Media Library »

Storacles

separator

Test profetene

Test profetene
Introduction
Test profetene
Akab, den hedenske kongen i Israel, ønsket å gjenvinne byen Ramot i Gilead fra Syria. Han trengte hjelp, derfor spurte han kong Josjafat av Judea om han ville være med ham i kampen mot deres felles fiende. Josjafat sa at han var villig til å forene sine styrker med Akab sine, men først skulle de spørre Gud om råd. Akab hadde forlatt Herren flere år tidligere for å tilbe den hedenske guden Baal og kalte derfor inn 400 falske profeter som kom frem foran de to monarkene. Med dramatiske bevegelser sa disse falske profetene: "Dra opp, for Herren vil overgi den i kongens hånd." Kong Josjafat ba om å få høre fra Herrens sanne profeter. Akab sa at det var en av Jehovas profeter tilbake som ble kalt Mika, men han la til, "Men jeg hater ham, for han profeterer ikke godt om meg, men ondt." 1 Kong 22,8. Etter påtrykk fra Josjafat sendte Akab motvillig ut en tjener for å hente Mika. Den modige profeten kom og forkynte et svært upopulært budskap. Han fortalte Akab at han ville dø i kampen mot Syria. Nå stod Akab foran en tøff avgjørelse. Skulle han tro de 400 profetene som forutsa de tingene han ønsket, eller den ene Herrens profet! Den gjenstridige kong Akab overtalte Josjafat til å ignorere profeten Mikas advarsel og forene seg med ham i krigen. Han trodde at han kunne lure Herren ved å kle seg i full rustning og unngå kampens frontlinje. Men Akab lærte for sent at det er umulig å unnslippe Guds Ord. Under kampen kom en pil på måfå og traff Akab mellom brynjeskjørtet og rustningen, og han blødde i hjel i vognen sin. Jesus advarer mot at det vil være mange falske profeter i de siste dager (Matt 24,11). Det er grunnen til at vi må vite hvordan vi kan skjelne det sanne fra det falske!


1. Til hvem åpenbarer Gud sin endelige plan?

1. Til hvem åpenbarer Gud sin endelige plan?

Am 3,7 For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere, profetene.


Svar:  ____________________

2. Vil det være både ekte og falske profeter i den siste tid?

2. Vil det være både ekte og falske profeter i den siste tid?

Matt 24,11 Mange profeter skal da stå fram og forføre mange.

Apg 2,17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere.


Svar:  ____________________

Merk:   Ja, det vil være både sanne og falske profeter i endetiden. Skriften lærer også at profeter kan være enten menn eller kvinner.

3. Hvilke typer av falske profeter er spesifikt fordømt i Bibelen?

3. Hvilke typer av falske profeter er spesifikt fordømt i Bibelen?

A. "En ... driver med spådom [spåmann]." 5 Mos 18,10.

B. "En tegntyder [astrolog]." 5 Mos 18,10.

C. "En tyder av overnaturlige varsler [magiker]." 5 Mos 18,10.

D. "En trollmann [mannlig medium]." 5 Mos 18,10.

E. "En besverger [person som kaster besvergelser]." 5 Mos 18,11.

F. "Et medium for åndemaning [åndelig medium]." 5 Mos 18,11.

G. "En spiritist [mannlig medium]." 5 Mos 18,11.

H. "En person som hevder å være i kontakt med de døde." 5 Mos 18,11.


Svar:  ____________________

Merk:   5 Mos 18,9-12 sier at alle de som gjør disse tingene er en "styggedom" for Herren. Derfor skulle ikke kristne ha noe å gjøre med dem.

4. Vil Guds endetidsmenighet ha profetiens gave?

4. Vil Guds endetidsmenighet ha profetiens gave?

Åp 12,17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd.

Åp 19,10 Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd.


Svar:  ____________________

Merk:   Som vi lærte i lekse 17 så har Guds endetidsmenighet "Jesu vitnesbyrd", som er "profetiens ånd". Ved å sammenligne Åp 19,10 med Åp 22,9, ser vi at engelen definerer Johannes "brødre", de som har profetiens ånd, som "profetene" og "dem som tar vare på ordene i denne boken." I 1 Kor 1, 5-8 skriver Paulus at menigheten vil ha "Kristi vitnesbyrd" og "ikke skal mangle noen nådegave", inntil Jesu annet komme. Så Guds endetidsmenighet vil ha profetiens gave.

5. På hvilken måte taler Gud til en sann profet?

5. På hvilken måte taler Gud til en sann profet?

4 Mos 12,6.8 Hvis det er en profet iblant dere, gjør Jeg, Herren, Meg kjent for ham i et syn. I en drøm taler Jeg til ham. Ansikt til ansikt taler Jeg med ham.

Sak 4,1 Engelen som talte med meg, kom tilbake og vekte meg, som når en mann blir vekt opp fra sin søvn.


Svar:  ____________________

Merk:   Herren snakker til profetene sine i drømmer, ansikt til ansikt og gjennom engler. Krystallkuler, spå i hånden, kaffegrut, stjernetyding og påstått kontakt med de døde er ikke Guds metoder for å kommunisere med en profet.

6. Er mirakler avgjørende bevis på en sann profet?

6. Er mirakler avgjørende bevis på en sann profet?

Åp 16,14 For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden, for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.


Svar:  ____________________

Merk:   Nei, mirakler er ikke bevis på en sann profet. Det beviser bare en ting — overnaturlig kraft. Men overnaturlig kraft kan komme enten fra Gud eller Satan. Det er grunnen til at Gud forteller oss: "Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden." 1 Joh 4,1.

7. Hva er den viktigste testen på en sann profet?

7. Hva er den viktigste testen på en sann profet?

Jes 8,20 Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden.


Svar:  ____________________

Merk:   "Loven og vitnesbyrdet" var et gammeltestamentlig uttrykk for "Bibel". Med andre ord, et budskap fra noen som hevder å ha et ord fra Gud må sammenlignes opp mot Bibelen. Vi må teste profetien opp mot Bibelen, og ikke Bibelen opp mot profetien. Enhver sann Guds profet vil alltid samsvare 100 % med Skriften. Det er dette som er den viktigste testen.

8. Hva er den andre testen på en profet?

8. Hva er den andre testen på en profet?

1 Joh 4,2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er av Gud.


Svar:  ____________________

Merk:   En Guds profet må bekjenne og undervise sannheten om Jesus Kristus — at Han var Gud, kommet i kjød. Sanne profeter må også opphøye Jesus og ikke seg selv. De fleste falske profeter søker å dra oppmerksomheten bort fra Guds Ord og til deres egne ideer.

9. Hva er den tredje testen på en sann profet?

9. Hva er den tredje testen på en sann profet?

Matt 7,16 På fruktene deres skal dere kjenne dem.


Svar:  ____________________

Merk:   Dette betyr ikke at en profet vil være perfekt. Guds profeter har aldri vært feilfri. Imidlertid må det være samsvar mellom det sanne profeter lærer, og livet de lever.

10. Hva er den fjerde testen på en sann profet?

10. Hva er den fjerde testen på en sann profet?

Jer 28,9 Den profeten som profeterer fred - og profetens ord går i oppfyllelse -, den profeten skal bli kjent som en Herren i sannhet har sendt.


Svar:  ____________________

Merk:   En sann profet vil ikke komme med falske forutsigelser. Hvis en profet er fra Gud, vil det han eller hun sier skje. Imidlertid vil ikke nøyaktighet alene automatisk kvalifisere en person som sendt fra Gud. 5 Mos 13,1-3 advarer mot at falske profeter kan gi tegn som vil gå i oppfyllelse, for deretter å bruke sin innflytelse til å lede folk til å følge andre guder. En sann profet må lede folk til å tilbe Gud i tråd med Bibelens lære.

11. Hvilke tre ting er det Paulus formaner oss til vedrørende profetier?

11. Hvilke tre ting er det Paulus formaner oss til vedrørende profetier?

1 Tess 5,20.21 Forakt ikke profetier! prøv alle ting! hold fast på det som er godt!


Svar:  ____________________

Merk:   Paulus sier at vi ikke skal forakte eller avvise profetiens gave. Derimot må vi teste et profetisk budskap opp mot Skriften og følge det som samsvarer med den.

12. Hvem sine råd er det vi avviser når vi avviser ordene til en sann profet?

12. Hvem sine råd er det vi avviser når vi avviser ordene til en sann profet?

Luk 7,28-30 Er det ingen større profet enn døperen Johannes. ... Hele folket som hørte Ham, til og med tollerne, gav Gud rett, ... Men fariseerne og de lovlærde forkastet Guds råd for dem.


Svar:  ____________________

Merk:   Når vi avviser en sann profets ord avviser vi Guds råd! Bibelen sier at vi skal lytte til Guds profeter og løfter om at alle som vil følge en sann profets råd vil ha fremgang.

2 Krøn 20,20 "Tro på Herren deres Gud, så skal dere være trygge. Tro på Hans profeter, så skal dere ha framgang."

13. Siden Gud fortsatt snakker gjennom profeter, og siden en sann profets ord er det personlige

13. Siden Gud fortsatt snakker gjennom profeter, og siden en sann profets ord er det personlige "Jesu vitnesbyrd" til deg, er du da villig til å teste moderne profeter opp mot Bibelen, og følge de rådene som samsvarer med Skriften?Svar:  ____________________


Tillegg

En moderne profet
I Portland, Main, desember 1844 knelte en gruppe unge metodistkvinner i bønn, da Ellen Harmon — en 17 år gammel jente med skrøpelig helse — fikk sitt første syn. Ellen (som ble Ellen White etter sitt giftermål med en ung pastor kalt James White) fortalte hva Gud hadde åpenbart for henne, og hun fortsatte å motta syn og drømmer i ca 70 år — til hun døde i 1915.

Som tilfelle var for bibelske profeter, fulgte visse overnaturlige fysiske fenomen Ellen White mens hun hadde synene. Som profeten Daniel, pustet hun ikke under synene, og i begynnelsen av synene mistet hun ofte den fysiske styrken (Dan 10,8.17). Noen av synene hennes varte så lenge som fire timer, men hun pustet ikke under hele seansen. Leger som testet henne under disse synene bekreftet dette faktum.

Andre ganger ble hun gitt overnaturlig styrke (Dan 10,18.19). Selv om Ellen White bare veide 43 kg på det tidspunktet, så var det mange vitner til at hun holdt en 7,7 kg tung familiebibel på strak arm i 30 minutter mens
hun var i et syn. Slike fysiske fenomen indikerer at der er noe overnaturlig med en profet. Imidlertid forteller ikke dette oss om profeten er fra Gud eller Satan. Når vi møter overnaturlige hendelser som hevder å være på grunn av en profetisk gave, må vi prøve alle påstander med Bibelen, for å se om dette stemmer.

Anvendelsen av de fire bibelske testene
La oss sammen se på om livet og tjenesten til Ellen White møter de fire bibelske testene til en sann profet, eller om hun er en bedrager.

Første test: Harmoni med Skriften
Les hvilken som helst av Ellen Whites bøker og du vil oppdage at den hele tiden leder deg til Bibelen og er i full harmoni med Skriften. Imidlertid anser hun ikke sine bøker som tillegg til Skriften. Hensikten var å lede Guds folks oppmerksomhet til Bibelen og føre dem tilbake til Bibelen som den eneste sanne kilden til sannheten. Legg merke til Ellen Whites bestemte erklæring om at Bibelen er den eneste veileder for troen: "I våre dager så er det store avvik fra doktriner og forskrifter, og det er et behov for å vende tilbake til det store protestantiske prinsippet — Bibelen, og bare Bibelen, som veileder for tro og plikter."1

Hun skrev også: "De skrevne vitnesbyrdene er ikke for å gi nytt lys, men for på en levende måte å overbevise hjertet om sannhetene som allerede er åpenbart. Menneskets oppgaver overfor Gud og sine medmennesker har tydelig blitt spesifisert i Guds Ord; allikevel er bare få av dere lydige mot det lyset som er gitt. Nye sannheter er ikke lansert; men Gud har frembrakt vitnesbyrdene for å forklare den store sannheten som allerede er gitt og på Hans egen utvalgte måte gitt dem til menneskene for å vekke dem og prege sinnet deres med dem, slik at alle skal være uten unskyldning."2

Selv om Ellen White ettertrykkelig fremhevet at hennes skrifter aldri skulle bli regnet som en del av Bibelen, så er de desto mindre inspirert. Mange avEllen Whites skrifter kan beskrives som det lille lyset som fører til det storelyset, Bibelen. De fungerer som en inspirert kommentar til Skriften, men Bibelen erfortsatt den suverene autoritet.

Andre test: Lær sannheten om Jesus
Ellen Whites bøker — slik som "Slektenes Håp", "Christ’s Object Lessons", "Veien til Kristus" og "Thoughts from the Mount of Blessing" — vitner om hennes oppfyllelse av denne testen. Hun sier ingenting om seg selv i disse bøkene, men leder hele tiden andre til Jesus.

Tredje test: Ett gudfryktig liv
Pressen, da den kommenterte Ellen Whites død, skrev: "Livet til fru White er et verdig eksempel til etterfølgelse av alle. … Hun var en ydmyk, from Kristi disippel og gjorde alltid det som var rett. … Hun var æret og respektert av alle som satte pris på edel kvinnelighet, innviet til uselvisk arbeid for menneskehetens åndelige oppbyggelse og forbedring.

Fjerde test: Nøyaktige profetier
De få profetiene om fremtiden som er gitt av Ellen White kan lett bli bekreftet. Den følgende forutsigelsen er som om den var skrevet i dagens morgenavis, men den ble skrevet før de mest moderne måtene å reise på ble oppfunnet. "Katastrofer med jernbaner vil bli mer og mer vanlig; forvirring, kollisjoner og død uten et øyeblikks forvarsel vil skje på de store transportårene."3

Ellen White levde på en tid da leger støttet røyking som helsefremmende for gode lunger. Varierende medisinske oppfatninger eksisterte, men det fantes ikke noe vitenskapelig bevis. Ernæring var en ukjent vitenskap, allikevel, på denne tiden, skrev Ellen White bøker om temaet helse og ernæring. Dr Clive McCay, en tidligere professor i ernæring ved Cornell University, sa: "På tross av det faktum at arbeidet til fru White var skrevet lenge før starten på den moderne vitenskap, finnes det ingen bedre veileder tilgjengelig i dag."4

Bibelen forutsa at i de siste dager ville den profetiske gaven fremstå. Bevisene erklærer det faktum at Ellen White oppfyller hver Bibelsk prøve på en sann profet. Vi vil oppfordre deg til å få tak i, og lese noen av hennes bøker, og følge den bibelske befalingen: "Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!" 1 Tess 5,20.21.

1The Great Controversy (Mountain View, CA: Pacific Press, 1950), p. 204, 205.

2 Testimonies for the Church (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949), Vol. 2, p. 605.

3 Messages to Young People (Washington, DC: Review and Herald, 1930), p. 90 (reprinted from article in The Signs of the Times, April 21, 1890).

4 Clive M. McCay, "A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. White," Review and Herald, February 26, 1959, p. 10.

Free Bible School

Bible School
Enroll in our Free Online Bible School Today!
Start your first lesson now!


Christian HymnsFreebie!

Ultimate Resource
Request your free book, Ultimate Resource, today and learn how to study the Bible
Get It Now!


Back To Top