Media Library »

Storacles

separator

Mipite Sangin?

Mipite Sangin?
Introduction
Mipite Sangin?
Peter in Zeisu it a, mipite phat ding zong ut hi. Nitak nunung annek laitakin Zeisu in na vekpi un kei nong nusia ding uh hi, ciin agen ciangin Peter diangto in midang khempeuh in hong taisan zong un ken kong taisan ngeikei ding hi, ci-in kiciam hi. Zeisu in dawng kik a, “Tu zan ak akhuan ma-in thum vei nong nial ding hi.”ci hi Aneu 34. Peter in dawng thei mahmah kisa hi. Ahih hangin amah in a lungsim sungah kiphatsakna aom lam kiphawk kha lo hi. Tua zaan ciangin mihonpite in Zeisu man dingin hong pai uha, mihonpi muh iin, Peter in a namsau dok-a a Topa hon dingin hong kipan hi. Tua zawh nai tawmvei khitciangin Zeisu thu akisitna ah, Zeisu galte in Peter na zahko uha, Zeisu thei pipi mahin Peter in thum vei na nial hi. A kidot sial-in hangsan takin nial semsem a, amah leh amah akihamsiat dongin kiciam-in Zeisu nial hi (Aneu 74). Tua khitciangin ak hong khuang hi. Zeisu pen thukhen zumah om-a acingte in asat laitak uhi. Peter in Zeisu kihei-a itna leh lainatna tawh a et lam hong mu a, tua in a lungsim tamzaansak hi. “Topa kihei a tangtakin Peter a en hi. Tua ciangin Peter in Jesu in ama tunga, “Tuni ak khuan ma-in thumvei nong kitheihmawhbawl ding hi,” ci-a a gen a phawk hi. Tua ciangin amah a pualam ah pusuak-a kah cihtakin a kap hi.” Luke 22:61, 62. Tua ni-a kipan in Peter pen hong kikhel mahmah ta hi. Mipite lungdamsak ding hong ngaihsun nawnlo-in Pasian lungdamsak ding bek hong ngaihsun ta hi. Hong kikhel khitciangin Jews te thukhenna mai ah hong dingin, Zeisu thuhilh nonlo dingin kilausak-in, kitawngin, a kisat uh hangin, Peter in lau hetlo takin, “Mite thu sangin Pasian thu man ding kituak zaw hi.”ci-in dawng hi Sawltaakte 5:29. Peter in a nuntaak sung tawntungin Zeisu a itna leh Zeisu tungah a cihtakna Roman Gamuk Nero mai-ah a Topa a nial kik ding sangin singlamteh tungah kibungbu khai ding teel zaw hi.


1. Pasian in Ama lamah ih pan leh ih pan loh bangci khensat hiam?

1. Pasian in Ama lamah ih pan leh ih pan loh bangci khensat hiam?

Matthai 7:21. Kei kiangah, ‘Topa, Topa aw,’ hong ci mi khempeuh, vantung ki-ukna sungah lutthei kimlo ding uh a, vantungah a om ka Pa' deihna bangin a gamtateng bek lutthei ding uh hi. Rom Laikhak 6:16. Mi khatpeuh' thu a mang dingin ama khutsungah na kipiak uh ciangin a thu na mante uh' sila na hi uh hi. Mawhna na bawl uh leh sihna a thuak ding na hi uh a, __________ na om uh leh Pasian tawh pawlkhat a suak ding na hi uh hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Tu-a ih simte in, eite cihtakna pen a thu ih manna tungtawnin kikhensat hi cih hong telsak hi. Pasian nasem hing kici dingin, ih thuhilhna te dawi kiang pan ahih kei leh leitung pan peuh ahih leh, ei leh ei akikhem ih hi hi.

2. Mihingte thupiak leh Pasian thupiak te hong kituah loh ciangin Peter in kua thu man zawk ding hi ci hiam?

2. Mihingte thupiak leh Pasian thupiak te hong kituah loh ciangin Peter in kua thu man zawk ding hi ci hiam?

Sawltak Tangthu 5:29. Ahi __________ Peter leh sawltak dangte in, “Mite' thu sangin Pasian' thu ka mangzaw ding uh hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Peter hong kikhel khit Zeisu a it taktak ciangin, Jews te thukhenna mai ah a thu ka man masak ding bel Pasian hi ci-in gen hi. Ni nunungni ciangin sapi thukham leh Pasian thukham te kikal ah buaina hong om ding hi cih ih thei hi. Tu-in eite in—bangbang ih tuak ding zongin—Pasian thukham zuih ding ih tel ding kisam hi

3. Pasian ih it takpi lam bang tawh lak thei pen ding ih hi hiam?

3. Pasian ih it takpi lam bang tawh lak thei pen ding ih hi hiam?

John 8:31. Tua ahih manin amah a um Jew mite kiangah Jesuh in, “Ka thuhilhnate na zuih paisuak nak uh leh ka nungzui taktakte na hi ding uh hi. Johan Masa 2:4. Mi khatpeuh in, “Pasian ka thei hi,” ci napi-in a thupiaknate a zuih kei leh tua mi a __________ mi hi a, a thutaklo mi ahi hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Mikhat in Zeisu a it takpi lam alahkhiat theihna ahoih penpen in Ama deih banga gamtat na hi-a, Pasian thukham pen Ama lunggulhna taktak kicingin hong lahkhiatna ahi hi (Late 40:8).

4. Zeisu genna tungtawnin, bang hangin mi simtatte in kibiakna zuisak uh hiam?

4. Zeisu genna tungtawnin, bang hangin mi simtatte in kibiakna zuisak uh hiam?

Matthai 6:2. Tua ahih manin mi cimawhte tungah huhna na piak uh ciangin, mite in a phat ding uh a deihna tawh a kineihkhem mite in kikhopna __________ leh kongzing lakah a kilang theithei-in a hih uh bangin na hih kei un. Tua bangin a hih mite in thaman a ngah khinta ahihna thu limtakin na phawk un. Matthai 6:5. Note in thu na nget uh ciangin mite' muh theih dingin a kineihkhem mite in kikhopna __________ leh kongzing lamka lai-ah a ngetnop se uh bangin na gamta kei un. Tua bangin a gamtate in thaman a ngah khinta ahihna uh limtakin phawk un.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   “Mihingte in apuatham bek en uha, ahih hangin Pasian in lungtang en hi,”ci-in Laisiangtho in hong gen hi (1 Samuel 16:7). Christian gina taktak khat in leitung mite in kei hong bangci ngaihsut ding uh cih sangin Pasian in kei hong bangci ngaihsut ding cih a lunghimawh zawk ding ahi hi.

5. Mipi thukimna na zui lel leng a lungmuan huai lel diam?

5. Mipi thukimna na zui lel leng a lungmuan huai lel diam?

Paikhiatna 23:2. Siatna a bawl dingin mihon na zui kei ding uh hi. Thutang a hei khia dingin mihonpi nung zui-in thu neihna-ah teci na pang kei ding uh hi. Matthai 7:13, 14. Kong kawcik bek tawnin lut un. __________ khuk tun'na ding kongvang pen lianin a lampi baih a, mi tampi in a zui uh hi. 14Ahi zongin nuntak tawntungna tun'na ding kong kawcikin a lampi haksa a, mi tawmno bek in a zuizo uh hi. Peter Masa 3:20. Noah in teembaw a bawl hun laitakin Pasian in lungduai takin ngak hinapi-in hih kha a nei mite pawlkhat in Pasian' thu manglo uh hi. Teembaw sungah a om mi giat bek, tui in a suaktasak hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Mipi khensatna pen a tawntung phialin khial den hi, cih pen a piang taktak ta-angthu te in hong hilh tel hi. Moses suang tawh deng nuam a, Egypt gamah sila ahi kik nuam te zong mihonpi mah hi (Gamlakvakna 14:4-10). “Singlamteh tungah that in! that in!” ci a kiko te zong mihonpi mah hi (Luke 23:21). Ni tawpni cianga sapi ciaptehna ngah ding te zong—mi tawmkhacik te hilo-in—mihonpi mah hi ding hi (Mangmuhna 13:16).

6. Pasian thukhamte sangin mihingte ngeina te ih masak ciangin Zeisu in bangci ngaihsut hiam?

6. Pasian thukhamte sangin mihingte ngeina te ih masak ciangin Zeisu in bangci ngaihsut hiam?

Marka 7:7. Mihingte' bawltawm thukhamte, Pasian' thukham zahin mite tungah hilh uh ahih manin, kei hong biak hangun a kiman'na om lo hi,’ ci hi. Marka 7:9. Tua ciangin Jesuh in a thugen __________ a, “Na khanglui ngeina uh na zuihtheihna dingun Pasian' thukhamte a nawlkhinzia na siam mahmah uh hi.


Dawnna:  ____________________

7. Ni nunungni ciang Christian taktak te akipakta ding hiam?

7. Ni nunungni ciang Christian taktak te akipakta ding hiam?

Matthew 24:9. Tua ciangin note hong kibawlsia-in hong kithat ding a, keima hangin Gentail mi khempeuh in note hong mudah ding uh hi. Timoti Nihna 3:12. Khrih Jesuh tawh kipawlin Pasian' deihna bangin a nungta nuam khempeuh in __________ a thuakding mah hi a Maangmuhna 12:17. Tua ciangin tua numei tungah gulpi heh mahmah a, tua numei' suanlekhak dangte ahi, Pasian' thupiakna zui-in, Jesuh thu-ah kiptakin a om mite a sim dingin kuankhia a Maangmuhna 13:15. Tua ganhing nihna in ganhing masa lim dingin a kibawl milim sungah a hu a muap ciangin hong pauthei a, tua milim a bialo khempeuh a thahtheihna dingin thu a ngah hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Ni tawpni ciangin Satan leh a nungzuite in ahih theih tawp un Pasian tunga citak, Laisiangtho a um Pasian tate do ding uh hi.

8. Pasian thu leh mipite thu akisem khawm thei ding hiam?

8. Pasian thu leh mipite thu akisem khawm thei ding hiam?

Matthai 6:24. Kuamah, to nih' sila hikhawm theilo hi. Khat mudahin khat it ding a, khat tungah thumanin khat simmawhbawl ding hi. Note in Pasian' na leh leitung sum na na semkhawm zo kei ding uh hi. Matthai 12:30. Kei __________ pawlpihlo peuhmah keima lang hi uh a, kei __________ kaihkhoppih lo peuhmah a thehthang ahi uh hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Zeisu leh Satan kikal kidona ah, kaingawi cih bang om thei lo hi. Akikal daai tungah tuangin en hithiat cih bang om thei lo hi. Zeisu tawh ih sepkhop kei leh dawimangpa a huhhuh ih hi hi.

9. Zeisu sangin ih innkuanpih, ih lawmte khatpeuh it zawk pen a lungmuan huai ding hiam?

9. Zeisu sangin ih innkuanpih, ih lawmte khatpeuh it zawk pen a lungmuan huai ding hiam?

Matthai 10:37. __________ sangin a nu a pa a itzawte __________ tawh kilawmlo a, __________ sangin a tapa a tanu a itzawte __________ tawh kilawmlo hi. Luka 14:26. __________ kiangah a hong pai mite peuhmah in a nu leh a pa, a zi leh a ta, a sanggam numeite leh a sanggam pasalte, leh ama pumpi mahmah a nial ngam __________ leh __________ma nungzui suak theilo ding hi. Matthai 12:50. Vantungah a om ka Pa' deihna bangin a gamta mi peuhmah ka sanggam pasal, ka sanggam numei, ka nu ahi uh hi,” ci-in a dawng hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Zeisu hong genna ah ih it ih ngaih khat ih huh theih nading lampi hoih pen in ih nuntaakna sungah Zeisu it masak-a neih ding ahi hi. Ih masak pelmawh ding ahi—hong Honpa leh hong Bawlpa ding kimlai—ih innkuanpih te leh ih lawmte peuh ih masak tawntung kha mawk hi.

10. Zeisu sangin leitung hauhna, neih leh lamh te masak ding a pil vai hiam?

10. Zeisu sangin leitung hauhna, neih leh lamh te masak ding a pil vai hiam?

Matthai 16:26. Mi khatpeuh in hih leitung khempeuh a ngah hangin a __________ bulpi suplawh leh bang phattuamna om ahi hiam? A __________ bang tawh leikik thei nawn ding ahi hiam? Luka 12:15. Tua ciangin Jesuh in amaute khempeuh kiangah, “Hoihtakin kidawm un la, na huaiham lohna dingun kikem un. Bang hang hiam cih leh bangzahta-in mi khat a hauh hangin a neihsa tawh a __________ taktak kicing zolo hi,” a ci hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Lungnopna leh lungmuanna pen nasep hoihna leh na hoih te pan kingah hicih upna pen kikhemna lianpi ahi hi. Ahih lohna, Zeisu in hong gen in ah, “Pasian' ukna sungah mihau khat a lutding sangin phim bilvang sungah kalaoh khat a lutding baihzaw lai hi.” Mark 10:25.

11. Pasian in thumaan hong lah khit nungsang, Ama deihna man nop hetlohna pen a lungmuan huai ding hiam?

11. Pasian in thumaan hong lah khit nungsang, Ama deihna man nop hetlohna pen a lungmuan huai ding hiam?

Hosea 4:6. Ka mite in kei hong phawklo uh ahih manin ka susia ding hi. No siampite in kei hong phawknuam loin, ka thuhilhnate nial na hih manun ka siampi dingin kong deih nawn kei a, na tate uh zong siampi-in ka zang kei ding hi. Hebru 10:26. Pasian' deihna bangin Jesuh __________ gamta a, a tawntungin a kimang paisuak dingin ama pumpi biakna-in khatvei a kipiakna hangin eite khempeuh i mawhna panin a siang ihi hi.


Dawnna:  ____________________

12. Thumaan thutak anial paisuak te hong bangci ding uh hiam?

12. Thumaan thutak anial paisuak te hong bangci ding uh hiam?

2 Thessalonians 2:10-12. gitloh khemna a nam tuamtuam zangin, siatna a thuakding mite a khem ding hi. Tua bang mite in a suahtakna dingun thuman sang nuamlo, deihlo uh ahih manin siatna a tuak uh ahi hi. 11Tua ahih manin Pasian in amaute lakah nasem dingin zuau thahatna paisak ahih manin amaute in a manlo thu um uh hi. 12Tua ahih manin thuman umloin, mawhna sungah nuam a sa khempeuh in mawhsak __________ thuak ding uh hi. Johan 3:19. Tua bangin mawhsak __________ a thuakna uh a hang in: Leitungah khuavak hong tungkhin napi-in a gamtatna uh hoihlo ahih manin leitung mite in khuavak sangin khuamial deihzaw uh hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Zeisu in thumaan thutak hi (John 14:6), ci-in Laisiangtho in hong hilh hi. Thumaan sang maw nial cih limlim pen Zeisu sang maw nial cihna ahi hi.

13. Ni nunungni ciangin Pasian mite a bawlsia te in na hoih semin a kingaihsun ding uh hiam?

13. Ni nunungni ciangin Pasian mite a bawlsia te in na hoih semin a kingaihsun ding uh hiam?

John 16:2. Amaute in a kikhopna uh innte panin note hong __________ ding uh hi. Note hong that mite pen Pasian' nasemin a kingaihsut ding uh hun hong tung ding hi.


Dawnna:  ____________________

14. Thumaan thei khin napi-a, zui nuam lo te Peter in bangci gen hiam?

14. Thumaan thei khin napi-a, zui nuam lo te Peter in bangci gen hiam?

Peter Nihna 2:21, 22. Tua bang mite in amaute tungah a kipia thu siangthote thei-in a nusiat kik sangun thuman lampi a thei ngei hetlo uh hi leh amau-a' dingin hoihzaw thampek ding hi. 22Paunak-ah, “Ui in a luak nekik hi,” a cihna leh, “Vok a kisilsiang khit ciangin buannawng lak mahah __________ veve hi,” a kicihna thu, amaute tungah a piang ahi hi.


Dawnna:  ____________________

15. Zeisu nungzuihna ah mimal deihna nialna leh haksatna te aom mah hiam?

15. Zeisu nungzuihna ah mimal deihna nialna leh haksatna te aom mah hiam?

Luka 9:23. Tua ciangin __________ in a nungzuite leh mi khempeuh kiangah, “Mi khatpeuh in kei hong zuihnop leh ama deihna bangin gamta nawn loin nisimin a singlamteh pua-in hong zui ding hi.


Dawnna:  ____________________

16. Zeisu nungzuih ding khensatna sotto ahih kei leh dam ngaihsun lelna pen a lungmuan huai ding hiam?

16. Zeisu nungzuih ding khensatna sotto ahih kei leh dam ngaihsun lelna pen a lungmuan huai ding hiam?

Hebru 4:7. “Tuni,” cihna kammal na __________ ahih manin Pasian in nidang khat seh lai ahihna thu hong kilang hi. Lai Siangtho sungah, “Tuni-in Pasian' aw na zak uh leh na lungsim uh khauhsak nawn kei un,” a cihna mun i mat khitsa mah bangin tuazawh kum tampi khit ciangin David tung tawnin thu hong genkik hi. Hebru 2:3. Tua ahih manin a thupi mahmah hih hotkhiatna thudon loin i om leh suahtakna om thei ngeilo ding hi. A masa-in Topa mahmah in hotkhiatna thu hong pulak a, tua thu a za mite in thuman ahihna thu eite tungah hong gen leuleu uh hi. Korin Nihna 6:2. Bang hang hiam cih leh Pasian in, “A hunhoih a tun' ciangin note' hong ngetna ka hong ngai a, kong hotkhiat ni ding ciangin note ka hong huh hi,” na ci hi. Tua hi a, tuhun pen a hunhoih hi a, tuhun pen hotkhiat ni hun hita hi.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Pasian ii aw na ngaih ding ahoih penpen hun in, na zak laitak hi-a,Pasian sawlbang man ding ahoih penpen hun in, hong lah laitak ahi hi. Mihingte in khensat hun ding tampi omlai lel ee ci a kingaihsutna pen Satan in hong khemna dinga adeih pen thaang hong siahna khat ahi hi. Pasian Khasiangtho hong sapna awlmawh kei leng, damdam-in dai ding hi cih pen dawi in thei hi. Mailam ah hunkhat teitei ciang bel Zeisu zuih ding mah hi aci mi simzawh loh awn tampite in a nuntaakna uh suplawh ding uh hi bang hang hiam cih leh tua “hunkhat” pen hong piang ngeilo ding hi.

17. Thumaan thutak sanna leh zuihna hangin bang hamphatna om hiam?

17. Thumaan thutak sanna leh zuihna hangin bang hamphatna om hiam?

Psalms 119:165. Nangma thu a deihte in __________ lianpi ngah uh a, amaute a tuksakzo ding bangmah omlo hi. Johan 8:32. Tua ciangin thuman na thei ding uh a, tua thuman in note hong suaktasak ding hi,” a cih leh Peter Masa 1:22. Tu-in lungdamna thuman na zuihna hangun note kisian'suah khinin, na thu uppih mite uh lungsim tak tawh itthei khinta na hih manun na lungsim khempeuh uh tawh limtakin na ki-it un.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Thumaan thutak a sang leh a zui khempeuh te nuntaakna lungtang sungah genzawh loh lungmuanna, khamuanna, leh suahtaakna om hi.

18. Zeisu in Peter kiangah bang thu thum vei tak dong hiam?

18. Zeisu in Peter kiangah bang thu thum vei tak dong hiam?

Johan 21:17. Jesuh in a __________na dong leuleu a, “Johan' tapa Simon aw, kei na hong it hiam?” a cih ciangin, “Kei na hong it hiam?” ci-in __________ tak a dotna hangin Peter zong a dah suak hi. Tua ahih manin, “Topa aw, nangmah in na khempeuh na thei a, nangmah ka hong itna thu zong na thei hi,” ci-in a dawn' ciangin Jesuh in, “Ka tuute na kem in.


Dawnna:  ____________________

Phawk Ding:   Itna ih neih ciangin ih lungsim pumpi leh ih hih theihna khempeuh Pasian deihna sungah hong kipum apsak ahih manin, hih Zeisu dotna pen a thupi mahmah dotna ahi hi. Zeisu na it hiam?

19. Mawhna tawh kidim hih leitungah, thumaan thutak kipakta ngei hetlo dinga, mihonpi te in a tawntung phialin a nuam zaw lampi tawn ding uh hi. Ahih hangin Zeisu in na mawhna te hangin Ama nuntaakna hong kipiakkhiatna tawh genzawh loh Ama hong itna hong lak hi. Topa in na nuntaakna adingin gelna lianpi nei hi. Tua hang mahin nang tungah Ama thumaan thutak hong lak hi. Tu-in na lungsim khempeuh Amah pia a, ka Topa dingin Amah sang ta ning, Ama hong makaihna khempeuh ah zui ning cihna tawh Ama itna sungah na kihei nuam hiam?

19. Mawhna tawh kidim hih leitungah, thumaan thutak kipakta ngei hetlo dinga, mihonpi te in a tawntung phialin a nuam zaw lampi tawn ding uh hi. Ahih hangin Zeisu in na mawhna te hangin Ama nuntaakna hong kipiakkhiatna tawh genzawh loh Ama hong itna hong lak hi. Topa in na nuntaakna adingin gelna lianpi nei hi. Tua hang mahin nang tungah Ama thumaan thutak hong lak hi. Tu-in na lungsim khempeuh Amah pia a, ka Topa dingin Amah sang ta ning, Ama hong makaihna khempeuh ah zui ning cihna tawh Ama itna sungah na kihei nuam hiam?Dawnna:  ____________________

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top