Media Library »

Storacles

separator

Împărăţia Slavei

Împărăţia Slavei
Introduction
Împărăţia Slavei
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel, Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a spus: "Cere-mi ce vrei să-ţi dau." 1 Impăraţi 3:5. Tânarul împărat ar fi putut cere bani, faimă sau o viaţă lungă, dar nu a făcut-o. În schimb, el a cerut înţelepciune pentru a putea conduce poporul lui Dumnezeu cu dreptate. Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu i-a dat lui Solomon o înţelepciune nemaipomenită şi înţelegereîntrecând pe oricare alt om. Şi pe deasupra, Dumnezeu l-a binecuvântat cu faimă, bogăţii şi viaţă lungă. În timpul domniei lui Solomon, Israel s-a bucurat ca niciodată de pace şi prosperitate. Metalele preţioase erau aşa de abundente în Ierusalim, în timpul său, încât argintul era considerat ca şi pietrele (1 Impăraţi 10:27). Pe lângă măreţul templu din marmură şi aur pe care Solomon l-a clădit pentru Dumnezeu, el a mai construit un palat extravagant cu grădină, plus cetăţi întregi pentru carele şi călăreţii lui. Grădini minunate cu flori şi pomi rari împodobeau fiecare oraş. Monarhi, nobili şi persoane regale veneau din întreaga lume să-l viziteze şi să-i aducă daruri. Ei tânjeau să audă înţelepciunea adâncă pe care Dumnezeu o pusese în inima lui Solomon (1 Impăraţi 10:24). Printre vizitatorii regali se afla o bogată şi frumoasă împărăteasă din ţinutul îndepărtat al Sebei. Ea dorea să vadă cu ochii ei dacă ceea ce se zicea despre împăratul lui Israel era adevărat. Împărăteasa din Seba l-a încercat pe Solomon prin întrebări grele şi a rămas copleşită de răspunsurile lui pline de înţelepciune. Era uluită de tot ce vedea în jur. Dar chiar Israel în culmea gloriei lui este nimic în comparaţie cu împărăţia slavei pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine!


1. Ce i-a promis Domnul Isus poporului Său?

1. Ce i-a promis Domnul Isus poporului Său?

Ioan 14:2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri... Eu Mă duc să vă pregătesc __ ____.


Răspundeţi:  ____________________

2. Ce cunoaştem despre locul pe care Domnul Isus ni-l pregăteşte?

2. Ce cunoaştem despre locul pe care Domnul Isus ni-l pregăteşte?

Isaia 65:17. Căci iată, Eu fac ceruri ____ şi un pământ nou.

Evrei 11:16 Căci le-a pregătit o cetate.

Matei 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.

Isaia 65:21 Vor zidi case şi le vor locui.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Vorbim despre lucruri extraordinare! Dumnezeu le-a pregătit copiilor Săi ceruri noi, un pământ nou şi o nouă cetate sfântă. Cei drepţi vor moşteni o casă plină de slavă în cetatea zidită de către Isus (Ioan 14:2) plus o altă casă strălucită pe noul pământ pe care şi-o vor zidi singuri (Isaia 65:21).

3. Ce mai aflăm despre sfânta cetate?

3. Ce mai aflăm despre sfânta cetate?

Apocalipsa 21:16. Cetatea era în _____ _______ , ...a măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.

Apocalipsa 21:2 Şi eu am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim.

Apocalipsa 21:10, 12 Cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, ... înconjurată cu un zid mare şi înalt, avea douăsprezece porţi.

Apocalipsa 21:18 Zidul era zidit de iaspis.

Apocalipsa 21:21 Uliţa cetăţii era de aur curat.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cetatea cea sfântă este pătrată, iar distanţa din jurul ei este de aproape 1500 de mile (cam 2414 km). Ea coboară din ceruri pe noul pământ şi se va opri unde se află acum Muntele Măslinilor (Zaharia 14:4). Fiecare din cele 12 porţi este facută dintr-un singur mărgăritar (Apocalipsa 21:21), iar zidurile cetăţii din iaspis sunt 144 de coţi (Apocalipsa 21:17) sau 216 picioare lăţime (un cot este 18 ţoli).

4. Ce ne spune Biblia despre apa cetăţii şi hrana din cetate?

4. Ce ne spune Biblia despre apa cetăţii şi hrana din cetate?

Apocalipsa 22:1. Şi mi-a arătat un ___ cu apa vieţii, limpede ca cristalul.

Apocalipsa 22:2 Pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Un râu de apă limpede ca şi cristalul, care nu se va termina niciodată curge din scaunul de domnie al lui Dumnezeu, iar pomul vieţii rodeşte diferit în fiecare lună. Acest rod fabulos şi frunzele pomului servesc drept antidot pentru moarte şi perpetuează viaţa veşnică. În plus, drepţii lui Dumnezeu îşi vor creşte proprii pomi la casele lor (Isaia 65:21). Alimentaţia copiilor lui Dumnezeu va fi aceea care a fost înainte ca să intre păcatul în lume--fructe, boabe şi nuci (Geneza 1:29, 31). Gustul va fi de nedescris de delicios, iar valoarea hrănitoare va fi desăvârşită.

5. Prin ce se va deosebi viaţa din ceruri de viaţa pe care o trăim acum pe pământ?

5. Prin ce se va deosebi viaţa din ceruri de viaţa pe care o trăim acum pe pământ?

Isaia 35:5. Atunci se vor deschide ochii ______ .

Isaia 35:5 Se vor deschide urechile surzilor.

Isaia 35:6 Şchiopul va sări ca un cerb, iar limba mutului va cânta.

Isaia 65:25 Lupul şi mielul vor paşte împreună.

Isaia 11:6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, ... şi le va mâna un copilaş.

Isaia 35:1 Pustia ... va înflori ca trandafirul.

Isaia 33:24 Nici un locuitor nu zice: 'Sunt bolnav'.

Apocalipsa 21:4 Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere.


Răspundeţi:  ____________________

6. Ce fel de trupuri vor avea sfinţii?

6. Ce fel de trupuri vor avea sfinţii?

Filipeni 3:20, 21. El (Domnul Isus Hristos) va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului ______ Sale.


Răspundeţi:  ____________________

7. Oare trupul Domnului Isus este real sau este El un duh?

7. Oare trupul Domnului Isus este real sau este El un duh?

Luca 24:39. Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt: pipăiţi-Mă şi vedeţi; un duh n-are nici _____, nici oase, cum vedeţi că am Eu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Trupul Domnului Isus după învierea Sa era real, cu carne şi oase, pe care le puteai atinge şi pipăi. La început, ucenicii au crezut că El era un duh când li S-a arătat subit, dar după ce L-au pipăit şi L-au văzut mâncând (Luca 24:40-43), şi-au dat seama că El era în trup real. Patruzeci de zile mai târziu, Isus i-a condus în Betania şi S-a înălţat la ceruri (Luca 24:50-51). Îngerii care li s-au arătat ucenicilor le-au spus, "Acest Isus (în carne şi oase) ... va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Fapte 1:11. De la întruparea Sa, Domnul Isus S-a legat pentru totdeauna de neamul omenesc , deşi rămâne divin.

8. Ce altă făgăduinţă încurajatoare ni se oferă?

8. Ce altă făgăduinţă încurajatoare ni se oferă?

Faptele Apostolilor 3:20, 21. să trimeată pe ... Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile _______ ___ ___ a tuturor lucrurilor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Slavă Domnului, că orice lucru glorios care s-a pierdut prin intrarea păcatului va fi refăcut sau aşezat din nou în noua împărăţie a lui Dumnezeu. Toţi oamenii vor iubi cu adevărat, vor avea încredere unii în alţii şi se vor sprijini unul pe altul. Ca urmare, nu va mai fi violenţă (Isaia 60:18), trădare, abuz, necredincioşie, necinste, vorbire de rău, nesiguranţă, deprimare, pericole, dezamăgire sau alt fel de dureri. Va fi o viaţă plină de bucurie, fericire, mulţumire şi plinătate pe vecie.

9. Oare amintirile triste sau dureroase vor mai necăji oamenii în ceruri?

9. Oare amintirile triste sau dureroase vor mai necăji oamenii în ceruri?

Isaia 65:17. Nimeni ____ va mai aduce aminte de lucrurile trecute.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cuvintele "a-şi aduce aminte" se traduc mai bine prin "înduioşează inima". Domnul ne făgăduieşte aici că durerile de pe pământ nu le vor mai provoca durere sfinţilor Săi din ceruri.

10. Oare cei de pe pământ se vor recunoaşte unul pe altul în noua împărăţie a lui Dumnezeu?

10. Oare cei de pe pământ se vor recunoaşte unul pe altul în noua împărăţie a lui Dumnezeu?

1 Corinteni 13:12. Atunci voi ________ deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Într-adevăr ne vom recunoaşte unul pe altul prin felul cum arătăm, cum umblăm, manierele şi felul de vorbire. Capacitatea noastră de a ne discerne unul pe altul va fi îmbogăţită în ceruri. Cerul va reprezenta o reuniune fantastică de familie.

11. Ce alte făgăduinţe deosebite ne oferă Dumnezeu în legătură cu împărăţia Lui viitoare?

11. Ce alte făgăduinţe deosebite ne oferă Dumnezeu în legătură cu împărăţia Lui viitoare?

Isaia 35:10. Cei izbăviţi de Domnul ... vor merge spre Sion cu cântece de ________.Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Sfinţii vor putea să zboare asemenea îngerilor la viteze mai mari decât lumina. Întrucât vor moşteni toate lucrurile (Apocalipsa 21:7), vor putea să viziteze alte lumi, unde să ajungă doar în câteva clipe. După Scriptură, Dumnezeu a creat şi alte lumi necăzute în păcat (Iov 1:6; Evrei 1:2: 11:3).

12. Am putea oare descrie prin cuvinte împărăţia lui Dumnezeu?

12. Am putea oare descrie prin cuvinte împărăţia lui Dumnezeu?

1 Corinteni 2:9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la _____ omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dvs. şi cu mine în starea noastră prezentă nu suntem în stare nici măcar să ne închipuim lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii Săi. Nu există cuvinte, gânduri sau chiar vise care să poată să zugrăvească cu adevărat fericirea şi bucuriile din cer. Indiferent de cât am suferi aici pe pământ, să ne aflăm în ceruri va depăşi cu mult toate încercările de pe acest pământ (Romani 8:18).

13. Care va fi cea mai mare răsplată în noua împărăţie a lui Dumnezeu?

13. Care va fi cea mai mare răsplată în noua împărăţie a lui Dumnezeu?

Apocalipsa 21:3. Dumnezeu Însuşi va fi ___ ei.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Să credeţi şi să staţi uimiţi! Dumnezeu Însuşi va locui pe noul pământ cu poporul Său. Nimic nu se poate compara cu această slavă şi bucurie.

14. Ce anume îi va exclude pe oameni din împărăţia cerurilor?

14. Ce anume îi va exclude pe oameni din împărăţia cerurilor?

Apocalipsa 21:27. Nimic _______ nu va intra în ea.

Apocalipsa 21:7 Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Păcatul întinează şi nu poate fi tolerat în ceruri, altfel iarăşi ar izbucni răzvrătirea. (Vezi Suplimentul intitulat "Împărăţia lui Dumnezeu").

15. Ce aş putea face cu problema păcatului?

15. Ce aş putea face cu problema păcatului?

1 Ioan 1:9. Daca ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne __________ de orice nelegiuire.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dacă Îl voi ruga pe Domnul Isus să-mi ierte păcatele El mă va ierta şi mă va curăţi de păcat şi va face din mine copilul Său.

16. Care a spus Domnul Isus că este formula succesului atât în această viaţă cât şi în cea veşnică?

16. Care a spus Domnul Isus că este formula succesului atât în această viaţă cât şi în cea veşnică?

Matei 6:33. Căutaţi mai întâi _________ lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Este exact ce a făcut Solomon când l-a întrebat Dumnezeu "Ce vrei?" Primul lui gând a fost pentru împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. În schimb, au urmat binecuvântările unei împărăţii slăvite. La fel se va întâmpla şi cu noi dacă vom căuta mai întâi împărăţia lui Dumnezeu.

17. Dacă recunoşti că Dumnezeu are conducerea deplină a evenimentelor de pe acest pământ, n-ai vrea să-I dai voie să conducă deplin şi viaţa ta?

17. Dacă recunoşti că Dumnezeu are conducerea deplină a evenimentelor de pe acest pământ, n-ai vrea să-I dai voie să conducă deplin şi viaţa ta?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Împărăţia lui Dumnezeu
Biblia este un raport despre două împărăţii ce sunt într-un permanent conflictÎmpărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia lui Satana. Isus a făcut din Împărăţia lui Dumnezeu subiectul central al predicării Sale. Numai în Noul Testament sunt peste 100 de referiri la Împărăţia lui Dumnezeu, iar multe din acestea se găsesc în parabolele Domnului Isus. Din învăţăturile Sale putem şti că Împărăţia divină a lui Dumnezeu are două formeuna spirituală şi una literală.

Cetăţenii Împărăţiei spirituale a cerurilor au în inimile lor conducerea si stăpânirea lui Dumnezeu. Înainte de convertire, în inimile lor domnea Satana, păcatul şi ei înşişi. Dar după ce acceptăm iertarea şi puterea lui Isus, suntem eliberaţi din această robie. De aceea Pavel spune: "Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui...Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră..." Romani 6:12, 14. "Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi." Luca 11:20.

Imediat, când o persoană Il acceptă pe Hristos, devine cetăţean al Împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu. De aceea, atât Isus cât şi Ioan Botezătorul, şi-au început lucrarea îndemnându-i pe oameni la pocăinţă, "...căci Împărăţia cerurilor este aproape." Matei 3:2 4:17. "Aproape" înseamnă că este disponibilă sau accesibilă acum. De aceea Isus a spus: "Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: 'Uite-o aici!', sau 'Uite-o acolo!' Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru." Luca 17:20, 21. Imediat cum o persoană se botează, aceasta părăseşte împărăţia de întuneric a Satanei şi se uneşte cu Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu.

Fiecare adevărat urmaş al lui Hristos este un ambasador al Împărăţiei spirituale a lui Dumnezeu în această lume. Ambasadorii din alte ţări adesea vorbesc o limbă diferită, poartă haine diferite, mănâncă o hrană diferită, folosesc bani diferiţi şi au obiceiuri diferite. În acelaşi sens, ca şi creştini ambasadori ar trebui să fim foarte atenţi în a reprezenta corect Împărăţia Domnului nostru prin: ceea ce mâncăm, ce vorbim, cu ceea ce ne îmbrăcăm şi cum ne folosim timpul şi banii.

Într-o zi, poporul lui Dumnezeu va moşteni Împărăţia literală, fizică a lui Dumnezeu, Împărăţie despre care s-a discutat în această lecţie. Este acea Împărăţie după care tânjim atunci când ne rostim rugăciunea 'Tatăl nostru': "...Vie Împărăţia Ta..." Matei 6:10. Împărăţia literală a lui Dumnezeu va fi pe deplin şi final stabilită după judecata post-milenială şi bătălia descrisă în Apocalipsa 20.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top