Media Library »

Storacles

separator

Legea împăratului

Legea împăratului
Introduction
Legea împăratului
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii guvernamentali babilonieni, exceptând unul. Acest favorizat om a fost Daniel, un slujitor al viului Dumnezeu. Cu şaptezeci de ani mai înainte, el a fost dus din Iuda la Babilon ca prizonier şi făcut slujitor la palat ca sfătuitor al împăraţilor babilonieni. Daniel a devenit cunoscut în întreaga împărăţie ca având "un duh înalt." Daniel 5:12 6:3. Nu numai că împăratul Dariu l-a scăpat pe Daniel, dar el "se gîndea să-l pună mai mare peste întreaga împărăţie." Daniel 6:3. Când oficialii medo-persani au aflat că împăratul avea de gând să promoveze un bătrân prizonier evreu în a conduce peste ei, aceştia au devenit geloşi şi s-au simtit adânc jigniţi. Aşa că ei au complotat să-l determine pe Dariu să semneze o lege conform căreia timp de 30 de zile oricine ar înălţa rugăciuni vreunui dumnezeu sau om cu excepţia împăratului, să fie aruncat în groapa cu lei (Daniel 6:7). Evident că aceşti oameni ştiau că Daniel era credincios în viaţa sa de rugăciune şi ferm hotărât în a respecta legea Dumnezeului său, care interzicea închinarea la alţi dumnezei (Exod 20:3). După cum se aşteptau, oficialii l-au prins pe Daniel rugându-se lui Dumnezeu de la fereastra sa deschisă. Când împăratul Dariu a descoperit că a fost înşelat şi că bătrânul său prieten a fost dus spre groapa cu lei, el a încercat pe orice cale să-l elibereze pe Daniel de sub legea neînţeleaptă pe care o semnase. Dar legea nu se putea schimba. Daniel a mers la groapa cu lei, şi Dumnezeu i-a răsplătit credincioşia, trimiţând un înger să le închidă gura leilor (Daniel 6:22). Profeţia ne spune că în zilele din urmă, poporul lui Dumnezeu va avea de luat o decizie asemănătoare privind cărui împărat şi cărei legi i se va supune.


1. Poate fi Legea Morală a lui Dumnezeu schimbată sau anulată?

1. Poate fi Legea Morală a lui Dumnezeu schimbată sau anulată?

Luca 16:17. Este mai lesne ___ ______ cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.

Psalm 89:34 ...nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

Psalm 111:7: 8 ...toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie...

Maleahi 3:6 "Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   In nici un caz Legea celor zece porunci a lui Dumnezeu, nu poate fi vreodată schimbată sau anulată. Ea este permanentă ca şi Dumnezeu Însuşi. De trei ori în Biblie, împăraţii pământului (Irod, Ahaşveros, Dariu) au dat legi pe care mai târziu au vrut să le schimbe, dar nu au putut. Dacă legile unor împăraţi slabi şi şovăielnici au fost de neschimbat, cum poate cineva să creadă că Legea veşnică a lui Dumnezeuscrisă pe piatră cu degetul Săuar putea fi schimbată? Priveşte la asemănările dintre Dumnezeu şi Legea Sa.

Caracteristici:Dumnezeu este:Legea este:
BUNLuca 18:19Romani 7:12
SFÂNTIsaia 5:16Romani 7:12
DREPTDeuteronomul 32:4Romani 7:12
DESĂVÂRŞITMatei 5:48Psalmii 19:7
DRAGOSTE1 Ioan 4:8Romani 13:10
NEPRIHĂNITExodul 9:27Psalmii 19:9
ADEVĂRDeuteronomul 32:4Psalmii 119:142,151
CURAT1 Ioan 3:3Psalmii 19:8
SPIRITUALIoan 4:24Romani 7:14
DE NESCHIMBATMaleahi 3:6Matei 5:18
VEŞNICGeneza 21:33Psalmii 111:7,8


Legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată deoarece ea este o copie a caracterului Său. Cuvintele măreţe din Scriptură care descriu pe Dumnezeu, descriu de asemenea şi Legea Sa. Legea lui Dumnezeu este caracterul Său exprimat în cuvinte. Este imposibil a schimba Legea lui Dumnezeu, după cum şi Dumnezeu Însuş este neschimbător.

2. Ce spune Biblia că este păcatul?

2. Ce spune Biblia că este păcatul?

1 Ioan 3:4. ...păcatul este __________________.

Romani 3:20 ...deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Diavolul urăşte Legea deoarece ea ne face conştienţi că avem nevoie de un Mântuitor care să ne salveze din păcat. Romani 4:15 ne spune: "şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege." Legea nu poate mântui pe nimeni, dar ea arată desăvârşirea lui Dumnezeu şi nedesăvârşirea noastră.

3. La ce lege face referire pasajul din 1 Ioan 3:4?

3. La ce lege face referire pasajul din 1 Ioan 3:4?

Romani 7:7. ...păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi ­­­________ pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Legea celor zece porunci a lui Dumnezeu spune: "Să nu pofteşti." Deci călcarea Legii celor zece porunci a lui Dumnezeu, scrise cu Însuşi degetul Său (Exod 31:18; 32:16), este păcat. Fiecare păcat comis vreodată de cineva este condamnat de cel puţin una din cele zece porunci. De aceea Legea lui Dumnezeu este numită "fără margini" (Psalm 119:96) şi "fără prihană" (Psalm 19:7). Ea cuprinde "întreaga datorie a omului". Eclesiastul 12:13. Când suntem conştienţi de păcatele noastre, noi căutăm un Mântuitor. De aceea diavolul urăşte în mod special legea, pentru că ea ne trimite să-L căutăm pe Domnul Isus pentru salvare şi iertare.

4. A păzit Domnul Isus cele zece porunci?

4. A păzit Domnul Isus cele zece porunci?

Ioan 15:10. ...Eu am ________ poruncile Tatălui Meu...


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Isus a păzit cu adevărat cele zece porunci ca un exemplu pentru noi (1 Petru 2:21).

5. Câţi oameni au păcătuit?

5. Câţi oameni au păcătuit?

Romani 3:23. Căci _______ au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

6. Care este plata pentru trăirea unei vieţi de păcat?

6. Care este plata pentru trăirea unei vieţi de păcat?

Romani 6:23. ...plata pacătului este _________.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dacă Legea lui Dumnezeu ar putea fi schimbată, nu ar mai fi fost necesar ca Isus să moară pe cruce. Faptul că Isus a plătit vina pentru păcatele noastre şi a murit, este o dovadă că Legea este de neschimbat.

7. Unii spun că cele zece porunci nu mai sunt valabile pentru creştinii Noului Testament. Ce spune Isus cu privire la aceasta?

7. Unii spun că cele zece porunci nu mai sunt valabile pentru creştinii Noului Testament. Ce spune Isus cu privire la aceasta?

Matei 19:17. Dar dacă vrei să intri în viaţă, ________ poruncile. Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Noul Testament învaţă clar că poporul lui Dumnezeu va păzi poruncile Sale. Toţi ştim că omenirea astăzi are mari probleme pentru că aşa mulţi nu mai dau importanţă respectării Legii lui Dumnezeu. Biblia spune despre zilele noastre că, "Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta." Psalm 119:126.

8. Cum este posibil să păzim poruncile?

8. Cum este posibil să păzim poruncile?

Filipeni 4:13. Pot totul în _________, care mă întăreşte.

Romani 8:3, 4 Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său...pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi.

Filipeni 1:6 Acela care a început in voi această bună lucrare, o va ispravi până în ziua lui Isus Hristos.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Când o persoană se naşte din nou, Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, îi schimbă viaţa acelei persoane, şi în mod miraculos face ca păzirea poruncilor să fie posibilă.

9. Care este vechiul legământ, şi de ce a dat el greş?

9. Care este vechiul legământ, şi de ce a dat el greş?

Deuteronomul 4:13. El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele ____ ________; şi le-a scris pe două table de piatră. (un răspuns din două cuvinte)

Evrei 8:8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: "Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;"


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Greşeala în ce priveşte vechiul legământ a fost în dreptul poporului, nicidecum în dreptul lui Dumnezeu sau al legii.

Psalm 19:7 Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii.

10. Care lege stă la baza noului legământ?

10. Care lege stă la baza noului legământ?

Evrei 8:10. Dar iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel...zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în ________ lor;


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cele două legăminte au fost înţelegeri între Dumnezeu şi poporul Său. Vechiul legământ a dat greş din cauză că s-a bazat pe făgăduinţele şi faptele poporului.

Exod 24:7 ..."Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul."

Noul legământ stă în picioare deoarece este Legea lui Dumnezeu scrisă în inimă şi se bazează pe făgăduinţele lui Isus şi pe puterea Sa miraculoasă de a lucra în natura păcătoasă a omului.

Evrei 8:10 ...voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor.

Întreaga natură a unei persoane se schimbă, aşa că îşi găseşte plăcere în a împlini voia lui Dumnezeu. De notat este faptul că noul legământ se bazează pe aceeaşi Lege, dar scrisă într-un loc diferit (în inimă) şi bazat pe făgăduinţe mai bune (ale lui Dumnezeu).

11. Trăirea sub har, prin credinţă, face ca păzirea Legii lui Dumnezeu să fie fără importanţă?

11. Trăirea sub har, prin credinţă, face ca păzirea Legii lui Dumnezeu să fie fără importanţă?

Romani 6:15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege ci sub har? __________.

Romani 3:31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Toţi cei iertaţi de Isus pentru călcarea Legii Sale, sunt de două ori mai îndatoraţi în a păzi Legea Sa. Şi înţelegând binecuvantarea iertării, ei sunt mai doritori şi mai fericiţi decât alţii în a-L urma pe Domnul Isus.

12. Sunt oamenii mântuiţi prin păzirea Legii?

12. Sunt oamenii mântuiţi prin păzirea Legii?

Efeseni 2:8, 9. Căci prin ______ aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Nimeni nu este mântuit prin păzirea Legii lui Dumnezeu. Toţi sunt mântuiţi prin lucrarea miraculoasă a harului lui Dumnezeu. Dar toţi cei ce sunt mântuiţi sau schimbaţi prin harul lui Isus, vor dori să păzească Legea Sa ca o expresie a iubirii şi a mulţumirii lor faţă de El.

Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

13. Ce-l motivează pe om ca să păzească Legea lui Dumnezeu?

13. Ce-l motivează pe om ca să păzească Legea lui Dumnezeu?

Romani 13:10. ...________ deci este împlinirea Legii.

Matei 22:37-39 Isus i-a răspuns: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: 'Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.'"

1 Ioan 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Dragostea este o magnifică motivaţie. Primele patru porunci îmi arată datoria faţă de Dumnezeu. Când Îl iubesc pe Dumnezeu, păzirea acestor prime patru porunci este o plăcere. Ultimele şase porunci îmi arată datoria faţă de oameni. Dacă îi iubesc cu adevărat, nu voi face nimic ce ar putea să le dăuneze.

14. Pot fi un bun creştin fără a păzi poruncile Lui?

14. Pot fi un bun creştin fără a păzi poruncile Lui?

1 Ioan 2:3, 4. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă ________ poruncile Lui. Cine zice: "Îl cunosc", şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.


Răspundeţi:  ____________________

15. Există legi ale Vechiului Testament care nu mai sunt valabile pentru creştini?

15. Există legi ale Vechiului Testament care nu mai sunt valabile pentru creştini?

Efeseni 2:15. ...a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în ________ ei...


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Da, orânduirile care reglementau preoţia şi sistemul jertfelor au fost înlăturate pentru că ele Îl prefigurau pe Hristos (Coloseni 2:13-17). În Hristos, ca adevărat Miel a lui Dumnezeu, s-au împlinit toate aceste orânduiri.

16. Pe cine urăşte diavolul în mod deosebit?

16. Pe cine urăşte diavolul în mod deosebit?

Apocalipsa 12:17. Şi balaurul (diavolul) mâniat pe femeie (biserica), s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc _________ lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Satana urăşte şi este înfuriat pe biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, care păzeşte poruncile lui Isus şi care îi învaţă pe oameni că există o putere divină care-l poate transforma pe păcătos într-un sfânt.

17. Care sunt unele din răsplătirile glorioase pentru cei ce păzesc legea lui Dumnezeu?

17. Care sunt unele din răsplătirile glorioase pentru cei ce păzesc legea lui Dumnezeu?

Ioan 15:11. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi ________ voastră să fie deplină.

Proverbe 29:18...dar ferice de poporul care păzeşte legea!

Psalmi 119:165 Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenoricire.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Fericire, bucurie, pace şi viaţă din belşug au cei ce păzesc legea lui Dumnezeu. Nu este de mirare că David a spus că poruncile lui Dumnezeu sunt mai de preţ decât aurul (Psalmi 19:10).

18. Doreşti să ai o legătură de iubire cu Domnul Isus, lucru care te va face să fii bucuria Sa, un copil ascultător al Său?

18. Doreşti să ai o legătură de iubire cu Domnul Isus, lucru care te va face să fii bucuria Sa, un copil ascultător al Său?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Paralele între personaje biblice şi Isus
Mulţi din eroii Bibliei sunt tipuri şi modele ale Domnului Isus. Moise, Iosif, David, Solomon au fost oameni care, la un anumit timp din viaţa lor, au prefigurat viaţa şi lucrarea lui Hristos. Asemănările dintre experienţele lor au avut intenţia de a ajuta lumea sa recunoască în Isus pe Fiul lui Dumnezeu.

Experienţa lui Daniel cu legea şi leii este un exemplu de o aşa paralelă spirituală. Observaţi următoarele asemănări:

- Conducătorii medo-persani au vrut să-l înlăture pe Daniel din poziţia sa înaltă pentru că erau geloşi din cauza relaţiei sale apropiate cu împăratul. Daniel 6:3 spune: "Şi împăratul se gîndea să-l pună peste toată împărăţia." La fel, conducătorii din Ierusalim au vrut să scape de Isus pentru că erau geloşi din cauza relaţiei Sale apropiate cu Împăratul universului (Ioan 5:18-20).

- Oficialii medo-persani îl urmăreau pe Daniel în încercarea lor de a-l prinde făcând sau spunând ceva greşit (Daniel 6:4). Conducătorii religioşi din zilele lui Isus au trimis spioni să-L urmărească pe Isus, sperând să-L prindă făcând sau zicând ceva greşit (Luca 20:19, 20).

- Duşmanii lui Daniel nu au putut găsi vreo greşeală în el, aşa că i-au pus o capcană pentru a-şi realiza scopurile (Daniel 6:5, 9). La fel, marii preoţi şi cărturarii au conspirat cu Iuda Iscarioteanul în a-I pune o capcană Domnului Isus (Luca 22:2-6). Oricum, Pilat a declarat că nu a găsit vreo vină în Isus (Ioan 19:4).

- După ce Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, s-a pus o piatră ca să se acopere intrarea şi s-a sigilat cu sigiliul guvernamental (Daniel 6:16, 17). Isus, de asemenea, a fost pus într-un mormânt sigilat de guvern, având o piatră mare la intrare. (Matei 27:58-60, 65, 66).

- Atât Daniel, cât şi Domnul Isus au fost nevinovaţi şi scoşi vii din captivitatea pământului (Daniel 6:23 Marcu 16:5, 6).

Vezi dacă poţi găsi alte paralele între vieţile altor personaje biblice şi viaţa Domnului Isus!

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top