Media Library »

Storacles

separator

Regele care urma să vină

Regele care urma să vină
Introduction
Regele care urma să vină
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar mai rea decât fusese mama ei Izabela. Atunci când a murit fiul ei Ahazia, ea a preluat rapid conducerea împărăţiei prin executarea tuturor nepoţilor ei care ar fi putut veni la tron în locul ei. "Dar Ioşeba,…sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi…a fost ascuns de privirile Ataliei, şi n-a fost omorât. A stat şase ani cu Ioşeba ascuns în Casa Domnului. Şi în ţară domnea Atalia." 2 Impăraţi 11:2, 3. Timp de şase ani de zile, doar o mână de oameni de încredere au ştiut despre faptul că acel copil de neam împărătesc era încă în viaţă şi stătea ascuns în templul lui Dumnezeu. Iehoiada, marele preot, l-a iubit şi l-a instruit pe tânărul Ioas ca pe propriul fiu. Timp de şase ani Iehoiada a făcut planuri şi s-a rugat pentru a deosebi care era cel mai bun moment pentru a-l prezenta poporului pe acest moştenitor de drept. În cele din urmă, bătrânul preot i-a chemat în taină pe conducătorii de încredere din armată şi le-a arătat că cel mai tânăr fiu al lui Ahazia era încă în viaţă. Ca să-l prezinte pe tânărul rege, ei au hotărât să aştepte până vineri seara, când toţi cei credincioşi urmau să vină la templu pentru închinarea de Sabat. Având sute de soldaţi înarmaţi de fiecare parte, Iehoiada l-a adus pe moştenitorul tronului lui David înaintea mulţimii şi l-a prezentat lor. Mai întâi oamenii au fost înmărmuriţi, dar când au văzut coroana regală aşezată pe capul lui, bătând din palme, au zis: "Trăiască împăratul!" 2 Impăraţi 11:12 Atunci când Atalia cea rea a auzit sunetul trâmbiţelor şi pe întreg poporul bucurându-se, a venit alergând în templu doar pentru a descoperi că luase sfârşit guvernarea ei de teroare. Chiar în ziua aceea, ea şi urmaşii ei au fost ucişi, iar lui Ioas i-a fost dată împărăţia. Biblia ne spune că un alt fiu al lui David urma să iasă din templul ceresc, în mijlocul trâmbiţelor răsunătoare, pentru a-Şi primi împărăţia care de drept I Se cuvine şi pentru a-i distruge pe cei răi.


1. Cine este Regele care va ieşi în curând din templul din ceruri?

1. Cine este Regele care va ieşi în curând din templul din ceruri?

Apocalipsa 14:14. Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un ______ al omului; pe cap avea o cunună de aur.


Răspundeţi:  ____________________

2. Isus va veni oare pe tăcute atunci când Se va întoarce?

2. Isus va veni oare pe tăcute atunci când Se va întoarce?

1 Tesaloniceni 4:16. Căci Însuşi Domnul, cu un __________, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer.

Ieremia 25:30 Domnul va răcni de sus; din locaşul Lui cel sfânt va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului locuinţei Lui; va striga.

Psalmii 50:3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace...şi împrejurul Lui (va fi) o furtună puternică.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   "Furtuna" înseamnă în mod "furtunos şi tumultuos". Cea de-a doua venire a lui Hristos va fi în mod cert peste măsură de zgomotoasă. Nu va avea loc cu nici un chip în taină!

3. Care alte dovezi fizice vor însoţi revenirea lui Isus?

3. Care alte dovezi fizice vor însoţi revenirea lui Isus?

Apocalipsa 16:18. Şi s-a făcut un mare ________ __ ______ , aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.


Răspundeţi:  ____________________

4. Cine Îl va vedea pe Isus când Se va întoarce?

4. Cine Îl va vedea pe Isus când Se va întoarce?

Matei 24:30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, ______ seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Lucrurile descrise mai sus sunt prea clare pentru a mai putea fi greşit înţelese. Toţi cei în viaţă, răi sau drepţi, Îl vor vedea pe Isus întorcându-Se pe pământ. În Biblie nu se descrie nici o strângere în taină sau "răpire" secretă a poporului lui Dumnezeu.

5. Cine Îl va însoţi pe Isus atunci când Se va întoarce pe nori?

5. Cine Îl va însoţi pe Isus atunci când Se va întoarce pe nori?

Matei 25:31. Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii ________, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Strălucirea întoarcerii Domnului, prin comparaţie, va face să pălească strălucirea unei bombe cu hidrogen. La mormântul lui Isus, strălucirea unui singur înger a făcut ca gărzile romane să cadă la pământ ca nişte oameni morţi (Matei 28:2-4). Strălucirea îngerilor cereşti va face ca cea de-a doua venire a lui Isus să fie prea strălucitoare ca să nu poată fi văzută de toţi oamenii. La aceasta se vor adăuga slava nemaipomenită a lui Isus şi a Tatălui (Luca 9:26). A doua venire a lui Isus va fi ca fulgerul, de la un orizont la celălalt (Matei 24:27).

6. Ce le va aduce celor răi strălucirea venirii lui Isus?

6. Ce le va aduce celor răi strălucirea venirii lui Isus?

2 Tesaloniceni 2:8. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va __________ cu arătarea venirii Sale.

2 Tesaloniceni 1:7, 8 La descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

7. Ce se va întâmpla la venirea lui Isus cu cei drepţi care sunt morţi?

7. Ce se va întâmpla la venirea lui Isus cu cei drepţi care sunt morţi?

1 Tesaloniceni 4:16. Şi întâi vor ________ cei morţi în Hristos.


Răspundeţi:  ____________________

8. Ce se va întâmpla, în acest moment, cu sfinţii aflaţi în viaţă şi cu cei înviaţi?

8. Ce se va întâmpla, în acest moment, cu sfinţii aflaţi în viaţă şi cu cei înviaţi?

1 Corinteni 15:52, 53. Morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi _________. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În prezent, nimeni altcineva în afară de Dumnezeu nu posedă nemurirea (1 Timotei 6:15, 16). Dar ea le va fi dată celor drepţi, ca un dar, la a doua venire a lui Isus. Trupurile lor vor fi de asemenea schimbate în trupuri cereşti, nesupuse putrezirii, ca cel al lui Isus (Filipeni 3:20, 21).

9. Ce se va întâmpla cu cei drepţi după ce vor fi schimbaţi?

9. Ce se va întâmpla cu cei drepţi după ce vor fi schimbaţi?

1 Tesaloniceni 4:17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi _________(sus) toţi împreună cu ei (sfinţii cei înviaţi), în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Sfinţii lui Dumnezeu Îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Isus nu va atinge pământul la cea de-a doua venire, deci nu va apare pe pământ, aşa după cum cred mulţi. Cea de-a doua Sa venire va fi o apariţie pe cer şi nu una pe pământ.

10. Ce avertizare solemnă ne dă Isus cu privire la a doua Sa venire?

10. Ce avertizare solemnă ne dă Isus cu privire la a doua Sa venire?

Matei 24:5. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: "Eu sunt Hristosul!" şi vor __________ pe mulţi.

Matei 24:24, 26 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Deci, dacă vă vor zice: "Iată-L...în odăiţe ascunse!", să nu credeţi.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Satana va personifica cea de-a doua venire a lui Hristos, apărând pe pământ ca o fiinţă plină de slavă, şi va înşela milioane de oameni. Domnul Isus ne-a avertizat că El nu va atinge pământul la a doua Sa venire, ci va rămâne în văzduh. Înşelăciunile orbitoare ale lui Satana vor fi atât de convingătoare, încât majoritatea oamenilor vor fi înşelaţi.

11. Ce îi va feri pe cei drepţi să nu fie înşelaţi?

11. Ce îi va feri pe cei drepţi să nu fie înşelaţi?

Isaia 8:20. "La lege şi la mărturie!" Căci dacă nu vor _____ aşa nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta (înseamnă ca nu este nici o lumină în ei - Trad. King James).


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Poporul lui Dumnezeu nu va fi înşelat, pentru că ei vor cunoaşte din studiul Cuvântului lui Dumnezeu exact cum va veni Isus (Faptele Apostolilor 17:11). Orice apariţie care nu este în acord cu Scriptura este o contrafacere şi trebuie respinsă. Isus ne-a avertizat dinainte.

Matei 24:25 Iată, că v-am spus mai dinainte.

12. Va fi oare neprimejdios să mergem să vedem un hristos fals?

12. Va fi oare neprimejdios să mergem să vedem un hristos fals?

Matei 24:26. Deci, dacă vă vor zice :"Iată-L în pustie", să _____ vă duceţi acolo!


Răspundeţi:  ____________________

13. Ce putem cunoaşte despre timpul revenirii lui Isus?

13. Ce putem cunoaşte despre timpul revenirii lui Isus?

Matei 24:33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este __________, este chiar la uşi. Matei 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni (nici un om): nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Numai Dumnezeu cunoaşte exact timpul celei de-a doua veniri. Orice stabilire de date nu este în armonie cu Biblia. Dar Isus a spus clar că, atunci când vom vedea împlinite semnele venirii Sale (Matei 24:4-51; Luca 21:8-33; şi 2 Timotei 3:1-8), putem şti că venirea Sa este foarte aproape - chiar la uşi.

14. Ce vor face îngerii la a doua venire a lui Isus?

14. Ce vor face îngerii la a doua venire a lui Isus?

Matei 24:31. Îngerii Săi...vor _______ pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Îngerul dumneavoastră păzitor (Matei 18:10) va fi probabil primul care vă va întâmpina la revenirea lui Isus. Ce gând înălţător şi binecuvântat! Nu este de mirare deci că Biblia numeşte cea de-a doua venire ca fiind "fericita noastră nădejde" (Tit 2:13)!

15. Întrucât trăim chiar înainte de a doua venire a Domnului Isus, cum ar trebui să ne raportăm la acest eveniment solemn şi glorios?

15. Întrucât trăim chiar înainte de a doua venire a Domnului Isus, cum ar trebui să ne raportăm la acest eveniment solemn şi glorios?

Matei 24:44. De aceea şi voi fiţi _______; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.


Răspundeţi:  ____________________

16. Cum vor fi răsplătiţi credincioşii la a doua venire a lui Isus?

16. Cum vor fi răsplătiţi credincioşii la a doua venire a lui Isus?

Apocalipsa 22:12. Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după ________ lui.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Oamenii vor fi mântuiţi prin har, dar vor fi răsplătiţi în funcţie de purtarea lor şi nu după ceea ce mărturisesc ei singuri (Matei 7:21-23).

17. Ce vor spune cei răi atunci când va reveni Isus?

17. Ce vor spune cei răi atunci când va reveni Isus?

Apocalipsa 6:15-17. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi...ziceau munţilor şi stâncilor: "Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie...căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi ______ poate sta în picioare?


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   În timpul acestui îngrozitor cutremur de pământ, cei răi - încremeniţi de spaimă - vor prefera mai degrabă să cadă pe ei stâncile şi munţii, decât să-L întâmpine nepregătiţi, faţă în faţă, pe Regele Isus.

18. Ce vor spune cei drepţi atunci când Se va arăta Isus?

18. Ce vor spune cei drepţi atunci când Se va arăta Isus?

Isaia 25:9. Iata, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că (El) ne va________...acum să ne veselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui.


Răspundeţi:  ____________________

19. Care este cel dintâi scop al celei de-a doua veniri a lui Isus?

19. Care este cel dintâi scop al celei de-a doua veniri a lui Isus?

Ioan 14:3. Mă voi întoarce şi vă voi ____ cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Cel mai emoţionant scop al revenirii pe pământ a lui Isus este să-Şi ia copiii în căminul Său de slavă pe care l-a pregătit pentru ei. Nu vor mai exista pentru veşnicie lacrimi, vaiuri, dureri sau boli. Ci o bucurie şi o pace de nedescris vor dăinui pe vecie.

20. Isus va veni foarte curând pe nori. Te gândeşti de pe-acum să te pregăteşti ca să fii gata să-L întâmpini?

20. Isus va veni foarte curând pe nori. Te gândeşti de pe-acum să te pregăteşti ca să fii gata să-L întâmpini?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Teoria răpirii secrete se bazează pe opt premize care au fost îmbrăţişate în atât de mare măsură, încât majoritatea oamenilor le acceptă fără să-şi mai ia timp să le cerceteze. Totuşi, unica noastră siguranţă stă în cercetarea zilnică a Scripturii pentru a ne da seama dacă lucrurile stau într-adevăr astfel (Faptele Apostolilor 17:11). Cele opt puncte ale teoriei răpirii secrete sunt următoarele:

1. Răpirea se face în tăcere.

2. Răpirea este invizibilă.

3. Cei răi rămân în viaţă după răpire.

4. Dumnezeu îi ia pe cei drepţi pentru a-i ocroti de marea strâmtorare.

5. Cea de-a doua venire a lui Hristos se va face în două etape: (1)răpirea secretă şi (2) venirea propriu-zisă, care va fi glorioasă.

6. Aceste doua etape ale celei de-a doua veniri vor fi separate una de alta prin şapte ani literali.

7. Răpirea va avea loc înainte de descoperirea lui Antihrist, care va aduce după aceea marea strâmtorare.

8. Cei răi vor avea în acel moment o a doua şansă pentru a se converti şi a-I sluji lui Hristos.

Examinarea completă a acestor puncte este cu neputinţă în cadrul acestui supliment restrâns, dar vom acoperi pe scurt fiecare punct în cele ce urmează. În această lecţie sunt tratate punctele unu şi doi, dar vor mai continua să fie menţionate şi ulterior, cu scopul de a fi accentuate. Iar acum fiţi gata pentru câteva surprize!

1. Răpirea nu se va face în tăcere, ci va fi mai degrabă extrem de tare auzită. Scriptura spune că Isus Se va coborî "cu un STRIGAT, cu GLASUL UNUI ARHANGHEL şi cu TRAMBITA LUI DUMNEZEU." 1 Tesaloniceni 4:16. David spune: "Dumnezeul nostru vine şi nu tace… împrejurul Lui (va fi) o furtună puternică (o vijelie violentă)." Psalmul 50:3. Iar Ieremia spune "Domnul va răcni de sus…va face să-I răsune glasul…va răcni…Vuietul ajunge până la marginea pământului…" Ieremia 25:30, 31. Nici o aluzie la faptul că se va face în tăcere! Hristos va veni cu un răsunet auzit în întreaga lume. Reţineţi bine acest lucru. Dacă veţi mai fi încă în viaţă atunci cand Isus Se va întoarce, atunci cu siguranţă că Îl veţi auzi venind. Urechile voastre vor răsuna de sunete catastrofale.

2. Răpirea nu este invizibilă, ci va fi văzută de către toţi oamenii. Toţi îngerii vor veni împreună cu Isus (Matei 25:31). Un singur înger şi-a făcut apariţia la învierea lui Isus şi strălucirea sa a fost atât de puternică, încât întreaga gardă romană a cazut la pământ ca nişte oameni morţi (Matei 28:2-4). Încercaţi numai să vă imaginaţi stralucirea nemaipomenită pe care o au toţi îngerii din ceruri! În plus faţă de slava îngerilor va fi şi slava lui Isus Însuşi (Matei 25:31) şi slava Tatălui Său (Matei 16:27). Această întreagă strălucire va fi cu totul copleşitoare. Isus a adăugat "Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului." Matei 24:27. Secretă deci? Nici urmă de imaginaţie să fie secretă! De fapt Biblia a stabilit pentru totdeauna acest lucru spunând "Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea." Apocalipsa 1:7. Fiţi deci siguri că, dacă veţi mai fi încă în viaţă la cea de-a doua venire a lui Isus, Îl veţi vedea venind!

3. Răpirea nu îi va lăsa pe cei răi în viaţă. Ei vor fi ucişi la venirea Domnului (Isaia 11:4 Maleahi 4:1 2 Tesaloniceni 2:8).

4. Dumnezeu nu îi va lua pe cei drepţi din marea strâmtorare, ci îi va proteja pe măsură ce vor trece prin ea (Psalmii 91:5-12).

5. Cea de-a doua venire a lui Hristos nu va avea loc în două etape-una secretă şi cealaltă văzută de toţi. Există o singură a doua venire şi ea va fi văzută de către orice om de pe pământ aflat atunci în viaţă. Nu există nici o parte a Scripturilor care să susţină o a doua venire în două etape.

6. Cei care susţin şi propovăduiesc răpirea secretă pretind că există o perioadă de şapte ani între cele două reveniri ale lui Hristos. Lucrul acesta nu este însă scripturistic.

7. Antihristul nu va apare la trei ani şi jumătate după venirea lui Isus. El a fost activ timp de secole de-a rândul (1 Ioan 4:3) şi chiar şi acum îşi continuă lucrarea sa cea rea şi dezgustătoare.

8. După cea de-a doua venire, cei răi nu vor mai avea o a doua şansă de a mai fi mântuiţi. Toţi păcătoşii vor fi distruşi la cea de-a doua venire. Nu va mai exista nici o a doua şansă pentru nimeni după cea de a doua venire.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top