Media Library »

Storacles

separator

Înapoi la Ierusalim

Înapoi la Ierusalim
Introduction
Înapoi la Ierusalim
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate speranţele şi visurile lor despre noua Împărăţie a lui Dumnezeu fuseseră ţintuite pe cruce, chiar în vinerea ce tocmai trecuse. Doborâţi de mâhnire şi confuzie, Cleopa şi tovaraşul lui îşi urmau agale drumul de şapte mile de la Ierusalim ce cobora spre căminul lor din micul oraş Emaus. În timp ce soarele scăpăta în acea după-amiază de duminică, iar ei îşi urmau drumul pe cărarea pietroasă, un Străin S-a apropiat şi li s-a alăturat. Nici nu bănuiau măcar că acel nou tovarăş era Însuşi Domnul cel Înviat. Fără să dea vreo atenţie tovarăşului lor peregrin, cei doi ucenici dezamăgiţi şi-au reamintit evenimentele cutremurătoare ale acelui sfârşit de săptămână, simţindu-se tot mai descurajaţi cu fiecare pas pe care-l făceau. În timp ce îi asculta tăcut, Isus Îşi dorea cu ardoare să li Se descopere prietenilor Lui dezamăgiţi. Dar Domnul în mod voit Şi-a ascuns adevărata identitate, pentru că acum aveau nevoie mai mult decât oricând să înţeleagă Scripturile. Dacă Hristos le-ar fi îngăduit acestor doi urmaşi credincioşi să-şi dea seama cine era El de fapt, atunci ar fi fost cu mult prea bucuroşi şi entuziasmaţi ca să mai dea atenţie adevărurilor importante pe care El tocmai dorea să li le împărtăşească. Chiar după cei trei ani şi jumătate în care ascultaseră învăţăturile şi predicile Lui, totuşi încă nu înţeleseseră natura misiunii Sale. El le spusese clar: "Fiul Omului a fost dat în mâinile oamenilor, iar ei Îl vor omorî şi după ce va fi omorât, Se va înălţa a treia zi. Ei însă nu au înţeles ce le spusese, dar se temeau să-L întrebe." Marcu 9:31, 32. Domnul Isus le-a întrerupt cu blândeţe şi tact conversaţia cea tristă şi, în timpul celor două ceasuri care au urmat, le-a dat soluţiile pentru înţelegerea tuturor Scripturilor şi a profeţiilor.


1. Cât anume din Scripturi ni se porunceşte să credem?

1. Cât anume din Scripturi ni se porunceşte să credem?

Luca 24:25. Să credeţi ______ ce au spus proorocii.

2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Toate prezicerile lui Dumnezeu (adevărul sacru) se află în scrierile Vechiului şi Noului Testament. Soluţiile pentru înţelegerea profeţiilor din Apocalipsa se găsesc în primul rând în istorisirile din Vechiul Testament. De exemplu, 278 din cele 404 versete aflate în cartea Apocalipsei nu sunt altceva decât ecouri ale altor istorisiri şi profeţii din Vechiul Testament.

2. Pe cine a spus Isus că-L descoperă Scriptura şi profeţiile?

2. Pe cine a spus Isus că-L descoperă Scriptura şi profeţiile?

Luca 24:27. Şi a început de la Moise şi de la toţi proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la _________.

Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că...tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Apocalipsa 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Domnul Isus este figura centrală din întreaga Scriptură şi din toate profeţiile. Această serie captivantă de studii va trata multe teme profetice, dar nu uitaţi că accentul principal din cărţile Daniel şi Apocalipsa este de fapt Domnul Isus Hristos şi împărăţia Sa.

3. Care este un alt nume folosit în Biblie pentru Isus?

3. Care este un alt nume folosit în Biblie pentru Isus?

Ioan 1:1. La început era ________, şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.

Ioan 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi.


Răspundeţi:  ____________________

4. De ce fel de oameni S-a folosit Dumnezeu ca să scrie Biblia?

4. De ce fel de oameni S-a folosit Dumnezeu ca să scrie Biblia?

2 Petru 1:21. ...oamenii (_______) au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (trad.KJV)


Răspundeţi:  ____________________

5. Viaţa veşnică vine din cunoaşterea lui Isus (Ioan 17:3). Cum li S-a făcut Isus cunoscut ucenicilor Lui?

5. Viaţa veşnică vine din cunoaşterea lui Isus (Ioan 17:3). Cum li S-a făcut Isus cunoscut ucenicilor Lui?

Luca 24:35. L-au cunoscut la frângerea _________.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Pâinea este în Biblie un simbol pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus "Stă scris, omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Matei 4:4. Pe măsură ce citim, medităm şi urmăm ceea ce spun Scripturile, vom găsi putere, bucurie, pace şi viaţă veşnică.

6. Cât de important ar trebui să fie studiul Bibliei pentru creştin?

6. Cât de important ar trebui să fie studiul Bibliei pentru creştin?

Iov 23:12. ...mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui... ____ ____ decât la hrana zilnică.

Psalmii 119:105 Cuvântul Lui este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Diavolul urăşte Biblia şi va face orice pentru a-i împiedica pe oameni să o citească. El ştie că profeţiile ei îi descoperă planurile făcute pentru înşelarea neamului omenesc. Aşa că nu trebuie să fiţi deloc surprinşi dacă Satana va încerca să vă distragă atenţia de la aceste serii de studii sau va încerca să vă reţină preocupaţi cu alte lucruri. Dumnezeu va croi însă o cale pentru cei care caută să descopere şi să cunoască adevărul.

7. Cine ne ajută să înţelegem Biblia?

7. Cine ne ajută să înţelegem Biblia?

Ioan 16:13. Când va veni... ________ adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.

Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt,...vă va învăţa toate lucrurile.

1 Corinteni 2:13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt.


Răspundeţi:  ____________________

8. Ce trebuie să fac pentru a fi sigur că Duhul Sfânt este Cel care îmi călăuzeşte studiul biblic?

8. Ce trebuie să fac pentru a fi sigur că Duhul Sfânt este Cel care îmi călăuzeşte studiul biblic?

Luca 11:9. De aceea şi Eu vă spun: ________ şi vi se va da.

Luca 11:13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer?

Ioan 7:17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   O parte din lucrarea Duhului Sfânt este să ne ajute să înţelegem adevărurile Scripturilor. Iată de ce ar trebui ca întotdeauna să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească mai înainte de a deschide Cartea lui Dumnezeu. Pot fi sigur că Duhul Sfânt îmi călăuzeşte studiul biblic dacă (1) Îi cer să mă călăuzească şi (2) Vreau să accept şi să urmez adevărul pe măsură ce mi-l descoperă.

9. Cum ne poate ajuta studiul Cuvântului făcut cu rugăciune?

9. Cum ne poate ajuta studiul Cuvântului făcut cu rugăciune?

Psalmii 119:11. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu __________ împotriva Ta.

Ieremia 33:3 Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.

Romani 15:4 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca...să avem nădejde.

Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi ii lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu...şi ea îi va fi dată.


Răspundeţi:  ____________________

10. Ce metodă de studiu biblic ne recomandă Scripturile?

10. Ce metodă de studiu biblic ne recomandă Scripturile?

Isaia 28:10. Căci dă ___________ peste învăţătură, ...poruncă peste poruncă...puţin aici, puţin acolo.

1 Corinteni 2:13 Ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt; comparând lucrurile duhovniceşti cu lucruri duhovniceşti.

2 Petru 1:20 Nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Trebuie să ne lăsăm deoparte propriile idei şi să studiem Biblia citind tot ceea ce găsim în Scripturi despre orice subiect ("puţin aici, puţin acolo") şi să comparăm apoi toate versetele. Ar trebui să lăsăm Biblia să ne vorbească singură. Când se va face aşa, adevărul va ieşi întotdeauna la iveală cu claritate. Tot în acest fel i-a convins şi Domnul Isus pe cei doi ucenici pe drumul spre Emaus despre faptul că El era într-adevăr Mesia (Luca 24:27).

11. Ce poate face pentru noi studierea Scripturilor?

11. Ce poate face pentru noi studierea Scripturilor?

2 Timotei 3:15. Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la __________ , prin credinţa în Isus Hristos.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Scripturile ne ajută să înţelegem marele plan de mântuire al lui Dumnezeu - care reprezintă cea mai importantă cunoştinţă dată vreodată muritorilor.

12. În conformitate cu ceea ce ne spune Isus, unde putem găsi adevărul?

12. În conformitate cu ceea ce ne spune Isus, unde putem găsi adevărul?

Ioan 14:6. Isus i-a zis: "Eu sunt calea, __________ şi viaţa.

Ioan 17:17...Cuvântul Tău este adevărul.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Adevărul îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu - Biblia. Adevărul este un lucru rar în lumea de astăzi şi toţi oamenii de pe pământ suferă ca urmare a acestui lucru. Adevărul cu privire la toate lucrurile care sunt cu adevărat importante se găseşte în Scriptură. Studiind şi urmându-i sfatul, oamenii sunt eliberaţi (Ioan 8:32) şi încep o viaţă fericită şi îmbelşugată de binecuvântări (Ioan 15:11).

13. Ce avertizări cu privire la studiul Bibliei ne sunt date în Scripturi?

13. Ce avertizări cu privire la studiul Bibliei ne sunt date în Scripturi?

2 Timotei 2:15. Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,...care ________ drept Cuvântul adevărului.

2 Petru 3:16 În ele (în toate epistolele lui) sunt unele lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   "Împărţind drept Cuvântul adevărului" înseamnă să-l interpreteze corect şi în conformitate cu adevărul. Există un mare pericol în răstălmăcirea Scripturii pentru a o face să spună ceea ce vrem noi de fapt. Ceea ce spun eu despre Biblie contează prea puţin. Ceea ce contează cu adevărat este doar ceea ce spune Scriptura despre ea însăşi.

14. Cum ar trebui să testăm toate învăţăturile şi doctrinele?

14. Cum ar trebui să testăm toate învăţăturile şi doctrinele?

Faptele Apostolilor 17:11. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi _________ Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Isaia 8:20 La lege şi la mărturie căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   Toate învăţăturile religioase ar trebui verificate cu Biblia. Dacă vreo învăţătură nu este clar în acord cu ceea ce spune Scriptura, atunci înseamnă că este falsă şi trebuie lepădată.

15. Ce s-a întâmplat atunci când Isus le-a explicat Scripturile celor doi ucenici descurajaţi ai Săi, pe drumul spre Emaus?

15. Ce s-a întâmplat atunci când Isus le-a explicat Scripturile celor doi ucenici descurajaţi ai Săi, pe drumul spre Emaus?

Luca 24:32. Nu ne ardea _______ în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?


Răspundeţi:  ____________________

16. Ce au făcut aceşti doi ucenici după ce şi-au dat seama că Isus era viu şi L-au auzit explicându-le profeţiile?

16. Ce au făcut aceşti doi ucenici după ce şi-au dat seama că Isus era viu şi L-au auzit explicându-le profeţiile?

Luca 24:33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au ________ în Ierusalim, şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc.


Răspundeţi:  ____________________

Notă:   După ce L-au auzit pe Isus explicându-le Scripturile, una dintre primele reacţii pe care le-au avut aceşti ucenici a fost să ardă de dorinţa de a le împărtăşi şi altora vestea cea bună. Sperăm că aceasta este şi dorinţa dumneavoastră, de a vă invita prietenii să vi se alăture în parcurgerea acestei serii dinamice de studii biblice.

17. Doriţi şi dumneavoastră să înţelegeţi pe deplin şi să urmaţi Scripturile?

17. Doriţi şi dumneavoastră să înţelegeţi pe deplin şi să urmaţi Scripturile?Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Urmează o listă a termenilor-cheie care au deseori înţelesuri simbolice în profeţia biblică.

Fiecare simbol este tipărit cu caractere îngroşate şi este urmat de înţelesul literal corespunzător.

Înger = Sol
Daniel 8:16 9:21 Luca 1:19-26 Evrei 1:14

Babilon = Confuzie/apostazie religioasă
Geneza 10:8-10 11:6-9 Apocalipsa 18:2,3 17:1-5

Fiara = Împărăţie/guvernare sau putere politică
Daniel 7:17-23

Pâine = Cuvântul lui Dumnezeu
Ioan 6:35,51,52,63

Zi = An literal
Ezechiel 4:6 Numeri 14:34

Balaur = Satana sau puterea lui
Isaia 27:1 30:6 Psalmii 74:13-14 Apocalipsa 12:7-9 Ezechiel 29:3 Ieremia 51:34

Frunte = Minte
Romani 7:25 Ezechiel 3:8-9

Mână = Lucrare
Eclesiastul 9:10

Desfrânata = Biserica/religie apostaziată
Isaia 1:21-27 Ieremia 3:1-36-9

Capete = Puteri/conducători sau guverne importante
Apocalipsa 17:3,9,10

Corn = Rege sau împărăţie
Daniel 7:24 8:5,21,22 Zaharia 1:18-19 Appocalipsa 17:12

Miel = Isus/jertfa
Ioan 1:29 1 Corinteni 5:7

Lampă/candelă = Cuvântul lui Dumnezeu
Psalmii 119:105

Leu = Isus Hristos
Apocalipsa 5:4-9

Semn = Semn sau sigiliu de aprobare sau dezaprobare
Ezechiel 9:4 Romani 4:11 Apocalipsa 13:17 14:9-11 7:2-3

Munţi = Puteri politice sau politico-religioase
Isaia 2:2-3 Ieremia 17:3 31:23 51:24,25 Ezechiel 17:22, 23 Daniel 2:35, 44, 45

Untdelemn sau ulei = Duhul Sfânt
Zaharia 4:2-6 Apocalipsa 4:5

Roşu sau stacojiu/purpuriu = Păcat/corupţie
Isaia 1:18 Naum 2:3 Apocalipsa 17:1-4

Stânca = Isus/adevărul
1 Corinteni 10:4 Isaia 8:13, 14 Romani 9:33 Matei 7:24

Sigiliu = Semn sau însemn al aprobării sau dezaprobării
Romani 4:11 Apocalipsa 7:2-3

Şarpe = Satana
Apocalipsa 12:9 20:2

Stele = Îngeri/soli
Apocalipsa 1:16-20 12:4,7-9 Iov 38:7

Soare = Isus/Evanghelia
Psalmii 84:11 Maleahi 4:2 Matei 17:2 Ioan 8:12 9:5

Sabie = Cuvântul lui Dumnezeu
Efeseni 6:17 Evrei 4:12

Hot = Venirea pe neaşteptate a lui Isus
1 Tesaloniceni 5:2-4 2 Petru 3:10

Timp/vreme = An literal
Daniel 4:16, 23, 25, 32 7:25 Daniel 11:13

Ape = Popoare/naţiuni sau zone locuite
Apocalipsa 17:15

Haine albe = Biruinţă/neprihănire
Apocalipsa 19:8 3:5 7:14

Vânturi = Luptă/tulburare sau "vânturi de război"
Ieremia 25:31-33 49:36,37 4:11-13 Zaharia 7:14

Femeie curată/fecioară = Biserica adevărată
Ieremia 6:2 2 Corinteni 11:2 Efeseni 5:23-27

Femeie coruptă/desfrânată = Biserica apostaziată
Ezechiel 16:15-58 23:2-21 Osea 2:5 3:1 Apocalipsa 14:4

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top