevărul solemn că păcatul a provocat moartea lui Isus. Astfel, ei aşteptau cu dor crucea ca să fie salvaţi, în timp ce noi privim înapoi la cruce ca să fim salvaţi.

9. Când se jertfeau animalele pentru păcat, ce se întâmpla cu păcatul?

9. Când se jertfeau animalele pentru păcat, ce se întâmpla cu păcatul?

Leviticul 1:4, 5. Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot şi va fi primit de Domnul, ca să facă ____________ pentru el. Să junghie viţelul înaintea Domnului.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Când păcătosul îşi aşeza mâinile pe capul animalului şi îşi mărturisea păcatele, simbolic păcatele erau transferate de la păcatos la animal. Astfel, animalul devenea vinovat şi trebuia să plătească cu moartea vina pentru păcat. Acest ritual Îl reprezenta pe Isus care ne poartă păcatele.

10. Când un animal de jertfă era oferit pentru întreaga adunare, ce se întâmpla cu păcatul?

10. Când un animal de jertfă era oferit pentru întreaga adunare, ce se întâmpla cu păcatul?

Leviticul 4:17. Să-şi moaie degetul în sânge şi să ________________ cu el de şapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinlăuntru.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Preotul stropea din sânge înaintea perdelei dinăuntrul sanctuarului, transferând astfel simbolic păcatul de la oameni asupra sanctuarului. Când Domnul Isus S-a înălţat la cer după moartea Sa, El Şi-a oferit sângele (aşa cum proceda şi marele preot din vechime) ca să arate că păcatele noastre sunt iertate atunci când le mărturisim în numele lui Isus (1 Ioan 1:9).

11. Care două simboluri ale sanctuarului le împlineşte Domnul Isus pentru noi?

11. Care două simboluri ale sanctuarului le împlineşte Domnul Isus pentru noi?

1 Corinteni 5:7. Hristos, _________ nostru, a fost jertfit.

Evrei 4:14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Isus slujeşte ca jertfă pentru păcatele noastre şi ca Marele nostru Preot din ceruri, îndeplinind astfel două lucruri minunate pentru noi. Primul este o schimbare totală a vieţii numită naşterea din nou, cu toate păcatele trecutului iertate (Ioan 3:3-6; Romani 3:25). Al doilea este faptul că ne dă putere să trăim corect în prezent şi în viitor (Tit 2:14; Filipeni 2:13). Aceste două lucruri fac ca un om să fie neprihănit, ceea ce înseamnă că între acea persoană şi Dumnezeu se stabileşte o legătură dreaptă, corectă. Nu există nici o cale ca un om să ajungă neprihănit prin fapte (prin propriile sale eforturi), deoarece neprihănirea vine prin harul pe care doar Domnul Isus ni-l poate oferi (Fapte 4:12). Aceasta este neprihănirea prin credinţă şi este singura formă adevarată de neprihănire.

12. Care şase făgăduinţe minunate ni le arată Biblia cu privire la neprihănirea oferită nouă de către Domnul Isus?

12. Care şase făgăduinţe minunate ni le arată Biblia cu privire la neprihănirea oferită nouă de către Domnul Isus?

1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne ______________ de orice nelegiuire.A. El ne va acoperi păcatele trecute şi ne va socoti fără vină (Isaia 44:22; 1 Ioan 1:9).
B. Domnul Isus făgăduieşte să ne refacă după chipul lui Dumnezeu (Romani 8:29).
C. Domnul Isus ne dă şi dorinţa şi puterea de a înfăptui voia lui Dumnezeu. (Filipeni 2:13).
D. Domnul Isus ne va ajuta să facem doar lucrurile plăcute lui Dumnezeu (Evrei 13:20, 21; 1 Ioan 3:22).
E. El îndepărtează pedeapsa de moarte care zăcea asupra noastră punând în dreptul nostru viaţa Lui fără de păcat şi moartea Lui ispăşitoare (2 Corinteni 5:21).
F. Domnul Isus Îşi ia răspunderea de a ne ajuta să rămânem credincioşi până va reveni El (Filipeni 1:6; Iuda 24).


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Isus este gata să împlinească toate aceste făgăduinţe minunate în viaţa ta. Dar tu eşti gata? Îngenunchează chiar acum şi roagă-L să-ţi ia în stăpânire viaţa. Cu siguranţă că nu te va dezamăgi.

13. Oare avem ceva de făcut pentru a ajunge neprihăniţi?

13. Oare avem ceva de făcut pentru a ajunge neprihăniţi?

Matei 7:21. Nu orişicine-Mi zice, "Doamne, Doamne!" va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce ____ voia Tatălui Meu care este în ceruri.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Da, trebuie să ne întoarcem inima şi voia spre Domnul Isus şi să-L lăsăm să ne conducă. Trebuie să-I predăm întreaga conducere a vieţii noastre şi să avem încredere în El. Mulţi cred că Isus îi va lua la cer pe toţi cei care nu fac altceva decât să-I mărturisească numele, indiferent de purtarea lor. Dar această părere care duce la moarte nu este deloc adevărată (Matei 7:14).

14. Ce avea loc în ziua ispăşirii?

14. Ce avea loc în ziua ispăşirii?

Leviticul 16:30. Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă ___________, veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Ziua ispăşirii era o zi solemnă de judecată care avea loc în Israel o dată în fiecare an (Leviticul 23:27). Trebuia ca fiecare păcat să fie mărturisit şi părăsit. Aceia care refuzau erau nimiciţi pentru totdeauna chiar în acea zi în tabăra lui Israel (versetul 29). În acea zi, se alegeau doi ţapi. Unul era ţapul pentru Domnul, iar celălalt era ţapul de ispăşire, care îl reprezenta pe Satana (Leviticul 16:7, 8). Ţapul pentru Domnul era omorât şi adus jertfă pentru păcatele oamenilor (versetul 9). Sângele lui era dus în Sfânta Sfintelor şi se stropea cu el pe capacul îndurării (versetul 14).

Doar în această zi deosebită intra marele preot în Sfânta Sfintelor. Sângele stropit (reprezentând jertfa Domnului Isus) era acceptat de Dumnezeu, iar păcatele mărturisite ale poporului erau transferate de la sanctuar asupra marelui preot.

Apoi el transfera aceste păcate mărturisite asupra ţapului ispăşitor, care era dus în pustie şi lăsat acolo (versetele 16, 20, 22). În acest mod, simbolic sanctuarul era curăţit de păcatele oamenilor, care fuseseră transferate acolo prin sângele stropit de-a lungul întregului an dinainte.

15. Oare ziua de ispăşire din vechime prefigura o curăţire a sanctuarului ceresc?

15. Oare ziua de ispăşire din vechime prefigura o curăţire a sanctuarului ceresc?

Evrei 9:23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca însăşi lucrurile ___________ să fie curăţite cu jertfe mai bune decât acestea.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Da! Slujbele din acea zi arătau spre ştergerea păcatelor realizată de Domnul Isus, Marele nostru Preot din sanctuarul ceresc. El Se află acolo ca să mijlocească pentru poporul Său şi este gata să şteargă păcatele tuturor acelora care vor avea credinţă în sângele Său vărsat. Ziua de ispaşire din vechime, asemenea zilei Yom Kippur a Israelului modern, prefigura ispăşirea finală ce se va face pentru planeta pământ. Ispăşirea finală duce la judecata finală, care va rezolva pentru totdeauna problema păcatului din viaţa fiecărui om. Următoarea lecţie ne arată cum Dumnezeu a fixat o dată în care să înceapă judecata din ceruri. Extraordinar!

16. N-ai dori să-ţi predai întreaga viaţă în mâinile Domnului Isus pentru ca El să poată înfăptui minunile de care ai tu nevoie ca să te facă neprihănit?

16. N-ai dori să-ţi predai întreaga viaţă în mâinile Domnului Isus pentru ca El să poată înfăptui minunile de care ai tu nevoie ca să te facă neprihănit?Răspundeţi:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top